Daň z motorových vozidiel a daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2014

Daň z motorových vozidiel a daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Prehľad podstatných skutočností o dani z motorových vozidiel (cestná daň) za rok 2014, ktorá je splatná v roku 2015 (2.2.2015). Vznik povinnosti, výpočet a platenie na jednom mieste s príkladmi.

V prípade dane z motorových vozidiel sa za rok 2014 uplatní stále zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Daň z motorových vozidiel je upravená v jedenástej časti zákona o miestnych daniach.

Informácie o podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019, ako aj sadzby dane v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019 alebo informácie a zmeny v dani z motorových vozidiel v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Ktorých podnikateľov sa týka daň z motorových vozidiel za rok 2014 (splatná v roku 2015)

Daň z motorových vozidiel sa podnikateľa týka, ak v roku 2014 používal vozidlo kategórie M, N alebo O evidované v Slovenskej republike na podnikanie (§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov (§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – napr. všetci živnostníci). Daň z motorových vozidiel neobíde ani tých podnikateľov, ktorí dovolili zamestnancom použiť na pracovnú cestu súkromné vozidlá.

Podmienka evidencie v Slovenskej republike a podmienka používania na podnikanie musí byť splnená súčasne. Ak podnikateľ v roku 2014:

  • vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, používal na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky, je predmetom dane z motorových vozidiel v Slovenskej republike,
  • vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, používal na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť mimo územia Slovenskej republiky, je predmetom dane z motorových vozidiel v Slovenskej republike,
  • vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, používal na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v Slovenskej republike, nie je predmetom dane z motorových vozidiel v Slovenskej republike,
  • vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, používal na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť mimo územia Slovenskej republiky, nie je predmetom dane z motorových vozidiel v Slovenskej republike.

Osobou povinnou platiť daň z motorových vozidiel je daňovník. Daňovníkom je napríklad vlastník, držiteľ alebo používateľ vozidla. V prípade, ak zamestnávateľ dovolí zamestnancovi použiť počas pracovnej cesty svoje vozidlo (vozidlo zamestnanca), daň z motorových vozidiel platí zamestnávateľ.

Príklad 1: Fyzická osoba (živnostník) používala počas celého roka 2014 vozidlo kategórie N na podnikanie. Vozidlo je evidované v Slovenskej republike. V osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej len „doklad vozidla“) je ako vlastník aj držiteľ zapísaná fyzická osoba (živnostník). Daňovníkom je fyzická osoba (živnostník).

Prečítajte si tiež

Príklad 2: Spoločnosť s ručením obmedzeným používala počas celého roka 2014 vozidlo kategórie M na podnikanie. Vozidlo je evidované v Slovenskej republike. V dokladoch vozidla je ako vlastník aj držiteľ zapísaná osoba, ktorá je konateľom. Konateľ nepodniká. Daňovníkom je s. r. o.

Príklad 3: S. r. o. si prenajíma (nie formou finančného lízingu) počas celého roka 2014 vozidlo kategórie O na podnikanie. Vozidlo je evidované v Slovenskej republike. V dokladoch vozidla je ako držiteľ zapísaná s. r. o. (nájomca) a ako vlastník iná s. r. o. (prenajímateľ). Daňovníkom je iná s. r. o. (prenajímateľ – vlastník).

Príklad 4: S. r. o. vysielala počas roka 2014 zamestnanca na pracovné cesty. Zamestnanec používal vlastné (súkromné) vozidlo kategórie M. S. r. o. mu vyplácala cestovné náhrady. V dokladoch vozidla je ako vlastník aj držiteľ zapísaný zamestnanec. Daňovníkom je s. r. o.

Podnikatelia, ktorých sa daň z motorových vozidiel za rok 2014 nezaťaží

Daň z motorových vozidiel sa nevzťahuje priamo zo zákona o miestnych daniach na vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo a vozidlo určené na špeciálne činnosti, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo (napr. samohybný žeriav).

Vozidlo mohlo byť v roku 2014 od dane z motorových vozidiel oslobodené. Vyšší územný celok mohol oslobodiť od dane vozidlo používané:

  • ako vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
  • ako vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,
  • ako vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe,
  • na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4, EURO 5, EEV a EURO 6.

Oslobodenie od dane sa uplatňuje v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel.

Článok pokračuje pod reklamou

Vznik a zánik daňovej povinnosti v roku 2014

Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. V prípade právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká tomuto daňovníkovi (právnemu nástupcovi) daňová povinnosť dňom nasledujúcim po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

Často dochádza k nesprávnemu výkladu začatia použitia vozidla na podnikanie a skončenia použitia vozidla na podnikanie. Výklad v zmysle, že do výpočtu dane z motorových vozidiel sa zahrnú len dni, počas ktorých sa vozidlo skutočne používalo, nie je správny. Jedným z hlavných znakov podnikania je sústavnosť, t. j. zámer podnikateľa vykonávať podnikanie na pokračujúcom základe, opakovane. Preto daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel zaniká v tom prípade, ak podnikateľ nemá úmysel pokračovať vo svojom podnikaní.

Prečítajte si tiež

Príklad 5: Fyzická osoba (živnostník) vlastní prípojné vozidlo kategórie O2, ktoré začal používať na podnikanie v roku 2013. Podnikateľskú činnosť vykonáva v dielni a výrobky dopravuje a montuje u klientov. V roku 2014 použila prípojné vozidlo celkovo počas 50 dní. Podnikať plánuje aj v roku 2015. Daň z motorových vozidiel za prípojné vozidlo kategórie O2 bude platiť za celý rok 2014.

Príklad 6: S. r. o. používa na prepravu prípojné vozidlo – cisternový náves. Z technických príčin vozidlo nepoužívala v mesiacoch máj až september 2014. Daň z motorových vozidiel za prípojné vozidlo bude platiť za celý rok 2014.

Vznik daňovej povinnosti nebolo potrebné oznamovať ani v roku 2014. Zánik daňovej povinnosti je potrebné oznámiť do 30 dní príslušnému správcovi dane. Zánik daňovej povinnosti nemusí oznamovať zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancovi z titulu použitia vozidla zamestnanca počas pracovnej cesty. Oznámenie možno vykonať písomne alebo ústne do zápisnice na príslušnom daňovom úrade.

Základ dane z motorových vozidiel v roku 2014

Pre účely určenia základu dane sa vozidlá delia na osobné automobily, autobusy a úžitkové vozidlá. Základom dane osobného automobilu je zdvihový objem motora v cm3 podľa dokladov vozidla. Základom dane autobusu a úžitkového vozidla je celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť a počet náprav podľa dokladov vozidla. Osobné automobily výlučne na elektrický pohon (elektromobily) nie sú v roku 2014 predmetom dane.

Úžitkovým vozidlom je vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4. Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. Najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla je uvedená v dokladoch vozidla. V návesových jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2014

Pre rok 2014 určovali sadzby dane z motorových vozidiel vyššie územné celky (samosprávne kraje). Od roku 2015 budú platiť jednotné sadzby dane z motorových vozidiel na celom území Slovenskej republiky. Všeobecne záväzné nariadenia účinné pre rok 2014 nájdete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2014.

Osobný automobil, autobus a úžitkové vozidlo sa pri určovaní sadzby dane z motorových vozidiel zaradí do daňovej skupiny, do ktorej podľa parametrov základu dane patrí. Vozidlo jazdnej súpravy (ťahač + náves) sa z hľadiska určenia sadzby dane z motorových vozidiel zaradí do najbližšej najnižšej skupiny, než do akej by podľa parametrov základu dane patrilo. Osobitne sa daň z motorových vozidiel zisťuje pre ťahač a osobitne pre náves.

Zdaňovacie obdobie a podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2014

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Iné účtovné, resp. zdaňovacie obdobie ako kalendárny rok (napr. hospodársky rok) nie je pre určenie zdaňovacieho obdobia pre účely dane z motorových vozidiel rozhodujúce.

Zákon o miestnych daniach obsahuje taxatívny výpočet (uzavretý „zoznam“ situácií), kedy zdaňovacím obdobím nie je kalendárny rok. Ide o prípady zrušenia bez likvidácie, konkurzu, likvidácie a úmrtia fyzickej osoby.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2014 je daňovník povinný podať do 2. februára 2015. Ak fyzická osoba v roku 2014 skončila živnosť alebo ju len prerušila, je povinná podať daňové priznanie v rovnakej lehote.

Splatnosť a označovanie platby dane z motorových vozidiel za rok 2014

Daň z motorových vozidiel je splatná v rovnakej lehote, ako je lehota podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Pre rok 2014 je aktuálny termín do 2. februára 2015. Daň z motorových vozidiel na úhradu sa nachádza na riadku 38 daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Platbu je potrebné poslať na správy účet a riadne ju označiť. Podrobnosti upravuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Variabilný symbol pre platbu dane z motorových vozidiel za rok 2014 má tvar 1700992014. Daň z motorových vozidiel sa uhrádza na účet správcu dane, ktorý má tvar XXXXXX-OUD. Identifikačný kód Štátnej pokladnice (kód banky) je 8180. XXXXXX predstavuje predčíslie, ktoré je jedinečné pre každý vyšší územný celok. Bratislava a daňový úrad pre vybrané daňové subjekty majú zhodné predčíslie.

500320 Daň z motorových vozidiel – DÚ Banská Bystrica

500275 Daň z motorových vozidiel – DÚ Bratislava a DÚ pre vybrané daňové subjekty

500339 Daň z motorových vozidiel – DÚ Košice

500304 Daň z motorových vozidiel – DÚ Nitra

500347 Daň z motorových vozidiel – DÚ Prešov

500291 Daň z motorových vozidiel – DÚ Trenčín

500283 Daň z motorových vozidiel – DÚ Trnava

500312 Daň z motorových vozidiel – DÚ Žilina

Náklady platby dane z motorových vozidiel znáša daňovník (sú daňovým výdavkom). Lehota splatnosti dane z motorových vozidiel je zachovaná, ak najneskôr v posledný deň splatnosti (t. j. 2. februára 2015) boli peňažné prostriedky prijaté poštou alebo odpísané z účtu daňovníka.

Výpočet dane z motorových vozidiel za rok 2014

Ak daňovník používal na podnikanie vozidlo počas celého roka 2014, daň z motorových vozidiel bude vo výške sadzby dane uvedenej vo všeobecne záväznom nariadení príslušného vyššieho územného celku. Ak daňová povinnosť vznikla v priebehu roka 2014 (vrátane vzniku a zániku v rovnaký deň), daň z motorových vozidiel bude vo výške pomernej časti dane z motorových vozidiel. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Daň z motorových vozidiel sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Príklad 7: S. r. o. používala osobný automobil (M1) na podnikanie počas celého roka 2014. Objem motora tohto vozidla je 1980 cm3. Emisná norma EURO5.

Keďže bol osobný automobil používaný na podnikanie počas celého roka 2014, bude daň z motorových vozidiel vo výške ročnej sadzby dane z motorových vozidiel uvedenej v príslušnej daňovej skupine vo všeobecne záväznom nariadení príslušného vyššieho územného celku.

  Vyšší územný celok
BB BA KE NR PO TN TT ZA
Ročná sadzba dane 148,00 155,36 146,06 157,44 144,98 150,00 150,43 171,61
Daňová povinnosť 148,00 155,36 146,06 157,44 144,98 150,00 150,43 171,61

 

Príklad 8: Fyzická osoba (živnostník) používala nákladný automobil (N1) na podnikanie v roku 2014 len počas 200 dní. Nákladný automobil má 2 nápravy a najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť 3 100 kg. Emisná norma EURO4.

Vzorový výpočet dane z motorových vozidiel pre BB: 182/365 x 200 = 99,72 eur.

  Vyšší územný celok
BB BA KE NR PO TN TT ZA
Ročná sadzba dane 182,00 222,55 189,21 208,12 208,19 187,54 208,12 193,52
Daňová povinnosť 99,72 121,94 103,67 114,03 114,07 102,76 114,03 106,03

O častých chybách pri vyplňovaní daňového priznania si prečítajte v článku Najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňových priznaní pre daň z motorových vozidiel

Prečítajte si aj:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky