Príspevok (dotácia) na podnikanie pre SZČO v roku 2018

Aj v roku 2018 môžu začínajúci podnikatelia – fyzické osoby získať príspevok (dotáciu) na podnikanie. Jeho výška môže byť v tomto roku až 5 002,36 eura.

Príspevok (dotácia) na podnikanie pre samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej aj ako „SZČO“) je legislatívne upravený v § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o službách zamestnanosti“). Niekedy sa tomuto príspevku zvykne hovoriť aj ako „príspevok na samozamestnanie“.

Príspevok nemusí dostať každý kto splní podmienky.

Príspevky na podnikanie pre SZČO poskytujú úspešným žiadateľom úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj ako „úrad práce“). Nevýhodou je, že príspevok na podnikanie nemusí dostať každý, aj keď spĺňa všetky podmienky na jeho získanie. Z formulácie § 49 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti vyplýva, že tento príspevok úrad práce „môže poskytnúť“ a nie „poskytne“ žiadateľovi, ktorý splnil všetky podmienky.

Aké príspevky sú pre živnostníkov v roku 2019 nájdete v článku Príspevok na podnikanie (SZČO) v roku 2019 

Kto môže požiadať o príspevok (dotáciu) na podnikanie pre SZČO v roku 2018

Podmienky, ktoré musí spĺňať ten, kto chce získať príspevok na podnikanie, musia byť splnené súčasne úplne všetky a je ich hneď niekoľko.

Podmienky na získanie príspevku (dotácie) na podnikanie pre SZČO v roku 2018:

  1. žiadateľ je považovaný za uchádzača o zamestnanie,
  2. žiadateľ bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace,
  3. žiadateľ bude prevádzkovať živnosť alebo vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách najmenej tri roky a
  4. žiadateľ o príspevok na podnikanie písomne požiada miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode bude podnikať.

Niektoré podmienky získania príspevku (dotácie) na podnikanie pre SZČO v roku 2018 si teraz podrobnejšie vysvetlíme. Prvou a základnou podmienkou je, aby žiadateľ bol ešte v čase podania a posudzovania žiadosti tzv. „uchádzačom o zamestnanie“ podľa zákona o službách zamestnanosti. Uchádzačom o zamestnanie je ten, kto je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu práce. Takáto osoba pritom nesmie nikde pracovať a ani podnikať okrem niektorých výnimiek (napríklad dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v obmedzenom rozsahu, výkon osobnej asistencie).

Prečítajte si tiež

Druhou z podmienok je, aby bol žiadateľ o príspevok na podnikanie pre SZČO evidovaný na úrade práce najmenej tri mesiace. Pre tých žiadateľov, ktorí už v minulosti vykonávali nejakú samostatnú zárobkovú činnosť, je ale toto kritérium prísnejšie a bližšie o ňom píšeme v osobitnej časti článku. Tretia podmienka pre získanie príspevku na podnikanie pre SZČO v roku 2018 súvisí s formami podnikania, na ktoré je možné ho získať, o čom tiež podrobnejšie píšeme v ďalšej časti článku. V súvislosti s touto podmienkou je ale dôležité upozorniť na to, aby ste pri získavaní príspevku na podnikanie nespravili zbytočnú chybu. Pri podávaní žiadosti o príspevok na podnikanie ešte nesmiete byť podnikateľom. Najskôr musíte požiadať o príspevok na podnikanie a až neskôr budete získavať povolenie na podnikanie (osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov). Ak by ste si najskôr založili živnosť alebo sa zapísali do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a potom požiadali o príspevok na podnikanie, zamietli by vám ho.

Ako získať príspevkov na štart podnikania od úradu práce, ako aj informácie o jeho výške v roku 2020 nájdete v článku Príspevok (dotácia) na podnikanie (SZČ) od úradu práce v roku 2020.

Na aké formy podnikania je možné získať príspevok (dotáciu) na podnikanie v roku 2018

Príspevok (dotáciu) na podnikanie pre SZČO nie je možné získať na podporu akýchkoľvek foriem podnikania. Príspevok na podnikanie je možné získať len pre podnikanie fyzických osôb a len na dve formy ich podnikania. Prvou je prevádzkovanie živnosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a druhou je vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (ide o tzv. samostatne hospodáriaceho roľníka).

Príspevok na podnikanie je len pre fyzické osoby – živnostníkov a poľnohospodárov.

Ak by ste chceli podnikať na základe iných predpisov, príspevok na podnikanie už získať nemôžete. Napríklad ak by ste chceli vykonávať nejaké slobodné povolenie, akým je napríklad lekár, znalec, daňový poradca, audítor, architekt, stavebný inžinier, notár, advokát a podobne, príspevok na začatie takéhoto podnikania pre vás nie je určený. Príspevok na podnikanie takisto nie je možné získať pre podnikanie vykonávané právnickou osobou. Obchodná spoločnosť, ktorú by ste si založili a prostredníctvom ktorej by ste chceli podnikať, nemôže získať príspevok na podnikanie.

Článok pokračuje pod reklamou

Prísnejšie podmienky na získanie príspevku na podnikanie pre tých, čo už niekedy podnikali

Príspevok (dotáciu) na podnikanie pre SZČO môže dokonca získať aj fyzická osoba, ktorá v minulosti podnikala. Rovnako ako aj bežný žiadateľ, musí aj tento spĺňať všetky vyššie uvedené podmienky pre získanie príspevku. Pre tých, čo už v minulosti nejakým spôsobom podnikali, je však sprísnená podmienka týkajúca sa dĺžky ich vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Spočíva v tom, že ak prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti pozastavíte, prerušíte alebo skončíte v období šiestich mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, tak musíte byť v tejto evidencii uchádzačov o zamestnanie vedení najmenej dvanásť mesiacov. Až po uplynutí tejto doby môžete požiadať o príspevok na podnikanie pre SZČO.

Tí, čo v blízkej minulosti podnikali, musia byť na úrade práce evidovaní najmenej jeden rok.

V praxi to znamená napríklad to, že ak má fyzická osoba pozastavenú živnosť alebo zrušenú živnosť od 31. decembra 2017 a zároveň sa s účinnosťou od tohto dátumu aj zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, bude musieť byť v tejto evidencii vedená najmenej ďalších 12 mesiacov (teda v tomto prípade celý rok 2018) a následne najskôr až 1. januára 2019 bude môcť úrad práce požiadať o príspevok na podnikanie pre SZČO.

Pri posudzovaní splnenia vyššie uvedenej podmienky je vhodné prihliadať aj na ďalšiu skutočnosť. Zákon o službách zamestnanosti za samostatnú zárobkovú činnosť totižto nepovažuje len podnikanie fyzických osôb (živnostenské podnikanie, podnikanie podľa osobitných predpisov a vykonávanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka). Samostatnou zárobkovou činnosťou na účely zákona o službách zamestnanosti je aj to, keď je fyzická osoba spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom.

Prečítajte si tiež

Preto, ak ste v blízkej minulosti niektorým z vyššie uvedených spôsobov boli zainteresovaní v nejakej obchodnej spoločnosti, budete zrejme musieť spĺňať prísnejšie podmienky pre získanie príspevku (dotácie) na podnikanie pre SZČO.

Výška príspevku (dotácie) na podnikanie pre SZČO v roku 2018 závisí od miery nezamestnanosti v regióne, v ktorom budete podnikať

Každého, kto uvažuje nad získaním príspevku na podnikanie v roku 2018, určite zaujíma jeho výška. Výška príspevku na podnikanie pre SZČO sa každoročne mení – spravidla zvyšuje – a závisí od dvoch faktorov. Prvým je celková cena práce vypočítaná z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. A druhým faktorom, je plánované miesto prevádzkovania podnikania a priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v ňom.

Miesto prevádzkovania podnikania Výpočet výšky príspevku na podnikanie v roku 2018 Maximálna výška príspevku na podnikanie v roku 2018
Bratislavský kraj 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy za január až september 2017 3 126,47 eura (2,5 x 1 250,59 eura)
Okres iného kraja s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako 7,21 % 3-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy za január až september 2017 3 751,77 eura (3 x 1 250,59 eura)
Okres iného kraja s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 7,21 % 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy za január až september 2017 5 002,36 eura (4 x 1 250,59 eura)

Poznámka: Priemerná mzda za prvé tri štvrťroky roku 2017 bola 925 eur a celková cena práce z nej vypočítaná bola 1 250,59 eura.

Do ktorého regiónu sa zatrieďujete, závisí od toho, kde budete prevádzkovať podnikanie, nie v závislosti od toho, z ktorého regiónu pochádzate. Ak by napríklad fyzická osoba z Čadce plánovala podnikať v Bratislave, bude o príspevok (dotáciu) na podnikanie v roku 2018 žiadať úrad práce v Bratislave a maximálna výška príspevku pre ňu bude 3 126,47 eura. Pre podnikanie v okresoch iných krajov okrem Bratislavského kraja potom závisí výška príspevku na podnikanie od aktuálnej priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v porovnaní s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti za celý rok 2017, ktorá bola na úrovni 7,21 %.

Aký bol počet žiadateľov o príspevok na podnikanie a aká bola ich úspešnosť sa dozviete z nasledujúcich dvoch grafov.

Počty žiadateľov a počty poskytnutých príspevkov na podnikanie v rokoch 2015 až 2017

Proces žiadania, schvaľovania a prideľovania príspevku na podnikanie (dotácie) v roku 2018

Prvým krokom pre získanie príspevku na podnikanie pre SZČO je podanie žiadosti na predpísanom formulári. K žiadosti potom priložíte niekoľko príloh, z ktorých jednou bude aj podnikateľský zámer vypracovaný podľa predpísanej osnovy spolu s kalkuláciou predpokladaných nákladov. Následne budete absolvovať test pripravenosti na začatie podnikania a po jeho úspešnom absolvovaní budete pozvaný na zasadnutie komisie úradu práce, kde budete obhajovať reálnosť svojho podnikateľského zámeru. Na základe kladného odporúčania komisie podpíšete s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku na podnikanie (až tesne pred podpísaním tejto dohody si vybavíte príslušné povolenia na podnikanie, napríklad si založíte živnosť).

Každý rok musíte úradu práce predkladať správu a dokladovať použitie príspevku.

Následne vám bude príspevok na podnikanie poskytnutý na viac krát. Najviac 60 % výšky príspevku získate do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na podnikanie a zvyšnú časť príspevku získate až po predložení prvej správy o prevádzkovaní podnikania. Vašou povinnosťou bude predkladať úradu práce správy o podnikaní a o čerpaní poskytnutého príspevku na podnikanie za každý rok. Rovnako bude potrebné dokladmi preukázať použitie prostriedkov z príspevku na podnikanie.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky