Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

S účinnosťou od 1. 1. 2022 získal správca dane (daňový úrad, obec, mesto, colný úrad) právomoc vylúčiť fyzickú osobu z funkcie štatutára, resp. člena štatutárneho orgánu spoločnosti alebo družstva. Znamená to, že za podmienok upravených v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) možno zamedziť určitej fyzickej osobe v možnosti pôsobiť ako konateľ spoločnosti, predseda družstva, spoločník vo verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár v komanditnej spoločnosti či člen predstavenstva v akciovej spoločnosti.

Ustanovenie § 157a daňového poriadku má za cieľ skvalitniť a očistiť podnikateľské prostredie. Stručne možno zhrnúť, že tento nástroj má fungovať tým spôsobom, že na základe daňovým poriadkom daných dôvodov môže správca dane rozhodnúť o vylúčení osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti alebo družstva, ak si neplní svoje povinnosti.

K jeho aktívnemu využívaniu došlo približne od druhej polovice roku 2022. Dňa 4. októbra 2023 zverejnila Finančná správa tlačovú správu, podľa ktorej bolo od začiatku roka 2023 vydaných 146 rozhodnutí o vylúčení fyzickej osoby za nespoluprácu s finančnou správou a spracovaných 95 diskvalifikačných listov. Celkovo už v 578 spoločnostiach došlo k vylúčeniu fyzickej osoby ako štatutára na základe ust. § 157a daňového poriadku.

Diskvalifikácia (vylúčenie) fyzickej osoby v Obchodnom zákonníku

Pojem diskvalifikácia fyzickej osoby, t. j. vylúčenie fyzickej osoby, v našom právnom poriadku však nie je novinkou. Už od 1. 1. 2016 obsahuje právnu úpravu tohto inštitútu zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Obchodný zákonník v § 13a ods. 1 upravuje všeobecný rámec, z ktorého vyplýva, že k vylúčeniu fyzickej osoby vykonávať funkciu štatutára resp. člena štatutára obchodnej spoločnosti alebo družstva, prípadne člena dozorného orgánu možno pristúpiť na základe rozhodnutia súdu, alebo na základe rozhodnutia iného orgánu, ak tak ustanoví zákon. Tento dovetok dal priestor daňovému poriadku zaviesť si oprávnenie vydať rozhodnutie o vylúčení do § 157a.

Fyzickú osobu môže rozhodnutím vylúčiť súd, ale aj správca dane.

Súd diskvalifikuje osobu z určitej funkcie napríklad rozsudkom o uložení trestu zákazu činnosti, rozhodnutím o povinnosti nahradiť zmluvnú pokutu podľa § 74, 74a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v prípade, pokiaľ úpadca neposkytol požadovanú súčinnosť, rozhodnutím o výmaze zo zoznamu partnerov verejného sektora a pod.

Obchodný zákonník súčasne upravuje, čo znamená diskvalifikácia fyzickej osoby. Právoplatnosťou rozhodnutia o vylúčení podľa Obchodného zákonníka fyzická osoba prestane byť členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách.

Rozhodnutie o vylúčení súčasne znamená, že táto fyzická osoba nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu po celé obdobie vyplývajúce z rozhodnutia. Teda nielen, že dôjde k zániku funkcie vylúčenej osoby, táto ani nemôže následne pred uplynutím určenej doby vzniknúť.

Obchodný zákonník ukladá vylúčenej osobe povinnosť oznámiť toto svoje vylúčenie bez zbytočného odkladu dotknutým obchodným spoločnostiam a družstvám.

Diskvalifikácia (vylúčenie) fyzickej osoby podľa daňového poriadku

V kontexte § 13a Obchodného zákonníka daňový poriadok upravuje možnosť vylúčenia fyzickej osoby na funkcii štatutára alebo člena štatutárneho orgánu v § 157a. Aplikáciou tohto inštitútu dôjde k vylúčeniu daňovo nespoľahlivej osoby, t. j. k jej diskvalifikácii.

Doba vylúčenia je upravená na 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

Článok pokračuje pod reklamou

Rozhodnutie o vylúčení vydá správca dane v dvoch prípadoch:

 • ak mal daňový subjekt ukončenú daňovú kontrolu zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu a súčasne má daňový nedoplatok a nedoplatok na inom peňažnom plnení v úhrne aspoň 5 000 eur viac ako jeden rok, alebo ak
 • daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z priznanej hodnoty za zdaňovacie obdobie a daňová kontrola oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu týkajúca sa tohto zdaňovacieho obdobia bola ukončená zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.

Oba uvedené prípady sa vzťahujú na ukončenie daňovej kontroly podľa § 46 ods. 9 písm. c) daňového poriadku, a to na základe § 79 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Uvedené ustanovenie predpokladá zánik nároku na vrátenie nadmerného odpočtu v prípade, pokiaľ daňový subjekt neumožní vykonanie daňovej kontroly do troch mesiacov od jej začatia. Pôjde o situácie, kedy daňový subjekt poruší svoje povinnosti voči správcovi dane, s ktorým napr. nekomunikuje, nepredloží mu relevantné doklady a pod. Povinnosti daňového subjektu upravuje § 45 daňového poriadku, napríklad umožniť vykonať daňovú kontrolu, zabezpečiť vhodné miesto a podmienky daňovej kontroly, poskytovať požadované informácie, predkladať v priebehu daňovej kontroly záznamy, dôkazy preukazujúce tvrdenia daňového subjektu, zapožičať doklady mimo sídla či miesta podnikania a pod.

Prečítajte si tiež

Príklad na vylúčenie konateľa s.r.o. z dôvodu neumožnenia daňovej kontroly nadmerného odpočtu DPH

Daňový úrad začal daňovú kontrolu na overenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty u spoločnosti DPH, s.r.o. Deň začatia kontroly bol uvedený v oznámení doručenom tejto spoločnosti na 1. 6. 2023. V oznámení súčasne daňový úrad požiadal spoločnosť DPH, s.r.o. o doručenie potrebnej dokumentácie. Konateľ tejto spoločnosti však dokumentáciu nepredložil a na oznámenie nijak nereagoval. Spoločnosti DPH, s.r.o. tým zanikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu, a to uplynutím tretieho mesiaca od začatia daňovej kontroly (31. 8. 2023). Daňový úrad preto rozhodol o vylúčení konateľa spoločnosti DPH, s.r.o. z dôvodu neplnenia povinností voči finančnej správe.

Daňový poriadok súčasne upravuje aj určité výnimky, kedy nemožno pristúpiť k vydaniu rozhodnutia o vylúčení fyzickej osoby, konkrétne:

 • ak sa voči daňovému subjektu vedie daňová exekúcia na daňový nedoplatok, na iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím, na exekučné náklady a hotové výdavky uspokojované aj po jednom roku od jeho splatnosti,
 • ak bol daňovému subjektu povolený odklad platenia dane alebo daňového nedoplatku alebo mu boli povolené splátky,
 • ak bolo voči daňovému subjektu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie.

Rozhodnutie o vylúčení – na koho sa vzťahuje

Daňový poriadok podľa § 157a ods. 2 vzťahuje možnosť vylúčenia na funkcii štatutára alebo člena štatutárneho orgánu daňového subjektu, pričom štatutár môže byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách. V s.r.o. teda ide o funkciu jej konateľa.

Súčasne daňový poriadok bližšie konkretizuje osobnú pôsobnosť rozhodnutia o vylúčení s ohľadom na dôvod tohto vylúčenia. Podľa § 157a ods. 2 daňového poriadku je rozhodnutím o vylúčení vylúčená:

 • fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu daňového subjektu v prípade vylúčenia z dôvodu podľa § 157a ods. 1 daňového poriadku, t. j. v prípade daňového nedoplatku a nedoplatku na inom peňažnom plnení v úhrne aspoň 5000 eur, alebo
 • fyzická osoba, ktorá bola štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu v čase, kedy daňový subjekt podal daňové priznanie na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, za ktorá bola daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu ukončená zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.

Postup správcu dane po diskvalifikácii štatutára (konateľa)

Informácie o vylúčení fyzickej osoby, o jej diskvalifikácii, sa systematizujú a evidujú v jednotnom registri, konkrétne v registri diskvalifikácií, ktorý vedie Okresný súd Žilina. Na tento účel doručuje správca dane súdu rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom, a to po uplynutí lehoty 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

Diskvalifikačný list predstavuje oznámenie správcu dane, ktoré obsahuje:

 • meno a priezvisko vylúčenej osoby,
 • dátum narodenia a rodné číslo vylúčenej osoby, ak jej bolo pridelené,
 • bydlisko vylúčenej osoby,
 • označenie správcu dane, ktorý rozhodnutie vydal, spolu s číslom rozhodnutia a dátumom jeho vydania,
 • dobu, počas ktorej bude fyzická osoba vylúčená z výkonu funkcie.
Prečítajte si tiež

Voči právoplatnému rozhodnutiu o vylúčení je však možné podať správnu žalobu, t. j. žalobu na preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia. V konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o vylúčení možno žiadať súd o priznanie odkladného účinku správnej žalobe. Pokiaľ by súd tomuto návrhu vyhovel, znamenalo by to, že dôjde k pozastaveniu účinkov rozhodnutia o vylúčení, a to až pokiaľ súd o žalobe nerozhodne. Vylúčená osoba by v takom prípade bola vylúčenou len formálne, t. j. naďalej by mohla relevantné funkcie zastávať.

Tu je však potrebné zdôrazniť, že súd môže v priebehu konania zrušiť priznanie odkladného účinku, a to dokonca aj bez návrhu. Môže sa tak stať, že súd v priebehu súdneho konania zmení v dôsledku zistených skutočností svoje rozhodnutie a tým pádom vylúčená osoba nebude môcť pôsobiť na pozícii štatutára, resp. ako člen štatutárneho orgánu presne tak, ako jej to bude ukladať rozhodnutie správcu dane o vylúčení, hoci toto rozhodnutie bude prechádzať súdnym prieskumom.

Podanie žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o vylúčení fyzickej osoby tak automaticky nepozastavuje účinky tohto rozhodnutia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Konateľ vs spoločník s. r. o.

Kto je majiteľom s. r. o.-čky a kto spoločnosť zastupuje navonok? V čom sa líši postavenie, povinnosti a zodpovednosť spoločníka a konateľa s. r. o.?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky