Novela daňového poriadku – pripravované zmeny

Predložený návrh novely daňového poriadku má zlepšiť podnikateľské prostredie, odbúrať administratívu a účinnejšie bojovať proti daňovým podvodom. Aké sú navrhované novinky?

Ministerstvo financií SR predložilo dňa 26.4.2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely daňového poriadku, ktorá je vypracovávaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 a Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky. Ministerstvo financií avizuje, že cieľom týchto opatrení je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom s čo najnižším vplyvom na administratívne povinnosti platiteľov. Novela je aktuálne po prvom čítaní v parlamente (dňa 24.9.2021 posunutá do druhého čítania), o jej definitívnom schválení sa bude rozhodovať na októbrovej schôdzi NRSR. Čo by mala priniesť?

Zrušenie registračných kartičiek a zníženie ceny záväzného stanoviska

V rámci propodnikateľských opatrení sa navrhuje napríklad zrušenie tzv. „registračných kartičiek“, teda tiež zrušenie povinnosti ich predkladať správcovi dane za účelom zápisu zmien, zrušiť by sa mala aj povinnosť vrátiť osvedčenie.

Predložená novela upravuje aj zníženie poplatku za záväzné stanoviská, aby bol tento inštitút daňovým subjektom prístupnejší. Po novom by malo platiť, že daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške 1 000 eur; vysoko spoľahlivý daňový subjekt, zaplatí spolu so žiadosťou polovicu tejto sumy. Ide o sumu za jeden predpis.

Verejný index daňovej spoľahlivosti a výhody či nevýhody pre daňové subjekty

Novelou daňového poriadku sa navrhuje tiež zaviesť verejný index daňovej spoľahlivosti ako transparentné a objektívne hodnotenie daňových subjektov, a to na základe plnenia ich povinností voči finančnej správe. Jeho účelom bude najmä motivovať daňové subjekty k plneniu si týchto povinností, pričom nebude hodnotením rizikovosti daňového subjektu. V prípade nesúhlasu s hodnotením daňový subjekt môže podať námietku. Daňové subjekty s výborným hodnotením budú mať nárok na benefity (napr. dlhšie lehoty na vyjadrenie a predkladanie dokladov, zníženie sumy za úhradu záväzného stanoviska na polovicu). Naopak, nespoľahlivé daňové subjekty budú dostávať tzv. „malusy“ (napr. určí sa im minimálna 8 dňová lehota na vyjadrenie).

Prečítajte si tiež

Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých, sa zníži úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku.

Vylúčenie fyzickej osoby

V rámci boja proti daňovým podvodom sa pripravovanou novelou  navrhuje zaviesť inštitút vylúčenia fyzickej osoby. Táto úprava umožní správcom dane vydať rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti. Išlo by o zákaz činnosti na 3 roky.

Okrem daňového poriadku by mala novela daňového poriadku novelizovať aj zákon o dani z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty.

Dodatočné podanie prehľadu o zrazených preddavkoch bez sankcií

Úpravou zákona o dani z príjmov sa za účelom podpory podnikateľského prostredia zamestnávateľom, ktorí sú povinní podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatili, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, umožní dodatočne splniť tieto povinnosti najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie.

Registrácia bankových účtov a ručenie za DPH

Úprava zákona o dani z pridanej hodnoty zavádza novinku v podobe možnosti platiteľa dane overiť si, či platí protihodnotu na bankový účet dodávateľa, ktorý je finančnej správe známy. V tomto kontexte sa bude požadovať, aby všetci platitelia oznámili elektronickým spôsobom na tlačive, obsah ktorého predvyplní finančná správa, svoje bankové účty, ktoré budú využívať v súvislosti s podnikateľskou aktivitou podliehajúcou DPH, a to ešte v novembri 2021.

Finančné riaditeľstvo SR zverejnení a na dennej báze bude aktualizovať zoznam takto oznámených bankových účtov. Pre prípad, že odberateľ, ktorý je platiteľom dane, zaplatí za tovar alebo službu na iný ako oznámený účet, môže byť vystavený riziku, že ak jeho dodávateľ nezaplatí DPH z tejto transakcie, bude za ňu ručiť.

Prečítajte si tiež

Riziko, ktoré v sebe nesie uplatnenie inštitútu ručenia za daň však bude možné na strane odberateľa eliminovať. Ak bude mať odberateľ  obavu, že by finančná správa mohla voči nemu uplatniť ručenie, bude môcť rozdeliť platbu a predmetnú sumu DPH zaplatiť priamo na účet správcu dane vedený pre dodávateľa tovaru alebo služby. V takomto prípade už správca dane nebude po ňom požadovať sumu DPH, ktorú jeho dodávateľ nezaplatil.

Podrobné informácie o pripravovanej povinnosti týkajúcej sa registrácie bankových účtov nájdete v článku Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť

Nové informačné zoznamy na portáli Finančnej správy

Finančná správa by mala na svoju webstránku doplniť tri nové zoznamy, resp. aktualizovať údaje platiteľov DPH.

V súvislosti s novou právnou úpravou ručenia v zákone o dani z pridanej hodnoty budú údaje platitľov DPH obsahovať aj oznámené bankové účty platiteľov dane z pridanej hodnoty a čísla účtov správcu dane vedených pre daňové subjekty (tzv. OÚD).

V súvislosti so zavedením tzv. verejného indexu daňovej spoľahlivosti sa navrhuje, aby Finančné riaditeľstvo SR zverejňovalo v novom zozname daňové subjekty spolu s ich indexom.

Tieto údaje bude Finančné riaditeľstvo SR pravidelne aktualizovať na svojej webovej stránke. 

Odkedy by mala novela daňového poriadku platiť?

Účinnosť novely sa predpokladá pri väčšine ustanovení od 1. januára 2022. Pokiaľ ide o registráciu bankových účtov, termín je navrhovaný na 30. november 2021. Znamená to, že platitelia DPH k 15. novembru 2021, budú povinní oznámiť všetky účty, ktoré majú zriadené a využívajú ich na podnikanie podliehajúce DPH, do 30. novembra 2021. Podrobné informácie o pripravovanej povinnosti týkajúcej sa registrácie bankových účtov nájdete v článku Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť

Zdroj: Ministerstvo financií SR, sprievodná dokumentácia k návrhu zákona

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie investícií – čo sa z hľadiska dane a odvodov oplatí?

Ako sa zdaňujú jednotlivé investičné príjmy ako napr. cenné papiere, kryptomeny, podielové listy a ďalšie? Z ktorých druhov príjmov sa platia zdravotné odvody?

Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 – výpočet

Ako sa vypočíta daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti) v roku 2021? Výpočet dane po uplatnení oslobodenia nájdete aj na praktickom príklade.

Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021

Nové, zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty sa prvýkrát uplatnia pri podaní daňového priznania za rok 2021. Ako postupovať pri výpočte a umorení daňovej straty v roku 2021?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021

Čo zdaniť pri prenájme nehnuteľnosti, ak fyzická osoba dosahuje tento príjem bez živnosti a aké výdavky si môže uplatniť? V akej výške je možné využiť oslobodenie od dane z príjmov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky