Spoločnosť je v kríze, ak má nízke alebo záporné vlastné imanie

Ako zistíte, či sa vaša firma nachádza v kríze a aké to môže mať pre ňu následky? Koľko spoločností na Slovensku je v kríze? Prečo by mal podnikateľ venovať pozornosť ukazovateľu vlastného imania?

Problémom nie je len záporné vlastné imanie, ale aj jeho nízky pomer k záväzkom

V článku Záporné vlastné imanie – ako ho zistiť a prechádzať mu ste sa mohli dozvedieť informácie o tom, čo je to vlastné imanie, z akých položiek sa skladá, ako je možné jeho výšku zistiť. Rovnako sme v tomto článku uviedli, že vlastné imanie môže dokonca nadobúdať aj záporné hodnoty, a vtedy je to pre firmu vážny, niekedy až existenčný problém. V tomto článku sa dozviete, že pre obchodnú spoločnosť nemusí byť problémom len záporné vlastné imanie, ale aj kladné vlastné imanie, ktorého pomer k záväzkom je veľmi nízky . V oboch prípadoch sa spoločnosť nachádza v kríze.

Kedy sa spoločnosť nachádza v kríze

Od 1. januára 2016 nadobudli účinnosť nové ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) o spoločnosti v kríze. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku a rovnako aj vtedy, ak jej úpadok hrozí. Je potrebné si uvedomiť, že úpadok spoločnosti a hroziaci úpadok spoločnosti sú dve odlišné situácie.

Úpadok spoločnosti je definovaný v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“). Spoločnosť je v úpadku vtedy, ak je predlžená alebo platobne neschopná. Spoločnosť je predlžená vtedy, ak má viac ako jedného veriteľa (má záväzky aspoň voči dvom subjektom) a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku (má záporné vlastné imanie). Spoločnosť je platobne neschopná vtedy, ak nie je schopná plniť 30 dní pofs v lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi (tzn. aspoň dvom veriteľom).

Hroziaci úpadok je definovaný v Obchodnom zákonníku ako nízky pomer vlastného imania a záväzkov. Pre rok 2016 platí, že spoločnosti hrozí úpadok vtedy, ak pomer jej vlastného imania a záväzkov je menej ako 4 ku 100 (hodnota vlastného imania/hodnota záväzkov Rozhodujúci pomer na posúdenie hroziaceho úpadku sa však bude v nasledujúcich dvoch rokoch postupne sprísňovať. Pre rok 2017 bude platiť pomer 6 ku 100 a od roku 2018 bude pre posúdenie hroziaceho úpadku platiť pomer 8 ku 100. Znamená to, že firmy s nízkym vlastným imaním na účely zabránenia kríze budú musieť vlastné imanie zvyšovať napríklad ďalšími vkladmi vlastníkov do základného imania.

Príklad na spoločnosť v kríze (zjednodušene)

Spoločnosť s ručením obmedzeným mala ku koncu roka 2015 iba dve zložky vlastného imania – základné imanie vo výške 5 000 eur a výsledok hospodárenia – stratu vo výške 3 000 eur. Celková výška vlastného imania spoločnosti tak bola spolu 2 000 eur (5 000 – 3 000 eur). Okrem toho mala k tomuto dátumu spoločnosť dva druhy záväzkov – bankový úver vo výške 50 000 eur a záväzky voči dodávateľom z titulu nevyplatených faktúr vo výške 10 000 eur. Celková výška záväzkov spoločnosti tak bola spolu 60 000 eur. Pomer vlastného imania a záväzkov bol v desatinnom vyjadrení 0,033 (2 000 / 60 000) a je nižší ako 0,04 (pomer 4 ku 100). Spoločnosť sa tak od roku 2016, kedy nadobudnú účinnosť ustanovenia o spoločnosti v kríze, dostane do krízy.

Ako je možné zistiť, či sa spoločnosť nachádza v kríze

Spoločnosť sa nachádza v kríze vtedy, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. V predchádzajúcej časti článku sme si tieto pojmy bližšie vysvetlili. Podľa § 4 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii je dlžník vedúci účtovníctvo povinný sústavne sledovať vývoj svojej finančnej situácie, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mohol včas zistiť prípadnú hrozbu úpadku a prijať opatrenia, ktoré hroziaci úpadok odvrátia. Obchodné spoločnosti vedú povinne podvojné účtovníctvo a zdrojom informácií pre zistenie toho, či sa spoločnosť nachádza v kríze, je práve účtovníctvo. Predmetom účtovníctva je totižto okrem iného aj majetok, vlastné imanie, záväzky a práve informácie o týchto skutočnostiach sú základom pre posúdenie toho, či sa spoločnosť nachádza v kríze.

Na účely hroziaceho úpadku je potrebné sledovať pomer vlastného imania a záväzkov. Na účely úpadku z dôvodu predlženia je potrebné sledovať rozdiel majetku a záväzkov, pričom tento rozdiel sa rovná hodnote vlastného imania. Na účely úpadku z dôvodu platobnej neschopnosti je potrebné sledovať lehotu splatnosti peňažných záväzkov. Súhrnná výška majetku, záväzkov a vlastného imania je osobitne uvedená v každej súvahe účtovnej závierky obchodnej spoločnosti. Riadnu účtovnú závierku spoločnosti zostavujú spravidla k 31. decembru, ale za účelom sústavného sledovania finančnej situácie je možné aj kedykoľvek v priebehu roka zostaviť priebežnú účtovnú závierku. Moderné účtovnícke softvéry umožňujú sledovať tieto veličiny kedykoľvek v priebehu roka aj bez zostavenia účtovnej závierky. Rovnako aj na záväzky po lehote splatnosti tiež niektoré účtovnícke softvéry upozorňujú, inak je potrebné ich zisťovať manuálne.

Pre spoločnosť v kríze platia osobitné pravidlá fungovania

Spoločnosť, ktorá sa nachádza v kríze z dôvodu predlženia (má záporné vlastné imanie) a má aspoň dvoch veriteľov, je povinná podať sama na seba návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o tejto skutočnosti. Ak je spoločnosť v kríze z dôvodu platobnej neschopnosti (aspoň dva peňažné záväzky voči dvom rôznym veriteľom po lehote splatnosti viac ako 30 dní) a bola aspoň jedným veriteľom písomne vyzvaná na uhradenie svojho záväzku, môžu na ňu veritelia podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Na spoločnosť, ktorá je v kríze z dôvodu nízkeho pomeru vlastného imania a záväzkov, ale aj na tú, ktorá je v kríze z dôvodu predlženia alebo platobnej neschopnosti, sa vzťahujú osobitné pravidlá fungovania upravené v § 67a až § 67i Obchodného zákonníka. Týkajú sa zákazu vrátenia tzv. „plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje“ a zabezpečenia tzv. „záväzkov nahrádzajúcich vlastné zdroje“. Tieto osobitné pravidlá fungovania spoločnosti v kríze majú za cieľ chrániť bežných veriteľov tým, že plnenia napríklad od spoločníkov, členov štatutárnych alebo dozorných orgánov a iných osôb zúčastnených na riadení spoločnosti, ktoré sa poskytnú spoločnosti v kríze, sa budú uspokojovať až po uspokojení nárokov bežných veriteľov.

Článok pokračuje pod reklamou

Úvery prijaté od spoločníkov počas krízy bude mať spoločnosť zakázané vrátiť

Jedno z obmedzení pre fungovanie spoločnosti počas krízy sa týka tzv. „plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje“. Plnením nahrádzajúcim vlastné zdroje sa rozumie úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, poskytnuté spoločnosti v kríze od presne definovaného okruhu osôb. Rovnako sa posudzuje aj plnenie poskytnuté spoločnosti pred krízou, ktorého splatnosť bola počas krízy odložená alebo predĺžená.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa považuje plnenie, ktoré poskytne

  1. člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady,
  2. ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
  3. tichý spoločník,
  4. osoba blízka osobám podľa písmen a), b) alebo c),
  5. osoba konajúca na účet osôb podľa písmen a), b) alebo c).

Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spolu s príslušenstvom a zmluvnou pokutou má spoločnosť zakázané vrátiť, ak je v kríze, alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala. Znamená to, že ak napríklad spoločník s podielom aspoň 5 % na základnom imaní poskytne svojej spoločnosti v čase krízy úver, spoločnosť mu ho nebude môcť vrátiť dovtedy, pokiaľ krízu definitívne neprekoná. Ak spoločnosť v rozpore so zákazom vráti plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje (aj započítaním, speňažením zálohu, exekúciou alebo obdobným spôsobom), musí sa takéto plnenie spoločnosti vrátiť naspäť. Za spätné vrátenie plnenia spoločnosti ručia spoločne a nerozdielne všetci členovia štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorí vykonávali túto funkciu v čase poskytnutia plnenia v rozpore so zákazom a tiež aj tí členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali túto funkciu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia neuplatňovala.

Ak bude spoločník ručiteľom za záväzky svojej spoločnosti počas krízy, môžu sa veritelia z tejto zábezpeky uspokojovať bez toho, aby o to najprv žiadali spoločnosť

Ak osoba, od ktorej by sa plnenie považovalo za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje, počas krízy zabezpečí záväzok spoločnosti ručením, zálohou alebo inou zábezpekou (ďalej len „ručiteľ“), môžu sa veritelia uspokojovať z takejto zábezpeky bez toho, aby svoje právo museli najprv uplatňovať voči spoločnosti. Uvedené platí bez ohľadu na odlišné zmluvné dojednanie zábezpeky medzi spoločnosťou a ručiteľom. V prípade, že ručiteľ splní záväzok za spoločnosť, vznikne mu voči spoločnosti nárok na náhradu, ktorá mu ale nesmie byť poskytnutá, ak je spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala.

Inou situáciou je, ak veriteľ požaduje od spoločnosti počas jej krízy poskytnutie plnenia, ktoré bolo zabezpečené ručiteľom. Vtedy môže spoločnosť počas krízy požadovať priamo od ručiteľa, aby plnil veriteľovi do výšky hodnoty zábezpeky. Ak by však samotná spoločnosť počas krízy uhradila veriteľovi záväzok zabezpečený ručiteľom, je povinná bez zbytočného odkladu za to požadovať náhradu od ručiteľa.

Praktický príklad na spoločnosť v kríze, plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje, zabezpečenie záväzkov nahrádzajúce vlastné zdroje s konkrétnymi číslami nájdete v článku Spoločnosť v kríze - nový inštitút v Obchodnom zákonníku od 1.1.2016.

Začiatkom tohto roka by bolo v kríze najmenej 40 636 spoločností

Ustanovenia o spoločnosti v kríze sa dotýkajú tých spoločností, ktoré sú platobne neschopné, majú nízky pomer vlastného imania a záväzkov alebo majú dokonca záporné vlastné imanie. Firiem, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o spoločnosti v kríze, je na Slovensku pravdepodobne veľmi veľa. V spolupráci s portálom Indexpondnikatela.sk sme sa pokúsili zistiť, koľko spoločností na Slovensku je v kríze. Výsledkom je, že začiatkom roka 2016 by bolo v kríze najmenej 40 636 spoločností.

S vysokou pravdepodobnosťou by toto číslo bolo aj oveľa vyššie, pretože ide len o spoločnosti so záporným vlastným imaním. Nezohľadňuje totižto spoločnosti s kladným vlastným imaním, ktorého pomer k záväzkom je príliš nízky, čo by znamenalo, že týmto spoločnostiam hrozí úpadok a tiež sú v kríze. Medzi spoločnosti, ktoré mali k 31. decembru 2014 alebo 2015 záporné vlastné imanie, patrili aj mnohé renomované firmy – známi developeri bytových domov, či nákupných centier, prevádzkovatelia internetových portálov, aquaparkov, či vydavateľstvá. Vo väčšine analyzovaných prípadov záporné vlastné imania spôsobila vysoká strata či už v poslednom období alebo naakumulovaná za predchádzajúce obdobia. Preverujte si svojich obchodných partnerov. Nástrojov existuje dostatok, jedným z nich je indexpodnikatela.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Všetko o s. r. o. – otázky a odpovede

Koľko osôb môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Aké orgány musí vytvoriť a ako ručí za svoje záväzky? Odpovede na tieto i ďalšie dôležité otázky týkajúce sa s.r.o. nájde v článku.

Základné imanie

Základné imanie predstavuje vklady najmä do obchodných spoločností. Na čo slúži, z čoho sa tvorí, ako je to s jeho znižovaním a na aké účely je možné základné imanie použiť?

Základné imanie - čo to je a aký je preklad do iných jazykov?

Čo je to základné imanie? S akými výrazmi pre základné imanie sa stretnete v cudzích jazykoch? Ako sa povie základné imanie po anglicky, po nemecky či po poľsky?

Nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti

Do základného imania môžete vložiť aj nepeňažný vklad, napríklad nehnuteľnosť, hmotný či finančný majetok. Ako sa určuje ich hodnota, ako sa splácajú a kto o nich rozhoduje?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky