Na čo možno použiť príspevok na podnikanie v roku 2016 a 2017

Príspevok na podnikanie z úradu práce nie je možné použiť na úhradu akýchkoľvek výdavkov. Existujú isté obmedzenia v tom, na čo príspevok na podnikanie použiť môžete a na čo je jeho použitie zakázané.

V článku Ako získať finančný príspevok na podnikanie z ÚPSVaR v roku 2016 a 2017 ste si mohli prečítať o presnom postupe, ako môžete príspevok (dotáciu) na podnikanie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) získať a ako prebieha jeho schvaľovanie. Ak už príspevok na podnikanie z úradu práce získate, jeho použitie nie je neobmedzené, ale podlieha istým pravidlám, o ktorých sa viac dočítate práve v tomto článku.

Oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky

Oprávnenosť výdavkov sa posudzuje u každého individuálne.

V súvislosti s tým, na čo môžete a na čo nemôžete použiť príspevok na podnikanie, je potrebné rozlišovať dve skupiny výdavkov – tzv. „oprávnené výdavky“ a „neoprávnené výdavky“. Oprávnenými výdavkami sú zjednodušene povedané tie, na ktoré podnikateľ môže použiť peniaze získané z príspevku (dotácie) na podnikanie pri realizácii schváleného podnikateľského zámeru. Neoprávnenými výdavkami sú naopak tie, na ktoré podnikateľ nemôže použiť príspevok na podnikanie. Neexistuje jednotné pravidlo, podľa ktorého by sa výdavky delili na oprávnené a neoprávnené (výnimkou sú niektoré presne vymenované neoprávnené výdavky). Závisí to predovšetkým od predmetu podnikania a schváleného podnikateľského zámeru, na ktorý bol podnikateľovi príspevok na podnikanie poskytnutý.

Rovnaký výdavok môže byť u jedného podnikateľa oprávneným výdavkom a zároveň u iného podnikateľ neoprávneným výdavkom. Napríklad, ak podnikateľ zaoberajúci sa kaderníctvom použije príspevok na podnikanie na nákup strojčeku na strihanie vlasov, bude to u neho oprávnený výdavok. Ak by ale na nákup strojčeku na strihanie vlasov použil príspevok na podnikanie podnikateľ zaoberajúci sa vedením účtovníctva, bol by to u neho neoprávnený výdavok, pretože by nijak nesúvisel s realizáciou jeho podnikateľského zámeru. Preto je potrebné oprávnenosť a neoprávnenosť výdavkov posudzovať osobitne u každého jedného podnikateľa.

Ktoré predpisy upravujú oprávnené výdavky, ich limity a neoprávnené výdavky

Prečítajte si tiež

Zdrojom prostriedkov, z ktorých úrady práce vyplácajú podnikateľom príspevky na podnikanie, sú predovšetkým prostriedky Európskej únie, konkrétne prostriedky z operačných programov Sociálna inklúzia a zamestnanosť a Ľudské zdroje podľa Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti. V tomto dokumente je rámcovo uvedené, na čo je a na čo nie je možné použiť príspevok na podnikanie. Ešte bližšie však upravujú oprávnené výdavky (vrátane výšky ich oprávnenosti) a neoprávnené výdavky Metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov a usmernenie Riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov. V týchto rozsiahlych predpisoch sa nachádza mnoho skupín výdavkov. V našom článku sa budeme venovať tým, s ktorými sa bežní podnikatelia môžu v praxi stretnúť najčastejšie.

Oprávnené výdavky – výdavky, na ktoré je možné použiť príspevok na podnikanie

Oprávnený výdavok musí súčasne spĺňať niekoľko základných kritérií:

  • výdavok bol uhradený podnikateľom (tzn. neuhradil ho za podnikateľa niekto iný),
  • výdavok je vynaložený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napríklad úplatok nikdy nemôže byť oprávneným výdavkom),
  • výdavok je vynaložený v priamej súvislosti so schváleným podnikateľským zámerom,
  • výdavok je zahrnutý v kalkulácii nákladov schváleného podnikateľského zámeru,
  • výdavok je identifikovateľný a preukázateľný účtovnými alebo inými dokladmi (k danému výdavku má podnikateľ napríklad faktúru, pokladničný alebo iný doklad),
  • výška výdavku je primeraná (tzn. výška výdavku zodpovedá obvyklým cenám v danom čase a mieste, prípadne je aj v rámci stanovených limitov oprávnených výdavkov),
  • výdavky sa navzájom časovo a vecne neprekrývajú (tzn. nejde o viacnásobné financovanie jedného a toho istého výdavku alebo podobného výdavku),
  • výdavok spĺňa podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov na služby alebo tovary pri rešpektovaní cieľov podnikateľského zámeru), efektívnosti (maximalizácia dosahovania cieľov vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom), účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu podnikateľského zámeru a priama väzba na ne), účinnosti (vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti).

Pokiaľ ide o hotovostné úhrady za spotrebný materiál, na tieto výdavky je možné použiť príspevok na podnikanie vtedy, ak hotovostná platba jednotlivo neprekročí sumu 332 eur. V prípade nákupu spotrebného materiálu uhrádzaného platobnou kartou alebo prevodom z bankového účtu tento limit neplatí. Výdavky na nákup dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s ich obstaraním sú oprávnenými výdavkami len vtedy, ak sú uhradené bezhotovostným spôsobom. Výdavky, ktoré sú vynaložené na účely podnikateľského zámeru len čiastočne, sa považujú za oprávnené len v pomernej časti prislúchajúcej k danému podnikateľskému zámeru.

Článok pokračuje pod reklamou

Neoprávnené výdavky – výdavky, na ktoré nemožno použiť príspevok na podnikanie

Predražené nákupy budú vždy neoprávnenými výdavkami.

Neoprávnenými výdavkami sú zjednodušene povedané tie, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky oprávnených výdavkov a teda podnikateľ na ne nemôže použiť príspevok na podnikanie. Neoprávnenými výdavkami tak budú predovšetkým tie, ktoré neboli vynaložené podnikateľom, ale zaplatil ich niekto iný, boli vynaložené na inú činnosť ako je predmet schváleného podnikateľského zámeru, podnikateľ ich nevie preukázať relevantnými dokladmi, podnikateľ nevie dostatočne odôvodniť ich opodstatnenosť pre podnikateľský zámer, podnikateľ neumožní kontrolu týchto výdavkov, výška výdavkov je neprimerane vysoká s ohľadom na bežné ceny daných tovarov a služieb a podobne.

V usmernení Riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov sú niektoré neoprávnené výdavky aj konkrétne vymenované. Príspevok (dotáciu) na podnikanie vo všeobecnosti nie je možné použiť napríklad na úroky z omeškania, pokuty, penále, trovy súdneho konania, na úhradu dane z pridanej hodnoty, na pokrytie manka alebo vzniknutej škody. Pokiaľ ide o výdavky na nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností a pozemkov, tieto výdavky sa vo všeobecnosti považujú za neoprávnené okrem prípadu, že sú potrebné na uspokojivé vykonávanie podnikateľského zámeru a sú s ním priamo spojené. Neoprávnenými sú vo všeobecnosti tiež tie výdavky, ktoré vznikli pred tým, ako ste podpísali s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku na podnikanie.

Oprávnené výdavky na nákup hmotného majetku a nehmotného majetku

Na nákup hmotného majetku môžete použiť najviac 1 700 eur.

Príspevok (dotáciu) na podnikanie je možné použiť aj na nákup nového hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý môže mať aj dlhodobé využitie, avšak len za presne stanovených podmienok. Najvýhodnejšie je, ak nepôjde o dlhodobý majetok v zmysle účtovných a daňových predpisov, na ktorého nákup sa už uplatňujú zložitejšie podmienky. V prípade hmotného majetku by sa teda malo jednať o samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí, ktorých cena nepresahuje 1 700 eur (doba životnosti môže byť aj dlhšia ako jeden rok, ale musí sa o nich účtovať do nákladov). V prípade nehmotného majetku by zase mala byť jeho cena najviac 2 400 eur (doba životnosti môže byť aj dlhšia ako jeden rok, ale musí sa o ňom účtovať do nákladov).

Prečítajte si tiež

V prípade dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý si kúpi podnikateľ z vlastných prostriedkov, môžu byť oprávneným výdavkom jeho odpisy. Podmienkou je, aby si podnikateľ nenárokoval použitie príspevku na podnikanie aj na obstarávaciu cenu, resp. nákup tohto majetku, a zároveň aj na odpisy tohto majetku. Za oprávnený výdavok sa považuje len daňový odpis dlhodobého majetku maximálne do výšky pomernej časti ročných odpisov pripadajúcich na dobu realizácie podnikateľského zámeru. Celá obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku tak z príspevku na podnikanie podnikateľovi preplatená nebude.

Oprávnené výdavky v podobe prevádzkových výdavkov podnikateľa

Príspevok na podnikanie použijete na mnoho prevádzkových výdavkov.

Veľmi početnou skupinou výdavkov, na ktoré je tiež možné použiť príspevok na podnikanie, sú výdavky, ktoré majú charakter bežných, resp. prevádzkových výdavkov. Príspevok na podnikanie je možné použiť predovšetkým na nasledujúce druhy prevádzkových výdavkov: administratívne výdavky, prenájom nehnuteľností, prenájom hnuteľného majetku, vedenie účtovníctva, právne poradenstvo, výdavky na energie, nákup pohonných hmôt, poplatky za telefón, internet, upratovanie, údržbu, poštové poplatky, bankové poplatky, výdavky na nákup spotrebného materiálu, mzdové výdavky na zamestnancov, cestovné náhrady zamestnancov, výdavky na vývoj internetovej stránky, výdavky na školenia, kurzy, preklady, reklamu, poistenie majetku a podobne. V každom prípade platí, že aby sa spomínané prevádzkové výdavky mohli považovať za oprávnené a bolo možné na ne použiť príspevok na podnikanie, musia súvisieť s realizáciou podnikateľského zámeru.

Maximálna výška niektorých výdavkov z príspevku na podnikanie

Z príspevku je možné uhradiť notebook v cene do 589 eur.

V prílohe usmernenia Riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov je možné nájsť aj niekoľko výdavkov, na ktoré je možné použiť príspevok na podnikanie len vtedy, ak nepresiahnu určitú výšku. Cena počítačovej zostavy s operačným systémom musí byť do 627 eur s DPH vrátane dodania a montáže. Cena notebooku s operačným systémom musí byť do 589 eur s DPH vrátane dodania. V prípade, že na dosiahnutie podnikateľského zámeru sú nevyhnutné vyššie technické parametre počítača alebo notebooku, resp. aj softvéru, ktorý tvorí jeho obstarávaciu cenu, môže byť podnikateľovi udelená výnimka z uvedených limitov cien.

Nákup mobilného telefónu je vždy neoprávneným výdavkom.

V prípade služieb mobilných operátorov je možné použiť príspevok (dotáciu) na podnikanie na výdavky spojené s prevádzkou najviac štyroch mobilných telefónov. Za maximálne primeranú sumu výdavkov spojenú s používaním jedného mobilného telefónu sa považuje suma 65 eur za mesiac vrátane DPH. Úrad práce však môže s ohľadom na charakter, rozsah a potrebu podnikateľského zámeru stanoviť aj iný počet mobilných telefónov alebo nižšiu sumu výdavkov spojenú s používaním jedného mobilného telefónu. Na druhej strane, nákup mobilného telefónu je vždy neoprávneným výdavkom. Ak by si chcel podnikateľ obstarať propagačnú tabuľu vo formáte A2, oprávneným výdavok na jej obstaranie by bola cena najviac 41 eur vrátane DPH. Ceny ostatných formátov reklamných tabúľ sa stanovujú primeraným spôsobom k cene formátu A2. To znamená, že maximálna cena reklamnej tabule veľkosti A3 by bola 20,50 eura.

Ako získať príspevkov na štart podnikania od úradu práce, ako aj informácie o jeho výške v roku 2020 nájdete v článku Príspevok (dotácia) na podnikanie (SZČ) od úradu práce v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Dotácie na fotovoltiku pre firmy v roku 2023: podrobnosti o výzve

Kto (ne)môže žiadať o nenávratný príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov do firmy? Čo všetko treba vybaviť ešte pred podaním žiadosti a na čo nezabudnúť?

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Dotácie na fotovoltiku pre firmy: SIEA spúšťa výzvu pre podnikateľov

Kto a v akej výške môže získať finančné prostriedky na inštaláciu fotovoltických panelov, aké sú podmienky a dokedy možno žiadať?

Príspevok za ubytovanie odídenca a jeho zdaňovanie

Ako má zdaňovať príspevok za ubytovanie odídenca nepodnikateľ a ako podnikateľ? Kedy je od dane príspevok oslobodený?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky