Koncesia na prevádzkovanie taxislužby od roku 2014

Postup ako získať povolenie, podnikať v taxislužbe a splniť nové legislatívne požiadavky.

Prevádzkovanie taxislužby si vyžaduje množstvo povolení, osvedčení a „nutnej“ byrokracie. Je nevyhnutné, aby každý prevádzkovateľ taxislužby rešpektoval nielen vnútroštátnu právnu úpravu, ale aj legislatívu EÚ.

Podnikanie v taxislužbe a jeho legislatívna úprava

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, je nevyhnutné splniť všetky špecifické podmienky pre získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby. Taxislužbou sa podľa § 26 vyššie spomenutého zákona o cestnej doprave rozumie prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

Podnikateľ, ktorý chce podnikať v taxislužbe musí splniť zákonom stanovené podmienky, ktoré ho následne oprávnia na tento predmet podnikania. Ide o získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby, ktorá sa vydáva na dobu desať rokov.

Tento proces sa uskutočňuje prostredníctvom žiadosti podanej na príslušný okresný úrad. V zmysle ustanovení § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. prešla pôsobnosť obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja od 1. 10. 2013 na okresný úrad v sídle kraja.

Na získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby je nutné splniť rozsiahle byrokratické požiadavky a doložiť množstvo dokumentov a listín, o ktorých sa dozviete ďalej.

Formy podnikania pri prevádzkovaní taxislužby v SR

Podnikateľ sa najčastejšie rozhoduje medzi podnikaním ako živnostník (podnikajúca fyzická osoba – SZČO) alebo ako  spoločnosť s.r.o.

Ak sa podnikateľ rozhodne pre právnu formu s.r.o., vzťahuje sa naňho obmedzené ručenie, musí bezhotovostne zložiť na účet základné imanie vo výške aspoň 5 000 €, musí viesť podvojné účtovníctvo a od 1. 1. 2014 sa ho týka aj minimálna daň z príjmov právnických osôb, tzv. daňová licencia.

Ak sa podnikateľ rozhodne podnikať ako fyzická osoba, tak ručí celým svojím majetkom, no môže využiť výhody jednoduchého účtovníctva alebo tzv. daňovej evidencie.  

Náš tip: Riešením, ktoré poskytuje väčšiu ochranu podnikateľa je podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným, nakoľko pri prevádzkovaní taxislužby sa prepravujú osoby, a riziká s tým spojené nie sú zanedbateľné. Obmedzené ručenie je preto výhodou.

Preukazovanie finančnej spoľahlivosti na taxislužbu

V prípade, že chce podnikateľ získať koncesiu na prevádzkovanie taxislužby, musí spĺňať podmienku finančnej spoľahlivosti. Preukazovanie splnenia tejto podmienky závisí od právnej formy podnikania. Pri podnikaní fyzickej osoby (živnosť) sa dokázanie finančnej spoľahlivosti uskutočňuje cez overený súpis majetku a záväzkov živnostníka.

Ak sa rozhodnete pre podnikanie v taxislužbe formou s.r.o., poskytuje vám táto právna forma  možnosť splniť podmienky finančnej spoľahlivosti v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Pri s.r.o. závisí preukazovanie finančnej spoľahlivosti od toho, či spoločnosť existuje viac ako 15 mesiacov alebo menej ako 15 mesiacov. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá existuje menej ako pätnásť mesiacov, finančnú spoľahlivosť stačí dokladovať splatením základného imania. Dokladom preukazujúcim finančnú spoľahlivosť je teda v prípade novozaloženej s.r.o. výpis z Obchodného registra.

Zákon hovorí o spoľahlivosti minimálne 1 000 € za každé vozidlo využívané pri prevádzkovaní taxislužby. Keďže minimálne základné imanie každej s.r.o. je 5 000 €, tak pri novozaloženej s.r.o. postačuje splatené základné imanie na preukázanie finančnej spôsobilosti až na 5 áut taxislužby.

Náš tip: Ak na prevádzkovanie taxislužby budete spočiatku využívať jedno, resp. dve vozidlá, je možné do pätnástich mesiacov svoj vozový park rozšíriť o ďalšie tri vozidlá. Minimálna výška základného imania s.r.o. je postačujúca na preukázanie finančnej spoľahlivosti.

Ak s.r.o. existuje viac ako 15 mesiacov, je už preukazovanie finančnej spôsobilosti náročnejšie. V tomto prípade sa už posudzuje vlastné imanie spoločnosti. Do vlastného imania sa počíta niekoľko položiek, no významnou mierou ho môže ovplyvniť napríklad, ak bola výsledkom hospodárenia spoločnosti strata.
Na podnikanie v taxislužbe je potrebná odborná spôsobilosť

Ďalšou významnou podmienkou, ktorú podnikateľ musí splniť, je tzv.  odborná spôsobilosť. Tú môže splniť nasledovne:

 • zvládnutím skúšky na dopravnom úrade a následným získaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo
 • zamestnaním osoby, ktorá touto spôsobilosťou už disponuje (tzv. garant odbornej spôsobilosti - vedúci dopravy).

Splnenie tejto podmienky podmieňuje získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby, a slúži taktiež ako príloha k žiadosti o udelenie koncesie na taxislužbu.

Požiadavky na vozidlo taxislužby

Požiadavky na vozidlo taxislužby sú uvedené v § 30 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Jednou z podmienok je, že vozidlo má najviac 8 rokov odo dňa uvedenia do prevádzky. Táto skutočnosť bola uvedená v pozmeňujúcom návrhu poslanca NRSR a je kompromisom medzi zákonodarcom a prevádzkovateľmi taxislužby, nakoľko v pôvodnom znení bola táto podmienka veku vozidla od uvedenia do prevádzky 5 rokov a bol aj ohraničený počet najazdených kilometrov vozidla.  Samozrejmosťou sú každoročné kontroly STK a EK. Nemožno tiež opomenúť aj vodičov vozidiel taxislužby.

Požiadavky na vodiča taxislužby

Výber vodičov závisí od konkrétneho podnikateľa. Musia však spĺňať požiadavky kladené na vodičov taxislužby v záujme bezpečnej prepravy osôb. Ide o absolvovanie odbornej skúšky vodičov taxislužby. Každý vodič, ktorý úspešne zvládne skúšku, obdrží tzv. preukaz vodiča taxislužby.  
Ak hovoríme o splnení nevyhnutných podmienok, nemožno nespomenúť stanovište a parkovacie priestory, ktoré sú rovnako podmienkou na získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby.

Podmienky na získanie koncesie na taxislužbu v skratke

Z uvedeného vyplýva, ak chce podnikateľ získať koncesiu na taxislužbu musí splniť najmä nasledovné podmienky:

 1. Musí byť držiteľom oprávnenia na podnikanie - živnostenského oprávnenia, resp. musí disponovať výpisom z obchodného registra.
 2. Ak žiadateľ v taxislužbe už podnikal, dokladá aj fotokópiu pôvodného rozhodnutia príslušného Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
 3. Musí spĺňať podmienky finančnej spoľahlivosti vo výške 1 000 € na každé vozidlo taxislužby.
 4. Musí mať odbornú spôsobilosť, resp. musí byť garantom odbornej spôsobilosti, alebo mať garanta previazaného so spoločnosťou napr. pracovnou zmluvou. Garant odbornej spôsobilosti je následne prostredníctvom menovacieho dekrétu menovaný za vedúceho dopravy v spoločnosti žiadateľa.
 5. Musí doložiť výpis z registra trestov nielen žiadateľa, ale aj osôb ktoré sú štatutárnym orgánom pri právnickej osobe (bezúhonnosť preukazujú aj vodiči taxislužby pri žiadosti o vydanie preukazu vodiča taxislužby).
 6. Spoločnosť musí disponovať Prepravným poriadkom, v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 7. Musí doložiť fotokópie protokolov STK a EK (a to aj v prípade vozidiel mladších ako štyri roky).
 8. Musí byť držiteľom vodičského preukazu, ako žiadateľ živnostník, tak všetky osoby ktoré sú štatutárnym orgánom pri právnickej osobe.     
 9. Technická základňa spoločnosti, resp. stanovište a parkovanie vozidiel taxislužby predstavuje nevyhnutnú podmienku pre získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby. Plocha, ktorá je nutná, sa odvíja od počtu vozidiel uvedených v žiadosti. Ak žiadateľ nedisponuje vlastnou, dokladuje ju prostredníctvom nájomných zmlúv.
 10. Na majetok žiadateľa v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave nesmie byť vyhlásený konkurz počas posledných troch rokov.
 11. Podnikateľ musí taktiež preukázať vlastníctvo vozidiel, ktorými sa bude taxislužba prevádzkovať, a to prostredníctvom technických preukazov alebo nájomných či lízingových zmlúv.
 12. V prípade, ak má zriadený dispečing, údaje o jeho technických možnostiach.
 13. Žiadateľ musí taktiež zaplatiť správny poplatok vo výške 30 EUR, vo forme kolkovej známky, ktorá sa prikladá do žiadosti o udelenie koncesie na prevádzkovanie taxislužby.

Po splnení podmienok a doložení uvedených listín a vyplnení žiadosti o udelenie koncesie na prevádzkovanie taxislužby je nutné zaslať tieto dokumenty na príslušný dopravný úrad. Lehota na vybavenie koncesie na prevádzkovanie taxislužby je 31 dní od podania žiadosti.

Vybavenie byrokracie pri štarte podnikania v taxislužbe môžete zveriť do rúk odborníkom

Pri celom byrokratickom procese správneho konania je umožnené aj zastupovanie inou osobou, podľa § 17 ods. 4 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov. Toto zastupovanie minimalizuje vaše starosti a vy sa tak môžete venovať plánovaniu podnikania.

Ak ste sa rozhodli pre podnikanie v taxislužbe a nenechali ste sa odradiť byrokratickou náročnosťou, je už len na vás, či sa do celého procesu pustíte sami, alebo sa s vašou požiadavkou obrátite na renomovanú spoločnosť, ktorá vám všetky potrebné dokumenty na získanie povolenia a licencie vypracuje a bude vás v správnom konaní týkajúcom sa žiadosti o udelenie koncesie na prevádzkovanie taxislužby zastupovať.

Vzory žiadostí:

 1. Prihláška na skúšku na získanie odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.
 2. Návrh na udelenie koncesie na taxislužbu podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 3. Žiadosť o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby.

Pri spracovaní článku bol použitý Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a portál  http://www.bb.kud.gov.sk/

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?

Registrácia na DPH od roku 2023

Kedy vzniká od roku 2023 povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH)? Aké typy registrácií na Slovensku existujú a aká zmena nastala v registrácii na DPH od roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky