Dobrovoľná registrácia pre DPH v roku 2014

Mnoho podnikateľov sa rozhoduje, či sa stať alebo sa nestať platiteľom DPH. Pre koho je výhodné stať sa platiteľom DPH, ako požiadať o dobrovoľnú registráciu, nájdete v nasledujúcom článku.

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“) sa registrovať musí zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania, resp. prevádzkarňou v Slovenskej republike, ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. Zákon o dani z pridanej hodnoty umožňuje registrovať sa aj zdaniteľným osobám, ktoré tento obrat nedosiahli. V tom prípade ide o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH.

Ako postupovať pri dobrovoľnej registrácii za platiteľa DPH v roku 2019 nájdete v článku Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Nasledujúci článok sa zaoberá problematikou tuzemských osôb rozhodujúcich sa registrovať za platiteľa DPH.

Na účely správneho pochopenia, kto môže požiadať o dobrovoľnú registráciu platiteľa DPH, je nutné si vysvetliť pojem zdaniteľná osoba. Podľa § 3 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty sa zdaniteľnou osobou rozumie každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Zdaniteľnou osobou nie sú zamestnanci, pretože nevykonávajú ekonomickú činnosť nezávisle, ale vykonávajú ju na príkaz zamestnávateľa.

Ekonomická činnosť je v zákone o dani z pridanej hodnoty definovaná ako každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem. Ide o činnosť výrobcov, obchodníkov, poskytovateľov služieb, samostatne hospodáriacich roľníkov, znalcov, tlmočníkov, exekútorov, živnostníkov, notárov, veterinárov, lekárov, audítorov, umelcov, športovcov. Ekonomickou činnosťou je aj využívanie hmotného a nehmotného majetku na dosahovanie príjmov.

V súlade s rozhodnutím Súdneho dvora EÚ C-268/83 sa ekonomickou činnosťou rozumie aj príprava na vykonávanie ekonomickej činnosti. Správca dane však môže požadovať dôkazy, z ktorých je zrejmé, že podnikateľ bude vykonávať ekonomickú činnosť. Takýmito dôkazmi sú napríklad zmluva o budúcej zmluve s odberateľom, materiálno-technické vybavenie pracoviska, zamestnanie zamestnancov, atď.

Z uvedeného vyplýva, že registrovať sa za platiteľa DPH môže každý podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva, resp. plánuje vykonávať ekonomickú činnosť (predáva výrobky, poskytuje služby), aj keď ešte nedosiahla obrat 49 790 eur.

Dobrá rada: Správca dane prísnejšie kontroluje osoby, ktoré ešte nevykonávajú ekonomickú činnosť a ktoré sú len vo fáze prípravy na výkon ekonomickej činnosti. Zároveň im pri registrácii na DPH vyplýva povinnosť zložiť zábezpeku na daň. Preto je jednoduchšie registrovať sa až vtedy, keď osoba už ekonomickú činnosť vykonáva a má o tom dôkazy (faktúry odberateľom, zmluvy s odberateľmi).

Článok pokračuje pod reklamou

Postup pri dobrovoľnej registrácii za platiteľa DPH

Zdaniteľná osoba, ktorá chce požiadať o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty, podá správcovi dane Žiadosť o registráciu na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

Správca dane odporúča spolu so žiadosťou poslať aj:

 1. Plnomocenstvo – v prípade, ak daňový subjekt má daňového zástupcu,
 2. Výpis z obchodného registra/živnostenského registra.

Správca dane môže na účely preukazovania skutočností požiadať podnikateľa o doloženie ďalších dokumentov:

 1. Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty,
 2. Dokumenty preukazujúce vykonávanie ekonomickej činnosti – ide napr. o zmluvu o budúcej zmluve, faktúry pre odberateľov, zmluvy s odberateľmi,
 3. Podnikateľský plán,
 4. Dôkaz o zriadení bankového účtu (kópiu zriaďovacej zmluvy) – v prípade novovzniknutých subjektov.

Správca dane zaregistruje žiadateľa do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, pridelí mu identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) a vydá osvedčenie o registrácii pre daň v prípade, ak žiadateľ nie je povinný zložiť zábezpeku na daň.

Žiadateľ sa stáva platiteľom DPH dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň. Do tohto dňa je neplatiteľom DPH, teda uskutočňuje obchody s cenou bez DPH (a nemá nárok na odpočet DPH).

Registrácia pre DPH a zábezpeka na daň

Zloženie zábezpeky na daň platí rovnako ako pre povinnú registráciu pre daň, tak aj pre dobrovoľnú registráciu pre daň.

Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň v prípade, ak:

 • je rizikový subjekt,
 • vykonáva len prípravnú činnosť, teda neuskutočňuje ešte žiadne zdaniteľné obchody.

Rizikovým subjektom sa myslí fyzická alebo právnická osoba, ktorá buď má nedoplatky na dani 1 000 a viac eur, alebo je v akomkoľvek prepojení s osobou, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 a viac eur.

Viac o zdaniteľných osobách, ktoré sú povinné zložiť zábezpeku na daň pri registrácii nájdete v § 4c ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Správca dane môže žiadateľovi určiť zábezpeku na daň v rozmedzí od 1 000 eur do 500 000 eur. Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň.

Správca dane zaregistruje žiadateľa do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, pridelí mu identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) a vydá osvedčenie o registrácii pre daň v prípade, ak žiadateľ zložil zábezpeku na daň.

Žiadateľ sa stáva platiteľom DPH dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň.

Čo ak správca dane zamietne žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty?

Správca dane môže odmietnuť registrovať žiadateľa o dobrovoľnú registráciu pre DPH, ak:

 • žiadateľ nepredloží dostatočné dôkazy o vykonávaní ekonomickej činnosti/príprave na vykonávanie ekonomickej činnosti,
 • žiadateľ nezloží zábezpeku na daň,
 • žiadateľ zloží zábezpeku na daň v nižšej výške.

Ak správca dane odmietne registrovať žiadateľ o dobrovoľnú registráciu pre daň, žiadateľ má niekoľko možností, ako sa stať platiteľom DPH:

 1. počkať, pokým sa stane povinným platiteľom DPH - dosiahne obrat v hodnote 49 790€ za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 2. nadobudnúť podnik alebo jeho časť (organizačnú zložku) platiteľa DPH,
 3. stať sa nástupcom platiteľa DPH, ktorý zanikol bez likvidácie.
Článok pokračuje pod reklamou

Pre koho je výhodné požiadať o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty?

Stať sa platiteľom DPH nie je výhodné pre každého podnikateľa. Sú podnikatelia, ktorí radšej ostanú neplatiteľmi DPH, pretože to zvyšuje ich konkurencieschopnosť vďaka nižšej cene v porovnaní s platiteľmi DPH.

Podnikatelia sa chcú stať platiteľmi DPH z niekoľkých dôvodov:

 • ak na ekonomickú činnosť potrebujú technológie, ktoré sú finančne náročné – DPH, na ktorej odpočítanie by ako platitelia DPH mali nárok, je vysoká,
 • ak nakupujú materiál, tovar od platiteľov DPH – ako platitelia majú nárok na odpočítanie DPH,
 • ak ich odberateľmi sú platitelia DPH, ktorí si tiež chcú odpočítať DPH,
 • nemusia si dávať pozor na dosiahnutie obratu pre povinnú registráciu pre DPH.

Dôvody, prečo sa nestať platiteľom DPH:

 • podnikateľ predáva svoje produkty a služby neplatiteľom DPH (napríklad konečným spotrebiteľom) – jeho cena je nižšia oproti platiteľom DPH, pretože DPH nezvyšuje jeho cenu,
 • poskytovatelia služieb pre konečných spotrebiteľov– nakupujú minimum vstupov, pri ktorých by mohli odpočítať DPH. Zároveň ich zákazníci nemajú možnosť odpočtu a cena služby je pre konečných spotrebiteľov je vyššia.
 • nižšie administratívne náklady – nemusia posielať kontrolný výkaz, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty ani súhrnný výkaz.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky