Príspevok na podnikanie (SZČO) v roku 2019

Aké podmienky je potrebné splniť na získanie príspevku na začatie podnikania v roku 2019? Koľko peňazí možno na rozbeh získať?

Príspevok na začatie SZČO sa poskytuje v súlade s § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o službách zamestnanosti”). 

Podľa zákona o službách zamestnanosti poskytuje príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len “úrad práce”). Miestna príslušnosť pre účely získania príspevku sa stanovuje podľa okresu, v ktorom chce uchádzač o zamestnanie začať podnikať. Tzn. pokiaľ chce fyzická osoba začať podnikať v okrese Sabinov, aj keď má trvalé bydlisko v Prešove, o poskytnutie príspevku požiada úrad práce v Sabinove.

Kto môže požiadať o príspevok na začatie SZČO (podnikania) v roku 2019 

Úrad práce môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v roku 2019 len fyzickej osobe, ktorá splní nasledovné podmienky:

 • uchádzač o zamestnanie bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace,
 • bude mať založenú živnosť alebo bude podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník,
 • požiada o príspevok písomne,
 • nie je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý získal príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti,
 • nie je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý získal príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Uchádzač o zamestnanie musí byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace. Pokiaľ však ide o osobu, ktorá v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavila, prerušila alebo skončila prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, môže požiadať o príspevok na začatie SZČO (podnikania), ak bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 12 mesiacov.

V súlade s § 5 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti sa za samostatne zárobkovo činnú osobu považuje fyzická osoba, ktorá:

 1. je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom,
 2. prevádzkuje živnosť,
 3. vykonáva slobodné povolanie, napr. daňový poradca, notár, advokát, veterinár,
 4. vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (samostatne hospodáriaci roľník),
 5. vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania alebo agentúry podporovaného zamestnávania.

Napríklad osoba, ktorá 3 mesiace pred zápisom do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, musí byť vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 12 mesiacov, aby mohla požiadať o príspevok na samostatne zárobkovú činnosť.

O príspevok na začatie SZČO (podnikania) v roku 2019 môžu požiadať uchádzači o zamestnanie, ktorí chcú:

 • založiť živnosť podľa živnostenského zákona alebo,
 • byť samostatne hospodáriacimi roľníkmi v súlade so zákonom o súkromnom podnikaní občanov.

Uchádzači o zamestnanie nemôžu požiadať o príspevok na začatie SZČO (podnikania), ak chcú začať prevádzkovať iný typ podnikania. Napríklad osoba nemôže požiadať o príspevok na začatie výkonu veterinárnej činnosti, pretože ide o slobodné povolanie (nie je to ani živnosť, ani samostatne hospodáriaci roľník).

Žiadateľ nesmie mať založenú živnosť alebo byť samostatne hospodáriaci roľník pri podávaní žiadosti o príspevok na začatie SZČO.

Uchádzač o zamestnanie nesmie mať založenú živnosť alebo byť samostatne hospodáriaci roľník pri podávaní žiadosti o príspevok na začatie SZČO. Akonáhle si založí živnosť alebo sa stane samostatne hospodáriacim roľníkom, bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Tzn. najprv musí požiadať o príspevok a až pri podpise dohody o poskytnutí príspevku preukazuje, že po podpise dohody začne vykonávať živnosť alebo činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka.

Občan so zdravotným postihnutím, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, môže buď požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti, alebo môže požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti. Nemôže však naraz žiadať o oba príspevky, pretože tie sa navzájom vylučujú.

Prečítajte si tiež

V prípade, že občan so zdravotným postihnutím požiada o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti, nesmie mať poskytnutý príspevok podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti (príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť) ani príspevok podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti na prevádzku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Pokiaľ požiada o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti, môže požiadať aj o príspevok na prevádzku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti, le nesmie mať poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v súlade s § 49 zákona o službách zamestnanosti.

Proces žiadania príspevku na začatie SZČO (podnikania) 2019

Pred podaním žiadosti odporúčame informovať sa na úrade práce v okrese, v ktorom chce podnikať, či úrad práce bude poskytovať prípravu na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti pre žiadateľov o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. V rámci prípravy poskytovanej úradom práce je aj vypracovanie podnikateľského zámeru, ktorý je veľmi dôležitý pre schválenie príspevku na začatie SZČO.

Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť podnikateľskému zámeru, kde uchádzač o zamestnanie uvádza aj predpokladané výdavky spojené so SZČO, ktoré chce hradiť z príspevku, a to z dvoch dôvodov:

 1. posudková komisia bude hodnotiť opodstatnenosť, reálnosť výdavkov a účelnosť podnikateľského zámeru, na základe ktorého môže rozhodnúť aj o nepriznaní príspevku na začatie SZČO,
 2. po začatí SZČO budú fyzickej osobe uznané len náklady uvedené v podnikateľskom zámere a vo výške uvedenej v podnikateľskom zámere (s minimálnou odchýlkou určenou v dohode o poskytnutí príspevku).

Uchádzač o zamestnanie podáva žiadosť o poskytnutie príspevku miestne príslušnému úradu práce. Žiadosť aj s povinnými prílohami je možné stiahnuť zo stránky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Povinnými prílohami k žiadosti o poskytnutie príspevku na začatie SZČO sú:

 1. podnikateľský zámer podľa podmienok určených úradom práce,
 2. vyhlásenie žiadateľa, že pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie neprevádzkoval alebo prevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť,
 3. vyhlásenie žiadateľa, že mu bola alebo nebola poskytnutá pomoc de minimis.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na začatie SZČO v roku 2019 sa podáva na úrade práce v okrese, v ktorom chce fyzická osoba začať vykonávať živnosť alebo činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka.

Po podaní žiadosti o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť musí žiadateľ absolvovať test o pripravenosti na začatie podnikania. Keď ho úspešne absolvuje, úrad práce ho pozve na zasadnutie komisie úradu, kde bude žiadateľ obhajovať svoj podnikateľský zámer.

V prípade, že posudková komisia schváli žiadateľovi príspevok na začatie SZČO, úrad práce pozve žiadateľa na podpísanie dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. Pri podpise dohody musí žiadateľ preukázať začatie prevádzkovania živnosti alebo začatia prevádzkovania činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka. Tzn. pred podpisom dohody musí žiadateľ ohlásiť živnosť na živnostenskom úrade (budúci samostatne hospodáriaci roľník musí vybaviť osvedčenie o zápise na obecnom, resp. mestskom úrade).

Dátum vzniku živnostenského oprávnenia musí byť neskorší, ako dátum podpisu dohody o poskytnutí príspevku na začatie SZČO v roku 2019.

Pozor však treba dávať na to, že na živnostenskom osvedčení (resp. osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka) musí byť dátum začatia vykonávania činnosti neskorší, ako je dátum podpisu dohody s úradom práce. Napríklad, ak má žiadateľ podpísať dohodu 17.6.2019, musí ísť na živnostenský úrad ešte pred týmto dátumom. Živnostenský úrad informuje, že chce živnosť začať prevádzkovať najskôr od 18.6.2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Výška príspevku na začatie SZČO (podnikania) 2019

Výška príspevku na začatie SZČO (podnikania) v roku 2019 sa líši v závislosti od toho, v ktorom okrese bude žiadateľ prevádzkovať živnosť alebo činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka.

Výška príspevku na začatie SZČO (podnikania) v roku 2019

Bratislavský kraj Ostatné kraje - okres s priemernou mierou nezamestnanosti ≤ celoslovenský priemer Ostatné kraje - okres s priemernou mierou nezamestnanosti > celoslovenský priemer
Výška príspevku v 2019 najviac 2,5-násobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy zamestnanca v SR za 1.-3. štvrťrok 2018 3-násobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy zamestnanca v SR za 1.-3. štvrťrok 2018 4-násobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy zamestnanca v SR za 1.-3. štvrťrok 2018
Výška príspevku v 2019 najviac v EUR 3 325,90 3 991,08 5 321,44

Najviac 60 % príspevku na začatie SZČO (podnikania) poskytne úrad práce do 30. dní od podpisu dohody. Zvyšok príspevku poskytne až po predložení 1. správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku za 1. rok prevádzkovania SZČ.

Povinnosti po získaní príspevku na začatie SZČO 2019

V súlade s § 49 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky. Obdobie troch rokov sa ráta od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, nie podľa kalendárny rokov.

Do 12 mesiacov od začiatku prevádzkovania SZČ je živnostník alebo samostatne hospodáriaci roľník povinný vyčerpať 1. časť príspevku.

SZČO má povinnosť každý rok predkladať správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku. SZČO predkladá samostatnú správu za 1. rok, 2. rok a 3. rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti. Termíny na predkladanie správ sú uvedené v dohode o poskytnutí príspevku, štandardne je lehota 3 mesiacov po skončení roka prevádzkovania SZČ. Napríklad, ak fyzická osoba založí živnosť 1.5.2019, predkladá 1. správu za obdobie od 1.5.2019 do 30.4.2020 do lehoty určenej v dohode, 2. správu za obdobie od 1.5.2020 do 30.4.2021 a poslednú správu predkladá za obdobie od 1.5.2021 do 30.4.2022.

Spolu so správou o čerpaní poskytnutého príspevku predkladá živnostník, resp. samostatne hospodáriaci roľník aj fotokópie účtovných dokladov (prípadne originály účtovných dokladov k nahliadnutiu), ktoré sa viažu k poskytnutému príspevku. Vždy za obdobie 12 mesiacov. Účtovné doklady musia podporovať údaje uvedené v správe o čerpaní poskytnutého príspevku.

Pokiaľ SZČO nevyužije celý príspevok na začatie samostatnej zárobkovej činnosti najneskôr do 3. rokov od začatia prevádzkovania živnosti, resp. činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka, je povinný vrátiť nevyužitú časť príspevku.

V prípade, že fyzická osoba preruší alebo ukončí prevádzkovanie SZČ v období do 3. rokov od začatia prevádzkovania SZČ, musí vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkovala samostatne zárobkovú činnosť. Napríklad, ak živnostník mal príspevok na samostatne zárobkovú činnosť vo výške 3 000 eur a v 3. roku ukončil živnosť, musí úradu práce vrátiť 1 000 eur.

Aké ďalšie možnosti má začínajúci podnikaťel pri získavaní financií na podnikanie nájdete v článku Peniaze na rozbeh podnikania - aké má začínajúci podnikateľ možnosti?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2020

S nárastom minimálneho vymeriavacieho základu vzrastú od 1.1.2020 aj minimálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V akej výške bude SZČO (živnostník) platiť minimálne odvody v roku 2020 nájdete v prehľadnej tabuľke.

Standup komik Szatmary zvažuje kariéru podnikateľa - presvedčte sa, ako mu to ide

Známy stand-up komik Michael Szatmary je súčasťou tohtoročnej kampane na podporu osláv Dňa súkromného podnikania (DSP), ktorý sa tento rok koná 8. októbra.

Príspevky na zamestnávanie v roku 2019 - prehľad

Prehľad najdôležitejších informácií o príspevkoch na podporu zamestnávania, ktoré môže zamestnávateľ v roku 2019 získať z úradu práce.

Pridajte sa ku stovkám podnikateľov a oslávte Deň súkromného podnikania aj tento rok

Takmer 400 podnikateľov sa už prihlásilo a ďalší rýchlo pribúdajú. Taká je súčasná bilancia Dňa súkromného podnikania, ktorý sa uskutoční 8. októbra 2019, na celom Slovensku. Spoločnosť METRO tak prostredníctvom iniciatívy každý rok prináša zákazníkom unikátne prekvapenia a podnikateľom nových klientov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky