Dôležité termíny a povinnosti týkajúce sa eKasy pre podnikateľov a výrobcov

Kedy skončí platnosť autentifikačných údajov ORP alebo sa zaplní chránené dátové úložisko? Aké termíny by si mali podnikatelia či výrobcovia eKasy pamätať?

Podnikatelia, ktorí sú povinní používať online registračnú pokladnicu (ORP), resp. výrobcovia, dovozcovia či distribútori pokladničných programov, by si mali dať pozor pri dodržiavaní ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“) okrem iného, aj na skončenie lehoty:

  • platnosti autentifikačných údajov online registračnej pokladnice (ORP),
  • chráneného dátového úložiska, či
  • platnosti rozhodnutia o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk.

Do kedy sú platné autentifikačné údaje online registračnej pokladnice (ORP) e-kasa klient?

Podnikateľovi, ktorý požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient pre online registračnú pokladnicu (ORP) Finančná správa sprístupnila v osobnej internetovej zóne, v sekcii „Autorizované služby“ – „eKasa“ tzv. inicializačný balíček, ktorý sa skladá z:

  • identifikačných údajov, a
  • autentifikačných údajov.

Kým identifikačné údaje ORP sú základné údaje, ktoré je podnikateľ povinný uvádzať na pokladničnom doklade, t. j. základné údaje o podnikateľovi, adresu predajného miesta, kód pokladnice e-kasa, tak autentifikačné údaje ORP sú údaje, ktoré umožňujú overiť identitu ORP pri komunikácii so systémom e-kasa.

Nakoľko pod autentifikačnými údajmi ORP sa rozumie elektronický certifikát, ktorý slúži pre autentifikáciu ORP pri zasielaní dátovej správy do systému e-kasa, má stanovenú lehotu platnosti. Lehota platnosti autentifikačných údajov ORP e-kasa klient je 2 roky od ich vydania, pričom podľa § 4a ods. 2 písm. s) zákona o používaní ERP by mala pokladnica e-kasa klient spĺňať požiadavku zobrazenia informácií pre podnikateľa o uplynutí platnosti týchto údajov najneskôr 30 dní pred uplynutím tejto lehoty. Podnikateľom táto lehota uplynie v roku 2021 (ak žiadali o autentifikačné údaje v roku 2019), resp. neskôr.

Po uplynutí 2 rokov od vydania autentifikačných údajov je potrebné, aby podnikateľ požiadal opätovne o nové autentifikačné údaje v eKasa zóne podnikateľa.

Kedy končí platnosť chráneného dátového úložiska (CHDÚ)?

Každá online registračná pokladnica (ORP) obsahuje aj chránené dátového úložisko, ktoré je jej súčasťou. Ide o pamäťové zariadenie, ktoré zaznamenáva každý vyhotovený pokladničný doklad, či iné údaje, ktoré boli eKasou vytlačené alebo odoslané.

Ako každé pamäťové zariadenie, aj chránené dátové úložisko má svoju kapacitu. Pri chránenom dátovom úložisku sa podnikateľ neriadi dátumom platnosti (ktorý ani stanovený nie je), ale kapacitou tohto chráneného dátového úložisko, ktorá môže vydržať cca od 2 do 6 rokov od začiatku používania ORP.

Prečítajte si tiež

ORP by mala podnikateľa vopred upozorniť na dochádzajúcu kapacitu chráneného dátového úložiska a podnikateľ je povinný chránené dátové úložisko vymeniť.

Upozorňujeme, však, že zaplnené chránené dátové úložisko je podnikateľ povinný archivovať, a to podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona o používaní ERP, minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Viac informácií o jeho archivácii si môžete prečítať v článku Ukončenie používania a predaj eKasy.

Aká je platnosť rozhodnutia o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk?

V prvom rade musíme uviesť informáciu, že ak podnikateľ používa na predaj online registračnú pokladnicu („klasickú“ eKasu), môže používať len takú, ktorá používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii. Zoznam pokladníc, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii nájdete aj v našom článku Zoznam pokladníc certifikovaných pre eKasa systém, či na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR.

Každý výrobca, ktorý chce predávať online registračnú pokladnicu (ORP) musí podať žiadosť o certifikáciu konkrétneho pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Finančné riaditeľstvo následne po prešetrení tejto žiadosti vydá rozhodnutie o certifikácii danej ORP.

Rozhodnutie o certifikácii ORP má však stanovenú aj lehotu platnosti, ktorá sa však viaže len na výrobcu danej ORP, nie na samotného podnikateľa. Rozhodnutie o certifikácii ORP je platné najviac 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak chce výrobca pokračovať v predaji danej ORP, musí požiadať znova o certifikáciu.

Upozorňujeme, že ak skončí platnosť rozhodnutia o certifikácii danej ORP, podnikateľ ju môže naďalej používať, a to až do doby, pokiaľ bude táto ORP spĺňať zákonom stanovené požiadavky.

Článok pokračuje pod reklamou

Zhrnutie dôležitých lehôt týkajúcich sa eKasy pre podnikateľov a výrobcov

Zdroj: Finančná správa SR
Situácia Periodicita Dopad
Koniec platnosti autentifikačných údajov online registračnej pokladnice 2 roky od vydania Potrebné požiadať o nové autentifikačné údaje v eKasa zóne podnikateľa
Zaplnenie chráneného dátového úložiska odhad 2 až 6 rokov v závislosti od veľkosti CHDÚ Potrebná výmena CHDÚ, pokladnica upozorní vopred na dochádzajúcu kapacitu CHDÚ
Koniec platnosti rozhodnutia o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk najviac 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Koniec platnosti certifikátu ORP sa viaže len na výrobcu ORP, ktorý ak chce pokračovať v predaji danej ORP, musí požiadať o certifikáciu a absolvovať certifikačný proces. Koniec platnosti certifikátu sa nevzťahuje na používateľa ORP (podnikateľa), ktorý môže ORP s exspirovaným certifikátom používať aj naďalej, a to až do doby, pokiaľ táto ORP bude spĺňať zákonné požiadavky

Všetky potrebné informácie o eKase nájdete aj v našej sekcii eKasa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Plán HACCP - správna výrobná prax pri práci s potravinami

Čo je plán HACCP, čo musí obsahovať a kto ho potrebuje? Koľko času zaberie jeho vypracovanie a koľko stojí spracovanie HACCP dokumentácie na mieru?

Literárny fond – koľko autori povinne zaplatia a čo dostávajú

Ako sa používajú povinné príspevky do Literárneho fondu, na aké formy podpory a pre koľkých autorov?

Čestné vyhlásenie SZČO, ktoré nemajú povinnosť podať za rok 2019 daňové priznanie

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre povinne poistené SZČO, ktoré nemajú povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019. Sociálne poistenie im od 1. júla 2020 zanikne.

Zákaz predaja respirátorov FFP2 a FFP3

Komu je zakázaný predaj respirátorov aj po jeho čiastočnom uvoľnení? Aké výnimky platia, kto kontroluje ich dodržiavanie a aké sankcie hrozia obchodníkom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky