Príspevok (dotácia) na podnikanie v roku 2017

Začínajúci podnikatelia môžu aj v roku 2017 získať príspevok na rozbeh svojho podnikania, napríklad na živnosť. Aké podmienky musia spĺňať a aká je výška príspevku?

Príspevok (dotácia) na podnikanie je upravený v § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Označuje sa v ňom ako „príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť“.

Kto môže získať príspevok (dotáciu) na podnikanie v roku 2017

Príspevok (dotácia) na podnikanie sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti a aj svojou výškou slúži skôr na rozbeh podnikania. Príspevky na podnikanie poskytujú úspešným žiadateľom úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“). Príspevok na podnikanie ale nie je právne nárokovateľný, čo znamená, že ho nemusí dostať ani ten žiadateľ, ktorý splní všetky predpísané kritériá. Podmienky na získanie príspevku na podnikanie sú uvedené v § 49 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti.

Podmienky, ktoré musí spĺňať žiadateľ o získanie príspevku (dotácie) na podnikanie v roku 2017:

  1. je považovaný za uchádzača o zamestnanie,
  2. bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace,
  3. bude prevádzkovať buď živnosť alebo vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nepretržite najmenej počas troch rokov a
  4. o príspevok na podnikanie písomne požiada miestne príslušný úrad práce podľa plánovaného miesta podnikania.

Pre získanie príspevku musíte byť nezamestnaný aspoň tri mesiace.

Ako vyplýva z podmienok, ktoré musí žiadateľ o príspevok na podnikanie spĺňať, musí byť žiadateľ stále, ešte aj v čase žiadosti o príspevok na podnikanie evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Zároveň musí byť splnená aj podmienka, že žiadateľ bol evidovaný na úrade práce najmenej tri mesiace. Príspevok na podnikanie tak nemôže získať ten, kto bol evidovaný na úrade práce tri mesiace, získal osvedčenie o živnostenskom oprávnení a následne požiada úrad práce o príspevok (dotáciu) na podnikanie.

Ako získať príspevkov na štart podnikania od úradu práce, ako aj informácie o jeho výške v roku 2020 nájdete v článku Príspevok (dotácia) na podnikanie (SZČ) od úradu práce v roku 2020.

Príspevok (dotáciu) na podnikanie nie je možné získať na podnikanie prostredníctvom firmy alebo pre slobodné povolania

Veľmi dôležité je vedieť aj to, na aké typy samostatnej zárobkovej činnosti sa príspevok (dotácia) na podnikanie poskytuje, pretože sa neposkytuje na všetky formy podnikania. Príspevok na podnikanie je možné získať len na prevádzkovanie živnosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (tzv. samostatne hospodáriaci roľník).

Príspevok na podnikanie firmy nemôžu získať.

Príspevok (dotácia) na podnikanie je určený len pre fyzické osoby. Právnické osoby ho ako podnikatelia nemôžu získať vôbec. Ak si chce niekto založiť s.r.o. a prostredníctvom nej prevádzkovať nejakú živnosť, príspevok na podnikanie z úradu práce takáto firma nemôže získať. Podobne je to aj pri ďalšej forme podnikania označovanej ako tzv. „slobodné povolanie“. V tomto zmysle nemôže získať príspevok na podnikanie ani fyzická osoba, ktorá by chcela podnikať ako lekár, audítor, znalec, tlmočník, architekt, stavebný inžinier a podobne.

Môžem príspevok (dotáciu) na podnikanie získať, aj keď som už v minulosti podnikal?

Príspevok na podnikanie môžu získať aj tí, ktorí už v minulosti podnikali, ale podmienky sú prísnejšie. Žiadateľ o príspevok (dotáciu) na podnikanie, ktorý už v minulosti podnikal, musí byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej dvanásť mesiacov a v období šesť mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti. Znamená to, že ak niekto v minulosti napríklad prevádzkoval živnosť, môže 1. januára 2017 požiadať o príspevok na podnikanie len za podmienky, že bol najneskôr od 1. januára 2016 evidovaný na úrade práce a najneskôr od 1. júla 2015 má pozastavenú živnosť alebo zrušenú živnosť.

Ak ste v minulosti podnikali, podmienky sú prísnejšie.

Veľmi dôležité je povedať aj to, že podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti sa za samostatne zárobkovo činnú osobu nepovažuje len ten, kto prevádzkuje živnosť alebo je samostatne hospodáriacim roľníkom, ale aj ten, kto je spoločníkom, členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu nejakej obchodnej spoločnosti (napríklad spoločník s.r.o. alebo konateľ s.r.o.), kto vykonáva slobodné povolanie, vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania. Takže ak niekto podnikal napríklad prostredníctvom s.r.o., aby mohol požiadať o príspevok (dotáciu) na podnikanie, musel s týmto podnikaním skončiť najmenej pred jeden a pol rokom.

Pri žiadosti o príspevok na podnikanie vám môže pomôcť dobre vypracovaný podnikateľský zámer. Čo všetko musí obsahovať približujeme v článku Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce.

Článok pokračuje pod reklamou

Výška príspevku (dotácie) na podnikanie v roku 2017

Výška príspevku na podnikanie v roku 2017 nie je v rámci celého Slovenska jednotná. Záleží od toho, či priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v okrese prevádzkovania podnikania presahuje alebo nepresahuje celoslovenský priemer miery evidovanej nezamestnanosti v roku 2016. Rozhodujúca je teda miera nezamestnanosti v okrese vykonávania podnikania, nie v okrese, odkiaľ podnikateľ pochádza. Podľa toho sa výška príspevku (dotácie) na podnikanie určuje ako násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok roku 2016.

Miesto prevádzkovania podnikania Maximálna výška príspevku (dotácie) na podnikanie v roku 2017
Bratislavský kraj 2 994,62 eura
Iný okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako 9,60 % 3 593,55 eura
Iný okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 9,60 % 4 791,40 eura

Poznámka: Celkovou cenou práce je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušné obdobie a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.

Podnikateľ nedostane príspevok (dotáciu) na podnikanie jednorazovo, ale postupne

Podnikateľ najskôr dostane 60 % a o rok 40 % výšky príspevku.

Výška príspevku (dotácie), ktorý podnikateľovi úrad práce poskytne, mu nebude vyplatená jednorazovo pri schválení žiadosti, ale postupne počas nasledujúcich rokov prevádzkovania podnikania. Všetko záleží od konkrétnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom práce a podnikateľom. Podľa zákona o službách zamestnanosti úrad práce poskytne najviac 60 % výšky príspevku na podnikanie do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Zostávajúcu časť, teda najmenej 40 % výšky príspevku na podnikanie, podnikateľ dostane po prvom roku prevádzkovania podnikania. Podmienkou je, aby úradu práce predložil prvú správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Prečítajte si tiež

Spomínanú správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti bude musieť podnikateľ úradu práce predkladať po každom jednom roku podnikania v rámci trojročného obdobia, na ktoré bude dohoda o poskytnutí príspevku na podnikanie uzatvorená. V týchto správach bude musieť podnikateľ popísať rôzne informácie ohľadom svojho podnikania a čo je najdôležitejšie, bude musieť rozpísať výdavky, na ktoré použil prostriedky príspevku (dotácie) na podnikanie, a podložiť ich dokazujúcimi dokladmi. Viac sa o tejto povinnosti dočítate v článku Ako získať finančný príspevok na podnikanie z ÚPSVaR v roku 2016 a 2017.

Je potrebné vrátiť celý príspevok (dotáciu) na podnikanie, keď podnikanie nebude prevádzkované celé tri roky?

Ak skončíte podnikať skôr, nemusíte vrátiť celý príspevok.

Podnikanie je vždy spojené s istou mierou rizika. Pre začínajúcich podnikateľov to platí obzvlášť. Pri rozbehu nového podnikania si nikto nemôže byť stopercentne istí, či bude v konečnom dôsledku úspešné alebo nie. Jednou z podmienok na poskytnutie príspevku (dotácie) na podnikanie je nepretržité prevádzkovanie podnikania najmenej po dobu troch rokov. Úspešný žiadateľ sa k splneniu takejto podmienky zaviaže pri podpise dohody o poskytnutí príspevku. Ak však podnikateľ nesplní povinnosť podnikať nepretržite najmenej tri roky, nemusí vrátiť úradu práce úplne celý príspevok, ale len jeho pomernú časť zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nepodnikal. V prípade, že podnikateľ prestane podnikať zo zdravotných dôvodov, vráti úradu práce len nevyčerpanú časť príspevku, nie jeho pomernú časť.

Prečítajte si tiež

Ak teda napríklad podnikateľ získal na tri roky prevádzkovania živnosti príspevok vo výške 2 700 eur a po prvom roku jej prevádzkovania zistil, že jej ďalšie prevádzkovanie je vzhľadom na vysoké straty neefektívne, môže živnosť zrušiť. V takomto prípade podnikateľ prevádzkoval živnosť len jeden rok a zvyšné dva roky v rámci trojročnej podmienky už nie. Časť príspevku vo výške 900 eur pripadajúca na jeden z troch rokov (jednu tretinu z 2 700 eur) podnikateľ nemusí vrátiť, pretože počas nich podnikal a spĺňal podmienky. Úradu práce bude musieť vrátiť len zvyšných 1 800 eur (dve tretiny z 2 700 eur) pripadajúcich na dva roky neprevádzkovania živnosti.

V článku Ako získať finančný príspevok na podnikanie z ÚPSVaR v roku 2016 a 2017 sa dočítate dôležité informácie o tom, čo musí obsahovať žiadosť o príspevok (dotáciu) na podnikanie, ako prebieha celý proces schvaľovania žiadosti, aké sú najčastejšie dôvody neschválenia žiadosti a čo musí obsahovať každoročná správa o podnikaní.

Podnikateľ príspevok (dotáciu) na podnikanie nemôže použiť na akékoľvek výdavky a výška niektorých je aj limitovaná. Viac sa o tom, na čo je možné a na čo je zakázané použiť prostriedky príspevku na podnikanie, dočítate v článku Na čo možno použiť príspevok na podnikanie v roku 2016 a 2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky