Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2015

Od januára 2015 je minimálna výška odvodov, ktoré musí SZČO (živnostník) platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne spolu vo výške 194,25 € oproti súčasnej výške 189,77 €. Nové sumy odvodov je potrebné začať platiť vo februári 2015 za mesiac január.

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa od 1. 1. 2015 v dôsledku rastu minimálneho, ale aj maximálneho vymeriavacieho základu opäť zvyšujú. Zároveň sa opätovne znižuje koeficient pre výpočet vymeriavacieho základu (z 1,6 na 1,486), čo bude mať tiež za následok zvýšenie odvodov.

Vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je naviazaný na vývoj priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve v SR. Od januára 2015 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2013 (824 €), čo predstavuje sumu 412 €. Maximálny vymeriavací základ je vo výške päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. 4 120 €.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2015 sumu 57,68 €, poistné na sociálne poistenie je v minimálnej výške 136,57 €.

Maximálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2015 sumu 576,80 €, poistné na sociálne poistenie je v maximálnej výške 1 365,78 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdravotné odvody SZČO (živnostníkov) v roku 2015

Pri výpočte preddavku na poistné do zdravotnej poisťovne v roku 2015 sa vychádza z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutého v roku 2013. Čiastkový základ dane z podnikania za rok 2013 je potrebné zvýšiť o zaplatené poistné na zdravotné aj sociálne poistenie a túto sumu vydeliť koeficientom 1,486. Tento koeficient ostáva platný aj pre nasledujúce roky. Výsledok predstavuje ročný vymeriavací základ, ktorý sa vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2013. Preddavok potom bude vo výške 14 % z mesačného vymeriavacieho základu.

Suma preddavku na rok 2015 bola samostatne zárobkovo činným osobám (živnostníkom) oznámená vo výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2013, ktoré im bolo vykonané zdravotnou poisťovňou a zaslané najneskôr do septembra 2014.

Uvedieme ilustratívny príklad, pri ktorom budeme vychádzať z rovnakých vstupných údajov a porovnáme si výpočet mesačných preddavkov na zdravotné poistenie platný v roku 2015 s rokom 2014. Je však potrebné upozorniť, že pri výpočte preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie sa v roku 2014 vychádzalo z údajov za rok 2012, v roku 2015 sa bude vychádzať z údajov za rok 2013, pričom sa pri výpočte zohľadňuje rozdielna výška koeficientu.

  Výpočet platný v roku 2014 (vychádza sa z údajov za rok 2012) Výpočet platný v roku 2015 (vychádza sa z údajov za rok 2013)
Základ dane z príjmov z podnikania (živnosti) 10 000 € 10 000 €
Zaplatené poistné na zdravotné poistenie 720 € 720 €
Zaplatené poistné na sociálne poistenie 1 680 € 1 680 €
Počet mesiacov podnikania 12 12
Výpočet ročného vymeriavacieho základu (10 000 € + 720 € + 1 680 €) / 1,6 (10 000 € + 720 € + 1 680 €) / 1,486
Výška ročného vymeriavacieho základu 7 750 € 8 344,54 €
Výpočet mesačného vymeriavacieho základu (ročný/počet mesiacov podnikania) 645,83 € 695,37 €
Výška preddavku (14 % z mesačného vymeriavacieho základu) 90,41 € 97,35 €
Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie 56,35 €* 57,68 €*

* V prípade, že by výška preddavku u „čistej“ SZČO (teda u SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom ani poistencom štátu) vyšla nižšia ako je suma minimálneho preddavku, takáto SZČO musí platiť minimálne túto sumu, t. j. v roku 2015 vo výške 57,68 € mesačne.

Minimálny zdravotný odvod vo výške 14 % zo sumy 412 € bude v roku 2015 vo výške 57,68 €. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast o 1,33 €. Novú výšku preddavku budú musieť podnikatelia – fyzické osoby prvýkrát zaplatiť za január 2015 do 9. februára 2015 (8. február pripadá na nedeľu, splatnosť je teda najbližší pracovný deň). Stanovená je aj maximálna výška preddavku do zdravotnej poisťovne, v roku 2015 to bude suma 576,80 € mesačne.

Sociálne odvody SZČO (živnostníkov) v roku 2015

Vzhľadom na zmeny v minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe sa mení aj výška minimálnych a maximálnych mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne. Od 1. januára 2015 bude SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 136,57 € (v roku 2014 boli minimálne sociálne odvody vo výške 133,42 €, ide teda o zvýšenie o 3,15 €). Maximálne sociálne odvody budú vo výške 1 365,78 € mesačne.

Upozornenie: Vznik/zánik povinného poistenia v Sociálnej poisťovni, resp. výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa v súčasnosti posudzuje a mení k 1.7. (resp. k 1.10., ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Minimálna a maximálna výška odvodov sa však mení k 1.1., preto je možné, že sa od 1.1.2015 podnikateľovi zmení suma, ktorú je povinný odviesť do Sociálnej poisťovne. Ak platíte od 1.7.2014 minimálne odvody (t. j. vo výške 133,42 €), od 1.1.2015 sa poistné, ktoré musíte platiť, zvýši na 136,57 €. Prvýkrát budete vyššiu sumu platiť za január najneskôr do 9. februára 2015.

Povinne poistenou osobou na účely sociálneho poistenia sa od 1. 7. 2014 stala tá SZČO, ktorej brutto príjem (obrat) za rok 2013 bol viac ako 4 830 € (bez odpočítania výdavkov). Ide o 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (12 x 402,50 €). K 1. 7. 2015 bude táto hranica obratu (za rok 2014) pre povinnú registráciu v Sociálnej poisťovni a platenie odvodov do Sociálnej poisťovne určená sumou 4 944 € (12 x 412 €).

Viac o odvodoch do Sociálnej poisťovne od 1.7.2014 sa dočítate v tomto článku.

Viac o odvodoch do Sociálnej poisťovne a ich výške od 1.7.2015 sa dočítate v článku Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2015

Výška odvodov SZČO (najmä živnostníkov) v EUR od 01.01.2015

Poistenie Sadzba Minimálny vymeriavací základ Maximálny vymeriavací základ Minimálne odvody (minimálna suma poistného) Maximálne odvody (maximálna suma poistného)
Starobné 18,00% 412 € 4 120 € 74,16 € 741,60 €
Invalidné 6,00% 412 € 4 120 € 24,72 € 247,20 €
Rezervný fond solidarity (súčasť dôch. poistenia) 4,75% 412 € 4 120 € 19,57 € 195,70 €
Nemocenské 4,40% 412 € 4 120 € 18,12 € 181,28 €
V nezamest. (je dobrovoľné) 2,00% 412 € 4 120 € 8,24 € 82,40 €
Odvody do sociálnej poisťovne 33,15% - - 136,57 €* 1 365,78 €*
Odvody do zdravotnej poisťovne 14,00% 412 € 4 120 € 57,68 € 576,80 €
ODVODY DO ZDRAVOT. A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU 47,15% - - 194,25 €* 1 942,58 €*

* Čiastka nezahŕňa dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Pozn.: V prípade osôb so zdravotným postihnutím 41% a viac sú odvody do zdravotnej poisťovne platené v polovičnej výške (7 %), t. j. minimálny preddavok je vo výške 28,84 €, maximálny preddavok 288,40 €.

Prečítajte si aj článok Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2016

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky