Prihlásenie a odhlásenie vozidla v roku 2020

Proces prihlasovania a odhlasovania vozidiel z evidencie prešiel v poslednom období zmenami. Ako postupovať pri prihlasovaní alebo odhlasovaní auta elektronicky cez internet alebo osobne?

Prepis motorového vozidla = odhlásenie + prihlásenie vozidla

Zmeny v evidencii vozidiel sú legislatívne upravené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“ v príslušnom tvare).

Hovorene nazývaný „prepis motorového vozidla“ je evidenčný úkon, na základe ktorého dochádza buď k zmene držiteľa vozidla, k zmene vlastníka vozidla alebo k zmene držiteľa aj vlastníka motorového vozidla súčasne. Ide teda o prevod držby a/alebo vlastníctva motorového vozidla z pôvodného držiteľa a/alebo vlastníka na nového držiteľa a/alebo vlastníka motorového vozidla.

Je niekoľko prípadov, v ktorých dochádza samostatne k zmene držiteľa motorového vozidla a neskôr samostatne k zmene vlastníka motorového vozidla (napríklad pri prvotnom prevzatí a neskoršom splatení vozidla financovaného prostredníctvom finančného leasingu). V praxi však častejšie (pri bežnom predaji a kúpe motorového vozidla) dochádza k zmene držiteľa a vlastníka motorového vozidla súčasne. V tomto článku sa preto budeme venovať len prepisu motorového vozidla, v rámci ktorého dochádza súčasne k zmene držiteľa aj vlastníka motorového vozidla. Taktiež uvádzame, že sa budeme zaoberať prepisom motorového vozidla nadobudnutého kúpou, pretože o niečo odlišne sa postupuje v prípade iných spôsobov obstarania (napríklad dedením).

Prepis motorového vozidla vždy pozostáva z dvoch krokov vykonávaných v tomto poradí:

 1. oznámenie zmeny držiteľa a/alebo vlastníka motorového vozidla orgánu Policajného zboru (takzvané „odhlásenie motorového vozidla“),
 2. zápis nového držiteľa a/alebo vlastníka motorového vozidla do dokladov vozidla (takzvané „prihlásenie motorového vozidla“).

Predávajúci (pôvodný držiteľ a vlastník vozidla) musí požiadať o odhlásenie vozidla do 30 dní odo dňa, kedy k zmene držiteľa a vlastníka vozidla došlo, teda napríklad odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy (zákon o cestnej premávke, § 116 ods. 3). Podobne, kupujúci (nový držiteľ a vlastník vozidla) musí požiadať o prihlásenie vozidla do 30 dní odo dňa, kedy predávajúci vozidlo odhlásil (zákon o cestnej premávke, § 117 ods. 1). Ak túto lehotu kupujúci nestihne, bude musieť pri prihlasovaní vozidla na Polícii predkladať aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“.

Postup prepisu vozidla závisí aj od toho, či sa prihlásenie a odhlásenie vozidla vykoná elektronicky alebo osobne, či ide o prepis vozidla v rámci rovnakého okresu alebo medzi odlišnými okresmi. V tomto článku sa venujeme prepisu motorového vozidla vykonávaného osobne, priamo na okresnom dopravnom inšpektoráte.

Návod na prepis (odhlásenie a prihlásenie) motorového vozidla elektronicky nájdete v článku Prepis vozidla elektronicky v roku 2020.

V samostatných častiach tohto článku nájdete rozpracované tieto témy:

 1. správne poplatky za prihlásenie vozidla v roku 2020,
 2. osobné odhlásenie a prihlásenie vozidla v rámci rovnakého okresu,
 3. osobné odhlásenie a prihlásenie vozidla v rámci odlišných okresov.

Správne poplatky za prihlásenie vozidla v roku 2020

Za prepis motorového vozidla sa vyberajú poplatky len zo strany nového držiteľa a vlastníka vozidla (kupujúceho). Pôvodný držiteľ a vlastník (predávajúci) neplatí v súvislosti s prepisom motorového vozidla žiadny poplatok, ani za odhlásenie vozidla.

Kupujúci (nový držiteľ a vlastník) pri prihlásení vozidla platí tieto správne poplatky:

 • poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel,
 • poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom (platí sa len v prípade, ak dochádza k vydaniu nového evidenčného čísla, teda ak sú napríklad pôvodný a nový vlastník motorového vozidla z odlišných okresov).

Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie) do evidencie vozidiel závisí od výkonu motora a od veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla. Výnimkou sú motorové vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), za ktoré sa bez ohľadu na výkon a vek vozidla tento poplatok platí vo výške 33 eur.

Výška poplatku závisí od výkonu motora a veku vozidla.

Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel sa vypočítava podľa vzorca: sadzba poplatku podľa výkonu motora (tabuľka č. 1) x koeficient zostatkovej hodnoty vozidla (tabuľka č. 2). Tento poplatok už v sebe zahŕňa aj poplatok za vydanie nových dokladov k motorovému vozidlu pre nového majiteľa.

Vypočítaný poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel sa znižuje:

 • o 50 %, najviac však na výšku 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla (akýkoľvek hybrid), motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla na vodíkový pohon,
 • o 50 %, najviac však na výšku 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku,
 • o 100 % pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi motorového vozidla poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol jej na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa predchádzajúcej odrážky.

Tabuľka č. 1: Sadzba poplatku podľa výkonu motora

Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách
nad do
0 80 vrátane 33
80 86 vrátane 90
86 92 vrátane 110
92 98 vrátane 150
98 104 vrátane 210
104 110 vrátane 260
110 121 vrátane 360
121 132 vrátane 530
132 143 vrátane 700
143 154 vrátane 870
154 165 vrátane 1 100
165 176 vrátane 1 250
176 202 vrátane 1 900
202 228 vrátane 2 300
228 254 vrátane 2 700
254 a viac 3 900

Tabuľka č. 2: Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla

Vek vozidla Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
prvá evidencia 1,00
do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie 0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0,06

Druhý z poplatkov spojených s prepisom motorového vozidla je poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom. Nevyhnutne sa platí len v prípade, že pôvodný a nový vlastník motorového vozidla sú z odlišných okresov, teda keď je potrebné zmeniť tabuľku s evidenčným číslom (tzv. „ŠPZ-ku“). Výška tohto poplatku sa odvíja od výrobného materiálu tabuliek s evidenčným číslom a od toho, či chcete náhodné evidenčné číslo alebo si chcete evidenčné číslo zvoliť sami, prípadne si ho chcete vybrať z už vyrobených tabuliek, ktoré ešte nikomu neboli pridelené.

Tabuľka č. 3: Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom

Druh evidenčného čísla a materiál tabuľky s evidenčným číslom Poplatok
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov (náhodne prideľované evidenčné číslo, napr. LV 358 GA) 16,50 eura (za každú takúto tabuľku)
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla (vami vytvorené evidenčné číslo, napr. LV MARIA) 165,50 eura (za každú takúto tabuľku)
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla 182 eur (za každú takúto tabuľku)
Vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla (výber z evidenčných čísiel, ktoré už sú vyrobené a nachádzajú sa na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte, napr. LV 111 GA) 165,50 eura (za každú takúto tabuľku)

V prípade, že budete prihlásenie vozidla vykonávať elektronicky, môžete na poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel a poplatku za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom výrazne ušetriť. V prípade prihlásenia motorového vozidla vykonaného elektronicky je totižto sadzba poplatku 50 % z každého z vyššie uvedených poplatkov. Je tu však aj isté obmedzenie, pretože pri elektronickom prihlasovaní sa tieto poplatky jednotlivo znižujú najviac o 70 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet výšky správnych poplatkov za prihlásenie vozidla

Podnikateľ si od predchádzajúceho majiteľa pochádzajúceho z iného okresu kúpil motorové vozidlo, ktorého sa stal novým držiteľom aj vlastníkom. Z tohto dôvodu bude vo vzťahu k tomu motorovému vozidlu žiadať o zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel a o pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuliek s evidenčným číslom. Prihlasované motorové vozidlo má ako jediný pohon štandardný spaľovací naftový motor s výkonom 81 kW a odo dňa jeho prvej evidenciu uplynulo 5 rokov a 5 mesiacov.

Prečítajte si tiež

Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel bude 34,20 eura (90 eur x 0,38). Nový majiteľ bude žiadať o pridelenie evidenčného čísla a vydanie dvoch štandardných tabuliek s evidenčným číslom vyrobených zo zliatin ľahkých kovov, za ktoré spolu zaplatí 33 eur (dve tabuľky s evidenčným číslom po 16,50 eura za kus). Spolu teda za prihlásenie tohto vozidla do evidencie zaplatí poplatky vo výške 67,20 eura.

Uvedená výška poplatku platí v prípade osobnej žiadosti. Ak by tento nový majiteľ žiadal o prihlásenie motorového vozidla elektronicky, poplatky by boli polovičné. Za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel by zaplatil len 17,10 eura (50 % z 34,20 eura) a za pridelenie evidenčného čísla a vydanie dvoch tabuliek s evidenčným číslom by zaplatil 16,50 eura (50 % z 16,50 eura za prvú tabuľku a 50 % z 16,50 eura za druhú tabuľku). Celý prepis motorového vozidla by ho v prípade elektronickej žiadosti vyšiel na 33,60 eura.

Odhlásenie a prihlásenie vozidla v roku 2020 (osobne)

Pri prepise motorového vozidla (zmena držiteľa a vlastníka) vykonávanom osobne na okresnom dopravnom inšpektoráte Policajného zboru postup závisí od toho, či:

 • pôvodný a nový držiteľ / vlastník vozidla sú z rovnakého okresu, alebo
 • pôvodný a nový držiteľ / vlastník vozidla sú z odlišných okresov.

V tom, ako sa postupuje v prípade vyššie uvedených možností, je rozdiel, preto sa týmto možnostiam budeme venovať v samostatných častiach tohto článku.

Odhlásenie a prihlásenie vozidla vozidla v rámci rovnakého okresu

V prípade, že pôvodný aj nový držiteľ a vlastník motorového vozidla majú trvalý pobyt (ak ide o fyzickú osobu) a/alebo sídlo (ak ide o právnickú osobu) na území rovnakého okresu, môžu požiadať o odhlásenie a prihlásenie vozidla naraz. Podmienkou je, že pôvodný aj nový držiteľ a vlastník vozidla musia byť súčasne osobne prítomní na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte. Akceptované je samozrejme aj zastupovanie na základe plnomocenstva.

Poznámka: V prípade, že by pôvodný aj nový držiteľ vozidla pri vybavovaní odhlásenia a prihlásenia vozidla neboli súčasne osobne prítomní na Polícii (alebo by neboli zastupovaní na základe splnomocnenia), prepis vozidla by sa musel vykonať v dvoch krokoch. Vtedy by sa postupovalo primerane tak, ako sa postupuje v prípade, že by boli z rôznych okresov.

Pri osobnom odhlasovaní a prihlasovaní vozidla sa od 1. augusta 2019 nepredkladajú písomné žiadosti o vykonanie týchto evidenčných úkonov. Od tohto dátumu postačuje príslušnému pracovníkovi priamo pri vybavovaní žiadosti ústne oznámiť, že máte záujem o prepis (odhlásenie a prihlásenie) vozidla.

Ďalšou veľkou zmenou vyplývajúcou z novely zákona o cestnej premávke od 1. decembra 2019 je tá, že od tohto dátumu sa pred samotným prepisom motorového vozidla nevyžaduje obhliadka motorového vozidla (overenie zhody údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii vozidla a na vozidle samotnom). Obhliadky motorových vozidiel sa teda už nevykonávajú.

Pri prihlasovaní vozidla sa už nevypĺňajú tlačivá a nevykonávajú obhliadky vozidiel.

Predávajúci aj kupujúci pri osobnom prepise motorového vozidla v rámci rovnakého okresu si na okresnom dopravnom inšpektoráte na automate vydávajúcom poradové čísla zvolia príslušný evidenčný úkon a prevezmú poradové číslo. Rovnako kupujúci (ako nový držiteľ a vlastník vozidla) prostredníctvom samoobslužného platobného terminálu (kiosku) zaplatí poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla (tabuľky s evidenčným číslom pri zmene držiteľa a vlastníka v rámci rovnakého okresu nie je nutné meniť, preto sa tento poplatok v tomto prípade neplatí). Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou. V prípade, že o voľbe správneho poplatku nie ste dostatočne presvedčený, zamestnanci Polície vám ho oznámia priamo pri vybavovaní vašej žiadosti, takže ho nemusíte platiť vopred.

Pri prepise motorového vozidla v rámci rovnakého okresu sa predkladá:

 • platný občiansky preukaz predávajúceho aj kupujúceho,
 • osvedčenie o evidencii časť II (tzv. „papierový veľký technický preukaz“),
 • osvedčenie o evidencii časť I (tzv. „polykarbonátový malý technický preukaz“),
 • kupujúci predloží potvrdenie o uzatvorenom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie),
 • kupujúci predloží doklad o zaplatení správneho poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel,
 • ak je predávajúci alebo kupujúci zastupovaný, predloží sa splnomocnenie na tento evidenčný úkon s úradne osvedčeným podpisom.

Po úspešnom vybavení prepisu motorového vozidla bude kupujúcemu ihneď vydané osvedčenie o evidencii časť II (papierový veľký technický preukaz). Osvedčenie o evidencii časť I mu bude do 30 dní doručené poštovým kuriérom alebo bude SMS správou vyzvaný k jeho osobnému vyzdvihnutiu na dopravnom inšpektoráte. Uvedené závisí od toho, akú možnosť si pri vybavovaní prepisu zvolil.

Prečítajte si tiež

Po úspešnom absolvovaní prepisu motorového vozidla bude nový držiteľ a vlastník vozidla povinný oznámiť číslo osvedčenia o evidencii časť II svojej poisťovni, v ktorej má uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Pôvodný držiteľ a vlastník vozidla zase svojej poisťovni oznámi predaj vozidla za účelom zrušenia povinného zmluvného poistenia.

Odhlásenie a prihlásenie vozidla osobne v rámci rôznych okresov

V prípade, že pôvodný aj nový držiteľ a vlastník motorového vozidla majú trvalý pobyt (ak ide o fyzickú osobu) a/alebo sídlo (ak ide o právnickú osobu) na území odlišných okresov, musí sa prepis vykonať v dvoch krokoch, a to na dvoch rôznych dopravných inšpektorátoch:

 1. najskôr sa musí vykonať odhlásenie motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte miestne príslušnom predávajúcemu,
 2. následne sa musí vykonať prihlásenie motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte miestne príslušnom kupujúcemu.

Pri odhlasovaní a ani pri prihlasovaní vozidla sa od 1. augusta 2019 nepredkladajú písomné žiadosti o vykonanie týchto evidenčných úkonov. Pracovníkovi dopravného inšpektorátu sa len jednoducho oznámi evidenčný úkon a ten ho zaeviduje do informačného systému.

Na základe novely zákona o cestnej premávke sa od 1. decembra 2019 pred prihlásením motorového vozidla už nevykonáva jeho obhliadka (overenie zhody údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii vozidla a na vozidle samotnom).

Odhlásenie vozidla predávajúcim pri prepise medzi okresmi

Odhlásenie predaného vozidla vykonáva predávajúci. V niektorých prípadoch je potrebné, aby bol pri odhlasovaní vozidlá prítomný aj kupujúci.

Prečítajte si tiež

Prítomnosť kupujúceho na dopravnom inšpektoráte sa nevyžaduje vtedy, ak má predávajúci (pôvodný držiteľ a vlastník vozidla) so sebou splnomocnenie s osvedčeným podpisom kupujúceho alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom kupujúceho (napríklad kúpna zmluva). Osobná prítomnosť kupujúceho na dopravnom inšpektoráte pri odhlasovaní vozidla tiež nie je potrebná vtedy, keď kupujúci zaslal Polícii splnomocnenie (udelené predávajúcemu na zastupovanie) cez elektronickú službu s názvom „Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom“.

V ostatných prípadoch je potrebné, aby pri odhlasovaní vozidla bol prítomný nielen predávajúci, ale aj kupujúci.

Po príchode na dopravný inšpektorát je potrebné si na automate vydávajúcom poradové čísla zvoliť príslušný evidenčný úkon a prevziať vydané poradové číslo.

Pri odhlasovaní vozidla do iného okresu predávajúci predkladá:

 • platný občiansky preukaz (aj kupujúceho, ak je prítomný),
 • osvedčenie o evidencii časť II (tzv. „papierový veľký technický preukaz“), do ktorého sa zaeviduje zmena držiteľa a vlastníka vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť I (tzv. „polykarbonátový malý technický preukaz“) je potrebné pri odhlásení vozidla predložiť len vtedy, ak pri odhlásení vozidla je prítomný aj kupujúci (osoba, na ktorú sa držba a vlastníctvo vozidla prevádzajú),
 • potvrdenie o uzatvorenom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie), pričom je možné použiť buď povinné zmluvné poistenie predávajúceho, alebo aj kupujúceho,
 • ak je predávajúci zastupovaný, predloží sa splnomocnenie na tento evidenčný úkon s úradne osvedčeným podpisom.

Po úspešnom absolvovaní odhlásenia vozidla bude nasledovať jeho prihlásenie kupujúcim. V tejto súvislosti je dôležité, aby mu predávajúci odovzdal (prípadne poslal poštou alebo inak doručil) osvedčenie o evidencii časť II aj I, ktoré na to bude potrebovať.

Prihlásenie vozidla kupujúcim pri prepise medzi okresmi

Na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel navštívi kupujúci svoj miestne príslušný dopravný inšpektorát, na ktorom si na automate vydávajúcom poradové čísla zvolí príslušnú službu a prevezme lístok s poradovým číslom. Prítomnosť predávajúceho na dopravnom inšpektoráte pri prihlasovaní vozidla už nie je potrebná.

Následne je potrebné zaplatiť dva poplatky:

 • poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel,
 • poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuliek s evidenčným číslom.
Prečítajte si tiež

Tieto poplatky si zvolíte a zaplatíte prostredníctvom samoobslužného platobného terminálu (kiosku), pričom ako spôsob platby môžete zvoliť hotovosť alebo platobnú kartu. Ak nie ste presvedčený a správnosti poplatkov vzhľadom na výkon a vek vášho vozidla, nechajte si zamestnancami dopravného inšpektorátu poradiť priamo pri vybavovaní žiadosti. Povedia vám to, aký poplatok si máte pre prihlásenie vášho vozidla zvoliť.

Pri prihlasovaní vozidla z iného okresu kupujúci predkladá:

 • platný občiansky preukaz,
 • osvedčenie o evidencii časť II (tzv. „papierový veľký technický preukaz“),
 • osvedčenie o evidencii časť I (tzv. „polykarbonátový malý technický preukaz“),
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (tzv. „ŠPZ-ky“),
 • platné potvrdenie o uzatvorenom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla a za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuliek s evidenčným číslom,
 • ak je kupujúci zastupovaný, predloží sa splnomocnenie na tento evidenčný úkon s úradne osvedčeným podpisom.

Novému držiteľovi a vlastníkovi vozidla budú bezprostredne po spracovaní žiadosti vydané tabuľky s novým evidenčným číslom a nové osvedčenie o evidencii časť II. Osvedčenie o evidencii časť I (polykarbonátový malý technický preukaz) vám bude na zvolenú adresu do 30 dní doručené poštovým kuriérom. Ak ste žiadali o jeho doručenie na okresný dopravný inšpektorát, budete SMS správou vyzvaný na jeho prevzatie.

Po absolvovaní prihlásenia vozidla na svoju osobu ešte poisťovni, v ktorej máte uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, oznámte číslo vášho osvedčenia o evidencii časť II a nové evidenčné číslo vášho vozidla.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky