Cudzinec (zahraničná osoba) a podnikanie na Slovensku

Aké všetky administratívne procedúry by mal absolvovať cudzinec (zahraničná osoba), ktorý chce na Slovensku začať podnikať?

Podnikanie cudzinca (zahraničnej osoby) na Slovensku ako fyzickej osoby alebo ako právnickej osoby

V tomto článku sa budeme venovať téme, ako môže cudzinec na Slovensku začať podnikať v postavení fyzickej osoby, ak chce prevádzkovať na Slovensku živnostenské podnikanie. V prípade, že ste cudzincom a máte záujem podnikať prostredníctvom právnickej osoby, napríklad prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, situácia je odlišná. Postup v tomto smere závisí predovšetkým od toho, či chcete byť len spoločníkom („majiteľom“) s. r. o. alebo aj jej konateľom.

Ak chcete byť len spoločníkom s. r. o. , nie sú v tomto smere cudzincom kladené v podstate žiadne podmienky, teda spoločníkom s. r. o. na Slovensku môže byť cudzinec z akejkoľvek krajiny bez akýchkoľvek obmedzení. V prípade, že chcete byť konateľom s. r. o., situácia je úplne odlišná a vyžaduje sa na to splnenie niekoľkých podmienok, pričom základnou je mať povolenie na pobyt na Slovensku. Táto podmienka sa ale nevyžaduje, ak má byť konateľom občan členského štátu Európskej únie alebo občan členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). K povoleniu na pobyt je potrebné predložiť množstvo dokladov a splniť niekoľko podmienok. Podrobne sa téme podnikania cudzinca prostredníctvom s. r. o. venujeme v článku Založenie s. r. o. so zahraničným spoločníkom alebo konateľom.

Cudzinci (zahraničné osoby) a právna úprava ich živnostenského podnikania na Slovensku

Podnikanie cudzincov na území Slovenskej republiky upravujú predovšetkým dva predpisy: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Fyzická osoba môže na Slovensku prevádzkovať živnosť buď ako slovenská osoba (ak má trvalý pobyt na Slovensku) alebo ako zahraničná osoba (ak nemá trvalý pobyt na Slovensku). Z Obchodného zákonníka aj zo živnostenského zákona pritom vyplýva, že zahraničná osoba môže na Slovensku podnikať (prevádzkovať živnosť) za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská osoba.

Podľa Obchodného zákonníka môže zahraničná osoba (cudzinec) podnikať na Slovensku buď ako:

  1. podnik zahraničnej osoby - použije sa ak cudzinec nie je v mieste svojho trvalého pobytu podnikateľom alebo ak podnikateľom v mieste svojho trvalého pobytu je, ale chce na Slovensku podnikať v inom predmete podnikania,
  2. organizačná zložka zahraničnej osoby – použije sa ak cudzinec v mieste svojho trvalého pobytu je podnikateľom v tom istom predmete podnikania, v akom plánuje podnikať na Slovensku.

Zahraničné osoby sa v zmysle § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka povinne zapisujú do obchodného registra. Oprávnenie zahraničnej osoby na Slovensku podnikať tejto osobe vzniká až ku dňu zápisu podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Pre povolenie podnikať na Slovensku sa podmienka zápisu cudzinca do obchodného registra nevzťahuje na fyzické osoby s bydliskom v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo z členských štátov OECD.

Vybavenie živnosti cudzinca (zahraničnej osoby) na Slovensku závisí hlavne od typu jeho pobytu

Základnou podmienkou prevádzkovania živnostenského podnikania je získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. V prípade zahraničných osôb sa na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení vyžaduje splnenie iných podmienok, ako je tomu pri slovenskej osobe. Jednou z nich je aj získanie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na Slovensku umožňujúceho podnikanie (viac v osobitnej časti článku). Následne aj postup získania osvedčenia o živnostenskom oprávnení závisí predovšetkým od toho, aký typ pobytu má cudzinec na Slovensku.

V prípade cudzinca (zahraničnej osoby) a jeho typu pobytu môžu nastať nasledovné situácie:

  1. Je občanom členského štátu Európskej únie alebo členského štátu OECD – považuje sa za zahraničnú osobu a na prevádzkovanie živnosti mu stačí získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení.
  2. Je občanom tretej krajiny a má na Slovensku trvalý pobyt – považuje sa za slovenskú osobu a na prevádzkovanie živnosti mu stačí získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení.
  3. Je občanom tretej krajiny a má na Slovensku prechodný pobyt umožňujúci podnikanie – považuje sa za zahraničnú osobu a na prevádzkovanie živnosti musí získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení a zapísať sa do obchodného registra.
  4. Je občanom tretej krajiny a nemá na Slovensku ani trvalý ani prechodný pobyt – považuje sa za zahraničnú osobu a na prevádzkovanie živnosti musí najskôr ustanoviť zodpovedného zástupcu, potom získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, na základe neho ďalej získať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt umožňujúci podnikanie a nakoniec sa zapísať sa do obchodného registra.

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba, prostredníctvom ktorej podnikateľ zabezpečuje odborné vykonávanie živnosti a musí byť v pracovnom pomere k podnikateľovi. Jeho ustanovenie sa vyžaduje vtedy, keď sám podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (viazané živnosti a remeselné živnosti). Podľa § 11 ods. 7 živnostenského zákona sa pri podnikaní zahraničných osôb ustanovenie zodpovedného zástupcu vyžaduje, ak cudzinec ešte nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Slovensku umožňujúci podnikanie. Po ustanovení zodpovedného zástupcu bude aj cudzincovi vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré je prílohou k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania. Následne, po získaní prechodného pobytu na účely podnikania, môže zahraničná osoba zodpovedného zástupcu úplne zrušiť (ak spĺňa aj prípadné osobitné podmienky prevádzkovania živnosti). Podrobne sa o zodpovednom zástupcovi dočítate v článku Zodpovedný zástupca v podnikaní.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak cudzinec nie je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom členského štátu OECD a chce na Slovensku prevádzkovať živnosť, musí si tu vybaviť trvalý pobyt alebo aspoň prechodný pobyt umožňujúci podnikanie. Podrobne o celom postupe získavania prechodného pobytu cudzinca na účely podnikania, dokladoch potrebných na jeho vybavenie a o zákonných povinnostiach cudzinca po získaní tohto prechodného pobytu, sa dočítate v článku Získanie prechodného pobytu cudzinca na účely podnikania.

Získavanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre cudzinca

Pri získavaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre cudzinca sa postupuje takmer rovnako ako v prípade slovenskej osoby. Rozdiel je hlavne v údajoch uvádzaných vo formulári ohlásenia živnosti (bydlisko v zahraničí, splnomocnenec pre doručovanie na Slovensku, osobitná časť A.2 pre zahraničné osoby) a v tom, že cudzinec navyše predkladá svoje potvrdenie o bezúhonnosti, rovnaké ako pri žiadosti na získanie prechodného pobytu na účely podnikania.

Prečítajte si tiež

Ďalším rozdielom je, že cudzincovi oprávnenie podnikať na Slovensku nevzniká dňom ohlásenia živnosti (ako je to pri slovenských osobách), ale až dňom jeho zápisu do obchodného registra . Výnimkou sú cudzinci s bydliskom v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo z členských štátov OECD, ktoré môžu podnikať už dňom ohlásenia živnosti. Jedným z dôvodov, pre ktorý môže cudzincovi zaniknúť živnostenské oprávnenie, je aj uplynutie lehoty, na ktorú mu bol povolený prechodný alebo trvalý pobyt alebo jeho zrušenie.

Podrobne sa o získaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení dočítate v článku Založenie živnosti v roku 2019.

TIP: Chcete si vybaviť špeciálne povolenia, licencie alebo registrovácie? Informujte sa o službách v oblasti vybavenia povolení, licencií a registrácií pre váš podnik.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky