Príspevok (dotácia) na podnikanie (SZČ) od úradu práce v roku 2020

Postup ako získať príspevkov na štart podnikania od úradu práce, informácie o jeho maximálnej výške, ale aj o tom aká je reálna šanca, že ho získate.

Dôležitý oznam: Podľa vyjadrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre Podnikajte.sk úrady práce v roku 2020 nebudú poskytovať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť z európskych zdrojov - Národného projektu Podpora zamestnanosti, tak ako tomu bolo v minulosti a jeho poskytovanie sa bude odvíjať od možností štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny ďalej uvádza, že "zatiaľ nemáme vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale snažíme sa ich nájsť z vlastných zdrojov".

Poskytovanie príspevku na podnikanie SZČO (prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti prostredníctvom samozamestnania) sa realizuje a bude realizovať aj v roku 2020  v rámci  2 národných projektov:

1. Úspešne na trhu práce - aktivita č. 2 (príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania) a 

2. Cesta na trh práce - opatrenie č. 3 (zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe). 

Podmienky čerpania príspevkov z týchto projektov sú však celkom iné ako v prípade štandardného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. Články o nich vám prinesieme v krátkom čase.


Kto môže získať príspevok na podnikanie (SZČ) v roku 2020

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytovaný od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je legislatívne upravený v § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“ v príslušnom tvare).

Základnou podmienkou pre získanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je to, že žiadateľ musí byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Znamená to, že na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny musíte byť najskôr evidovaný ako nezamestnaný najmenej tri mesiace a až potom môžete o príspevok požiadať.

Táto podmienka je prísnejšia u tých žiadateľov, ktorí v nedávnej minulosti už podnikali. Ak ste v období šesť mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavili, prerušili alebo skončili prevádzkovanie podnikania, musíte byť evidovaný na úrade práce najmenej 12 mesiacov. Za podnikanie sa v tejto súvislosti rozumie nielen prevádzkovanie živnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale napríklad aj to, ak ste boli spoločníkom s. r. o., v. o. s., k. s., konateľom alebo členom dozornej rady s. r. o., členom predstavenstva alebo dozornej rady a. s. alebo j. a. s.

Na úvod je potrebné povedať to, že príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je príspevkom, na ktorý nie je právny nárok. To znamená, že aj keď žiadateľ spĺňa všetky stanovené podmienky, nemusí mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok schváliť.

Poznámka: V súvislosti s podmienkou byť určitý čas v evidencii uchádzačov o zamestnanie je potrebné zdôrazniť to, že v čase podania žiadosti o poskytnutie príspevku a následne ešte aj v deň podpísania dohody o poskytnutí príspevku ešte stále musíte byť evidovaný na úrade práce. Až po schválení príspevku a podpísaní dohody o poskytnutí príspevku s úradom práce môžete začať podnikať. Ak by ste teda požiadali o príspevok a hneď po podaní žiadosti začali podnikať, už by ste nespĺňali podmienku byť uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade práce a príspevok by vám nemohol byť poskytnutý.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je možné poskytnúť nielen bežným občanom, ale za výhodnejších podmienok aj občanom so zdravotným postihnutím. Viac o príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť nájdete v článku Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) občanovi so zdravotným postihnutím.

Na aké formy podnikania je možné získať príspevok

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny sa neposkytuje na všetky právne formy podnikania. Je možné ho poskytnúť výhradne na prevádzkovanie živnosti alebo na vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Príspevok je určený len na živnosť alebo poľnohospodárstvo vykonávané fyzickou osobou.

Príspevok tak je možné použiť len na uvedené podnikanie vykonávané v postavení fyzickej osoby. Nemôžete ho teda použiť napríklad na to, ak chcete podnikať ako lekár (nejde o živnosť a ani o poľnohospodársku výrobu) alebo ak chcete v akejkoľvek oblasti podnikať prostredníctvom s. r. o. (nejde o podnikanie v postavení fyzickej osoby).

Postup od podania žiadosti až po čerpania príspevku na podnikanie (prehľad)

K úspešnému získaniu a čerpaniu príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť budete musieť absolvovať nasledujúce kroky:

 1. informovanie sa o organizovaní a prípadné absolvovanie takzvanej prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti (tento krok je dobrovoľný a nejde o povinnosť, ktorú musíte splniť),
 2. podanie žiadosti o poskytnutie príspevku, ktorej súčasťou je podnikateľský zámer,
 3. absolvovanie testu schopností, zručností a pripravenosti na začatie podnikania,
 4. účasť na zasadnutí komisie zriaďovanej výborom pre otázky zamestnanosti, kde bude potrebné obhajovať reálnosť svojho podnikateľského zámeru a vašu víziu,
 5. rokovanie výboru pre otázky zamestnanosti (bez prítomnosti žiadateľa) a záverečné rozhodnutie riaditeľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí príspevku,
 6. podpísanie dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť,
 7. predloženie osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 8. predloženie žiadosti o úhradu prvej časti (najviac 60 %) schváleného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť a jej následné uhradenie do 30 dní,
 9. po prvom roku prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti – predloženie prvej správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní príspevku a dokladov preukazujúcich použitie prvej časti príspevku,
 10. predloženie žiadosti o úhradu druhej časti (najviac 40 %) schváleného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť a jej následné uhradenie do 60 dní,
 11. po druhom roku prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti – predloženie druhej správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní príspevku,
 12. po treťom roku prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti – predloženie záverečnej správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní príspevku a dokladov preukazujúcich použitie druhej časti príspevku.

V nasledujúcich častiach článku vás jednotlivými krokmi podrobne prevedieme.

Zúčastnenie sa prípravy na začatie samostatnej zárobkovej činnosti

Ešte pred samotným podaním žiadosti o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je vhodné sa informovať na úrade práce, či bude zabezpečovať (vždy je to bezplatné) absolvovanie tzv. „prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti pre uchádzača o zamestnanie, ktorý sa pripravuje na začatie jej prevádzkovania“. Nie je to zákonná povinnosť, ale iba dobrovoľná možnosť úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (zákon o službách zamestnanosti, § 49 ods. 7). Ak úrad práce prípravu zabezpečovať bude, poskytne vám aj jednoduchú písomnú prihlášku na jej absolvovanie. Pripomíname, že zúčastnenie sa prípravy na začatie podnikania nie je vašou povinnosťou a nemá žiadny vplyv na to, či vám bude alebo nebude príspevok poskytnutý.

Prečítajte si tiež

Dobrovoľné zúčastnenie sa takejto prípravy vám ale môže výrazne pomôcť v dvoch záležitostiach. Pomôže vám nadobudnúť vedomosti overované v teste schopností, zručností a pripravenosti na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý budete musieť po podaní žiadosti o poskytnutie príspevku absolvovať. Body získané v tomto teste sa vám započítavajú do celkového hodnotenia žiadosti o príspevok, preto je dôležitý. A druhou dôležitou vecou, s ktorou vám môže absolvovania prípravy na začatie prevádzkovanie podnikania pomôcť, je vypracovanie podnikateľského zámeru, ktorý je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť sa písomne podáva tomu úradu práce, v ktorého územnom obvode má byť v prípade schválenia žiadosti podnikanie prevádzkované. Pre miestnu príslušnosť podania žiadosti teda nie je rozhodujúce to, kde má žiadateľ trvalý pobyt, ale to, kde bude vykonávať podnikanie.

Preto napríklad žiadateľ s trvalým pobytom v Považskej Bystrici (ktorý tu je aj evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny), ktorý plánuje mať účtovnú kanceláriu v Bratislave, bude posielať žiadosť o poskytnutie príspevku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Veľmi dôležitou prílohou k žiadosti o poskytnutie príspevku na podnikanie od úradu práce je podnikateľský zámer, resp. podnikateľský plán. V článku Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce sa dozviete, čo konkrétne musí tento podnikateľský zámer obsahovať.

Absolvovanie testu pripravenosti na začatie podnikania

Po podaní žiadosti o poskytnutie príspevku na podnikanie ešte budete musieť absolvovať písomný test schopností, zručností a pripravenosti na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti. Obsahom tohto testu sú predovšetkým základné informácie týkajúce sa podmienok poskytnutia príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť a podmienok podnikania samostatne zárobkovo činných osôb vyplývajúcich najmä zo:

 • zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Na výsledkoch tohto testu je potrebné si dať záležať, pretože jeho bodové hodnotenie (maximálne je možné dosiahnuť 20 bodov) vám vstupuje aj do celkového hodnotenia žiadosti o príspevok a pritom tvorí až jednu tretinu z neho. 

Hodnotenie žiadosti o poskytnutie príspevku

Po tom, ako absolvujete test pripravenosti na začatie podnikania, budete pozvaný na zasadnutie komisie zriaďovanej výborom pre otázky zamestnanosti (zriaďuje ju každý úrad práce a má spolu päť členov), kde budete musieť odôvodňovať reálnosť a úspešnosť svojho podnikateľského zámeru. Tieto zasadnutia sa konajú spravidla raz alebo dvakrát za mesiac. Práve spomínaný podnikateľský zámer je najdôležitejším podkladom na posúdenie žiadosti o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. Komisia zriaďovaná výborom pre otázky zamestnanosti posudzuje efektívnosť, reálnosť a účelnosť podnikateľského zámeru.

Kritériami na hodnotenie podnikateľského zámeru sú:

 • obhajoba podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov žiadateľom, zdôvodnenie jeho vhodnosti a účelnosti, vízia a stratégia a pozitívne očakávané výsledky (za toto kritérium je možné získať maximálne 20 bodov),
 • reálnosť a oprávnenosť podnikateľského zámeru, kalkulácie nákladov, nákladová efektívnosť rozpočtu (za toto kritérium je možné získať maximálne 10 bodov),
 • administratívna, odborná a praktická spôsobilosť žiadateľa o príspevok (za toto kritérium je možné získať maximálne 5 bodov),
 • predpoklad udržateľnosti vytvoreného pracovného miesta, čiže že sa po uplynutí trojročného obdobia poskytovania príspevku nevrátite naspäť na úrad práce do evidencie nezamestnaných (za toto kritérium je možné získať maximálne 5 bodov),
 • výsledky písomného testu schopností, zručností a pripravenosti na podnikanie žiadateľa o príspevok na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti (za toto kritérium je možné získať maximálne 20 bodov).

Na získanie príspevku na podnikanie od úradu práce musíte získať najmenej 40 bodov zo 60 bodov.

Ako je možné vidieť, spolu môže žiadateľ o príspevok na podnikanie získať 60 bodov. Na základe tohto vyhodnotenia komisia buď odporučí (v prípade dosiahnutia 40 a viac bodov) alebo neodporučí (v prípade dosiahnutia menej ako 40 bodov) postúpenie žiadosti na zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti. Následne tento výbor rokuje. Buď riaditeľovi príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odporučí alebo neodporučí, uzatvorenie dohody na poskytnutie príspevku. Definitívne rozhodnutie o príspevku bude už len na samotnom riaditeľovi, ale spravidla je zhodné s odporúčaním komisie a výboru.

Schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku na štart podnikania od úradu práce

Výsledok schválenia alebo neschválenia žiadosti vám bude oznámený písomne. Ak budete úspešný a vaša žiadosť bude schválená, budete vyzvaný na to, aby ste s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podpísali dohodu o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. Až po podpísaní tejto dohody si môžete začať vybavovať oprávnenie na podnikanie. Potom bude potrebné ešte úradu práce najneskôr do 10 dní odo dňa uzatvorenia dohody predložiť buď osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť prehľad počtu tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí požiadali o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, a počtu tých uchádzačov o zamestnanie, ktorým bol príspevok aj poskytnutý. Vychádzajúc z údajov je možné povedať, že šanca získať príspevok na podnikanie od úradu práce je veľmi vysoká. Napríklad z údajov roku 2019 vyplýva to, že 92,09 % žiadostí o poskytnutie príspevku na podnikanie bolo na Slovensku schválených. 

Rok Kraj Počet tých, ktorí požiadali o príspevok Počet tých, ktorým bol poskytnutý príspevok
2019 Bratislavský kraj 190 159
Trnavský kraj 155 124
Trenčiansky kraj 175 154
Nitriansky kraj 214 187
Žilinský kraj 343 346
Banskobystrický kraj 154 148
Prešovský kraj 303 279
Košický kraj 160 163
Spolu 1 694 1 560
2018 Bratislavský kraj 192 169
Trnavský kraj 154 104
Trenčiansky kraj 207 198
Nitriansky kraj 243 222
Žilinský kraj 366 356
Banskobystrický kraj 310 325
Prešovský kraj 510 451
Košický kraj 300 298
Spolu 2 282 2 123
2017 Bratislavský kraj 188 166
Trnavský kraj 297 188
Trenčiansky kraj 400 258
Nitriansky kraj 394 361
Žilinský kraj 572 498
Banskobystrický kraj 369 322
Prešovský kraj 583 503
Košický kraj 378 371
Spolu 3 181 2 667
2016 Bratislavský kraj 213 163
Trnavský kraj 207 141
Trenčiansky kraj 282 206
Nitriansky kraj 285 222
Žilinský kraj 349 290
Banskobystrický kraj 336 252
Prešovský kraj 471 363
Košický kraj 402 313
Spolu 2 545 1 950
2015 Bratislavský kraj 220 192
Trnavský kraj 316 273
Trenčiansky kraj 347 409
Nitriansky kraj 342 300
Žilinský kraj 433 338
Banskobystrický kraj 384 338
Prešovský kraj 520 457
Košický kraj 366 343
Spolu 3 018 2 650

Výška a poskytovanie príspevku na SZČ (podnikanie) od úradu práce v roku 2020

Výška príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť závisí od okresu alebo kraja, v ktorom bude podnikanie prevádzkované (nie od toho, kde má žiadateľ o príspevok trvalý pobyt) a podľa toho sa rozlišujú príspevky na prevádzkovanie podnikania:

 1. v Bratislavskom kraji,
 2. v inom kraji, než je Bratislavský kraj, v ktorom je aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti nižšia alebo rovnaká ako bol priemer evidovanej nezamestnanosti na Slovensku za predchádzajúci kalendárny rok,
 3. v inom kraji, než je Bratislavský kraj, v ktorom je aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti vyššia ako bol priemer evidovanej nezamestnanosti na Slovensku za predchádzajúci kalendárny rok.

Výška príspevku na podnikanie od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je:

 • V Bratislavskom kraji najviac 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2020 je výška príspevku v Bratislavskom kraji maximálne 3 596,30 eura.
 • V inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Najviac však 3-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2020 ide o okresy s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5 %. V týchto okresoch je výška príspevku v roku 2020 maximálne 4 315,56 eura.
 • V inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Najviac však 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2020 ide o okresy s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 5 %. V týchto okresoch je výška príspevku v roku 2020 maximálne 5 754,08 eura.

Poskytovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť sa uskutočňuje v dvoch fázach (zákon o službách zamestnanosti, § 49 ods. 5):

 1. Maximálne 60 % z výšky schváleného príspevku bude podnikateľovi poskytnutých do 30 kalendárnych dní po uzatvorení dohody o poskytnutí príspevku.
 2. Zvyšná časť príspevku (maximálne 40 % z výšky schváleného príspevku) bude podnikateľovi poskytnutá do 60 kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti o úhradu platby. Túto žiadosť je ale možné predložiť až po uplynutí 12 mesiacov podnikania a predložení prvej správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku (viac sa o nej dočítate v samostatnej časti článku).
Článok pokračuje pod reklamou

Aká bola priemerná výška schváleného príspevku na podnikanie podľa krajov

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť údaje o tom, aká bola v uplynulých rokoch priemerná výška poskytnutého príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.

Priemerná výška poskytnutého príspevku na SZČ (v eurách)
Kraj 2019 2018 2017 2016 2015
Bratislavský kraj 2 909,28 3028,73 2930,6 2888,62 2682,94
Trnavský kraj 3 578,33 3744,01 3347,92 3396,36 3487,28
Trenčiansky kraj 3 756,28 3420,84 3672,31 3124,75 3826,9
Nitriansky kraj 3 649,60 3582,77 4147,68 4237,36 3670,79
Žilinský kraj 3 514,30 3624,42 3846,11 3479,75 4143,01
Banskobystrický kraj 4 241,04 4101,07 4616,01 4346,25 4452,44
Prešovský kraj 5 061,52 4441,89 4654,19 4315,46 4546,8
Košický kraj 4 454,34 4603,89 4516,49 4378,25 4155,29
Spolu 3 941,71 3 943,63 4 116,63 3 884,83 3 978,12

V ďalej uvedenej tabuľke si môžete pozrieť údaje o tom, akému druhu samostatnej zárobkovej činnosti sa úspešní žiadatelia o príspevok venovali.

Počet poskytnutých príspevkov na SZČ podľa predmetu podnikania
Ekonomická činnosť podľa SK NACE 2018 2017 2016
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 61 64 73
Ťažba a dobývanie 0 0 0
Priemyselná výroba 242 311 250
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 0 0 2
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 0 2 3
Stavebníctvo 440 538 341
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 248 355 307
Doprava a skladovanie 14 4 8
Ubytovacie a stravovacie služby 68 101 74
Informácie a komunikácia 96 136 74
Finančné a poisťovacie činnosti 8 7 14
Činnosti v oblasti nehnuteľností 14 16 13
Odborné, vedecké a technické činnosti 415 492 343
Administratívne a podporné služby 102 118 97
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 1 3 1
Vzdelávanie 57 63 45
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 9 16 7
Umenie, zábava a rekreácia 25 43 23
Ostatné činnosti 300 397 252
Činnosti domácností ako zamestnávateľov 0 0 1
Bližšie neurčené 23 1 22

Podnikať musíte po získaní príspevku minimálne tri roky

Prijímateľ príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky (zákon o službách zamestnanosti, § 49 ods. 1). V prípade, že si túto povinnosť nesplníte, a teda v období do troch rokov od začatia podnikania pozastavíte alebo ukončíte živnosť alebo činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka, budete musieť úradu práce vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého ste podnikanie neprevádzkovali. Ak teda napríklad skončíte s podnikaním po dvoch rokoch, budete musieť úradu práce vrátiť jednu tretinu z časti príspevku, ktorý vám už bol poskytnutý.

Na čo je možné použiť príspevok na SZČ (podnikanie) - oprávnené výdavky v roku 2020

Problematika výdavkov, na ktoré je možné použiť príspevok na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti z úradu práce (tzv. „oprávnené výdavky“) je pomerne rozsiahla téma. Oprávnenosť výdavkov totižto upravuje viacero predpisov. Na tomto mieste preto len zjednodušene uvedieme základné znaky rozlišujúce oprávnené a neoprávnené výdavky.

Oprávnený výdavok na samostatnú zárobkovú činnosť musí spĺňať tieto podmienky:

 1. je nevyhnutný na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, bezprostredne sa na ňu vzťahuje a je riadne odôvodnený,
 2. je vynaložený v oprávnenom období, teda v období odo dňa začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti do uplynutia minimálneho trojročného obdobia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
 3. je vynaložený v súlade so schváleným podnikateľským zámerom a schválenou kalkuláciou predpokladaných nákladov,
 4. je identifikovateľný a preukázateľný účtovnými dokladmi (aj v prípade, že podnikateľ uplatňuje výdavky percentom z príjmov – tzv. paušálne výdavky),
 5. zodpovedá zásadám hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti, účinnosti a primeranosti,
 6. časovo a vecne sa súčasne neprekrýva s iným výdavkom,
 7. je vynaložený ako bežný výdavok (nie kapitálový výdavok) a bol účtovaný priamo do nákladov alebo výdavkov príslušného obdobia; patrí sem:
 • nákup neodpisovaného majetku, ktorý sa pri obstaraní účtuje do nákladov a výdavkov,
 • nákup dlhodobého hmotného majetku, ktorého vstupná cena neprevyšuje 1 700 eur,
 • nákup dlhodobého nehmotného majetku, ktorého vstupná cena neprevyšuje 2 400 eur.

Ak budete z príspevku kupovať použitý majetok, musí byť pre jeho uznanie za oprávnený výdavok jeho obstarávacia cena nižšia ako výdavky na obdobný nový majetok a jeho hodnota musí byť stanovená znaleckým posudkom.

Prečítajte si tiež

Väčšinu výdavkov by ste mali hradiť bezhotovostným spôsobom. V prípade úhrad v hotovosti sú tieto výdavky považované za oprávnené výdavky len vtedy, ak výška jednotlivej hotovostnej platby neprekročí sumu 500 eur a zároveň celková výška úhrad hotovostných platieb v jednom kalendárnom mesiaci nepresiahne sumu 1 500 eur.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť nie je možné použiť na výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnených výdavkov. Okrem iných sa za oprávnené výdavky nepovažujú ani úroky z dlhov a výdavky sankčného charakteru vrátane súvisiacich výdavkov (pokuty, penále, úroky z omeškania, výdavky na trovy konania a podobne). U platiteľa DPH daň z pridanej hodnoty, ktorú si môže odpočítať, tiež nie je oprávneným výdavkom. Naopak, u neplatiteľa DPH daň z pridanej hodnoty (DPH pri nákupoch) je oprávneným výdavkom.

Každoročné predkladanie správy o prevádzkovaní podnikateľskej činnosti a dokladovanie použitia príspevku

Počas troch rokov povinného prevádzkovania podnikania budete musieť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každý jeden rok predkladať správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku (zákon o službách zamestnanosti, § 49 ods. 6 písm. i). Každá z týchto správ sa predkladá v lehote do troch mesiacov od uplynutia predchádzajúcich 12 mesiacov podnikania.

Správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti:

 • Prvá správa o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti – Táto správa sa predkladá do troch mesiacov po uplynutí prvých 12 mesiacov obdobia podnikania, teda do 15 mesiacov od získania oprávnenia na podnikanie (napríklad získania živnosti). Spolu s touto správou je potrebné úradu práce predložiť aj fotokópie účtovných dokladov a k nahliadnutiu aj ich originálov o čerpaní poskytnutého príspevku preukazujúcich vynaložené oprávnené výdavky na sumu najmenej vo výške 60 % z celkového poskytnutého príspevku (na časť príspevku poskytnutého v prvej fáze). Ak tieto doklady o čerpaní poskytnutého príspevku nepredložíte najmenej vo výške 60 % vyplateného príspevku, budete musieť nepoužitú časť príspevku do 30 dní odo dňa doručenia výzvy úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vrátiť.
 • Druhá správa o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti – Táto správa sa predkladá za druhý rok podnikania, a to do troch mesiacov po uplynutí prvých 24 mesiacov obdobia podnikania, čiže do 27 mesiacov od získania oprávnenia na podnikanie. K tejto správe sa nepredkladajú žiadne doklady o čerpaní príspevku.
 • Tretia (záverečná) správa o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti – Táto správa sa predkladá za tretí rok podnikania, a to do troch mesiacov po uplynutí prvých 36 mesiacov obdobia podnikania, čiže do 39 mesiacov od získania oprávnenia na podnikanie. K tejto správe je už potrebné úradu práce predložiť fotokópie účtovných dokladov a k nahliadnutiu aj ich originálov o čerpaní poskytnutého príspevku preukazujúcich vynaložené oprávnené výdavky na sumu najmenej vo výške 40 % z celkového poskytnutého príspevku (na časť príspevku poskytnutého v druhej fáze). Ak tieto doklady o čerpaní poskytnutého príspevku nepredložíte najmenej vo výške 40 % vyplateného príspevku, budete musieť nepožitú časť príspevku do 30 dní odo dňa doručenia výzvy úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vrátiť.

Správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku obsahujú nasledujúce informácie:

 1. Prehľad o použití príspevku – obsahuje rozpis jednotlivých výdavkov vrátene ich súm a zostávajúcej sumy príspevku po každom takomto výdavku.
 2. Informácie o skutočnom vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti – tu budete popisovať priebeh vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a vami realizované činnosti v nadväznosti na schválený podnikateľský zámer.
 3. Informácie o dodržiavaní podnikateľského zámeru – v tejto časti je potrebné zmieniť sa o tom, či sa vám v praxi pri prevádzkovaní podnikania darí dodržiavať schválený podnikateľský zámer, prípadne z akého dôvodu ste sa od neho odchýlili.
 4. Informácie o prípadných problémoch, s ktorými sa príjemca príspevku stretol pri vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti – na tomto mieste sa uvádzajú problémy a ťažkosti, s ktorými ste sa pri prevádzkovaní podnikania stretli.
 5. Ďalšie informácie, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu dohody – obsahuje prípadné ďalšie ťažkosti súvisiace s výkonom samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré by mohli ohroziť plnenie dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej s úradom práce.

V akých prípadoch dochádza k vráteniu príspevku naspäť úradu práce

Ako je možné si všimnúť, po prvej a tretej správe o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku môže nastať situácia, že vám vznikne povinnosť určitú časť poskytnutých prostriedkov vrátiť naspäť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

K povinnosti vrátiť poskytnutý príspevok naspäť úradu práce dochádza vtedy, ak:

 • časť poskytnutého príspevku nepoužijete vôbec,
 • použitie príspevku neviete zdokladovať alebo
 • použijete príspevok na neoprávnené výdavky.

Príklad na vrátenie časti príspevku úradu práce:

Uchádzačovi o zamestnanie bol schválený príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť vo výške 4 000 eur. V rámci prvej fázy (do 30 dní od získania osvedčenia o živnostenskom oprávnení) mu bolo poskytnutých 2 400 eur (60 % z celkovej schválenej výšky príspevku) a v rámci druhej fázy (po predložení prvej správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti) mu bolo poskytnutých zvyšných 1 600 eur (40 % z celkovej schválenej výšky príspevku).

Prečítajte si tiež

Po prvom roku podnikania predložil podnikateľ úradu práce prvú správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti vrátane dokladov preukazujúcich použitie príspevku. Z celkovo poskytnutých 2 400 eur príspevku použil (vedel zdokladovať) len 2 200 eur, pričom v nich je započítaných ešte 300 eur, ktoré použil na neoprávnené (zakázané) výdavky. Na základe toho bude musieť vrátiť úradu práce 200 eur, ktoré z tejto časti poskytnutého príspevku nepoužil, a rovnako aj 300 eur, ktoré síce použil, ale nie na oprávnené výdavky.

Po treťom roku podnikania podnikateľ predložil úradu práce tretiu (záverečnú) správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti vrátane dokladov preukazujúcich použitie druhej časti príspevku (40 % z celkovej výšky príspevku). Z celkovo poskytnutých 1 600 eur príspevku poskytnutých v druhej fáze použil a dokladmi preukázal 1 000 eur, v ktorých je započítaných aj 200 eur, ktoré použil na neoprávnené (zakázané) výdavky. Na základe toho bude musieť úradu práce vrátiť 600 eur, ktoré z tejto časti poskytnutého príspevku nepoužil, a rovnako aj 200 eur, ktoré síce použil, ale nie na oprávnené výdavky.

Zdroj: Zákon o službách zamestnanosti, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?

Financovanie podnikania cez úver, dlhopisy či akcie: čo sa oplatí?

Žiadať o úver z banky, získať financie od investorov formou dlhopisov alebo ísť do vydania akcií? Čo zvážiť pri výbere a ako postupovať, priblížil riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky