Povinnosti podnikateľa v januári 2020

Prehľad povinností podnikateľov, ktoré sú povinní splniť do 31. januára 2020, napríklad podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, platby mesačných preddavkov na daň a ďalšie.

Prvé januárové dni budú zamerané na kontrolu nepripojenia sa k systému eKasa

Napriek tomu, že od 1. júla 2019 majú podnikatelia, ktorí sú povinní evidovať tržby prostredníctvom pokladnice, povinnosť používať online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, parlament NR SR schválil odloženie ukladania pokút podnikateľom, ktorí nepoužívajú online registračnú pokladnicu do konca decembra 2019 (po splnení podmienok).

Finančná správa sa preto počas prvých januárových dní vyberie na kontrolu k tým podnikateľom, u ktorých budú vidieť, že si eKasu nezaobstarali a napriek tomu prijímajú tržby. Pokuta za nepripojenie sa k systému eKasa môže vyjsť takýchto podnikateľov draho, nakoľko sa pokuta môže pohybovať v rozmedzí od 330 € až do 20 000 €.

Všetky potrebné informácie o systéme eKasa nájdete v našej téme eKasa

Splatnosť mesačných preddavkov na daň z príjmov a daň z motorových vozidiel

Deň 31. január 2020 je termínom na zaplatenie mesačného preddavku na:

  • daň z príjmov fyzickej osoby: mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €,
  • daň z príjmov právnickej osoby: mesačný preddavok vo výške 1/12 z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak tá presiahla 16 600 €,
  • daň z motorových vozidiel: vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň presiahne 8 300 €.

Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 a splatnosť daňovej povinnosti

V termíne do 31. januára 2020 je daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý v roku 2019 používal vozidlo kategórie L, M, N, O evidované v Slovenskej republike na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. V uvedenom termíne je daňovník povinný aj zaplatiť daň z motorových vozidiel.

V prípade, ak počas kalendárneho roka 2019 nebolo o vozidle účtované alebo nebolo vozidlo evidované v daňovej evidencii a neboli uplatňované výdavky spojené v používaním vozidla, daňová povinnosť pri takomto vozidla zaniká dňom 31.12.2018. Túto skutočnosť je daňovník povinný oznámiť správcovi dane do 31.1.2020. Je potrebné upozorniť, že od januára 2020 si musí daňovník splniť oznamovaciu povinnosť k zániku daňovej povinnosti prostredníctvom podaného oznámenia na štruktúrovanom tlačive Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež

Viac informácií o dani z motorových vozidiel si môžete prečítať v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020. Pomôckou pre vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel vám môže byť článok Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností a k iným daniam

V termíne do 31. januára 2020 je daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý v rozmedzí od 2.1.2019 do 1.1.2020 (vrátane) bol vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020.

V prípade tejto dane, je potrebné upozorniť, že daňová povinnosť sa platí za zdaňovacie obdobie dopredu, t. j. platí sa na rok 2020, nie za rok 2019. Daňové priznanie daňovník podáva správcovi dane, ktorým je obec, na ktorej územní sa nehnuteľnosť nachádza. Daňovým priznaním k dani z nehnuteľností sa oznamuje aj vznik iných daňových povinností, a to k dani za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Termín 31. január 2020 však nie je aj termínom na zaplatenie dane z nehnuteľností, nakoľko daňovníkovi až po podaní daňového priznania oznámi správca dane daňovú povinnosť spolu s potrebnými údajmi na jej úhradu.

Viac informácií o tom, aké nehnuteľnosti sú predmetom dane z nehnuteľností si môžete prečítať v článku Daň z nehnuteľností na rok 2020

Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2019

Sociálny fond zamestnávateľ tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu, za mesiac december 2019 však môže zamestnávateľ tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na osobitný analytický účet alebo bankový účet sociálneho fondu do 31. decembra 2019.

Najneskôr do 31. januára 2020 však zamestnávateľ vykoná zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok 2019 a nevyčerpaný zostatok fondu prevedie do nasledujúceho roka 2020.

Oznámenie správcovi dane o nevyberaní dane zrážkou z príjmov autora v roku 2019

Autor, ktorý dosahuje aktívny alebo pasívny príjem si môže vybrať, ako sa bude jeho príjem zdaňovať, a to, či sa bude zdaňovať zrážkovou daňou pri vyplatení autorského honoráru alebo si príjem zdaní v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov po skončení zdaňovacieho obdobia.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak si autor vybral, že si svoj príjem za rok 2019 zdaní v podanom daňovom priznaní, musel sa písomne dohodnúť s platiteľom príjmu o nezdaňovaní autorského honoráru zrážkou. Platiteľ príjmu (napr. vydavateľstvo) je povinný následne správcovi dane (daňovému úradu) oznámiť túto skutočnosť do 31. januára 2020. Ako na oznámenie, sa dočítate v článku Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory)

Viac informácií o variantoch zdaňovania príjmov autorov si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2019

Článok pokračuje pod reklamou

Platnosť ročnej diaľničnej známky končí 31. januára 2020

V prípade, ak ste si zakúpili v roku 2019 ročnú diaľničnú známku, ktorá je platná od 1. januára 2019, jej platnosť končí 31. januára 2020. Od februára 2020 však vstúpi do platnosti nová elektronická diaľničná známka, a to nie na kalendárny rok ako tomu bolo doteraz, ale na 365 dní (resp. 366 dní pri prestupnom roku), a to pre automobily do 3,5 tony.

Odvedenie zrážkovej dane z príjmov, ktoré boli pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2019

V termíne do konca januára 2020 je povinnosť aj odviesť zrážkovú daň z príjmov, ktoré boli poukázané alebo pripísané za rok 2019 v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv.

Platiteľom dane je v tomto prípade spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, prípadne fyzická či právnická osoba, s ktorou bola uzatvorená zmluva o výkone správy (uzatvorená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu).

Podpísanie vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti zamestnancom do konca januára už nie je potrebné

V kalendárnom roku 2019 platilo, že ak si chcel zamestnanec uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus u svojho zamestnávateľa, musel každoročne do konca januára nasledujúceho roka podpísať tlačivo „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“.

Prečítajte si tiež

Od januára 2020 sa táto povinnosť ruší a zamestnanec už nie je povinný každoročne podpisovať uvedené tlačivo. Ak by sa počas roka u zamestnanca zmenili podmienky, napríklad ak si už nebude chcieť uplatňovať nárok na daňový bonus, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi, a to najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

Viac informácií o tejto zmene si môžete prečíta ť v článku Mzdové daňové dokumenty aj elektronicky od roku 2020

Nahlasovanie kategórie 2

Od roku 2018 majú zamestnávatelia zákonnú povinnosť do 15.1. nahlásiť zamestnancov zaradených v 2 rizikovej kategórii Úradu verejného zdravotníctva. ÚVZ SR však prostredníctvom oznámenia na svojej webstránke pristúpil k odkladu a bezsankčnému obdobiu do konca februára. Úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 28.02.2020.  

Okrem povinnosti, ktorých termín je 31. január 2020 by podnikatelia nemali zabudnúť aj na opakujúce sa povinnosti každý mesiac, ako napr. povinnosť zamestnávateľa predložiť prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyplatené zamestnancom za mesiac december 2019, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse, či zaplatenie poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie za zamestnanca a zamestnávateľa za mesiac december 2019 (ak nie je stanovený deň výplaty).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky