Novela daňového poriadku – pripravované zmeny

Predložený návrh novely daňového poriadku má zlepšiť podnikateľské prostredie, odbúrať administratívu a účinnejšie bojovať proti daňovým podvodom. Aké sú avizované novinky?

Ministerstvo financií SR predložilo do predbežného pripomienkového konania návrh novely daňového poriadku, ktorá je vypracovávaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 a Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

V rámci propodnikateľských opatrení sa navrhuje napríklad zrušenie tzv. „registračných kartičiek“, ako aj zníženie poplatku za záväzné stanoviská, aby bol tento inštitút daňovým subjektom prístupnejší.

Verejný index daňovej spoľahlivosti a výhody či nevýhody pre daňové subjekty

Novelou daňového poriadku sa navrhuje tiež zaviesť verejný index daňovej spoľahlivosti ako transparentné a objektívne hodnotenie daňových subjektov, a to na základe plnenia ich povinností voči finančnej správe. Jeho účelom bude najmä motivovať daňové subjekty k plneniu si týchto povinností, pričom nebude hodnotením rizikovosti daňového subjektu. V prípade nesúhlasu s hodnotením daňový subjekt môže podať námietku. Daňové subjekty s výborným hodnotením budú mať nárok na benefity (napr. dlhšie lehoty na vyjadrenie a predkladanie dokladov, zníženie sumy za úhradu záväzného stanoviska na polovicu). Naopak, nespoľahlivé daňové subjekty budú dostávať tzv. „malusy“ (napr. určí sa im minimálna 8 dňová lehota na vyjadrenie).

Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých, sa zníži úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku.

Vylúčenie fyzickej osoby

V rámci boja proti daňovým podvodom sa pripravovanou novelou  navrhuje zaviesť inštitút vylúčenia fyzickej osoby. Táto úprava umožní správcom dane vydať rozhodnutie o vylúčenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti.

Okrem daňového poriadku by mala novela daňového poriadku novelizovať aj zákon o dani z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty.

Dodatočné podanie prehľadu o zrazených preddavkoch bez sankcií

Úpravou zákona o dani z príjmov sa za účelom podpory podnikateľského prostredia zamestnávateľom, ktorí sú povinní podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatili, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, umožní dodatočne splniť tieto povinnosti najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie.

Registrácia bankových účtov a ručenie za DPH

Úprava zákona o dani z pridanej hodnoty zavádza novinku v podobe možnosti platiteľa dane overiť si, či platí protihodnotu na bankový účet dodávateľa, ktorý je finančnej správe známy. V tomto kontexte sa bude požadovať, aby všetci platitelia oznámili elektronickým spôsobom na tlačive, obsah ktorého predvyplní finančná správa, svoje bankové účty, ktoré budú využívať v súvislosti s podnikateľskou aktivitou podliehajúcou DPH. Finančné riaditeľstvo SR zverejnení a na dennej báze bude aktualizovať zoznam takto oznámených bankových účtov. Pre prípad, že odberateľ, ktorý je platiteľom dane, zaplatí za tovar alebo službu na iný ako oznámený účet, môže byť vystavený riziku, že ak jeho dodávateľ nezaplatí DPH z tejto transakcie, bude za ňu ručiť.

Riziko, ktoré v sebe nesie uplatnenie inštitútu ručenia za daň však bude možné na strane odberateľa eliminovať. Ak bude mať odberateľ  obavu, že by finančná správa mohla voči nemu uplatniť ručenie, bude môcť rozdeliť platbu a predmetnú sumu DPH zaplatiť priamo na účet správcu dane vedený pre dodávateľa tovaru alebo služby. V takomto prípade už správca dane nebude po ňom požadovať sumu DPH, ktorú jeho dodávateľ nezaplatil.

Ministerstvo financií avizuje, že cieľom týchto opatrení je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom s čo najnižším vplyvom na administratívne povinnosti platiteľov.

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad platenia dane bude mať miernejšie podmienky

Finančná správa zmierňuje podmienky odkladu splátok. Dostupnejšia bude aj štátna Prvá pomoc, nakoľko doteraz mnohí žiadatelia nespĺňali podmienku neexistencie nedoplatkov na dani z príjmov.

Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020

Prehľad 25 dôležitých zmien od roku 2020 v oblasti dane z príjmov, DPH, daňového poriadku, používania eKasy, účtovníctva a odvodoch.

Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020

Daňový poriadok upravuje postup daňových úradov pri kontrolách a aj pri ukladaní sankcií za porušenie predpisov. Prinášame prehľad zmien v správe daní od roku 2020.

Zmeny v daňovom poriadku od 1.9.2018 a 1.1.2019

V roku 2018 dochádza k viacerým zmenám v daňovom poriadku. Časť je účinná od 1.9.2018, iné od 1.1.2019. Prinášame ich prehľad.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky