Povinná registrácia na DPH v roku 2015

Kedy je podnikateľ povinný registrovať sa na DPH, čo sa zahŕňa do obratu na účely povinnej registrácie na DPH a ako dlho trvá proces povinnej registrácie na DPH.

V súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) zdaniteľná osoba, ktorá má:

  • sídlo v tuzemsku, resp. miesto podnikania v tuzemsku alebo
  • prevádzkareň v tuzemsku alebo
  • sa v tuzemsku obvykle zdržiava,

a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň daňovému úradu do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci dosiahnutia obratu.

Z uvedeného vyplýva, že podnikateľ si má sledovať obrat za predchádzajúcich 12 mesiacov. Napr. v máji 2015 si podnikateľ sleduje obrat za mesiace máj 2014 - apríl 2015. Keď zistí, že dosiahol obrat v sume 49 790 eur za mesiace máj 2014 - apríl 2015, musí do 20. mája 2015 podať žiadosť o registráciu pre daň.

Môže sa stať, že podnikateľ dosiahne obrat skôr, ako uplynie obdobie 12 mesiacov. V tom prípade je povinný nasledujúci mesiac po dosiahnutí obratu podať žiadosť o registráciu pre daň, aj keď ešte neuplynula doba 12 mesiacov.

Príklad na výpočet registračnej povinnosti pre daň z pridanej hodnoty

Michal Serentov začal podnikať v apríli 2014. V priebehu roku dosiahol nasledujúce obraty:

Mesiac Obrat
apríl 2014 7 300
máj 2014 9 500
jún 2014 15 600
júl 2014 13 200
august 2014 10 000
Spolu 55 600

Neprešlo síce obdobie dvanástich mesiacov, ale Michal je povinný do 20. septembra podať žiadosť o registráciu pre daň, pretože v auguste 2014 prekročil obrat 49 790 eur.

Je potrebné dávať si pozor, čo sa zahŕňa do obratu na účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len “registrácie pre DPH”). Na účely registrácie pre DPH sledujú podnikatelia výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane (ide napr. o poštové služby, výchovné a vzdelávacie služby, kultúrne služby) a taktiež okrem výnosov (príjmov) z príležitostného predaného hmotného a nehmotného majetku. Výnos (príjem) z príležitostne predaných zásob sa do obratu ráta. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z poisťovacích a finančných služieb, ak sú tieto služby poskytované ako doplnkové služby pri dodávkach tovaru a poskytovaní služieb. V inom prípade sa do obratu zahŕňajú. Do obratu je nutné zahrnúť služby spojené s dodaním a nájmom nehnuteľnosti, dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, dodanie prvým odberateľom pri trojstrannom obchode, vývoz tovaru a služieb, pretože sú síce oslobodené od DPH, ale na účely registrácie pre DPH sa zahŕňajú do obratu. Čo sa konkrétne zahŕňa do obratu, si vie podnikateľ pozrieť v § 4, ods. 7 zákona o DPH.

Dôležité je slovné spojenie z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku. Znamená to, že podnikateľ pri sledovaní obratu na účely registrácie pre DPH musí sledovať, kde má daný tovar, resp. služba miesto dodania a zahŕňajú sa iba tie dodávky, ktoré majú miesto dodania v tuzemsku. Napríklad podľa § 13, ods. 1, písm. a) zákona o DPH miestom dodania tovaru, ak je dodanie tovaru spojené s prepravou, je miesto kde sa tovar nachádza v čase, kde sa preprava začína. Znamená to, že ak tovar predávam do Českej republiky a tovar sa prepravuje k odberateľovi do Českej republiky, miestom dodania tovaru je tuzemsko. Z uvedeného vyplýva, že hodnotu tohto tovaru zahŕňam do obratu na účely registrácie pre DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na sledovanie obratu na účely registrácie pre DPH

Spoločnosť Cornelli, s.r.o. dodáva tovar do krajín Európskej únie a poskytujú ekonomické poradenstvo. V priebehu mesiacov apríl, máj, jún a júl 2015 dosiahla nasledujúci obrat:

Mesiac Činnosť Obrat v eurách Vstupuje do obratu pre registráciu? Obrat pre registráciu v eurách
apríl dodanie tovaru do SR 15 600 áno 15 600
dodanie tovaru do Maďarska aj s prepravou maďarskej firme 3 500 áno 3 500
poistenie tovaru počas prepravy 600 nie 0
máj dodanie tovaru do Rakúska rakúskej firme bez prepravy 6 700 áno 6 700
poradenstvo poskytnuté v SR 7 600 áno 7 600
jún dodanie tovaru britskej firme do Veľkej Británie spojené s montážou vo Veľkej Británii 17 200 nie 0
júl poradenstvo poskytnuté firme s prideleným IČ DPH v Českej republike 6 700 nie 0
poradenstvo poskytnuté českému občanovi v Českej republike 700 áno 700
Spolu   58 600   34 100

 

 

Keďže spoločnosť Cornelli, s.r.o. do júla 2015 nedosiahla obrat 49 790 eur z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, musí sledovať ďalšie mesiace, až pokiaľ v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nedosiahne obrat 49 790 eur.

Proces povinnej registrácie na DPH

Daňovník podáva žiadosť o registráciu na DPH prostredníctvom tlačiva Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Proces povinnej registrácie pre DPH môže trvať do 21 dní, resp. do 60 dní od podania žiadosti na daňový úrad. Dĺžka vybavenia žiadosti o registráciu na DPH závisí od toho, či je žiadateľ povinný zložiť zábezpeku na daň alebo nie. Zábezpeku na daň sú povinné zložiť:

  • rizikové subjekty,
  • subjekty, ktoré sú len v prípravnej fáze na podnikanie (týka sa hlavne dobrovoľných registrácií).

Viac o zábezpeke na DPH sa dozviete v článku Zábezpeka na DPH v roku 2015.

Ak podnikateľ nepatrí medzi subjekty povinné zložiť zábezpeku na DPH, daňový úrad vykoná registráciu žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti. Registrácia zahŕňa vydanie osvedčenia o registrácii pre DPH a pridelenie identifikačného čísla pre DPH (IČ DPH).

Kedy sa žiadateľ o registráciu na DPH stáva platiteľom DPH?

Žiadateľ o registráciu sa stáva platiteľom DPH odo dňa uvedeného v osvedčení o registrácii pre DPH. Znamená to, že žiadateľ môže dostať osvedčenie o registrácii už 13. júla, ale na osvedčení o registrácii bude uvedené, že sa stáva platiteľom až od 1. augusta. V tom prípade, daňovník vystavuje faktúry s DPH, ktoré majú dátum dodania 1. augusta a neskôr. Na všetkých vystavených dokladoch s dátumom dodania 1. augusta a neskôr je povinný uvádzať svoje IČ DPH. Takisto by mal upozorniť všetkých svojich dodávateľov, že od 1. augusta má pridelené IČ DPH. Nárok na odpočet DPH z prijatých dokladov má len pri tých dokladoch, ktoré majú dátum dodania 1. augusta a neskôr.

Môže sa stať, že daňovník, ktorý sa registroval na daňovom úrade, príjme faktúru, napríklad za službu s dátumom vystavenia 9. augusta, ale bude na nej uvedený dátum dodania 31. júla. Z tejto faktúry si nemôže odpočítať DPH, pretože k 31. júlu ešte nebol platiteľom DPH.

Poznámka: Zákon o DPH v niektorých prípadoch umožňuje odpočítanie dane pri registrácii platiteľa. Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Zároveň musia byť splnené podmienky pre odpočítanie dane podľa zákona (§ 49 až § 51).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky