Práca z domu (tzv. home office) – aké pre ňu platia pravidlá?

Aké pravidlá platia pre výkon práce z domu? Na čo by si mali zamestnávatelia dávať pozor?

V súvislosti s infekčným ochorením COVID-19, ktoré je spôsobené koronavírusom začali zamestnávatelia prijímať rôzne preventívne opatrenia. Jedným z nich je aj práca z domu (tzv. home office). To najdôležitejšie, čo by ste o nej mali vedieť o legislatívnej úprave práce z domu a povinnostiach zamestnávateľov  prinášame v článku.

Čo je práca z domu (tzv. home office)?

Práca z domu, tzv. home office či domácka práca sú všetko pojmy, ktoré predstavujú špecifický druh vykonávania práce, ktorá nie je viazaná na pracovisko zamestnávateľa, ale na iné dohodnuté miesto práce, najčastejšie bydlisko (domácnosť) zamestnanca, a to po celý čas pracovnej doby. Zákonník práce vymedzuje len pojem domácka práca, pojem home office nedefinuje. 

Home office sa v dôsledku šírenia koronavírusu na Slovensku stal v posledných týždňoch obzvlášť využívanou možnosťou.

Parlament v súvislosti s riešením dopadov pandémie COVID-19 schválil aj zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa venujú aj práci z domu. Viac informácií nájdete v článku Novela Zákonníka práce od 4. 4. 2020 prijatá v súvislosti s koronavírusom.

Domácka práca (tzv. trvalý home office)

Zákonník práce (§ 52) definuje domácku prácu ako pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve, a to doma alebo na inom dohodnutom mieste.

Domácka práca teda predstavuje prácu z domu, ktorá má pravidelný charakter a stálu povahu, t. j. ide o tzv. trvalý home office. Ako miesto výkonu tejto práce je v pracovnej zmluve uvedená vlastná domácnosť (bydlisko) zamestnanca alebo akékoľvek iné dohodnuté miesto (tým sa má na mysli miesto iné než pracovisko zamestnávateľa).   

V praxi je však možné stretnúť sa aj s prípadmi, keď zamestnanec vykonáva prácu z domu, ale napriek tomu nejde o domácku prácu. Zákonník práce jednoznačne uvádza, čo sa nepovažuje za domácku prácu. Je to práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním, a to doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. V takom prípade už hovoríme o príležitostnej práci z domu. Práve tá prichádza do úvahy ako preventívne opatrenie zamestnávateľa v súvislosti s novým koronavírusom.

Príležitostná práca z domu (tzv. dočasný home office)

Jedná sa o prácu z domu, ktorá, na rozdiel od domáckej práce, nie je pravidelná. Zamestnanec ju vykonáva z domu iba:

  • príležitostne (napr. dva dni do týždňa) alebo  
  • pri mimoriadnych okolnostiach (ako je teraz koronavírus),

a to buď so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním. Zamestnávateľ teda nemôže zamestnancovi jednostranne nariadiť (vnútiť) home office, ale potrebné, aby sa na ňom s daným zamestnancom dohodli.

Prečítajte si tiež

Možnosť príležitostne pracovať z domu často zamestnávatelia ponúkajú svojim zamestnancom ako firemný benefit. Takýto home office môže byť zakotvený napríklad v kolektívnej zmluve alebo ho zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom individuálne v rámci pracovného pomeru dodatkom k pracovnej zmluve. V takom prípade ide o štandardný pracovný pomer vykonávaný na pracovisku (ako miesto výkonu práce je v pracovnej zmluve uvedené pracovisko zamestnávateľa) s benefitom občasnej práce z domu (je ako miesto výkonu práce v dodatku k pracovnej zmluve uvedená domácnosť zamestnanca).  Pri dočasnom home office tak dochádza k zmene miesta výkonu práce zamestnanca.    

Samozrejme, takýto spôsob práce je možné dohodnúť len pri niektorých povolaniach, najmä tých, ktoré si nevyžadujú prítomnosť zamestnanca na pracovisku (napr. pri kancelárskych a administratívnych profesiách – novinár, účtovník).

Ako dohodnúť home office v súvislosti s koronavírusom?

Ako sme už uviedli, home office nemôže zamestnávateľ jednostranne nariadiť, na jeho uplatnenie sa vyžaduje dohoda so zamestnancom.

Pracovná zmluva väčšiny slovenských zamestnancov pravdepodobne neobsahuje ustanovenie o možnosti využitia home office v prípade pandemickej situácie (ako je aktuálne koronavírus). Preto je potrebné dojednať zmenu pracovnej zmluvy v časti týkajúcej sa miesta výkonu práce, a to najlepšie formou písomného dodatku. Ak k uzavretiu takéhoto dodatku nemôže dôjsť písomnou formou (napr. preto, že zamestnanec je už v domácej karanténne), je možné takúto zmenu urobiť aj elektronicky (e-mailom).  

Na dočasný home office z dôvodu koronavírusu (napr. po dobu 14 dní) musia byť teda splnené nasledovné požiadavky:

  • predošlá dohoda alebo súhlas zamestnávateľa s výkonom práce z domu,
  • pracovná pozícia zamestnanca umožňuje výkon práce z domu.

Na prácu z domu v súvislosti s koronavírusom je potrebný súhlas alebo dohoda so zamestnávateľom.

Ak zamestnávateľ nesúhlasí s prácou z domu alebo zamestnanec nesúhlasí so zmenou pracovnej zmluvy, t. j. odmietne home office, musí zamestnávateľ zvážiť všetky riziká a rozhodnúť, či mu umožní výkon práce na pracovisku. Zamestnávateľ je však povinný zabezpečiť ochranu zdravia svojich zamestnancov, a preto musí prijať potrebné opatrenia. Ak zamestnávateľ rozhodne, že takémuto zamestnancovi prácu na pracovisku neumožní, vznikne prekážka na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce), za čo patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.   

Aké pravidlá platia pri práci z domu?

Domácka práca (trvalý home office) sa riadi ustanoveniami Zákonníka práce (§ 52) a pravidlami dohodnutými v pracovnej zmluve. Viac menej sa uplatnia rovnaké pravidlá ako vo vzťahu k ostatným zamestnancom, okrem niektorých výnimiek ustanovených Zákonníkom práce (napr. zamestnancovi pri domáckej práci nepatrí náhrada mzdy okrem úmrtia rodinného príslušníka, nepatrí mu ani mzda za prácu nadčas, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak).

Pri dočasnom home office Zákonník práce nehovorí o žiadnych jeho podmienkach. Preto je dobré si ich so zamestnancom vopred dohodnúť a zakotviť napríklad v internom predpise,  s ktorým musí byť zamestnanec preukázateľne oboznámený alebo v dodatku k pracovnej zmluve.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako môže zamestnávateľ kontrolovať zamestnanca pri práci z domu?

Je nepochybné, že pri home office nemá zamestnávateľ možnosť uplatňovať kontrolné nástroje, ktoré zvyčajne uplatňuje voči zamestnancom na pracovisku. Napriek tomu by mal aspoň čiastočne dohliadať nad prácou zamestnanca z domu. Vhodným riešením je napríklad zasielanie denného výkazu zo strany zamestnanca do konkrétnej hodiny určenej zamestnávateľom. 

Je zamestnávateľ povinný pri home office dodržiavať BOZP?

Aj keď zamestnanec pracuje z domu, zamestnávateľ má ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) rovnaké povinnosti ako voči zamestnancom pracujúcim na pracovisku. To znamená, že zamestnávateľ je povinný dodržiavať BOZP aj pri home office, teda nesie zodpovednosť za dodržiavanie týchto pravidiel.   

Na zamestnanca sa pri home office hľadí, akoby bol v práci a akýkoľvek úraz, ku ktorému dôjde pri výkone práce z domu, môže byť považovaný za pracovný úraz.

Stravovanie a home offcie - ako je to so zabezpečením stravovania pri práci z domu?

Zákonník práce (§ 152 ods. 2) ustanovuje, že nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce, ak mu nezabezpečí jedno teplé hlavné jedlo vrátane vhodného nápoja alebo ak by bolo zabezpečenie stravovania jedlom bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce (§ 152 ods. 7).

Prečítajte si tiež

To znamená, že zamestnanec pracujúci z domu má, za splnenia podmienky odpracovania viac ako štyroch hodín, nárok na stravné. Zamestnávateľ je preto pri home office povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie (stravné lístky či stravovaciu kartu), ak mu stravovanie nezabezpečí inak.    

Viac o stravnom zamestnanca na home office, nájdete v článku Stravné a homeoffice zamestnanca.

PN-ka pri home office

V prípade, že sa zamestnanec pracujúci z domu stane dočasne práceneschopným má rovnako ako ostatní zamestnanci nárok na náhradu mzdy od zamestnávateľa počas prvých desiatich dní a od jedenásteho dňa má nárok na nemocenské.

Aktuálne informácie o PN si prečítajte v článku Pracovná neschopnosť (PN) zamestnanca v roku 2020 – povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.

Na akú mzdu má zamestnanec nárok pri práci z domu?

Pokiaľ ide o mzdu zamestnanca vykonávajúceho prácu z domu, tak sa na neho vzťahujú rovnaké pravidlá ako na ostatných zamestnancov. To znamená, že zamestnancovi pri práci z domu patrí jeho bežná odmena za prácu, t. j. jeho klasická mzda, ktorú by dostal, aj keby prácu vykonával na pracovisku.  

Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi dovolenku, keď vykonáva prácu z domu?

Prečítajte si tiež

Aj pri práci z domu platí, že zamestnávateľ musí oznámiť čerpanie dovolenky zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Táto lehota môže byť výnimočne skrátená iba so súhlasom zamestnanca. Čerpanie dovolenky zo dňa na deň je preto možné len na základe dohody zamestnávateľa a zamestnanca.

Viac o dovolenke v tomto roku sa dozviete v článku Dovolenka v roku 2020 - 5 týždňov dovolenky aj pre rodičov do 33 rokov.

Zhrnutie na záver:

Home office sa počas epidémie koronavírusu stal dôležitým nástrojom na ochranu zamestnancov pred nákazou a súčasne významnou metódou na zachovanie prevádzky firiem, aj keď v obmedzenom režime.  Pre home office platia tieto podmienky:

  • riadi sa pravidlami dohodnutými v pracovnej zmluve, v internom predpise alebo v dodatku k pracovnej zmluve, prípadne v e-mali
  • možnosť home office nemôže zamestnávateľ jednostranne zamestnancovi nariadiť (vyžaduje sa dohoda)
  • zamestnávateľ je voči zamestnancovi pracujúcemu z domu povinný dodržiavať BOZP
  • zamestnanec má nárok na bežnú odmenu za prácu
  • ak zamestnanec odpracoval viac ako štyri hodiny denne, má nárok na stravné.. 

Praktické rady, čo môžu zamestnávatelia v začiatkoch krízového manažmentu a vedenia zamestnancov na diaľku urobiť, približujeme v článku Home-office: 5 odporúčaní pre zamestnávateľov pri práci z domu počas krízového režimu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ergonómia a domáce pracovisko (home office)

Ako vytvoriť ergonomicky vhodné domáce pracovisko a aké sú legislatívne požiadavky, ktoré musí spĺňať?

Konštruktívna spätná väzba: prečo je dôležitá a ako ju podať?

Konštruktívna spätná väzba motivuje zamestnancov podávať lepšie výkony. Aké zásady pri nej dodržiavať a ako ju podať ukážme na praktických príkladoch.

Dobrovoľné gastrolístky aj homeoffice: Zákonník práce prináša viaceré novinky

Do Zákonníka práce prišli zmeny, ktoré vláda schválila 3. novembra 2020. Čo všetko sa zmení?

Nový formulár žiadosti o pandemické nemocenské

Sociálna poisťovňa chce urýchliť vybavovanie pandemickej PN po celoplošnom testovaní. Pripravila preto nový formulár a mierne sa mení tiež postup žiadania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky