5 povinností poskytovateľov dopravných služieb UBER

5 povinností poskytovateľov dopravných služieb UBER
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké daňové, účtovné, odvodové, DPH a ďalšie povinnosti majú vodiči UBERu?

Finančná správa SR vydala informáciu k daňovému posúdeniu poskytovateľov dopravných služieb (UBER). Podľa zverejneného dokumentu majú poskytovatelia prepravných služieb prostredníctvom aplikácie UBER (zjednodušene aj „vodiči UBERu“) tieto povinnosti:

  1. používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP),
  2. registrovať sa pre daň z príjmov, podávať daňové priznanie a zdaňovať dosiahnuté príjmy,
  3. registrovať sa, resp. identifikovať sa pre DPH,
  4. viesť účtovníctvo (nie vo všetkých prípadoch) a
  5. platiť daň z motorových vozidiel a podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Používanie registračnej pokladnice a UBER

Poskytovanie prepravných služieb prostredníctvom aplikácie UBER sa považuje za prepravu osôb podobne ako pri taxislužbe. Zo štatistického hľadiska sa táto činnosť má zaraďovať do kódu 49.32 Taxislužba, z čoho podľa právnej úpravy používania elektronickej registračnej pokladnice vyplýva povinnosť evidovať tržby prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice (ERP) alebo prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).

Poznámka: Tržbou je platba prijatá v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami (platba kartou cez POS terminál) alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby.

Registrácia pre daň z príjmov, zdaňovanie príjmov a UBER

V zmysle dokumentu vydaného Finančnou správou SR má prepravca (fyzická osoba alebo právnická osoba) povinnosť požiadať daňový úrad o registráciu pre daň z príjmov. Túto povinnosť si musí splniť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom získal povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.

Prepravcovia, fyzické osoby a právnické osoby (napr. s.r.o.) majú povinnosť priznať a zdaniť príjmy za poskytnuté dopravné služby. Od zdaniteľných príjmov si môžu odpočítať daňové výdavky. V tejto súvislosti môže fyzickým osobám vzniknúť aj povinnosť viesť účtovníctvo, a to vtedy, ak budú uplatňovať skutočne vynaložené daňové výdavky na základe účtovníctva (podvojného alebo jednoduchého). Uplatňovať skutočné výdavky je možné aj na základe daňovej evidencie, prípadne existuje alternatívna možnosť pre uplatňovanie daňových výdavkov – paušálne výdavky. Právnické osoby (napr. s.r.o.) musia viesť účtovníctvo (podvojné) vždy.

Poznámka: Pri fyzických osobách je dôsledkom zatriedenia zdaniteľných príjmov aj povinnosť platenia zdravotných odvodov a možná povinnosť platenia sociálnych odvodov.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) a UBER

Podľa informácie zverejnenej Finančnou správou SR, poskytovanie prepravných služieb prostredníctvom aplikácie UBER podlieha DPH. Vodiči UBERu sú, pokiaľ ide o DPH, v dvoch pozíciách, a to v pozícii:

  • poskytovateľa služieb zákazníkovi (ide o zdaňovanie tržieb za poskytnuté služby) a
  • prijímateľa služieb od spoločnosti, ktorá zabezpečuje prístup k softvérovej aplikácii a ktorá je podľa doterajších informácií usadená v inom členskom štáte EÚ (ide o zdaňovanie poplatku, ktorý si spoločnosť účtuje za prístup k službe „spojenie s cestujúcim“).

Pre vodičov UBERu to znamená sledovanie obratu, registračné povinnosti, podávanie daňových priznaní, platenie DPH a pod.

Povinnosť registrácie pre DPH a platenia DPH z tržieb vzniká povinne pri prekročení obratu 49 790 Eur za 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dobrovoľne sa možno pre DPH registrovať aj pred dosiahnutím uvedeného obratu.

Pokiaľ ide o povinnosť registrácie (identifikácie) pre DPH v postavení prijímateľa služieb, o túto registráciu je potrebné požiadať ešte pred prvým spojením s cestujúcim, t. j. ešte pred prijatím služby od spoločnosti z iného členského štátu EÚ. Žiada sa o ňu v prípade, ak vodič UBERu nie je registrovaný pre platenie DPH z tržieb (registrácia uvedená v predchádzajúcom odseku).

Základný rozdiel medzi týmito dvomi registráciami je ten, že pri „druhej“ registrácii (identifikácii) nie je nárok na vrátenie odvedenej DPH z účtovaného poplatku. V prípade „prvej“ registrácii by nárok na vrátenie DPH síce bol, ale vodič UBERu by musel prirátať DPH k cene dopravy.

Daň z motorových vozidiel a UBER

Za vozidlo so slovenským evidenčným číslom, ktoré sa používa na dopravu prostredníctvom aplikácie UBER je potrebné zaplatiť daň z motorových vozidiel. Tým, že sa doprava poskytovaná prostredníctvom aplikácie UBER považuje za podnikanie a vozidlo má pridelené slovenské evidenčné číslo sú splnené zákonné podmienky na to, aby sa vozidlo zdaňovalo. Platí to pre vozidlá kategórie L (napr. motocykle), M (napr. osobné automobily), N (napr. nákladné automobily) a O (napr. vozíky). Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel bude podávať a daň z motorových vozidiel bude platiť napríklad fyzická osoba, ktorá je vodičom.

Uvedené povinnosti sa týkajú tých vodičov UBERu, ktorí podnikajú na základe živnosti. Ak sú dopravné služby poskytované bez živnosti, ide o neoprávnené podnikanie, za ktoré hrozia sankcie. Živnosťou sa rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených Živnostenským zákonom. Sústavnosť vykonávania dopravných služieb prostredníctvom UBERu a jej preukázanie je v tomto prípade kľúčovým problémom.

Použitý zdroj: Informácia k daňovému posúdeniu povinností poskytovateľov dopravných služieb (UBER)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Formulár A1 pre prácu v zahraničí možno vybaviť elektronicky

Od 15. mája 2023 možno požiadať o PD A1 aj prostredníctvom elektronického formulára. Ako postupovať v prípade vyslania zamestnancov či SZČO?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.8.2023: prehľad zmien

Dlhšia lehota na vrátanie tovaru, zmeny v uvádzaní zliav, zníženie byrokratickej záťaže či nové zásady ukladania sankcií. Aké sú najzásadnejšie novinky?

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky