Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom

Je možné uplatniť odpisy hmotného majetku, ktorý je poskytnutý na prenájom do daňových výdavkov účtovnej jednotky? Ak áno v akej výške si ich môže účtovná jednotka uplatniť?

Sú odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom daňovým výdavkom daňovníka?

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sú daňovými výdavkami odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku. Pri hmotnom majetku poskytnutého na prenájom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrňujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie.

V prípade, ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov, ktorú je možné zahrnúť do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku.

Neuplatnenú časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku účtovná jednotka uplatní v roku nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku vo výške ročného odpisu. Výšku ročného odpisu vypočítame ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu, a v prípade, že je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, tak do výšky príjmov z prenájmu.

Viac o odpisoch majetku sa dočítate v článku Daňové odpisy majetku v roku 2018.

Ako postupovať pri určení výšky príjmu (výnosu) z prenájmu hmotného majetku?

Je potrebné upozorniť, že pri určovaní výšky príjmu (výnosu) z prenájmu musíme vychádzať z princípov účtovania, ktoré sú stanovené pre sústavu jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

V prípade účtovania v sústave podvojného účtovníctva určíme príjem (výnos) z prenájmu na základe časovo rozlíšeného výnosu, ktorý prislúcha na príslušné zdaňovacie obdobie (a je účtovaný na príslušných výnosových účtoch) bez ohľadu na úhradu nájomného v danom zdaňovacom období.

Naopak, pri účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva alebo pri vedení daňovej evidencie určíme príjem (výnos) z prenájmu na základe časovo rozlíšeného výnosu, ktorý prislúcha na príslušné zdaňovacie obdobie (t. j. výnos – príjem aj fyzicky prijatý).

Ako postupovať pri určení výšky príjmu (výnosu) z prenájmu hmotného majetku, v prípade, ak nájomca uhrádza prenajímateľovi aj prevádzkové náklady?

Pri určení výšky príjmu (výnosu) z prenájmu hmotného majetku, v prípade, že nájomca uhrádza prenajímateľovi aj prevádzkové náklady je potrebné brať do úvahy:

  • dohodnutý spôsob úhrady za spotrebu energií a za poskytovanie služieb súvisiacich s prenájmom,
  • kto má uzatvorený zmluvný vzťah s dodávateľom energií a služieb.

V prípade, že nájomca platí energie a ostatné služby prenajímateľovi, ktorý má uzavretý zmluvný vzťah s dodávateľom energií a služieb, tak za výšku príjmu (výnosu) z prenájmu sa považuje nielen nájomné, ale aj platba za spotrebu energií a služieb spojených s užívaním majetku.

V prípade, že nájomca platí energie a ostatné služby priamo dodávateľovi energií a služieb a prenajímateľ má uzavretý zmluvný vzťah s dodávateľom energií a služieb, tak za výšku príjmu (výnosu) z prenájmu sa taktiež považuje nielen nájomné, ale aj platba za spotrebu energií a služieb spojených s užívaním majetku, aj napriek tomu, že ich nájomca platí priamo dodávateľovi energií a služieb.

Ak nájomca platí energie a ostatné služby priamo dodávateľovi energií a služieb a má aj uzavretý s dodávateľom zmluvný vzťah, tak za výšku príjmu (výnosu) z prenájmu sa u prenajímateľa považuje len nájomné za poskytnutý majetok a len tie zaplatené energie a služby nájomcom, pri ktorých zmluvný vzťah s dodávateľom má uzatvorený prenajímateľ.

Príklad na uplatnenie výšky odpisu hmotného majetku poskytnutého na prenájom s nájomným plateným v splátkach:

Spoločnosť s ručením obmedzeným účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Má zaradené zdvíhacie zariadenie v 2. odpisovej skupine so vstupnou cenou 6 000 Eur. Ročný odpis predstavuje sumu 1 000 Eur. Spoločnosť toto zdvíhacie zariadenie prenajíma celoročne, nájomné je dohodnuté zmluvne vo výške 930 eur. Splatnosť nájomného je dohodnuté v troch rovnakých splátkach, t. j. 310 Eur s dátumom splatnosti 30.6.2018, 31.12.2018, 30.6.2019. V akej výške si môže spoločnosť uplatniť daňový odpis zariadenia v roku 2018?

Spoločnosť si môže v roku 2018 uplatniť odpis len do výšky príjmu (výnosu) z tohto prenájmu, t. j. 930 Eur, aj napriek tomu, že posledná splátka je v roku 2019. Ak by išlo o daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, tak by si daňovník mohol uplatniť len daňový odpis vo výške dvoch splátok zaplatených v roku 2018.

Príklad na uplatnenie výšky odpisu skladovacích priestorov poskytnutých na prenájom:

Spoločnosť s ručením obmedzeným prenajíma inej spoločnosti skladovacie priestory. V nájomnej zmluve je dohodnutá výška ročného nájmu 25 000 Eur a výška ročnej platby za energie vo výške 3 800 Eur. Obe platby, t. j. aj za nájom a energie vo výške 28 800 Eur uhrádza nájomca prenajímateľovi, ktorý na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom energie uhrádza ďalej platby za energie na jeho účet. Ročný odpis majetku je vo výške 26 000 Eur. V akej výške si môže uplatniť daňový odpis prenajímateľ majetku?

Nakoľko má prenajímateľ uzatvorenú zmluvu s dodávateľom energie môže považovať platbu za energie od nájomcu za príjem (výnos) z prenájmu tohto majetku. V tomto prípade si môže teda spoločnosť uplatniť celú výšku daňového odpisu, t. j. 26 000 Eur do daňových výdavkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Akú výšku odpisu hmotného majetku poskytnutého na prenájom si môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov?

Daňovník si môže uplatniť odpis nehnuteľnosti, ktorá je určená výlučne na prenájom vo výške ročného daňového odpisu celej nehnuteľnosti, a to do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tejto nehnuteľnosti prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, a to aj napriek tomu, že niektoré priestory v rámci budovy zostali neprenajaté.

V prípade, že daňovník časť nehnuteľnosti využíva na svoje podnikateľské účely a časť nehnuteľnosti prenajíma, tak do daňových výdavkov si môže uplatniť celú výšku daňového odpisu tej časti nehnuteľnosti, ktorú využíva na svoje podnikanie. Odpisy, ktoré pripadajú na tú časť nehnuteľnosti, ktorú prenajíma (podľa m2) môže zahrnúť do daňových výdavkov iba do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku. Rovnako postupuje daňovník v prípade prenájmu nehnuteľnosti, ktorú časť roka prenajímal a časť roka využíval na svoje podnikateľské účely. V tomto prípade sa neposudzujú m2, ale počet kalendárnych mesiacov.

Ak prenajíma daňovník niekoľko majetkov naraz, tak výška daňového odpisu na uplatnenie sa posudzuje z každého hmotného majetku samostatne voči príjmom (výnosom) z prenájmu toho majetku. Každý majetok sa posudzuje jednotlivo, aby nedochádzalo ku kompenzácii ziskového prenájmu so stratovým prenájmom.

Avšak pri prenájme napríklad majetku, ktorého jednotlivé časti nie je možné používať samostatne alebo jednotlivé časti na seba nadväzujú a tvoria spoločný výrobný celok a iné zákonom stanovené prenajímané majetky je možné posudzovať súčet daňových odpisov jednotlivých častí tohto majetku voči príjmu (výnosu) z prenájmu takéhoto majetku.

Je dôležité poznamenať, že odpis sa uplatní do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) v sume s presnosťou, t. j. ak bude výška sumy príjmov vyčíslená na dve desatinné miesta, tak aj odpis sa uplatní s presnosťou na dve desatinné miesta.

Akú výšku odpisu hmotného majetku poskytnutého na prenájom si môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov, ak majetok bol nadobudnutý z dotácií?

V prípade, že daňovník prenajíma majetok, ktorý nadobudol z dotácií, za príjem (výnos) sa nepovažuje dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku. Daňovník si môže vybrať z dvoch postupov:

  1. postup: dotáciu daňovník zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku vo výške odpisu alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku. Prenajímaný majetok, ktorý bol obstaraný v plnej výške z dotácie, daňovník zahrnie do základu dane vo výške zodpovedajúcej daňovému odpisu. Po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku, sa aj dotácia zahrnie do základu dane vo výške douplatňovaného odpisu.
  2. postup: dotáciu daňovník zahrnie do základu dane vo výške odpisu. Daňovým výdavkom bude však odpis do výšky príjmov (výnosov) z prenájmu majetku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky