Neoprávnené podnikanie – kontrola a sankcie

Neoprávnené podnikanie – kontrola a sankcie
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kto si chce privyrobiť musí mať na pamäti, že ak vykonávaná činnosť napĺňa znaky podnikania, musí mať potrebné oprávnenie. Zvýšenú pozornosť by mali podnikatelia venovať aj obsahu zmlúv a faktúr, či sú v súlade s ich predmetmi podnikania. Za neoprávnené podnikanie môže byť dotyčnej osobe uložená peňažná sankcia, zákaz činnosti alebo aj väzenie.

Kontrola neoprávneného podnikania

Dodržiavanie povinností, ktoré ukladá zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) kontroluje obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania (nazývaný tiež živnostenský úrad). Kontrolu živnostenského podnikania vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu – kontrolóri. Kontrola sa musí vykonávať v súlade so živnostenským zákonom a druhou a treťou časťou zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. Pri výkone kontroly nesmie živnostenský úrad osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva.

Kontrolór je pri výkone živnostenskej kontroly povinný najmä:

 • preukázať sa preukazom kontrolóra,
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s výkonom kontroly,
 • vopred oznámiť kontrolovanému predmet kontroly, účel a dobu trvania kontroly, to neplatí, ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly a v tomto prípade tak treba urobiť najneskôr pri začatí kontroly,
 • oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, a ďalším orgánom oznámiť skutočnosti podľa osobitných predpisov (zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v z. n. p., zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.) a na tieto účely je oprávnený vykonať opatrenia na zabezpečenie dôkazných materiálov pred ich stratou alebo znehodnotením.

Kontrolór je pri výkone živnostenskej kontroly oprávnený najmä:

 • požadovať preukázane totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa živnostenského zákona,
 • vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných subjektov, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, pričom nesmie byť dotknutá nedotknuteľnosť obydlia,
 • vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie (vrátane technických nosičov) potrebné na výkon kontroly a tiež prvopisy dokladov.

Kontrolovaný subjekt je pri výkone živnostenskej kontroly povinný najmä:

 • poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam kontrolórov,
 • preukázať svoju totožnosť,
 • umožniť vstup do prevádzkarní a do priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti,
 • vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly,
 • poskytnúť potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.

Kontrolovaný subjekt (podnikateľ) je pri výkone živnostenskej kontroly o oprávnený najmä:

 • počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku kontrolným zisteniam,
 • podať ku kontrolným zisteniam námietky v stanovenej lehote.

Ak osoba odmieta súčinnosť pri výkone živnostenskej kontroly alebo sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu živnostenského úradu, uloží jej živnostenský úrad pokutu do 331 eur, a to aj opakovane.

Sankcie za neoprávnené podnikanie uložené podľa živnostenského zákona

Podľa živnostenského zákona sa pri ukladaní pokút prihliada na fyzické osoby a právnické osoby rovnako. Výška pokuty závisí od predmetu neoprávnene vykonávanej činnosti. Ak je neoprávnene vykonávaná činnosť, ktorá je predmetom:

 • voľnej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 1 659 eur,
 • remeselnej alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 3 319 eur.

Pri ukladaní pokút živnostenský úrad prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania. Právo uložiť pokutu môže zaniknúť. Pre začatie konania o uložení pokuty za neoprávnené podnikanie platí prekluzívna lehota, a to 1 rok odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní živnostenský úrad dozvedel a 5 rokov od času keď k neoprávnenému podnikaniu došlo alebo neoprávnené podnikanie ešte trvalo.

Živnostenský úrad postupuje pri objasňovaní neoprávneného podnikania podľa správneho práva kde sa neoprávnené podnikanie považuje za priestupok. Okrem pokuty môže živnostenský úrad uložiť aj zákaz činnosti. Sankcia sa uloží kontrolovanému subjektu rozhodnutím, proti ktorému sa možno odvolať. Porušenie zákona musí živnostenský úrad objasniť. Ak skutočnosti nasvedčujú, že ide o trestný čin, vec postúpi príslušnému orgánu (napríklad policajnému zboru). Pri výkone živnostenskej kontroly môžu byť zistené porušenia iných právnych predpisov, napríklad v súvislosti s elektronickou registračnou pokladnicou, hygienou v prevádzke. Živnostenský úrad upovedomí príslušné orgány, napríklad Úrad verejného zdravotníctva, ktorý môže uložiť zákaz činnosti v prevádzke.

Článok pokračuje pod reklamou

Trestný čin neoprávneného podnikania

Neoprávnené podnikanie je podľa § 251 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov trestným činom hospodárskym. Výška trestu závisí okrem iného od spôsobenej škody, ktorou je majetkový prospech získaný neoprávneným podnikaním. Ak škoda neprevyšuje sumu 266 eur, nejde o trestný čin. Fyzická osoba môže byť potrestaná odňatím slobody až na 8 rokov. Výška trestu podľa rozhodujúcich skutočností je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Výška trestu (odňatie slobody) Rozhodujúce skutočnosti
do 1 roka škoda spôsobená neoprávneným podnikaním v malom rozsahu (viac ako 266 eur)
6 mesiacov až 3 roky neoprávnené podnikanie bolo vykonávané závažnejším spôsobom (napríklad dlhší čas) osoba použila iného ako pracovnú silu (napríklad zamestnala osobu na vykonávanie neoprávneného podnikania) neoprávneným podnikaním získala osoba väčší prospech (viac ako 2 660 eur) osoba, ktorá neoprávnene podniká je verený činiteľ
1 rok až 5 rokov neoprávneným podnikaním bola spôsobená značná škoda (viac ako 26 600 eur)
4 roky až 8 rokov neoprávneným podnikaním bola spôsobená škoda veľkého rozsahu (viac ako 133 000 eur) osoba neoprávnene podnikala ako člen nebezpečného zoskupenia

V osobitných prípadoch súd môže rozhodnúť aj o zákaze vykonávať podnikateľskú činnosť (napríklad prevádzkovať živnosť) na 1 rok až 10 rokov. Počas tejto doby nemôže fyzická osoba prevádzkovať živnosť, avšak živnostenské oprávnenie nemusí zaniknúť a fyzická osoba môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti po uplynutí zákazu.

Právnické osoby môžu byť sankcionované podľa živnostenského zákona (prípadne iných právnych predpisov), teda môže im byť uložená pokuta až do výšky 3 319 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky