eKasa a slobodné povolanie

Čo sú to slobodné povolania a vzniká im povinnosť evidovať tržby prostredníctvom eKasy, ak prijímajú za svoje tovary či služby platby v hotovosti?

Čo je to slobodné povolanie?

Za slobodné povolania sa považujú povolania, s ktorými sa spájajú určité odborné vlastnosti a dosiahnuté vzdelanie, ktoré treba zväčša preukázať pri odbornej skúške, a bez ktorých by nebolo možné toto povolanie vykonávať. Výkon týchto povolaní je väčšinou usmerňovaný profesijnými komorami.

Slobodné povolania sa najčastejšie spájajú s poskytovaním služieb, ktoré môžu byť či už právne, ekonomické, technické, ale aj medicínske alebo kultúrne. Ide napríklad o hudobníkov, hercov, športovcov, súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, geodetov, daňových poradcov, psychológov, architektov, dizajnérov, prekladateľov, lekárov, notárov, veterinárov, zubárov alebo audítorov a finančných poradcov .

Kto musí mať eKasu?

Problematiku eKasy upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“). Podľa tohto zákona sa eKasou rozumie:

 • on-line registračná pokladnica,
 • virtuálna registračná pokladnica.

Viac o ich výhodách a nevýhodách si prečítate v článku eKasa – virtuálna (VRP) alebo online registračná pokladnica(ORP)?

Povinnosť používať eKasu majú osoby, ktoré spĺňajú všetky tri nasledovné podmienky:

 1. ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na podnikanie, a teda sa považuje za podnikateľa na základe Obchodného zákonníka,
 2. uskutočnil sa predaj tovaru alebo sa poskytla zákonom vymedzená služba, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP,
 3. ide o prijatie tržby, ktorou sa rozumie prijatá platba z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, pričom tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Podrobnejšie tieto podmienky a výnimky uvádzame v článku Kto (ne)musí mať eKasu od roku 2019?

V prípade slobodných povolaní je kľúčový prvý bod, a to oprávnenie na podnikanie, ktorý je potrebné si rozobrať detailnejšie.

Je slobodné povolanie podnikaním?

V slovenskej legislatíve sa definícia slobodného povolania nenachádza, avšak jeho úprava sa nachádza nepriamo vo viacerých zákonoch. Slobodné povolania sa nepovažujú za živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pretože už v § 3 je priamo vymenovaných mnoho druhov slobodných povolaní, ktoré živnosťou nie sú.

Slobodné povolanie môže mať základ v dvoch zákonoch, a to v:

 • zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),
 • zákone č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“).

Podľa Obchodného zákonníka sa za podnikateľa považuje:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov – v tomto prípade ide o slobodné povolanie,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Prečítajte si tiež

Autorský zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu. Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľnými zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

Do pôsobnosti autorského zákona teda spadajú slobodné povolania ako hudobníci, spisovatelia alebo rôzni umelci, ale aj predaj vlastnoručne vyrobených výrobkov osobou, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie.

Slobodné povolanie sa v prípade Obchodného zákonníka považuje za podnikanie, pretože ide o podnikanie na základe iného než živnostenského oprávnenia. Avšak nastáva tu problém, pretože medzi slobodné povolania patria aj činnosti, ktoré majú základ v autorskom zákone.

Slobodné povolania spadajúce pod autorský zákon sa nepovažujú za podnikanie. Ak autor predáva vlastné diela vytvorené na základe autorského zákona, ide o využívanie výsledkov vlastnej duševnej tvorivej činnosti, a nejde teda o podnikateľskú činnosť.

Za podnikanie sa taktiež nepovažujú ani slobodné povolania ako sú znalci, tlmočníci a prekladatelia na základe § 2 ods. 9 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch“).

Musia slobodné povolania používať eKasu?

Z vyššie uvedeného vyplýva, že povinnosť evidovať tržby slobodných povolaní cez eKasu závisí od toho, či:

 • ide o slobodné povolanie na základe Obchodného zákonníka – toto sa považuje za podnikanie,
 • ide o slobodné povolanie na základe autorského zákona – toto sa nepovažuje za podnikanie, a teda nevzniká povinnosť evidovať tržby prostredníctvom eKasy,
 • ide o slobodné povolanie znalec, tlmočník alebo prekladateľ – toto povolanie sa nepovažuje za podnikanie, a teda nevzniká povinnosť evidovať tržby prostredníctvom eKasy,

za splnenia ďalších dvoch podmienok, ktoré sme uviedli vyššie (ide o predaj tovaru/zákonom vymedzenej služby a prijala sa tržba).

Slobodné povolania, ktoré nemajú povinnosť evidovať tržby cez eKasu

Slobodné povolania, ktoré nemajú povinnosť evidovať tržby cez eKasu sú tie, ktoré spadajú do pôsobnosti autorského zákona. Ide už o vyššie uvedených hercov, hudobníkov, spisovateľov, alebo iných umelcov, ale aj predaj vlastnoručne vyrobených výrobkov. Ďalšie slobodné povolania, ktoré sa nepovažujú za podnikanie sú znalci, tlmočníci a prekladatelia.

Prečítajte si tiež

Slobodné povolania, ktoré nemajú povinnosť evidovať prijaté tržby v eKase, sú stále povinné vyhotoviť k prijatej hotovosti príjmový doklad na základe zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
 • adresa prevádzkarne,
 • dátum predaja,
 • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
 • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

Zároveň musí osoba na svojom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, že na základe zákona o ERP nie je povinná evidovať tržbu cez eKasu.

Príklad na predaj vlastných výrobkov na jarmoku:

Aneta vyrába handmade šperky, ktoré príležitostne predáva na rôznych jarmokoch. Jej činnosť patrí do pôsobnosti autorského zákona, a teda jej nevzniká povinnosť evidovať tržby v hotovosti. Na jarmoku však musí vystaviť kupujúcemu doklad o zaplatení a na svojom predajnom mieste uviesť, že nie je povinná evidovať tržby cez eKasu na základe zákona o ERP. Ak by Aneta na jarmoku predávala výrobky iných autorov, musela by už registračnú pokladnicu použiť, pretože by už išlo o podnikanie.

Príklad na slobodné povolanie znalca, tlmočníka a prekladateľa a povinnosť používania eKasy:

Keďže sa znalci, tlmočníci a prekladatelia nepovažujú za podnikateľov už podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, nie je splnená hneď prvá podmienka z troch na povinnosť evidovať tržby cez eKasu. Tieto slobodné povolania tak nemajú povinnosť evidovať tržby prostredníctvom eKasy. Pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby v hotovosti im vzniká povinnosť vyhotoviť kupujúcemu príjmový pokladničný doklad. Zároveň majú aj povinnosť uviesť na svojom predajnom mieste oznámenie, že nie sú povinní evidovať tržbu cez eKasu na základe zákona o ERP.

Ak aj slobodnému povolaniu nevzniká povinnosť evidovať tržby cez eKasu, nebude postupovať v rozpore so zákonom o ERP, ak sa dobrovoľne rozhodne eKasu využívať.

Článok pokračuje pod reklamou

Slobodné povolania, ktoré majú povinnosť evidovať tržby cez eKasu

Slobodné povolania, ktoré sa považujú za podnikanie sú napríklad advokáti, psychológovia, daňoví poradcovia, reštaurátori, veterinári, audítori, ale aj lekári alebo autorizovaní architekti. Tieto povolania spĺňajú prvú podmienku z troch na povinnosť evidovať tržby cez eKasu, a teda že musí ísť o podnikanie. Druhou a treťou podmienkou, ktoré musia byť taktiež splnené, je uskutočnenie predaja tovaru alebo zákonom vymedzenej služby, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP a zároveň musí ísť o prijatie tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.  Zoznam služieb z prílohy č. 1 zákona o ERP nájdete v článku Kto (ne)musí mať eKasu od roku 2019?

Prečítajte si tiež

Ak osoba so slobodným povolaním, ktoré je podnikaním, predáva tovar, musí na evidenciu tržieb v hotovosti za tovary používať eKasu vždy.

Ak osoba so slobodným povolaním, ktoré je podnikaním, poskytuje služby:

 • ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP – musí pri evidencii tržieb z týchto služieb použiť eKasu; ide napríklad o služby spojené so zubnou lekárkou praxou, činnosťou lekárov, architektonické, audítorské činnosti alebo daňové poradenstvo;
 • ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERPna evidenciu týchto tržieb nevzniká povinnosť použiť eKasu; v prípade slobodných povolaní ide napríklad o činnosti profesionálnych športových inštruktorov, trénerov alebo činnosti športových odborníkov ako sú napríklad rozhodcovia, porotcovia, časomerači, športovci alebo atléti.
Prečítajte si tiež

Pri  evidencii tržieb v hotovosti pri poskytovaní služieb, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, musí byť zákazníkovi poskytnutý doklad o zaplatení, a teda príjmový doklad. Taktiež stále platí, že podnikateľ musí na svojom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, že na základe zákona o ERP nie je povinný evidovať tržbu cez eKasu. Zároveň zákon o ERP nebude porušený, ak sa osoba vykonávajúce slobodné povolanie dobrovoľne rozhodne eKasu využívať.

Príklad na slobodné povolanie zubára a povinnosť používania eKasy:

Miloš je zubným lekárom, pričom toto slobodné povolanie sa považuje za podnikanie. Miloš vykonáva zubnú lekársku prax, ktorá je uvedená ako jedna zo služieb v prílohe č. 1 zákona o ERP, a teda pri prijatí  tržby  v hotovosti alebo prostredníctvom iných platobných prostriedkov má Miloš povinnosť tieto služby evidovať prostredníctvom eKasy.

Príklad na slobodné povolanie športového odborníka a povinnosť používania eKasy:

Ivana je inštruktorka jogy, ktorá si na svoje kurzy prenajíma školskú telocvičňu. Jej povolanie patrí do skupiny slobodných povolaní s názvom „činnosti profesionálnych športových inštruktorov, učiteľov, trénerov“, pričom táto činnosť nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP.  Znamená to, že pre evidenciu tržieb v hotovosti z jej činnosti nemá povinnosť používať eKasu. Napriek tomu jej však vzniká povinnosť vydať zákazníkovi príjmový doklad. Zároveň musí na svojom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, že na základe zákona o ERP nie je povinná evidovať tržbu cez eKasu.

Viac o eKase sa dočítate na našom portáli v časti eKasa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky