Zákon o obchodných spoločnostiach namiesto obchodného zákonníka?

Obchodný zákonník nahradia štyri predpisy, zníži sa základné imanie s.r.o., obmedzia sa transakcie so spriaznenými osobami. Prehľad zmien v rámci pripravovanej reformy práva obchodných spoločností.

Zásadná zmena v právnej úprave obchodných spoločností

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v januári 2021 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Materiál neobsahuje konkrétne zmeny zákonov, ale predstavuje koncepciu pripravovaných zmien.

Dôvodom pre návrh takýchto zásadných zmien je predovšetkým to, že súčasná právna úprava obchodných spoločností na Slovensku je jednoducho zaostalá. Nezohľadňuje vývoj úprav obchodných spoločností v zahraničí, najnovšie iniciatívy EÚ v oblasti harmonizácie korporačného práva, nárast cezhraničných prvkov obchodných spoločností a ani pokrok v digitalizácii a elektronizácii. Legislatíva obchodného práva na Slovensku má byť po jej rekodifikácii jednoznačnejšia, flexibilnejšia, modernejšia a konkurencieschopnejšia.

Obchodný zákonník sa zruší a jeho úprava prejde do iných zákonov

Navrhovaná rekodifikácia práva obchodných spoločností predpokladá zrušenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Vychádza sa z toho, že zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) by mal upravovať celé súkromné právo, ktorého súčasťou je aj obchodné právo.

Obchodný zákonník sa zruší a jeho obsah bude presunutý do štyroch iných zákonov.

Do Občianskeho zákonníka by mala prejsť tá časť súčasného znenia Obchodného zákonníka, ktorá obsahuje spoločné ustanovenia platné pre všetky obchodné spoločnosti. Pôjde napríklad o ustanovenia upravujúce založenie, vznik, zrušenie, likvidáciu a zánik právnických osôb, ďalej vnútornú štruktúru orgánov právnickej osoby, konanie právnickej osoby navonok, zodpovednosť členov orgánov právnickej osoby. Osobitnosti týkajúce sa konkrétnych druhov obchodných spoločností budú upravené v novom zákone o obchodných spoločnostiach. Ten by tiež mal obsahovať časť spoločnú pre všetky právne formy a potom osobitne upravovať odlišnosti jednotlivých obchodných spoločností.

Právna úprava týkajúca sa obchodného registra by zase z Obchodného zákonníka mala byť prenesená do zákona o obchodnom registri a právna úprava nekalej súťaže a nekalých obchodných praktík by mala byť vyčlenená do osobitného predpisu.

Schéma č. 1: Rozdelenie súčasného Obchodného zákonníka do štyroch predpisov

Zdroj: vlastné spracovanie
Zdroj: vlastné spracovanie

Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

Ministerstvo spravodlivosti vo svojom reformnom zámere uvádza, že „v slovenskom právnom poriadku ostala právna forma spoločnosti s ručením obmedzeným ukotvená v deväťdesiatych rokoch minulého storočia a v rozpore s modernými trendmi“. V nadväznosti na to má nastať jej modernizácia.

Základné imanie s. r. o. by sa malo znížiť na 1 euro. Alternatívne sa uvažuje aj nad nemeckým modelom, podľa ktorého by sa prvotne nízke základné imanie postupne zvyšovalo zo ziskov pri dočasnom zákaze vyplácania podielov na zisku. Uvažuje sa aj nad tým, že s. r. o. so základným imaním najmenej 5 000 eur by nebola povinná vytvárať rezervný fond.

V súvislosti so založením a vznikom s. r. o. sa plánuje zjednodušené založenie s. r. o. online s použitím už vopred pripravených zakladateľských vzorov s nižším poplatkom za zápis takto založenej s. r. o. do obchodného registra.

Spoločník bude môcť mať viacero podielov v s. r. o. a budú môcť mať formu cenného papiera.

Veľké zmeny by mali nastať aj v oblasti obchodných podielov spoločníkov v s. r. o. V súčasnosti môže mať spoločník v s. r. o. len jeden obchodný podiel. Po novom by ich mohol mať viacero a s každým z nich by mohol samostatne disponovať. Ohľadom obchodného podielu v s. r. o. by mala existovať aj možnosť ho transformovať do formy cenného papiera. Takáto „akcia“ s. r. o. bude zapísaná v centrálnom depozitári cenných papierov a zoznam jej majiteľov bude verejný. S. r. o. by mala môcť mať aj viaceré druhy obchodných podielov, s ktorými sú spojené rôzne práva spoločníkov (napríklad prednostné právo na zisk).

Zmeny v úprave akciových spoločností

Novinkou v prípade a. s. má byť zrušenie súčasného stavu, že existujú len dva druhy akcií: prioritné s prednostným právom na výplatu zisku a ostatné (tzv. „kmeňové akcie“). Akciová spoločnosť bude môcť vydávať rôzne druhy akcií, s ktorými môžu byť spojené rôzne druhy práv (resp. obmedzení) vymedzené v stanovách spoločnosti. Akcie v a. s. by teda mohli byť rôzneho druhu tak, ako je to v súčasnosti pri jednoduchej spoločnosti na akcie. Informácie o druhoch akcií a práv s nimi spojenými však musia byť verejne dostupné. Na druhej strane má byť zrušená možnosť vydávať akcie na doručiteľa. Akcie budú len na meno.

Zmenou v porovnaní so súčasným stavom má byť aj to, že akciová spoločnosť sa bude môcť rozhodnúť medzi tým, či okrem valného zhromaždenia vytvorí:

  1. len tzv. „správnu radu“ alebo
  2. predstavenstvo aj dozornú radu tak, ako je tomu v súčasnosti.
Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny týkajúce sa všetkých obchodných spoločností

Regulácia transakcií so spriaznenými osobami: V navrhovanej koncepcii sa spomína v záujme ochrany veriteľov aj regulácia transakcií medzi spoločnosťou a spriaznenými osobami (najmä medzi spoločnosťou a spoločníkom, členmi orgánov spoločnosti a ich blízkymi osobami). Cieľom je to, aby spoločníci čerpali z majetku spoločnosti len podiely na zisku a aby toto pravidlo nebolo obchádzané.

Prečítajte si tiež

Poistenie zodpovednosti za škodu pre členov orgánov spoločnosti: S modernizáciou obchodného práva súvisí aj zohľadňovanie praxe. Tam sa využíva aj možnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú spoločnosti členom orgánu spoločnosti s tým, že poistné je hradené samotnou obchodnou spoločnosťou. Zároveň by mala byť uložená aj určitá povinná miera spoluúčasti poisteného.

Právna úprava koncernového práva

Neexistencia koncernového práva je veľkým nedostatkom slovenskej právnej úpravy obchodných spoločností. Koncernové právo by malo obsahovať pravidlá úpravy vzťahov v rámci skupiny prepojených spoločností podriadených jednotnému riadeniu. Koncernové právo bude obsahovať napríklad podmienky, za ktorých môže člen orgánu dcérskej spoločnosti uprednostniť záujem materskej spoločnosti aj na škodu dcérskej spoločnosti za splnenia predpokladu, aby tým nedochádzalo k poškodzovaniu veriteľov.

Ďalšie zmeny v práve obchodných spoločností

Digitalizácia procesov v obchodných spoločnostiach: Okrem prispôsobenia sa právnej úpravy novým formám financovania obchodných spoločností (napr. crowdfunding a crowdinvestment) sa má digitalizácia prejaviť aj v riadení obchodných spoločností. Právna úprava by mala umožňovať výkon práv spoločníkov na diaľku prostredníctvom digitálnych technológií. Napríklad hlasovanie na valnom zhromaždení by malo byť možné aj elektronicky. To je v súčasnosti možné len pri a. s.

Zrušenie jednoduchej spoločnosti na akcie: Plánuje sa ponechať len verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a družstvo. Jednoduchá spoločnosť na akcie ako piaty typ obchodnej spoločnosti by mal zaniknúť. Súčasné jedinečné prvky rozlišovania rôznych druhov postavenia akcionárov j. s. a. budú včlenené do a. s. a s. r. o.

Osobitná úprava pre sociálne a bytové družstvá: Základná právna úprava družstva zostane v zásade bezo zmeny. Pribudnú však niektoré ustanovenia, ktoré by mali zohľadňovať osobitosti niektorých družstiev ako napríklad sociálne a bytové družstvá.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky