Nové povinnosti majiteľov zubnolekárskych ambulancií

V roku 2019 pribudli nové povinnosti podnikateľom všeobecne a teda aj tým, ktorí poskytujú služby v súkromných ambulanciách zubného lekárstva. Je to povinné pripojenie registračných pokladníc na portál finančnej správy tzv. systém eKasa, ďalej zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR či povinnosť podnikateľa oznámiť voľné pracovné miesto. Okrem toho pribudli povinnosti špeciálne pre zubných lekárov, súvisia s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu.

Súhrn doterajších povinností a náležitostí nájdete v predchádzajúcich častiach seriálu – Ako začať podnikať v zubnom lekárstve.

Prechod na systém eKasa

Každý poskytovateľ zubnej zdravotnej starostlivosti, ktorý prijíma od pacientov platby za svoje služby (platí pre štátne aj neštátne zdravotnícke zariadenia, právnické aj fyzické osoby), je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) od apríla 2015. Nový zákon č. 368/2018 Z. z., platný od 1. januára 2019,  teraz ukladá, že na evidenciu tržieb od 1. apríla 2019 môže, a najneskôr od 1. júla 2019, musí používať pokladnicu pripojenú na systém eKasa.

Toľko hovorí zákon. Finančná správa však zdĺhavo udeľovala (a stále udeľuje) certifikáciu pre ERP a softvérové riešenia kompatibilné s eKasou. Preto vláda SR prijala návrh, aby podnikatelia, ktorí nebudú môcť od 1. júla 2019 na evidenciu svojich tržieb používať pokladnicu kompatibilnú s eKasou, neboli pokutovaní.

Platí to však len pre podnikateľov, ktorí do 30. júna požiadali ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Tí, ktorí o kód nepožiadali v termíne, budú sankcionovaní – pokuta môže byť od 330 až do 3 330 eur.

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom formulára na stránke finančnej správy. Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad pridelí kód pokladnice e-kasa klient. Kód pokladnice e-kasa klient sa pridelí osobitne pre každú z pokladníc, ktoré poskytovateľ používa.

Ako pokladnicu eKasa môžu zubní lekári (tak ako ostatní podnikatelia) používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Aj pri nich však podnikateľ musí požiadať o pridelenie kódu finančnú správu.

Zdroj: slsp.sk
Zdroj: slsp.sk

Povinný zápis do zoznamu konečného užívateľa výhod obchodného registra

Poskytovatelia zubnej zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú svoje ambulancie prostredníctvom právnických osôb (v drvivej väčšine s. r. o.) zapísaných v obchodnom registri Slovenskej republiky (OR SR), musia do konca roka 2019 do OR SR podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod.

Pozor, táto povinnosť sa vzťahuje na všetky spoločnosti! Väčšina podnikateľov si túto povinnosť zamieňa so zápisom konečného užívateľa do registra partnerov verejného sektora. Tá sa však vzťahuje len na spoločnosti, ktoré sa zapájajú do súťaží verejného obstarávania.

Kto je vlastne konečným užívateľom výhod? Patrí medzi nich každá fyzická osoba, ktorá:

  1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  4. má právo na hospodársky prospech, najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Návrh sa podáva písomne Formulárom na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo elektronicky. Sankcia za nesplnenie povinnosti môže byť až 200 000 eur.

Tento zápis je bezplatný, zvládne ho každý človek s priemernou úrovňou práce s počítačom. Za určitý poplatok ho za vás vykonajú aj agentúry, ktoré sa zameriavajú na agendu okolo zakladania firiem.

Oznamovanie voľných pracovných miest

Od 1. januára 2019 majú zamestnávatelia povinnosť nahlasovanie pracovných ponúk úradu práce, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. Neplatí to o pracovných miestach, ktoré podnikateľ nahlasuje do informačného systému verejnej správy (prevádzkuje sa na slovensko.sk). Pokuta za nenahlásenie môže byť maximálne 300 eur.

Voľné pracovné miesta môže zamestnávateľ nahlásiť viacerými spôsobmi.

  • Online prostredníctvom Internetového sprievodcu trhom práce (istp.sk). Po registrácii v systéme ISTP možno bezplatne vytvárať inzeráty pracovných ponúk.
  • Písomne na tlačive Nahláška voľných pracovných miest vyplnenú ju treba poslať poštou, faxom alebo emailom na príslušný úrad práce. Pracovnú ponuku možno nahlásiť úradu aj telefonicky.
  • Online prostredníctvom komerčných portálov – zatiaľ profesia.sk a kariera.sk.
  • Pracovné ponuky určené pre štátnych príslušníkov tretích krajín (cudzincov) je nevyhnutné naďalej inzerovať cez istp.sk alebo úrad práce.
Zdroj: slsp.sk
Zdroj: slsp.sk

Separátory amalgámu

V závere upozorňujeme na zmeny, ktoré sa týkajú iba zubných lekárov, konkrétne vybavenia ambulancií. Zrejme viete, že od 1. júla 2018 sa zubný amalgám nesmie používať v žiadnej forme na ošetrenie mliečnych zubov, trvalých zubov u detí mladších ako 15 rokov a u tehotných alebo dojčiacich žien (okrem prípadov, ak to zubný lekár považuje za nevyhnutné). Od 1. januára 2019 sa zubný amalgám môže používať len vo forme kapsúl (dózovaný) s vopred určenou dávkou.

Zároveň, od 1. januára 2019 poskytovatelia zubnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách, v ktorých sa ešte používa zubný amalgám alebo sa odstraňujú amalgámové výplne či zuby obsahujúce takéto výplne, zabezpečia, aby zubné súpravy boli vybavené odlučovačmi amalgámu s minimálne 95 % účinnosťou. Zubní lekári najneskôr od 1. júla 2019 musia odovzdávať takýto odpad na spracovanie v zariadeniach alebo podnikoch spĺňajúcich príslušný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Všetky zmeny týkajúce sa spracovania amalgámu vychádzajú z dokumentu Národný plán opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu.

Zdroj: slsp.sk
Zdroj: slsp.sk

Aj vy rozmýšľate o vlastnom podnikaní alebo veľmi krátko podnikáte v oblasti, ktorej rozumiete? Využite financovanie pre začínajúcich podnikateľov a k tomu bezplatné vzdelávanie u regionálnych špecialistov Slovenskej sporiteľne na www.zacinamepodnikat.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky