Ako získať finančný príspevok na štart podnikania z ÚPSVaR v roku 2016 a 2017

Príspevok na začatie podnikania je obľúbenou formou financovania rozbehu podnikateľskej činnosti. Čo musí obsahovať žiadosť o príspevok na podnikanie, ako prebieha proces jej schvaľovania a aké sú najčastejšie dôvody jej zamietnutia?

V článku Príspevok na začatie podnikania (živnosť) v roku 2016 ste sa mohli dočítať o tom, aká je výška príspevku na podnikanie a aké podmienky musí spĺňať žiadateľ, aby sa oň mohol vôbec uchádzať. V tomto článku sa dozviete, čo treba spraviť pre to, aby ste tento príspevok získali, ako bude prebiehať jeho schvaľovanie a na aké chyby si treba dávať pozor.

Absolvovanie bezplatného kurzu prípravy na začatie podnikanie na ÚPSVaR

Absolvovanie kurzu nie je povinné, ale môže vám pomôcť.

V prípade, že ste evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“) môžete si pre istotu ešte pred podaním žiadosti priamo na ňom overiť, či skutočne spĺňate podmienky, aby ste mohli príspevok na podnikanie získať. Pred podaním samotnej žiadosti o finančný príspevok (dotáciu) na podnikanie vám najskôr odporúčame absolvovať bezplatný kurz „Príprava na začatie samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania“ organizovaný priamo ÚPSVaR. Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov však ÚPSVaR nie je povinný tieto kurzy organizovať, ale môže, a ak sa takáto príležitosť naskytne, je dobré ju využiť. Absolvovanie kurzu nie je povinnosťou, aby ste o príspevok mohli požiadať, je to dobrovoľné. Môže vám však pomôcť pri správnom vypracovaní podnikateľského zámeru, ktorý je z hľadiska schválenia alebo neschválenia žiadosti o finančný príspevok veľmi dôležitý. Na prípravný kurz sa prihlásite prostredníctvom prihlášky.

Žiadosť o finančný príspevok (dotáciu) na podnikanie z ÚPSVaR

O finančný príspevok na podnikanie je potrebné požiadať v písomnej forme vyplnením tlačiva žiadosti o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. Táto žiadosť má dve strany a okrem svojich osobných údajov v nej uvediete aj miesto, kde plánujete podnikať; predmet plánovaného podnikania a výšku finančného príspevku, o ktorý žiadate. K žiadosti o finančný príspevok (dotáciu) na podnikanie je potrebné priložiť aj niekoľko príloh. Niektoré sa prikladajú až po schválení žiadosti a niektoré už pri jej podaní.

Pri podaní žiadosti o príspevok na podnikanie z ÚPSVaR je potrebné k nej priložiť:

 • podnikateľský zámer,
 • fotokópiu dokladu o získanom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o tom, či ste v minulosti podnikali alebo nepodnikali,
 • čestné vyhlásenie o tom, či ste v minulosti prijali alebo neprijali nejaký príspevok.

Finančný príspevok na podnikanie poskytuje úspešnému žiadateľovi ÚPSVaR, v ktorého územnom obvode plánuje žiadateľ podnikať. A na ten ÚPSVaR, ktorý prislúcha miestu, kde budete podnikať, je potrebné žiadosť aj podať. Nie je teda rozhodujúce trvalé bydlisko žiadateľa, ale územný obvod ÚPSVaR (vo väčšine prípadov je ním okres), v ktorom sa nachádza mesto alebo obec, kde žiadateľ plánuje podnikať. Ak by chcel napríklad niekto s trvalým pobytom v okrese Zlaté Moravce podnikať v Leviciach, žiadosť o finančný príspevok musí podať na ÚPSVaR v Leviciach.

Článok pokračuje pod reklamou

Kvalitne spracovaný podnikateľský zámer je základom schválenia finančného príspevku

Ako sme spomínali, najdôležitejšou prílohou žiadosti o finančný príspevok (dotáciu) na podnikanie od ÚPSVaR je podnikateľský zámer. Podnikateľský zámer je vašim najväčším argumentačným nástrojom, prostredníctvom ktorého môžete presvedčiť komisiu o tom, že vaše podnikanie bude úspešné a schválený príspevok bude použitý účelne (zamestnáte sa sám ako podnikateľ). Náležitosti podnikateľského zámeru stanovuje samotný ÚPSVaR na predpísanej osnove podnikateľského zámeru. Podnikateľský zámer musí mať minimálne päť strán a musí pozostávať z deviatich častí.

Dobrý podnikateľský zámer je základom získania príspevku.

V podnikateľskom zámere podľa osnovy je potrebné uviesť napríklad všetky vaše schopnosti a opísať plánované fungovanie vášho podnikania. Veľmi dôležitou časťou je finančná prognóza, kde treba uviesť, ako predpokladáte, že sa budú vyvíjať vaše náklady a výnosy, z akých iných zdrojov budete podnikanie financovať a podobne. V časti týkajúcej sa kalkulácie predpokladaných nákladov je potrebné uviesť, na aké konkrétne tovary alebo služby plánujete použiť získaný finančný príspevok (dotáciu) na podnikanie z ÚPSVaR. Na kvalitnom vypracovaní podnikateľského zámeru je potrebné si dať záležať a ešte lepšie je nechať si ho vypracovať odborníkmi.

Podnikateľský zámer budete obhajovať pre komisiou, ktorá ho odporučí alebo nie

ÚPSVaR s vašim podnikateľským zámerom oboznámi komisiu, ktorú na tento účel zriaďuje výbor pre otázky zamestnanosti. Komisia hodnotí efektívnosť, reálnosť a účelnosť vášho podnikateľského zámeru vrátane kalkulácie nákladov. Ďalej komisia hodnotí aj vašu pripravenosť na začatie podnikania. Komisia pozostáva z piatich členov, ktorých menuje ÚPSVaR z radov svojich zamestnancov, zo zástupcov Slovenského živnostenského zväzu, zo zástupcov Slovenskej živnostenskej komory, zo zástupcov Slovenskej asociácie malých podnikov a z ďalších odborníkov z oblasti podnikania. Komisia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Na zasadnutiach komisie je prítomný aj tajomník komisie, ktorý vypracováva z každého rokovania komisie zápisnicu.

Pre komisiou musíte svoj podnikateľský zámer obhájiť.

Na základe písomnej pozvánky vás komisia pozve na svoje neverejné zasadnutie, kde budete prezentovať a obhajovať svoj podnikateľský zámer. Je dôležité sa na to dobre pripraviť. Zasadnutia komisií sa spravidla konajú raz za mesiac. Na základe vášho podnikateľského zámeru a vašej pripravenosti na začatie podnikania komisia hlasovaním príjme stanovisko. Podľa neho postúpi (v prípade kladného posúdenia) alebo nepostúpi (v prípade záporného posúdenia) vašu žiadosť o finančný príspevok výboru pre otázky zamestnanosti. Následne až výbor pre otázky zamestnanosti odporučí alebo neodporučí ÚPSVaR uzatvoriť s vami dohodu o poskytnutí príspevku na podnikanie.

Živnosť si nevybavujte predčasne, inak finančný príspevok z ÚPSVaR nedostanete

Jednou z častých chýb, ktorých sa žiadatelia o finančný príspevok z ÚPSVaR dopúšťajú, je predčasné získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Ak si živnosť vybavíte predčasne a nebudete sa riadiť pokynmi zamestnancov ÚPSVaR, prídete o príspevok. Dôvodom je, že získaním oprávnenia na podnikanie už prestanete byť uchádzačom o zamestnanie, budete vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie a tým pádom nebudete spĺňať podmienku pre získanie finančného príspevku (dotácie) na podnikanie. V súvislosti s načasovaním vybavenia oprávnenia na podnikanie sa preto vždy riaďte pokynmi a termínmi stanovenými zamestnancami ÚPSVaR. Inak môžete o príspevok na podnikanie prísť zbytočnou chybou.

Podpísanie dohody o poskytnutí príspevku a predloženie ďalších dokladov

V prípade, že ÚPSVaR vašu žiadosť o finančný príspevok (dotáciu) na podnikanie schváli, budete musieť k žiadosti doplniť niekoľko dokladov:

 • fotokópia dokladu potvrdzujúceho oprávnenosť miesta podnikania (napr. fotokópia zmluvy o prenájme, zmluvy o budúcej zmluve, informatívny výpis z listu vlastníctva),
 • fotokópia dokladu oprávňujúceho k podnikaniu (fotokópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení, osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka),
 • fotokópia písomnej zmluvy o založení samostatného bankového účtu, alebo iného dokladu o založení alebo o vedení účtu, na ktorý má byť príspevok poskytnutý.

Na záver uzatvoríte s ÚPSVaR písomnú dohodu o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkoví činnosť. V tejto dohode budú bližšie upravené vaše práva a povinnosti. Napríklad v nej bude bližšie uvedené, na čo môžete a na čo nesmiete príspevok na podnikanie použiť.

Najčastejšie dôvody neschválenia žiadosti o finančný príspevok na podnikanie z ÚPSVaR

Medzi najčastejšie dôvody, kvôli ktorým žiadateľom nie je finančný príspevok (dotácia) na podnikanie z ÚPSVaR schválený, patria nasledovné:

 • nepripravenosť žiadateľov na podnikanie predovšetkým v oblasti legislatívy,
 • nekvalitne spracované podnikateľské zámery,
 • podnikateľské zámery nevyhovujú kritériám posúdenia komisie z hľadiska efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru,
 • nízka schopnosť žiadateľov obhájiť podnikateľský zámer, stratégiu a pozitívne očakávané výsledky svojho budúceho podnikania,
 • absencia prieskumu trhu vo vzťahu k plánovanému predmetu podnikania a z toho vyplývajúci nízky prehľad o potrebách očakávaných zákazníkov,
 • predpoklad nízkej udržateľnosti podnikania vzhľadom k požiadavkám trhu,
 • neefektívne a neúčelové vynaloženie prostriedkov príspevku podľa ich konkretizácie v podnikateľskom zámere,
 • presýtenosť trhu zvoleným predmetom podnikania v príslušnom regióne.

Povinnosti žiadateľa po schválení finančného príspevku (dotácie) na podnikanie

Po tom, ako žiadateľ získa finančný príspevok na podnikanie, sa jeho povinnosti voči ÚPSVaR nekončia. Ako podnikateľ budete musieť dovoliť ÚPSVaR umožniť vykonávať kontrolu plnenia podmienok uvedených v dohode o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť a predložiť mu doklady preukazujúce, na čo ste peniaze z príspevku použili. Osobitnou povinnosťou podnikateľa je každý rok počas trojročného obdobia prevádzkovania podnikania predkladať ÚPSVaR „správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku“ podľa vzoru, ktorý vám poskytne ÚPSVaR.

Podnikateľ musí každý rok predkladať správu o podnikaní.

Správa o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku obsahuje niekoľko častí. V prvej je potrebné podrobne rozpísať všetky výdavky, ktoré ste hradili z poskytnutého finančného príspevku na podnikanie. V ďalších častiach správy opíšete skutočný priebeh vykonávania podnikania a či sa vám v tejto súvislosti podarilo dodržať podnikateľský zámer alebo ste sa od neho odchýlili. Celkovo bude podnikateľ predkladať tri správy o prevádzkovaní podnikania – po prvom roku, po druhom roku a po treťom roku podnikania. Správa sa musí predložiť do troch mesiacov po skončení príslušného dvanásťmesačného obdobia, za ktoré sa predkladá. Ku každej správe je potrebné priložiť aj fotokópie dokladov (a na požiadanie aj ich originály) preukazujúcich čerpanie príspevku. Nepredloženie správy môže mať za následok, že ÚPSVaR budete musieť príspevok vrátiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky