Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

V článku Príspevok (dotácia) na podnikanie (SZČ) od úradu práce v roku 2020 sme podrobne popísali celý postup krokov, ktoré musíte absolvovať na to, aby ste od úradu práce získali príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o poskytnutie tohto príspevku je podnikateľský zámer. Od toho, ako ho budete mať spracovaný, do veľkej miery závisí to, či vám príspevok bude alebo nebude poskytnutý.

Obsah podnikateľského zámeru (plánu) k žiadosti o príspevok na podnikanie

Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer obsahujúci:

  • Údaje o žiadateľovi: V tejto časti uvediete profesijný životopis, údaje o absolvovaní školy, priebeh zamestnaní, vaše schopnosti, zručnosti, absolvovanie kurzov, stáží a doklad o poslednom ukončenom vzdelaní. V prípade, že ste v minulosti ukončili alebo prerušili podnikanie je potrebné uviesť dôvod, prečo k tomu došlo;
  • Charakteristika zámeru: Tu je potrebné opísať predmet vašej podnikateľskej činnosti, na ktorú plánujete príspevok použiť. Takisto tu uvediete opis vášho produktu alebo činnosti, s ktorými budete podnikať (znamená to napríklad popísať konkrétny výrobok alebo konkrétnu službu, ktorá vám bude generovať príjem);
  • Postup realizácie zámeru: Znamená uviesť na tomto mieste základnú myšlienku podnikateľského zámeru (plánovanej činnosti) a časový realizačný plán. Ide teda o uvedenie toho, že ako sa od úplného začiatku podnikania dostanete k tomu, že budete úspešný – aké konkrétne kroky budete musieť vykonať;
  • Miesto realizácie zámeru: V tejto časti uvediete to, kde sa bude podnikateľská činnosť realizovať a aké priestorové zabezpečenie budete pri tom využívať. Mali by tu byť teda uvedené aj údaje o nebytových priestoroch, nájomné vzťahy k nehnuteľnostiam, technické a organizačné zabezpečenie realizácie podnikateľského zámeru;
  • Marketingové informácie: Informácie o trhu v lokalite, situácia v regióne v uvedenej podnikateľskej oblasti, odhad rozsahu produkcie podnikateľskej činnosti, reklama, konkurencia, marketingové ciele. Všetky tieto aspekty by ste mali v súvislosti s vašim plánovaným podnikaním na tomto mieste spomenúť a ideálne je to, ak vám z tohto prieskumu trhu vyjde výsledok, že trh nie je daným predmetom podnikania presýtený;
  • Slabé a silné stránky zámeru: Pri každom podnikateľskom zámere existujú aj jeho silné a slabé stránky. V tejto časti podnikateľského zámeru by ste mali reálne zhodnotiť to, čo môže byť vašou veľkou výhodou smerujúcou k dosiahnutiu úspechu v podnikaní, ale naopak aj to, čo môže úspech vášho podnikania ovplyvniť negatívne.
Prečítajte si tiež
  • Finančná prognóza: Obsahom má byť celková finančná prognóza projektu a priebeh finančných tokov minimálne na tri roky, predpokladané náklady a výnosy, podiel vlastného vkladu na celkovom financovaní a iné zdroje financovania. Táto časť teda prostredníctvom čísiel hovorí o tom, ako vidíte svoje podnikanie v najbližších troch rokoch. Mali by ste tu z finančného hľadiska objektívne zhodnotiť, ako predpokladáte, že to bude s vašim podnikaním v najbližších rokoch vyzerať.
  • Doplňujúce údaje: V tejto časti sa uvádzajú akékoľvek informácie, ktoré zvyšujú dôveryhodnosť a úspešnosť zámeru. Veľmi silným argumentom zvyšujúcim úspešnosť podnikateľského zámeru sú hlavne zmluvy o budúcej zmluve (zmluvy s budúcimi zákazníkmi). K ďalším vhodným údajom, ktoré môžete v tejto časti uviesť, sú rôzne certifikáty a osvedčenia, pripravené cenníky a podobne.
  • Kalkulácia predpokladaných nákladov: Táto časť podnikateľského zámeru obsahujúca predpokladané výdavky súvisiace so samostatnou zárobkovou činnosťou je veľmi dôležitá a preto si dajte na jej spracovaní záležať. Uveďte konkrétne predmety, zariadenie a vybavenie nevyhnutné pre výkon svojej podnikateľskej činnosti, ktoré predpokladáte zakúpiť. Uveďte aj poplatky za služby, ktoré predpokladáte uhradiť zo získaného príspevku, a ďalšie výdavky, ktorých nevyhnutnosť predpokladáte pre výkon svojej činnosti. Ku každému takémuto výdavku sa vyžaduje aj prieskum trhu v oblasti cien. Dôležitosť tejto časti podčiarkuje aj to, že ak vám žiadosť o poskytnutie príspevku bude schválená, budete môcť z poskytnutého príspevku použiť financie len na tieto náklady, ktoré v tejto časti podnikateľského zámeru uvediete.

Na podnikateľský zámer je potrebné si dať pozor aj v súvislosti s tým, že ak vám bude príspevok na podnikanie schválený, budete musieť podnikateľskú činnosť realizovať v súlade s vami predloženým podnikateľským zámerom a kalkuláciou predpokladaných nákladov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Dotácie na fotovoltiku pre firmy v roku 2023: podrobnosti o výzve

Kto (ne)môže žiadať o nenávratný príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov do firmy? Čo všetko treba vybaviť ešte pred podaním žiadosti a na čo nezabudnúť?

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Dotácie na fotovoltiku pre firmy: SIEA spúšťa výzvu pre podnikateľov

Kto a v akej výške môže získať finančné prostriedky na inštaláciu fotovoltických panelov, aké sú podmienky a dokedy možno žiadať?

Príspevok za ubytovanie odídenca a jeho zdaňovanie

Ako má zdaňovať príspevok za ubytovanie odídenca nepodnikateľ a ako podnikateľ? Kedy je od dane príspevok oslobodený?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky