Povinnosť používania eKasy na príležitostných podujatiach

Prijímate tržby len príležitostne a neviete, či musíte používať eKasu? V tomto článku sa dozviete kedy máte a kedy nemáte povinnosť tržby v eKase evidovať.

Používanie pokladnice eKasa klient je upravené zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“). Pokladnicou eKasa klient sa rozumie on-line registračná pokladnica, ako aj virtuálna registračná pokladnica.

Viac o tom, ako si vybrať správnu eKasa pokladnicu sa dočítate v článku eKasa - virtuálna (VRP) alebo online registračná pokladnica (ORP)?

Kto musí používať eKasu?

Povinnosť používať eKasu podľa zákona používaní o ERP sa vzťahuje na osoby, ktoré spĺňajú súčasne všetky tri nasledovné podmienky:

 1. ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na podnikanie podľa §2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“),
 2. uskutočnil sa predaj tovaru alebo bola poskytnutá služba uvedená v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP,
 3. bola prijatá tržba, pričom tržbou sa rozumie platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, vrátane platby prijatej ako preddavok.

Viac informácií o tom, kto je povinný zaznamenávať tržby cez eKasu sa dočítate v článku Kto (ne)musí mať eKasu.

Výnimky z používania eKasy

Avšak zákon o ERP vymedzuje aj niekoľko výnimiek z povinnosti používať pokladnicu eKasa, napríklad:

 • predaj cenín (výnimka sa nevzťahuje na predaj jednoúčelového poukazu),
 • predaj mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek a mincí na numizmatických burzách,
 • predaj poštových cenín na filatelistických burzách,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby podnikateľom alebo jeho zamestnancami, ktorí sú osobami s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • predaj živých zvierat (výnimka sa nevzťahuje na predaj akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov),
 • predaj tovaru vyrobeného alebo poskytnutie služby v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby prostredníctvom predajných automatov.

Používanie eKasy na príležitostných podujatiach podnikateľmi

Podnikatelia zúčastňujúci sa na príležitostných podujatia sú povinní používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti alebo elektronickým prostriedkom nahrádzajúcimi hotovosť pokladnicu eKasa klient. Príležitostnými podujatiami sa pritom rozumejú napríklad výstavy, predajné, športové alebo kultúrne podujatia (napr. hudobný festival) alebo iné kultúrne podujatia (vinobranie, vianočné hody), ktoré sa nekonajú pravidelne, ale len príležitostne, napríklad raz či niekoľkokrát za rok.

Prečítajte si tiež

Podnikatelia sú povinní evidovať tržbu za predaj tovaru alebo poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP v systéme eKasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Zároveň je potrebné, aby predávajúci ihneď po zaevidovaní tržby v eKase odovzdal kupujúcemu pokladničný doklad obsahujúci minimálne náležitosti podľa § 8 zákona o používaní ERP.

Ak podnikateľ poskytuje službu, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP, nie je povinný tržby z predaja tejto služby evidovať v eKase.

Príklady na predaj na príležitostných podujatiach, kedy je predávajúci povinný zaznamenať tržby v eKase:

 1. Podnikateľka na základe živnostenského oprávnenia vyrába bábiky a iné výrobky zo šúpolia. Svoje výrobky predáva príležitostne na jarmokoch, hodoch, vinobraniach atď.
 2. Živnostníčka na hodoch vykonáva činnosť maľovanie na tvár. Uvedená služba je podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky zaradená do triedy 96.09 Ostatné služby osobnej potreby i. n. - činnosť štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP.
 3. Samostatne hospodáriaci roľník predáva víno na vinobraní z vlastnej produkcie.

Používanie eKasy na príležitostných podujatiach nepodnikateľmi

Právnické osoby ktoré nie sú zriadené na podnikanie, a zároveň nemajú oprávnenie na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka, nie sú povinné na zaznamenávanie tržieb z predaja tovaru alebo služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP používať eKasu. Medzi tieto PO patria napríklad:

 • príspevkové organizácie,
 • nadácie,
 • neziskové organizácie,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • iné, napríklad obec.

V prípade, ak niektorá z vyššie uvedených právnických osôb má oprávnenie na podnikanie podľa §2 Obchodného zákonníka, alebo vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú založila, je povinná tržby prijaté v hotovosti alebo elektronickým prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť zaznamenávať v eKase.

Príklady na predaj na príležitostných podujatiach, kedy je predávajúci nepodnikateľom:

 1. Obec organizuje vianočné trhy, kde predáva občerstvenie. Obec nemá oprávnenie na podnikanie, a tak nie je povinná zaznamenávať tržby z predaja tovaru v eKase.
 2. Obec v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja obce založila právnickú osobu s názvom Obec, s.r.o., ktorá organizuje hudobný koncert, na ktorý predáva vstupenky. Na zaznamenanie tržieb z predaja týchto vstupeniek je povinná používať eKasu.
Článok pokračuje pod reklamou

Využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti na príležitostných podujatiach a ich zaznamenávanie v eKase

Využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti, ich rozmnožovanie, vydávanie a rozširovanie na vlastné náklady ich autorom chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“) nie je živnosťou v zmysle  § 3 ods. 1b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Prečítajte si tiež

V súlade s §2 ods. 2 b) Obchodného zákonníka platí, že osoby, na ktoré sa vzťahuje autorský zákon, nie sú podnikateľmi. Z toho dôvodu sa na vystúpenia orchestrov, hercov, tanečníkov, hudobníkov a iných umelcov, ktoré podliehajú pod autorský zákon, nevzťahuje zákon o používaní ERP. Povinnosť zaznamenávať tržby v eKase sa teda nevzťahuje na predaj originálu autorského diela a tiež na predaj rozmnoženiny autorského diela, ak ju predáva samotný autor diela.

Príklad na predaj na príležitostných podujatiach, kedy je činnosť predávajúceho chránená autorským zákonom:

Ľudoví umelci, ktorí sú chránení autorským zákonom, predávajú svoje výrobky na miestnych hodoch. Umelci nie sú podnikateľmi, preto nie sú povinní evidovať tržby z predaja svojich výrobkov v eKase.

Predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej výroby na príležitostných podujatiach

V súlade s §3 ods. 4 živnostenského zákona predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín nie je živnosťou. Uvedené znamená, že ak tento tovar predáva fyzická osoba ktorá nie je podnikateľom, táto osoba nie je povinná evidovať prijaté tržby v eKase.

Príklad na predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej výroby na príležitostných podujatiach:

Záhradkár, ktorého činnosť nie je považovaná za živnosť, predáva na agrovýstave ovocie a zeleninu, ktoré vypestoval. Záhradkár tak nie je považovaný za podnikateľa, a preto nie je povinný evidovať tržby z predaja ovocia a zeleniny v eKase.

Predaj platobných prostriedkov na príležitostných podujatiach a ich zaznamenanie v eKase

Podnikatelia nie sú povinní v eKase evidovať tržby z predaja platobných prostriedkov. Pričom týmto platobným prostriedkov môžu byť napríklad nákupné poukážky (s výnimkou jednoúčelových poukazov u platiteľa DPH), žetóny alebo čipové karty, ktoré oprávňujú kupujúceho na nákup tovaru alebo služby.

Upozorňujeme, že podnikateľ je povinný v eKase zaznamenať tržbu z predaja tovaru alebo službu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP, ktorá bola zaplatená týmto platobným prostriedkom.

Prečítajte si tiež

Ak nastane situácia, kedy si kupujúci nárokuje vrátenie peňažných prostriedkov za nespotrebované platobné prostriedky (napr. kredit alebo žetóny), podnikateľ nie je povinný zaznamenať vrátenie peňažných prostriedkov v eKase, keďže nebol povinný zaznamenať ani ich predaj.

Príklad na predaj platobných prostriedkov na príležitostných podujatiach:

Zákazníci nočného klubu si môžu zakúpiť nápoje len prostredníctvom dobíjacej karty. Pri vstupe do nočného klubu si môžu dobíjaciu kartu nabiť v rôznej sume. Keďže pri predaji a dobití karty ide o predaj platobného prostriedku, podnikateľ nie je povinný zaznamenať tržbu v eKase. Avšak, keď si zákazník prostredníctvom dobíjacej karty v nočnom klube kúpi nápoj, ide o predaj tovaru a podnikateľ je povinný túto tržbu zaznamenať pomocou eKasy.

Všetky potrebné informácie o používaní eKasy nájdete v sekcii eKasa.

Zdroj: Metodický pokyn k povinnosti používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby na príležitostne organizovaných podujatiach (1/ERP/2021/MP)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky