Faktúra zaplatená v hotovosti – je potrebná eKasa a aký je limit?

Aký je limit pre úhradu faktúry v hotovosti? Musí byť inkaso faktúry zaevidované v eKase alebo postačí príjmový pokladničný doklad a ako je to s odpočtom DPH?

V praxi dodávateľ často na faktúre uvádza aj spôsob jej úhrady, a to i napriek tomu, že táto náležitosť nepatrí medzi povinné náležitosti faktúry.  Faktúru môže odberateľ (zákazník) uhradiť dvoma možnými spôsobmi, a to bezhotovostne (napr. prevodom na účet) alebo hotovostne. Nie vždy je však možná platba faktúry v hotovosti. Na čo si dať pozor pri úhrade faktúry v hotovosti a kedy vôbec nie je možná jej úhrada v hotovostnej forme?

Kedy je potrebná eKasa pri platbe faktúry v hotovosti?

Podnikateľ, ktorý prijíma platbu faktúry v hotovosti je povinný vystaviť doklad o prijatí hotovosti, a to buď:

 • príjmový pokladničný doklad, alebo
 • doklad z eKasy.

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“) ustanovuje, že povinnosť evidovať tržbu prostredníctvom eKasy má podnikateľ, ktorý súčasne spĺňa všetky tri podmienky:

 • ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na podnikanie, t. j. vykonáva podnikateľskú činnosť podľa Obchodného zákonníka (napr. živnostník, obchodná spoločnosť, ako je s. r. o.),
 • uskutočňuje predaj tovaru alebo poskytuje zákonom vymedzenú službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP,
 • prijíma tržbu, pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (patrí sem aj úhrada faktúry).

To znamená, že v prípade ak podnikateľ, t. j. fyzická alebo právnická osoba vyhotoví faktúru za predaj tovaru a odberateľ (zákazník) uhradí túto faktúru v hotovosti alebo napr. platobnou kartou, je potrebné úhradu tejto faktúry zaevidovať v eKase. O úhrade tejto faktúry podnikateľ vydá odberateľovi (zákazníkovi) pokladničný doklad z eKasy. Rovnako táto povinnosť platí aj pre podnikateľa, ktorý vyhotoví faktúru za poskytnutie služby, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP (napr. za opravu auta) a odberateľ (zákazník) túto faktúru uhradí v hotovosti alebo platobnou kartou.

Vo vyššie uvedených prípadoch teda nie je možné vystaviť príjmový pokladničný doklad, nakoľko podnikateľ musí túto tržbu (úhradu faktúry) zaevidovať v eKase. Ak uvedené podmienky nespĺňa, teda ide o službu neuvedenú v prílohe č. 1 zákona (napríklad za administratívne činnosti) alebo sa naňho vzťahujú výnimky zo zákona (napríklad ide o podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím), pri inkase faktúry ako doklad postačí vyplnenie príjmového pokladničného dokladu.

Viac informácií o tom, kto je povinný používať eKasu nájdete v článku Kto (ne)musí mať eKasu od roku 2019?

Prečítajte si tiež

V prípade, ak podnikateľ účtuje v sústave podvojného účtovníctva, pri faktúre zaplatenej v hotovosti bude používať účet z účtovej osnovy: 211 – Pokladnica. Ak podnikateľ účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, resp. ak vedie daňovú evidenciu, faktúru zaplatenú v hotovosti uvedie do príjmu zahrňovaného do základu dane (v prípade dodávateľa) alebo do výdavku zahrňovaného do základu dane (v prípade odberateľa).

Faktúru v hotovosti je možné zaplatiť len do určitého limitu

V súvislosti s úhradou faktúry v hotovosti je potrebné upozorniť na zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“), ktorý ustanovuje nasledovné limity pre platby v hotovosti:

 • limit pre platbu v hotovosti, ktorej hodnota neprevyšuje 5 000 € - ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
 • limit pre platbu v hotovosti, ktorej hodnota neprevyšuje 15 000 € - ak ide o platbu medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

V prípade, ak je platba v hotovosti rozdelená na niekoľko samostatných platieb, ktoré vyplývajú z jedného právneho vzťahu, tak hodnotou platby v hotovosti je súčet hodnôt týchto platieb.

Prečítajte si tiež

Platby, ktoré sú v hodnote vyššej ako je zákonom stanovený limit, je možné vykonať výlučne bezhotovostne. Viac informácií o platbách v hotovosti nájdete v článku Platby v hotovosti u podnikateľov v roku 2018

Príklad na úhradu faktúry v hotovosti do limitu v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti:

František – živnostník chce uhradiť faktúru svojmu dodávateľovi za tovar, ktorá je vystavená na celkovú sumu 4 800 €. Je možné ju v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti uhradiť hotovostne?

Faktúra vo výške 4 800 € môže byť uhradená v hotovosti, nakoľko jej suma neprevyšuje hodnotu 5 000 €.

Príklad na úhradu faktúry v hotovosti nad limit v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti:

Spoločnosť ABCX, s. r. o. chce uhradiť faktúru svojmu dodávateľovi za objednané služby. Faktúra bola vystavená na celkovú sumu 8 000 €, avšak spoločnosť ju chce uhradiť v dvoch splátkach, t. j. 2 x 4 000 €. Je možné ju v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti uhradiť hotovostne?

Napriek tomu, že výška splátok nepresahuje 5 000 €, nie je možné úhradu tejto faktúry vykonať v hotovosti, nakoľko celková suma faktúry je 8 000 €, čo presahuje zákonom stanovený limit.

Upozorňujeme, že počas vyhláseného núdzového stavu a mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom (COVID-19) sa na platby v hotovosti nevzťahujú zákonom stanovené limity podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Viac informácií si môžete prečítať v článku Neobmedzené platby v hotovosti počas núdzového stavu či mimoriadnej situácie?

Článok pokračuje pod reklamou

Obmedzenie nároku na odpočet DPH pri platbe faktúry v hotovosti

V prípade, ak je vyhotovená faktúra podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), t. j. faktúra aj s identifikačnými údajmi odberateľa, je možné ju uhradiť v hotovosti v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti (t. j. do hodnoty neprevyšujúcej 5 000 €), a to bez obmedzenia nároku na odpočet DPH u odberateľa (t. j. zákazníka).

Vyššie spomínané obmedzenie nároku na odpočet DPH u odberateľa (t. j. zákazníka) platí v prípade vyhotovenej zjednodušenej faktúry nad sumu uvedenú v § 74 ods. 3 písm. b) zákona o DPH, podľa ktorého zjednodušenou faktúrou je doklad vyhotovený eKasou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane:

Prečítajte si tiež
 • uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 €, alebo
 • uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 €.

To znamená, že v prípade, ak dodávateľ vyhotoví zjednodušený doklad pokladnicou eKasa nad vyššie stanovenú sumu, odberateľ nebude mať nárok na odpočet DPH.

Pozor na vplyv neuhradenej faktúry na základ dane

V prípade, ak odberateľ (zákazník) neuhradí faktúru (pohľadávku), resp. ju uhradí len čiastočne, má to vplyv aj na základ dane u dodávateľa. Pričom, ak dodávateľ:

 • účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva: faktúra ovplyvňuje základ dane až po jej úhrade odberateľom (zákazníkom),
 • účtuje v sústave podvojného účtovníctva: faktúra ovplyvňuje základ dane ihneď po jej vystavení a zaúčtovaní, bez ohľadu na úhradu.

Upozorňujeme však, že ak dodávateľ účtuje v sústave podvojného účtovníctva je potrebné, aby tvoril na základe zásady opatrnosti opravnú položku k pohľadávkam. Viac informácií si môžete prečítať v článku Nezaplatené faktúry v účtovníctve


Nová KROS Fakturácia

Moderné faktúry na pár klikov.

Odoslaním tohto formulára dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť KROS, a. s., IČO: 31635903, so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina. Ďalšie informácie nájdete v dokumente informačné memorandum ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


VRP 2: nová aplikácia virtuálnej pokladnice pomôže aj so zaokrúhľovaním cien

Od 1.7.2022 budú môcť podnikatelia na evidenciu tržieb využívať novú aplikáciu VRP 2. Čo ponúka, ako ju začať používať a čo ak podnikateľ zabudne heslo?

Životné minimum od 1.7.2022 do 30.6.2023

Ako sa mení výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023? Aké ďalšie veličiny ovplyvňuje zmena výšky životného minima?

Elektronické (online) faktúry

Používanie elektronických faktúr je dnes bežnou záležitosťou podnikateľov. Aké pravidlá sa vzťahujú na elektronické (online) faktúry a aké zmeny prináša novela zákona o účtovníctve od roku 2022?

Účtovanie rozdielov zo zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti

Od 1.7.2022 sa hodnoty nákupov budú zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Ako postupovať pri účtovaní vzniknutých rozdielov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky