Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?

Na časté zmeny legislatívy si už podnikatelia (hoci skôr nechtiac) zvykli. Po rokoch, kedy bolo množstvo noviel prijímaných v súvislosti s pandémiou, nasledoval rok poznačený vojnou na Ukrajine či energetickou krízou. Aj tieto udalosti ovplyvnili početnosť noviel uskutočnených v roku 2022.

Poďme sa pozrieť na to, ako často sa teda za rok 2022 menilo 11 vybraných zákonov, ktoré majú zásadný vplyv na podnikateľské prostredie a aký trend má početnosť noviel v porovnaní s minulými rokmi.

Početnosť zmien v top zákonoch pre podnikateľov v roku 2022

Do porovnania bolo zahrnutých 11 zákonov, ktoré sú z hľadiska podnikateľského prostredia považované za významné a ich zmeny zasahujú do života podnikateľov vo výraznej miere. Pri počte novelizácií zákona bol východiskom počet dátumov v časovom intervale od začiatku roka 2018 do konca roka 2022, od ktorých nadobudol novelizujúci predpis alebo súčasne niekoľko novelizujúcich predpisov účinnosť, pričom účinnosť mohli nadobudnúť od 1. januára príslušného roka vrátane do 31. decembra príslušného roka vrátane. Zjednodušene povedané, počet novelizácií v tabuľke nižšie predstavuje počet novelizovaných znení zákona (napr. ak od 1. januára nadobúdajú účinnosť dve novely, ide o jedno nové znenie zákona, ktoré je započítané len raz; alebo ak má jedna novela dva dátumy účinností, započítaná je dvakrát). V tabuľke sú uvedené počty novelizácií zákonov v jednotlivých rokoch, v súčte za daný rok a mesačný priemer. 

Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov právneho predpisu Počet novelizačných dátumov od 1.1. do 31.12.2018 Počet novelizačných dátumov od 1.1. do 31.12.2019 Počet novelizačných dátumov od 1.1. do 31.12.2020 Počet novelizačných dátumov od 1.1. do 31.12.2021 Počet novelizačných dátumov od 1.1. do 31.12.2022
Obchodný zákonník 3 1 2 1 1
Zákon o dani z pridanej hodnoty 1 3 1 4 2
Zákon o dani z príjmov 5 8 5 5 6
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 1 4 2 1 0
Zákon o správe daní (Daňový poriadok) 2 3 5 3 7
Zákon o účtovníctve 2 1 2 1 3
Zákon o obchodnom registri 3 2 1 2 1
Zákon o sociálnom poistení 10 5 16 10 10
Zákon o zdravotnom poistení 4 5 4 8 7
Zákonník práce 1 2 5 3 7
Živnostenský zákon 6 4 6 2 3
Počet noviel celkom 38 38 49 40 47
Priemerný počet noviel zákonov za mesiac 3,17 za mesiac 3,17 za mesiac 4,1 za mesiac 3,3 za mesiac 3,92 za mesiac

Uvedených 11 top zákonov sa v roku 2022 menilo až 47-krát, teda priemerne 3,92-krát mesačne. Ide o druhý najvyšší počet novelizácií za posledných päť rokov. V priemere sa zmenou (upraveným znením) niektorého z uvedených zákonov museli podnikatelia v roku 2022 zaoberať cca každých 8 dní.

Rekordérom v počte noviel bol v minulosti predovšetkým zákon o sociálnom poistení, ktorý si svoje prvenstvo obhájil aj v roku 2022 – jeho znenie sa novelizovalo v roku 2022 až 10-krát.

Celkovo sa uvedené zákony pre podnikateľov za posledných 5 rokov novelizovali 212-krát.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Aký vývoj pri tvorbe legislatívy môžeme očakávať? 

Rok 2022 sa naďalej sa niesol v duchu pomerne veľkého chaosu, k čomu prispievali aj neustále zmeny právnych predpisov. Vzhľadom na „tornádo“, ktoré sa tento rok valí z parlamentu, možno očakávať podobne vysoké čísla noviel aj v roku 2023. Poslanci NR SR totiž podávajú rekordné počty poslaneckých návrhov zákonov. Tie však prinesú mnohé nesystémové zmeny a ďalšiu neprehľadnosť legislatívy, nakoľko tieto zmeny sú prijímané zväčša bez odbornej diskusie, pripomienkovania a vyčísľovania vplyvov na podnikateľské prostredie. Napríklad, na júnovej schôdzi parlamentu boli predložené 4 priame poslanecké novely zákona o dani z príjmov (pričom každá rieši inú oblasť, ktorú tí ktorí poslanci považujú za dôležitú). V závere roka – po zostavení novej vlády, zas môžeme očakávať ďalšiu smršť schvaľovania zákonov (narýchlo), aby stihli účinnosť od 1. januára (ak to vôbec procesne bude možné stihnúť).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky