Dotácie na fotovoltiku pre firmy v roku 2023: podrobnosti o výzve

Kto (ne)môže žiadať o nenávratný príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov do firmy? Čo všetko treba vybaviť ešte pred podaním žiadosti a na čo nezabudnúť?

Koncom roka 2022 vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu fotovoltiky pre firmy. Žiadosti je možné podávať do 14. apríla 2023 a podporené projekty je nutné zrealizovať do konca roku 2023. Na výzvu, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), je vyčlenených 10 miliónov eur. Podrobnosti o výzve pre Podnikajte.sk priblížila Sylvia Pálková, riaditeľka odboru komunikácie SIEA.

V článku sa dočítate:

 • kto o dotáciu (ne)môže žiadať,
 • aké všetky dokumenty a povolenia treba vybaviť skôr ako firma podá žiadosť,
 • ako sa vyhnúť problému, že distribučná spoločnosť odmietne fotovoltické zariadenie firmy pripojiť do siete,
 • či sa pripravuje podobná výzva aj pre podnikateľov z Bratislavského kraja.

Kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok na fotovoltiku?

Nenávratné finančné príspevky určené na výstavbu fotovoltických zariadení môžu získať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie, ktoré sú zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri, a to nepretržite aspoň 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti. Ďalšie podmienky oprávnenosti sú:

 • aby firma nebola v ťažkostiach (podľa čl. 2, ods. 18 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy – napríklad v prípade niektorých s.r.o.-čiek, ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac ako polovice ich upísaného základného imania),
 • aby nebola v konkurze/reštrukturalizácii,
 • zákaz výkonu rozhodnutia nad 1 000 eur,
 • nesmie sa na podnik vzťahovať nárok na vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie,
 • nesmie byť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES),
 • právnické osoby nesmú mať uložené vybrané tresty,
 • fyzické osoby musia byť bezúhonné,
 • žiadatelia nesmú porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania osôb z tretích krajín,
 • podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Finančný príspevok je možné využiť na výstavbu fotovoltických zariadení s jedným miestom pripojenia do distribučnej sústavy s inštalovaným výkonom 10 – 500 kW alebo pre ostrovnú prevádzku s jedným miestom realizácie bez pripojenia do distribučnej sústavy - pri nich nie je výkon obmedzený.

K žiadosti treba pripojiť viacero dokumentov – čo všetko vybaviť pred žiadaním o príspevok?

Ak firma spĺňa všetky podmienky poskytnutia príspevku, v prvom rade by si mala dať vypracovať projektovú dokumentáciu a získať povolenie na realizáciu projektu (stavebné povolenie, ohláška a podobne).

V prípade fotovoltických systémov pripojených do distribučnej sústavy, je potrebné prioritne riešiť aj súhlas s pripojením. S. Pálková preto žiadateľom odporúča, aby sa dostatočne včas informovali priamo u miestnych distribútorov, aké sú podmienky a či je pripojenie možné. Môže sa totiž stať, že fotovoltické zariadenie nebude možné pripojiť do siete pre nedostatok kapacity alebo pre nízke napätie z dôvodu trafostanice s nepostačujúcim výkonom. 

„Vzhľadom na to, že prostriedky z tejto výzvy je možné využiť len do konca roka 2023, platí pre túto výzvu špecifická podmienka, podľa ktorej musí byť ku dňu predloženia žiadosti ukončené verejné obstarávanie,“ uviedla S. Pálková. Pokiaľ sa na zákazku vzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, ako je to napríklad v prípade právnických osôb zriadených obcou alebo VÚC na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, je žiadateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ako aj v súlade s jednotnou príručkou k verejnému obstarávaniu, ktorá je zverejnená na webe Partnerskej dohody (partnerskadohoda.gov.sk). „Ak sa na zákazku nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, je žiadateľ povinný postupovať v súlade s uvedenou jednotnou príručkou k verejnému obstarávaniu,“ dodáva S. Pálková. Ukončenie verejného obstarávania a obstarávania ku dňu predloženia žiadosti o finančný príspevok je potrebné preukázať uzavretou zmluvou s úspešným uchádzačom s odkladacou podmienkou účinnosti, ktorá bude najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov.

Taktiež treba mať na pamäti, že oprávnená je iba výstavba fotovoltických zariadení využívaných na priamu výrobu elektrickej energie. „Inštalácia panelov na priamu výrobu tepla nie je oprávnená.“ Nemenej dôležitou podmienkou je, že žiadateľ na projekte nesmie začať pracovať skôr, ako o príspevok požiada. To znamená, že do výzvy sa nemôže zapojiť ani taká firma, ktorá inštalovala fotovoltiku skôr ako bolo výzva vyhlásená.

Ďalšou podmienkou poskytnutia príspevku je predloženie energetického auditu, pričom postačuje predložiť účelový energetický audit a zabezpečiť si dokument preukazujúci oprávnenosť projektu z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Ako uvádza S. Pálková, vyhlasovatelia výzvy brali ohľad na limitovaný čas realizácie projektov, preto sa snažili minimalizovať rozsah podmienok poskytnutia príspevku vrátane predkladanej dokumentácie žiadosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Formulár žiadosti a prílohy

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok na inštaláciu fotovoltického zariadenia v rámci výzvy vyhlásenej SIEA môžu záujemcovia nájsť na stránke Operačného programu Kvalita životného prostredia (op-kzp.sk). Jej rozsah je 14 strán, pričom žiadateľ v nej vypĺňa také informácie, ako:

 • identifikačné údaje,
 • identifikáciu organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu,
 • identifikáciu projektu (napr. konkrétny cieľ, typ územia či forma financovania),
 • miesto realizácie projektu,
 • popis projektu – stručná informácia o cieľoch projektu, aktivitách, cieľovej skupine, popis spôsobu realizácie aktivít projektu, popis očakávaných výsledkov, podrobnosti o projektovom a odbornom tíme a podobne,
 • harmonogram realizácie atď.

K žiadosti sa prikladajú aj prílohy – splnomocnenie (ak je potrebné), vyhlásenie o veľkosti podniku, formulár s údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov či dokument s rozpočtom projektu.

Financovanie a oprávnené výdavky – v akej výške možno získať príspevok na fotovoltiku?

Medzi oprávnenými výdavkami, na ktoré možno dostať nenávratné finančné prostriedky, je:

 • nákup softvéru (ktorý napríklad súvisí s riadením a monitorovaním fotovoltického systému), pričom táto položka môže tvoriť maximálne 10 % celkových oprávnených výdavkov,
 • nákup samostatných hnuteľných vecí, konkrétne výdavky na dodávku zariadení využívajúcich slnečnú energiu na výrobu elektriny a na uskladnenie elektrickej energie, ich montáž/inštaláciu (vrátane montážneho materiálu, ako aj všetkých nevyhnutných komponentov a prác na uvedenie zariadení do skúšobnej a trvalej prevádzky a zaškolenia obsluhy zariadení),
 • nákup batériového úložiska, pričom treba počítať s tým, že v tomto prípade bude žiadosť znevýhodnená v rámci hodnotiaceho kritéria Value for Money vzhľadom na zvýšenú investičnú náročnosť projektu.

V rámci tejto výzvy je nastavené financovanie projektov nasledovne:

 • pre veľké podniky je určené preplatenie 60 % z celkových oprávnených výdavkov pre veľké firmy,
 • pre stredné firmy 70 %,
 • pre malé firmy 80 %.

Pri výpočte oprávnených výdavkov obstarávaných fotovoltických zariadení bude z celkových výdavkov odrátaná suma, ktorú by bolo nutné použiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny menej ekologickým spôsobom. „Pri vyplácaní príspevkov si žiadateľ môže zvoliť spôsob financovania projektu – predfinancovanie, refundáciu alebo kombináciu predfinancovania a refundácie,“ uvádza riaditeľka odboru komunikácie SIEA.

Firmy v rámci Bratislavského kraja budú môcť získať príspevok v rámci ďalšej výzvy

Nenávratné finančné prostriedky na inštaláciu fotovoltických zariadení pre podnikateľov sú poskytnuté z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia. Tieto prostriedky sa podľa vyjadrenia S. Pálkovej podarilo v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom životného prostredia presunúť z oblastí, kde by zostali nevyužité. Odôvodňuje tak podmienku realizácie projektov do konca tohto roka, ktorú treba preukázať Protokolom o vykonaní skúšobnej prevádzky alebo Revíznou správou. „Pri otvorení výzvy bolo na fotovoltické inštalácie k dispozícii 10 miliónov eur. Je možné, že v prípade záujmu sa suma navýši,“ dodáva.

A zatiaľ čo v končiacom programovom období nemajú možnosť získať podporu z Operačného programu Kvalita životného prostredia podnikateľské projekty realizované na území Bratislavského kraja, S. Pálková uvádza, že v období 2021 – 2027 sa v rámci programu „Slovensko“ uvažuje s prípravou dopytovo orientovanej výzvy na podporu obnoviteľných zdrojov energie aj pre podnikateľov v rámci Bratislavského kraja. „Novinkou bude aj možnosť získať príspevky podstatne jednoduchším spôsobom - vo forme poukážky, z pripravovaného národného projektu SIEA „Zelená podnikom“. Systém pomoci bude podobný ako v projekte „Zelená domácnostiam“ a podpora s minimom administratívy bude určená najmä pre menšie a mikro podniky,“ dodáva Pálková.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Smernica o energetickej hospodárnosti budov: na čo sa pripraviť?

Nové pravidlá pre novostavby aj rekonštrukcie starších budov - ako sa zmení spôsob vykurovania, odkedy nebude možné používať plynové kotly a čo budú musieť spĺňať parkoviská?

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky