5 povinností poskytovateľov dopravných služieb UBER

5 povinností poskytovateľov dopravných služieb UBER
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké daňové, účtovné, odvodové, DPH a ďalšie povinnosti majú vodiči UBERu?

Finančná správa SR vydala informáciu k daňovému posúdeniu poskytovateľov dopravných služieb (UBER). Podľa zverejneného dokumentu majú poskytovatelia prepravných služieb prostredníctvom aplikácie UBER (zjednodušene aj „vodiči UBERu“) tieto povinnosti:

  1. používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP),
  2. registrovať sa pre daň z príjmov, podávať daňové priznanie a zdaňovať dosiahnuté príjmy,
  3. registrovať sa, resp. identifikovať sa pre DPH,
  4. viesť účtovníctvo (nie vo všetkých prípadoch) a
  5. platiť daň z motorových vozidiel a podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Používanie registračnej pokladnice a UBER

Poskytovanie prepravných služieb prostredníctvom aplikácie UBER sa považuje za prepravu osôb podobne ako pri taxislužbe. Zo štatistického hľadiska sa táto činnosť má zaraďovať do kódu 49.32 Taxislužba, z čoho podľa právnej úpravy používania elektronickej registračnej pokladnice vyplýva povinnosť evidovať tržby prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice (ERP) alebo prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).

Poznámka: Tržbou je platba prijatá v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami (platba kartou cez POS terminál) alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby.

Registrácia pre daň z príjmov, zdaňovanie príjmov a UBER

V zmysle dokumentu vydaného Finančnou správou SR má prepravca (fyzická osoba alebo právnická osoba) povinnosť požiadať daňový úrad o registráciu pre daň z príjmov. Túto povinnosť si musí splniť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom získal povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.

Prepravcovia, fyzické osoby a právnické osoby (napr. s.r.o.) majú povinnosť priznať a zdaniť príjmy za poskytnuté dopravné služby. Od zdaniteľných príjmov si môžu odpočítať daňové výdavky. V tejto súvislosti môže fyzickým osobám vzniknúť aj povinnosť viesť účtovníctvo, a to vtedy, ak budú uplatňovať skutočne vynaložené daňové výdavky na základe účtovníctva (podvojného alebo jednoduchého). Uplatňovať skutočné výdavky je možné aj na základe daňovej evidencie, prípadne existuje alternatívna možnosť pre uplatňovanie daňových výdavkov – paušálne výdavky. Právnické osoby (napr. s.r.o.) musia viesť účtovníctvo (podvojné) vždy.

Poznámka: Pri fyzických osobách je dôsledkom zatriedenia zdaniteľných príjmov aj povinnosť platenia zdravotných odvodov a možná povinnosť platenia sociálnych odvodov.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) a UBER

Podľa informácie zverejnenej Finančnou správou SR, poskytovanie prepravných služieb prostredníctvom aplikácie UBER podlieha DPH. Vodiči UBERu sú, pokiaľ ide o DPH, v dvoch pozíciách, a to v pozícii:

  • poskytovateľa služieb zákazníkovi (ide o zdaňovanie tržieb za poskytnuté služby) a
  • prijímateľa služieb od spoločnosti, ktorá zabezpečuje prístup k softvérovej aplikácii a ktorá je podľa doterajších informácií usadená v inom členskom štáte EÚ (ide o zdaňovanie poplatku, ktorý si spoločnosť účtuje za prístup k službe „spojenie s cestujúcim“).

Pre vodičov UBERu to znamená sledovanie obratu, registračné povinnosti, podávanie daňových priznaní, platenie DPH a pod.

Povinnosť registrácie pre DPH a platenia DPH z tržieb vzniká povinne pri prekročení obratu 49 790 Eur za 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dobrovoľne sa možno pre DPH registrovať aj pred dosiahnutím uvedeného obratu.

Pokiaľ ide o povinnosť registrácie (identifikácie) pre DPH v postavení prijímateľa služieb, o túto registráciu je potrebné požiadať ešte pred prvým spojením s cestujúcim, t. j. ešte pred prijatím služby od spoločnosti z iného členského štátu EÚ. Žiada sa o ňu v prípade, ak vodič UBERu nie je registrovaný pre platenie DPH z tržieb (registrácia uvedená v predchádzajúcom odseku).

Základný rozdiel medzi týmito dvomi registráciami je ten, že pri „druhej“ registrácii (identifikácii) nie je nárok na vrátenie odvedenej DPH z účtovaného poplatku. V prípade „prvej“ registrácii by nárok na vrátenie DPH síce bol, ale vodič UBERu by musel prirátať DPH k cene dopravy.

Daň z motorových vozidiel a UBER

Za vozidlo so slovenským evidenčným číslom, ktoré sa používa na dopravu prostredníctvom aplikácie UBER je potrebné zaplatiť daň z motorových vozidiel. Tým, že sa doprava poskytovaná prostredníctvom aplikácie UBER považuje za podnikanie a vozidlo má pridelené slovenské evidenčné číslo sú splnené zákonné podmienky na to, aby sa vozidlo zdaňovalo. Platí to pre vozidlá kategórie L (napr. motocykle), M (napr. osobné automobily), N (napr. nákladné automobily) a O (napr. vozíky). Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel bude podávať a daň z motorových vozidiel bude platiť napríklad fyzická osoba, ktorá je vodičom.

Uvedené povinnosti sa týkajú tých vodičov UBERu, ktorí podnikajú na základe živnosti. Ak sú dopravné služby poskytované bez živnosti, ide o neoprávnené podnikanie, za ktoré hrozia sankcie. Živnosťou sa rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených Živnostenským zákonom. Sústavnosť vykonávania dopravných služieb prostredníctvom UBERu a jej preukázanie je v tomto prípade kľúčovým problémom.

Použitý zdroj: Informácia k daňovému posúdeniu povinností poskytovateľov dopravných služieb (UBER)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky