Platby v hotovosti u podnikateľov v roku 2018

Do akej sumy môže podnikateľ vykonať platbu v hotovosti v roku 2018? A kedy je povinný evidovať tržbu v hotovosti prostredníctvom registračnej pokladnice v roku 2018? Prinášame vám prehľad obmedzenia platieb v hotovosti, ako aj to, aké zmeny čakajú podnikateľov, ktorí používajú registračnú pokladnicu.

Platby v hotovosti upravuje zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“), ktorý je účinný od 1.1.2013. Tento zákon je od roku 2013 bez zmeny účinný aj v roku 2018.

S platbami v hotovosti súvisí aj používanie registračnej pokladnice. V článku nájdete aj to, kto má povinnosť evidovať prijatie hotovosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice a aké zmeny v tejto oblasti čakajú podnikateľov.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti ustanovuje tieto limity pre platby v hotovosti:

 • limit pre platbu v hotovosti, ktorej hodnota neprevyšuje 15 000 Eur: ak ide o platbu medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi,
 • limit pre platbu v hotovosti, ktorej hodnota neprevyšuje 5 000 Eur: ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Platby, ktoré sú v hodnote vyššej ako je zákonom stanovený limit, možno vykonať len bezhotovostne.

Je potrebné upozorniť, že platba vykonaná za dodanie tovaru na dobierku a platba kreditnou kartou sa na účely zákona o obmedzení platieb v hotovosti nepovažuje za platbu v hotovosti.

Tento limit pre platby hotovosti je stanovený na všetky platby bez ohľadu na ich právny dôvod (napr. aj na predaj tovaru, na platby pôžičiek, či platby záloh a pod.). Existujú však aj výnimky, ktoré môžu presiahnuť stanovený limit a ktoré sú definované v zákone.

Ako môžeme definovať platbu v hotovosti podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti?

Platba v hotovosti je odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie uvedenej hotovosti príjemcom.

Ak je vykonaná platba v hotovosti v inej mene ako je euro, hodnotou platby v hotovosti je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá, a to referenčným výmenným kurzom, ktorý určuje a vyhlasuje Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska a ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Ak je platba v hotovosti rozdelená na niekoľko samostatných platieb, ktoré vyplývajú z jedného právneho vzťahu, tak hodnotou platby v hotovosti je súčet hodnôt týchto platieb.

Na ktoré platby v hotovosti sa nevzťahuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti?

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté (t. j. môžu byť vykonané aj nad limit 5 000 Eur, resp. 15 000 Eur), a to:

 • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,
 • pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí,
 • pri preprave bankoviek a mincí,
 • pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,
 • pri správe daní,
 • a iné.

Príklady na platby v hotovosti do limitu a nad limit v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti

Príklad č. 1: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za nákup služieb v hodnote 4 500 Eur. Táto faktúra môže byť uhradená v hotovosti, nakoľko limit pre platbu v hotovosti je pre podnikateľov až nad hodnotu 5 000 Eur.

Príklad č. 2: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za nákup tovaru v hodnote 6 000 Eur a chce ju uhradiť v dvoch splátkach po 3 000 Eur. Napriek tomu, že hodnota 1 splátky nepresahuje limit 5 000 Eur, hodnota platby v hotovosti spolu za faktúru je 6 000 Eur, t. j. nad limit a nemôže byť uhradená v hotovosti.

Príklad č. 3: Podnikateľ uzatvoril nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru s fyzickou osobou – nepodnikateľom na jeden kalendárny rok. Mesačné nájomné je dohodnuté v nájomnej zmluve vo výške 800 Eur. Nakoľko všetky platby nájomného vyplývajú z jedného právneho vzťahu (uzatvorenej nájomnej zmluvy), hodnota platby v hotovosti je tak súčet zaplateného nájomného za obdobie jedného roka, t. j. 9 600 Eur (800 Eur x 12 mesiacov). Mesačné platby nájomného tak nemôžu byť uhrádzané v hotovosti, aj keď mesačná výška nájomného nepresahuje limit 5 000 Eur.

Prečítajte si tiež

Príklad č. 4: Podnikateľ si objednal opravu výrobnej linky. Na základe ponuky mu bola vypočítaná cena opravy 4 600 Eur, na základe toho zaplatil podnikateľ zálohu (preddavok) vo výške 1 000 Eur. Pri oprave výrobnej linky zistili aj ďalšie chyby a preto museli cenu práce navýšiť. Cena opravy výrobnej linky tak bola vyfakturovaná v hodnote 5 500 Eur. Napriek tomu, že po odpočítaní zálohy, je hodnota opravy 4 500 Eur, nemôže byť takáto faktúra za opravu uhradená v hotovosti a tým, že bola záloha uhradená v hotovosti, podnikateľ porušil zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

Príklad č. 5: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za tovar v hodnote 8 000 Eur. V zmluve bola dohodnutá úhrada vkladom hotovosti na bankový účet dodávateľa. Podnikateľ môže vykonať platbu v hotovosti, nakoľko ide o platbu v rámci platobného styku, na ktorú sa limit nevzťahuje.

Vzťahuje sa zákon o obmedzení platieb v hotovosti aj na platby v hotovosti v zahraničí?

V prípade, že platby v hotovosti uskutočnené v zahraničí súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky a odovzdávajúci alebo príjemca platby v hotovosti má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania, zákon o obmedzení platieb v hotovosti sa na takéto platby vzťahuje.

Platí, že ak dôjde k plneniu na území Slovenskej republiky, na slovenského podnikateľa sa vždy vzťahuje zákaz platby v hotovosti.

Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade porušenia zákazu platby v hotovosti?

Podnikateľovi (fyzickej alebo právnickej osobe), ktorá:

 • ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti, alebo
 • ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti

hrozí pokuta vo výške do 150 000 Eur.

Poznámka : Fyzickej osobe – nepodnikateľovi hrozí pokuta do výšky 10 000 Eur.

Platby v hotovosti z hľadiska zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Používanie registračnej pokladnice, či už elektronickej alebo virtuálnej upravuje zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“).

Registračnú pokladnicu v roku 2018 musí používať ten podnikateľ, ktorý súčasne spĺňa tieto tri podmienky:

 • vykonáva podnikateľskú činnosť,
 • prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste,
 • predáva tovar alebo poskytuje zákonom vymedzenú službu.

Ak podnikateľ nespĺňa čo i len jednu z vyššie uvedených podmienok, nie je povinný používať registračnú pokladnicu.

Podnikateľ si môže vybrať, či pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní vymedzených služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o ERP (ide napr. o služby ako je taxislužba, reštauračné činnosti, dodávka jedál, oprava a údržba motorových vozidiel) bude používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Viac informácií o používaní registračnej pokladnice v roku 2018 si môžete prečítať v článku Kto (ne)musí používať registračnú pokladnicu v roku 2018?

Ako môžeme definovať platbu (tržbu) v hotovosti podľa zákona o ERP?

Jednou z podmienok, ktorú musí podnikateľ splniť pri povinnosti používať registračnú pokladnicu je prijímať tržbu v hotovosti na predajnom mieste.

Tržbou prijatou v hotovosti na predajnom mieste sa pritom podľa zákona o ERP rozumie platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Za prijatú tržbu sa považuje aj platba prijatá ako preddavok.

Platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť sú najmä:

 • elektronické platobné prostriedky (napr. platba platobnou kartou),
 • poukážky na nákup tovaru alebo poskytnutie služby (napr. platba stravovacími poukážkami).

Poznámka: Pre účely zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa platba platobnou kartou nepovažuje za platbu v hotovosti, pre účely zákona o používaní ERP áno.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké zmeny čakajú podnikateľov, ktorí používajú registračnú pokladnicu od roku 2019?

O zmenách v používaní elektronickej registračnej pokladnice od roku 2018 sme už informovali v článku Používanie elektronickej registračnej pokladnice od roku 2018. V článku sa môžete dozvedieť k akým zmenám v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu došlo u ťažko zdravotne postihnutých, či aj to, že ak nie ste povinný používať registračnú pokladnicu, musíte o tom na predajnom mieste sprístupniť oznámenie a ďalšie iné zmeny.

Ministerstvo financií SR však plánuje v boji proti daňovým podvodom od roku 2019 zaviesť on-line napojenie elektronických registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy (tzv. systém e-kasa). Tento návrh zákona by sa mal vzťahovať na všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo vymedzených služieb v registračnej pokladnici. Novela zákona sa však dotkne aj podnikateľských subjektov, ktoré pokladnice vyrábajú, predávajú alebo distribuujú.

Prečítajte si tiež

V súčasnosti je návrh zákona o používaní ERP na rokovaní vlády Slovenskej republiky. On-line prepojenie registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy by malo v prípade schválenia novely zákona prebehnúť v 2 etapách:

 • 1.etapa so začiatkom od 1.4.2019: bude sa týkať sektoru HORECA (hotelové a reštauračné služby) a čerpacie stanice,
 • 2.etapa so začiatkom od 1.7.2019: bude sa týkať všetkých podnikateľských subjektov.

Viac informácií o tom, ako bude fungovať systém e-kasa si môžete prečítať v článku Ministerstvo financií plánuje on-line pripojenie elektronických registračných pokladníc (e-kasa).

Platby v hotovosti z hľadiska zákona o dani z pridanej hodnoty

Podľa § 74 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou zjednodušenou faktúrou, pričom platiteľ dane má nárok na odpočet DPH z pokladničného dokladu, ak:

 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 Eur, alebo
 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 Eur.

Uvedené znamená, že napriek tomu, že podnikateľ môže vykonávať platby v hotovosti do limitu 5 000 Eur, ale z hľadiska zákona o DPH podnikateľ (platiteľ DPH) ako príjemca tovaru alebo služby si nemôže odpočítať DPH z dokladu z registračnej pokladnice, ak bude platiť v hotovosti a cena tovaru alebo služby bude viac ako 1 000 Eur (resp. 1600 Eur pri platbe platobnou kartou). Nad uvedený limit je potrebné vyhotoviť faktúru (s identifikačnými údajmi odberateľa), ktorú je možné do výšky 5 000 Eur uhradiť v hotovosti. Predávajúci (dodávateľ) vystaví doklad z elektronickej registračnej pokladnice o inkase faktúry v hotovosti (ak má povinnosť používať ERP).

Aký je limit pre úhradu faktúry v hotovosti a kedy je potrebná eKasa, nájdete v článku Faktúra zaplatená v hotovosti – je potrebná eKasa a aký je limit?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra zaplatená v hotovosti – je potrebná eKasa a aký je limit?

Aký je limit pre úhradu faktúry v hotovosti? Musí byť inkaso faktúry zaevidované v eKase alebo postačí príjmový pokladničný doklad a ako je to s odpočtom DPH?

Neobmedzené platby v hotovosti počas núdzového stavu či mimoriadnej situácie?

Núdzový stav so sebou prináša obmedzenie platnosti niektorých regulácií, žiaľ nie tých, po ktorých väčšina podnikateľov volá.

Hotovosť, karta či mobil? Ktorá platobná metóda je najobľúbenejšia a ktorá najbezpečnejšia?

Kde platia Slováci najčastejšie bezhotovostne? Ako využívajú platby cez smart zariadenia?

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - postup

Obchodné spoločnosti musia do konca roka 2019 zapísať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. V článku nájdete návod pre listinný a elektronický zápis.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky