Práca z domu (tzv. home office) – aké pre ňu platia pravidlá?

Aké pravidlá platia pre výkon práce z domu? Na čo by si mali zamestnávatelia dávať pozor?

V súvislosti s infekčným ochorením COVID-19, ktoré je spôsobené koronavírusom začali zamestnávatelia prijímať rôzne preventívne opatrenia. Jedným z nich je aj práca z domu (tzv. home office). To najdôležitejšie, čo by ste o nej mali vedieť o legislatívnej úprave práce z domu a povinnostiach zamestnávateľov  prinášame v článku.

Čo je práca z domu (tzv. home office)?

Práca z domu, tzv. home office či domácka práca sú všetko pojmy, ktoré predstavujú špecifický druh vykonávania práce, ktorá nie je viazaná na pracovisko zamestnávateľa, ale na iné dohodnuté miesto práce, najčastejšie bydlisko (domácnosť) zamestnanca, a to po celý čas pracovnej doby. Zákonník práce vymedzuje len pojem domácka práca, pojem home office nedefinuje. 

Home office sa v dôsledku šírenia koronavírusu na Slovensku stal v posledných týždňoch obzvlášť využívanou možnosťou.

Parlament v súvislosti s riešením dopadov pandémie COVID-19 schválil aj zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa venujú aj práci z domu. Viac informácií nájdete v článku Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021 a neskôr. Aké pravidlá platia po schválení novely pre prácu z domu približujeme v článku Domácka práca a telepráca – nové pravidlá od 1. marca 2021.

Rozdielom medzi domáckou prácou, teleprácou a home office sa venujeme v článku Domácka práca, telepráca a home office – v čom sa líšia?.

Domácka práca (tzv. trvalý home office)

Zákonník práce (§ 52) definuje domácku prácu ako pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve, a to doma alebo na inom dohodnutom mieste.

Domácka práca teda predstavuje prácu z domu, ktorá má pravidelný charakter a stálu povahu, t. j. ide o tzv. trvalý home office. Ako miesto výkonu tejto práce je v pracovnej zmluve uvedená vlastná domácnosť (bydlisko) zamestnanca alebo akékoľvek iné dohodnuté miesto (tým sa má na mysli miesto iné než pracovisko zamestnávateľa).   

Prečítajte si tiež

V praxi je však možné stretnúť sa aj s prípadmi, keď zamestnanec vykonáva prácu z domu, ale napriek tomu nejde o domácku prácu. Zákonník práce jednoznačne uvádza, čo sa nepovažuje za domácku prácu. Je to práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním, a to doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. V takom prípade už hovoríme o príležitostnej práci z domu. Práve tá prichádza do úvahy ako preventívne opatrenie zamestnávateľa v súvislosti s novým koronavírusom.

Príležitostná práca z domu (tzv. dočasný home office)

Jedná sa o prácu z domu, ktorá, na rozdiel od domáckej práce, nie je pravidelná. Zamestnanec ju vykonáva z domu iba:

  • príležitostne (napr. dva dni do týždňa) alebo  
  • pri mimoriadnych okolnostiach (napr.  veľmi nepriaznivé počasie),

a to buď so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním. Za normálnych okolností zamestnávateľ teda nemôže zamestnancovi jednostranne nariadiť (vnútiť) home office, ale potrebné, aby sa na ňom s daným zamestnancom dohodli. 

Prečítajte si tiež

Možnosť príležitostne pracovať z domu často zamestnávatelia ponúkajú svojim zamestnancom ako firemný benefit. Takýto home office môže byť zakotvený napríklad v kolektívnej zmluve alebo ho zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom individuálne v rámci pracovného pomeru dodatkom k pracovnej zmluve. V takom prípade ide o štandardný pracovný pomer vykonávaný na pracovisku (ako miesto výkonu práce je v pracovnej zmluve uvedené pracovisko zamestnávateľa) s benefitom občasnej práce z domu (je ako miesto výkonu práce v dodatku k pracovnej zmluve uvedená domácnosť zamestnanca).  Pri dočasnom home office tak dochádza k zmene miesta výkonu práce zamestnanca.    

Samozrejme, takýto spôsob práce je možné dohodnúť len pri niektorých povolaniach, najmä tých, ktoré si nevyžadujú prítomnosť zamestnanca na pracovisku (napr. pri kancelárskych a administratívnych profesiách – novinár, účtovník).

Môže zamestnávateľ nariadiť home office v súvislosti s koronavírusom?

Ako sme už uviedli vyššie, za bežných okolností (napr. keď nejde o mimoriadnu situáciu či núdzový stav) nemôže zamestnávateľ home office jednostranne nariadiť, na jeho uplatnenie sa vyžaduje dohoda so zamestnancom.

Prečítajte si tiež

Avšak s účinnosťou od 4. apríla 2020 platí, že v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní má zamestnávateľ právo nariadiť zamestnancovi prácu formou home office za predpokladu, že to dohodnutý druh práce umožňuje (teda aj keď s tým zamestnanec nesúhlasí). Na druhej strane aj zamestnanec má právo vykonávať prácu zo svojej domácnosti, ak to  dohodnutý druh práce umožňuje a ak na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by neumožňovali výkon práce z domácnosti.

Ak pracovná zmluva neobsahuje ustanovenie o možnosti využitia home office (napr. v prípade pandemickej situácie alebo inej mimoriadnej situácie), je potrebné dojednať zmenu pracovnej zmluvy v časti týkajúcej sa miesta výkonu práce, a to najlepšie formou písomného dodatku alebo uzatvoriť písomnú dohodu o výkone práce z domu. Ak k ich uzavretiu nemôže dôjsť písomnou formou (napr. preto, že zamestnanec je už v domácej karanténne), je možné takúto zmenu urobiť aj elektronicky (e-mailom).      

Aké pravidlá platia pri práci z domu?

Domácka práca (trvalý home office) sa riadi ustanoveniami Zákonníka práce (§ 52) a pravidlami dohodnutými v pracovnej zmluve. Viac menej sa uplatnia rovnaké pravidlá ako vo vzťahu k ostatným zamestnancom, okrem niektorých výnimiek ustanovených Zákonníkom práce (napr. zamestnancovi pri domáckej práci nepatrí náhrada mzdy okrem úmrtia rodinného príslušníka, nepatrí mu ani mzda za prácu nadčas, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak).

Prečítajte si tiež

Pri dočasnom home office Zákonník práce nehovorí o žiadnych jeho podmienkach. Preto je dobré si ich so zamestnancom vopred dohodnúť a zakotviť napríklad v internom predpise,  s ktorým musí byť zamestnanec preukázateľne oboznámený alebo v dodatku k pracovnej zmluve.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako môže zamestnávateľ kontrolovať zamestnanca pri práci z domu?

Je nepochybné, že pri home office nemá zamestnávateľ možnosť uplatňovať kontrolné nástroje, ktoré zvyčajne uplatňuje voči zamestnancom na pracovisku. Napriek tomu by mal aspoň čiastočne dohliadať nad prácou zamestnanca z domu. Vhodným riešením je napríklad zasielanie denného výkazu zo strany zamestnanca do konkrétnej hodiny určenej zamestnávateľom. 

Je zamestnávateľ povinný pri home office dodržiavať BOZP?

Aj keď zamestnanec pracuje z domu, zamestnávateľ má ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) rovnaké povinnosti ako voči zamestnancom pracujúcim na pracovisku. To znamená, že zamestnávateľ je povinný dodržiavať BOZP aj pri home office, teda nesie zodpovednosť za dodržiavanie týchto pravidiel.   

Na zamestnanca sa pri home office hľadí, akoby bol v práci a akýkoľvek úraz, ku ktorému dôjde pri výkone práce z domu, môže byť považovaný za pracovný úraz.

Prečítajte si tiež

Ak si práca na home office vyžaduje, aby zamestnanec vykonával pracovné činnosti prostredníctvom pracovných prostriedkov, musí zamestnávateľ vykonať opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytnutý zamestnancovi bol prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca. 

Stravovanie a home office - ako je to so zabezpečením stravovania pri práci z domu?

Zákonník práce (§ 152 ods. 2) ustanovuje, že nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce, ak mu nezabezpečí jedno teplé hlavné jedlo vrátane vhodného nápoja alebo ak by bolo zabezpečenie stravovania jedlom bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce (§ 152 ods. 7).

Prečítajte si tiež

To znamená, že zamestnanec pracujúci z domu má, za splnenia podmienky odpracovania viac ako štyroch hodín, nárok na stravné. Zamestnávateľ je preto pri home office povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie (stravné lístky či stravovaciu kartu), ak mu stravovanie nezabezpečí inak.    

Viac o stravnom zamestnanca na home office, nájdete v článku Stravné a homeoffice zamestnanca.

PN-ka pri home office

V prípade, že sa zamestnanec pracujúci z domu stane dočasne práceneschopným má rovnako ako ostatní zamestnanci nárok na náhradu mzdy od zamestnávateľa počas prvých desiatich dní a od jedenásteho dňa má nárok na nemocenské.

Prečítajte si tiež

Aktuálne informácie o PN si prečítajte v článku Pracovná neschopnosť (PN) zamestnanca v roku 2020 – povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.

Na akú mzdu má zamestnanec nárok pri práci z domu?

Pokiaľ ide o mzdu zamestnanca vykonávajúceho prácu z domu, tak sa na neho vzťahujú rovnaké pravidlá ako na ostatných zamestnancov. To znamená, že zamestnancovi pri práci z domu patrí jeho bežná odmena za prácu, t. j. jeho klasická mzda, ktorú by dostal, aj keby prácu vykonával na pracovisku.  

Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi dovolenku, keď vykonáva prácu z domu?

Prečítajte si tiež

Aj pri práci z domu platí, že zamestnávateľ musí oznámiť čerpanie dovolenky zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Táto lehota môže byť výnimočne skrátená iba so súhlasom zamestnanca. Čerpanie dovolenky zo dňa na deň je preto možné len na základe dohody zamestnávateľa a zamestnanca.

Viac o dovolenke v tomto roku sa dozviete v článku Dovolenka v roku 2020 - 5 týždňov dovolenky aj pre rodičov do 33 rokov.

Zhrnutie na záver:

Home office sa počas epidémie koronavírusu stal dôležitým nástrojom na ochranu zamestnancov pred nákazou a súčasne významnou metódou na zachovanie prevádzky firiem, aj keď v obmedzenom režime.  Pre home office platia tieto podmienky:

  • riadi sa pravidlami dohodnutými v pracovnej zmluve, v internom predpise alebo v dodatku k pracovnej zmluve, prípadne v e-mali
  • za normálnych okolností nemôže zamestnávateľ home office jednostranne zamestnancovi nariadiť (vyžaduje sa dohoda)
  • v prípade mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu formou home office (ak to dohodnutý druh práce umožňuje)
  • zamestnávateľ je voči zamestnancovi pracujúcemu z domu povinný dodržiavať BOZP
  • zamestnanec má nárok na bežnú odmenu za prácu
  • ak zamestnanec odpracoval viac ako štyri hodiny denne, má nárok na stravné. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky