Platby v hotovosti u podnikateľov v roku 2018

Do akej sumy môže podnikateľ vykonať platbu v hotovosti v roku 2018? A kedy je povinný evidovať tržbu v hotovosti prostredníctvom registračnej pokladnice v roku 2018? Prinášame vám prehľad obmedzenia platieb v hotovosti, ako aj to, aké zmeny čakajú podnikateľov, ktorí používajú registračnú pokladnicu.

Platby v hotovosti upravuje zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“), ktorý je účinný od 1.1.2013. Tento zákon je od roku 2013 bez zmeny účinný aj v roku 2018.

S platbami v hotovosti súvisí aj používanie registračnej pokladnice. V článku nájdete aj to, kto má povinnosť evidovať prijatie hotovosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice a aké zmeny v tejto oblasti čakajú podnikateľov.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti ustanovuje tieto limity na platby v hotovosti:

 • limit pre platbu v hotovosti, ktorej hodnota neprevyšuje 15 000 Eur: ak ide o platbu medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi,
 • limit pre platbu v hotovosti, ktorej hodnota neprevyšuje 5 000 Eur: ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Platby, ktoré sú v hodnote vyššej ako je zákonom stanovený limit, možno vykonať len bezhotovostne.

Je potrebné upozorniť, že platba vykonaná za dodanie tovaru na dobierku a platba kreditnou kartou sa na účely zákona o obmedzení platieb v hotovosti nepovažuje za platbu v hotovosti.

Tento limit pre platby hotovosti je stanovený na všetky platby bez ohľadu na ich právny dôvod (napr. aj na predaj tovaru, na platby pôžičiek, či platby záloh a pod.). Existujú však aj výnimky, ktoré môžu presiahnuť stanovený limit a ktoré sú definované v zákone.

Ako môžeme definovať platbu v hotovosti podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti?

Platba v hotovosti je odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie uvedenej hotovosti príjemcom.

Prečítajte si tiež

Ak je vykonaná platba v hotovosti v inej mene ako je euro, hodnotou platby v hotovosti je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá, a to referenčným výmenným kurzom, ktorý určuje a vyhlasuje Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska a ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Ak je platba v hotovosti rozdelená na niekoľko samostatných platieb, ktoré vyplývajú z jedného právneho vzťahu, tak hodnotou platby v hotovosti je súčet hodnôt týchto platieb.

Na ktoré platby v hotovosti sa nevzťahuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti?

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté (t. j. môžu byť vykonané aj nad limit 5 000 Eur, resp. 15 000 Eur), a to:

 • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,
 • pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí,
 • pri preprave bankoviek a mincí,
 • pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,
 • pri správe daní,
 • a iné.

Príklady na platby v hotovosti do limitu a nad limit v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti

Príklad č. 1: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za nákup služieb v hodnote 4 500 Eur. Táto faktúra môže byť uhradená v hotovosti, nakoľko limit pre platbu v hotovosti je pre podnikateľov až nad hodnotu 5 000 Eur.

Príklad č. 2: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za nákup tovaru v hodnote 6 000 Eur a chce ju uhradiť v dvoch splátkach po 3 000 Eur. Napriek tomu, že hodnota 1 splátky nepresahuje limit 5 000 Eur, hodnota platby v hotovosti spolu za faktúru je 6 000 Eur, t. j. nad limit a nemôže byť uhradená v hotovosti.

Príklad č. 3: Podnikateľ uzatvoril nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru s fyzickou osobou – nepodnikateľom na jeden kalendárny rok. Mesačné nájomné je dohodnuté v nájomnej zmluve vo výške 800 Eur. Nakoľko všetky platby nájomného vyplývajú z jedného právneho vzťahu (uzatvorenej nájomnej zmluvy), hodnota platby v hotovosti je tak súčet zaplateného nájomného za obdobie jedného roka, t. j. 9 600 Eur (800 Eur x 12 mesiacov). Mesačné platby nájomného tak nemôžu byť uhrádzané v hotovosti, aj keď mesačná výška nájomného nepresahuje limit 5 000 Eur.

Prečítajte si tiež

Príklad č. 4: Podnikateľ si objednal opravu výrobnej linky. Na základe ponuky mu bola vypočítaná cena opravy 4 600 Eur, na základe toho zaplatil podnikateľ zálohu (preddavok) vo výške 1 000 Eur. Pri oprave výrobnej linky zistili aj ďalšie chyby a preto museli cenu práce navýšiť. Cena opravy výrobnej linky tak bola vyfakturovaná v hodnote 5 500 Eur. Napriek tomu, že po odpočítaní zálohy, je hodnota opravy 4 500 Eur, nemôže byť takáto faktúra za opravu uhradená v hotovosti a tým, že bola záloha uhradená v hotovosti, podnikateľ porušil zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

Príklad č. 5: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za tovar v hodnote 8 000 Eur. V zmluve bola dohodnutá úhrada vkladom hotovosti na bankový účet dodávateľa. Podnikateľ môže vykonať platbu v hotovosti, nakoľko ide o platbu v rámci platobného styku, na ktorú sa limit nevzťahuje.

Vzťahuje sa zákon o obmedzení platieb v hotovosti aj na platby v hotovosti v zahraničí?

V prípade, že platby v hotovosti uskutočnené v zahraničí súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky a odovzdávajúci alebo príjemca platby v hotovosti má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania, zákon o obmedzení platieb v hotovosti sa na takéto platby vzťahuje.

Platí, že ak dôjde k plneniu na území Slovenskej republiky, na slovenského podnikateľa sa vždy vzťahuje zákaz platby v hotovosti.

Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade porušenia zákazu platby v hotovosti?

Podnikateľovi (fyzickej alebo právnickej osobe), ktorá:

 • ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti, alebo
 • ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti

hrozí pokuta vo výške do 150 000 Eur.

Poznámka : Fyzickej osobe – nepodnikateľovi hrozí pokuta do výšky 10 000 Eur.

Platby v hotovosti z hľadiska zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Používanie registračnej pokladnice, či už elektronickej alebo virtuálnej upravuje zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“).

Registračnú pokladnicu v roku 2018 musí používať ten podnikateľ, ktorý súčasne spĺňa tieto tri podmienky:

 • vykonáva podnikateľskú činnosť,
 • prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste,
 • predáva tovar alebo poskytuje zákonom vymedzenú službu.

Ak podnikateľ nespĺňa čo i len jednu z vyššie uvedených podmienok, nie je povinný používať registračnú pokladnicu.

Podnikateľ si môže vybrať, či pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní vymedzených služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o ERP (ide napr. o služby ako je taxislužba, reštauračné činnosti, dodávka jedál, oprava a údržba motorových vozidiel) bude používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Viac informácií o používaní registračnej pokladnice v roku 2018 si môžete prečítať v článku Kto (ne)musí používať registračnú pokladnicu v roku 2018?

Ako môžeme definovať platbu (tržbu) v hotovosti podľa zákona o ERP?

Jednou z podmienok, ktorú musí podnikateľ splniť pri povinnosti používať registračnú pokladnicu je prijímať tržbu v hotovosti na predajnom mieste.

Tržbou prijatou v hotovosti na predajnom mieste sa pritom podľa zákona o ERP rozumie platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Za prijatú tržbu sa považuje aj platba prijatá ako preddavok.

Platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť sú najmä:

 • elektronické platobné prostriedky (napr. platba platobnou kartou),
 • poukážky na nákup tovaru alebo poskytnutie služby (napr. platba stravovacími poukážkami).

Poznámka: Pre účely zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa platba platobnou kartou nepovažuje za platbu v hotovosti, pre účely zákona o používaní ERP áno.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké zmeny čakajú podnikateľov, ktorí používajú registračnú pokladnicu od roku 2019?

O zmenách v používaní elektronickej registračnej pokladnice od roku 2018 sme už informovali v článku Používanie elektronickej registračnej pokladnice od roku 2018. V článku sa môžete dozvedieť k akým zmenám v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu došlo u ťažko zdravotne postihnutých, či aj to, že ak nie ste povinný používať registračnú pokladnicu, musíte o tom na predajnom mieste sprístupniť oznámenie a ďalšie iné zmeny.

Ministerstvo financií SR však plánuje v boji proti daňovým podvodom od roku 2019 zaviesť on-line napojenie elektronických registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy (tzv. systém e-kasa). Tento návrh zákona by sa mal vzťahovať na všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo vymedzených služieb v registračnej pokladnici. Novela zákona sa však dotkne aj podnikateľských subjektov, ktoré pokladnice vyrábajú, predávajú alebo distribuujú.

Prečítajte si tiež

V súčasnosti je návrh zákona o používaní ERP na rokovaní vlády Slovenskej republiky. On-line prepojenie registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy by malo v prípade schválenia novely zákona prebehnúť v 2 etapách:

 • 1.etapa so začiatkom od 1.4.2019: bude sa týkať sektoru HORECA (hotelové a reštauračné služby) a čerpacie stanice,
 • 2.etapa so začiatkom od 1.7.2019: bude sa týkať všetkých podnikateľských subjektov.

Viac informácií o tom, ako bude fungovať systém e-kasa si môžete prečítať v článku Ministerstvo financií plánuje on-line pripojenie elektronických registračných pokladníc (e-kasa).

Platby v hotovosti z hľadiska zákona o dani z pridanej hodnoty

Podľa § 74 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou zjednodušenou faktúrou, pričom platiteľ dane má nárok na odpočet DPH z pokladničného dokladu, ak:

 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 Eur, alebo
 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 Eur.

Uvedené znamená, že napriek tomu, že podnikateľ môže vykonávať platby v hotovosti do limitu 5 000 Eur, ale z hľadiska zákona o DPH podnikateľ (platiteľ DPH) ako príjemca tovaru alebo služby si nemôže odpočítať DPH z dokladu z registračnej pokladnice, ak bude platiť v hotovosti a cena tovaru alebo služby bude viac ako 1 000 Eur (resp. 1600 Eur pri platbe platobnou kartou). Nad uvedený limit je potrebné vyhotoviť faktúru (s identifikačnými údajmi odberateľa), ktorú je možné do výšky 5 000 Eur uhradiť v hotovosti. Predávajúci (dodávateľ) vystaví doklad z elektronickej registračnej pokladnice o inkase faktúry v hotovosti (ak má povinnosť používať ERP).

Aký je limit pre úhradu faktúry v hotovosti a kedy je potrebná eKasa, nájdete v článku Faktúra zaplatená v hotovosti – je potrebná eKasa a aký je limit?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?

Limit na platby v hotovosti od 1.7.2023

Niektoré platby nesmú podnikatelia a nepodnikatelia realizovať v hotovosti. Aký je limit na platby v hotovosti od 1. júla 2023 a na čo sa vzťahujú výnimky, sa dočítate v článku.

Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti (návrh)

V parlamente bola v prvom čítaní schválená novela zákona, ktorá má zvýšiť limit pre platby v hotovosti. Účinnosť sa navrhuje na 1. júl 2023. Ako sa má zmeniť?

Koniec neobmedzených platieb v čase mimoriadnej situácie?

Do parlamentu bola doručená novela zákona, ktorá plánuje urýchlene vypustiť výnimku zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti, a to o platby odovzdané alebo prijaté v čase mimoriadnej situácie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky