Daň z nehnuteľností na rok 2020

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 a do kedy treba daňové priznanie podať či zaplatiť daň z nehnuteľností?

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Predmetom dane z nehnuteľností je:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Daň z nehnuteľností a vzťahuje na fyzické aj právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.).

Zdaňovacie obdobie pri dani z nehnuteľnosti na rok 2020

Kalendárny rok je zdaňovacím obdobím pre všetky miestne dane a poplatky, a teda aj pre daň z nehnuteľností. Pri tejto dani si však treba dávať pozor na to, že sa platí za zdaňovacie obdobie dopredu. Znamená to, že daň z nehnuteľností zaplatená v roku 2020 sa vzťahuje na kalendárny rok 2020 (nie na rok 2019).

Správca dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností predstavuje miestnu daň, t. j. príjem z nej plynie do rozpočtu obce alebo mesta. Daň z nehnuteľností je upravená všeobecne záväznými nariadeniami, ktoré okrem iného obsahujú aj sadzby dane, jej oslobodenia alebo zníženia.

Správcom dane z nehnuteľností nie je obec, v ktorej má daňovník nahlásený trvalý pobyt, resp. sídlo podnikania, ale obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Príklad na určenie správcu dane z nehnuteľností:

Adam má trvalý pobyt v Bratislave a vlastní pozemok v Košiciach a dom v Nitre. Správcom dane pri pozemku je mesto Košice a správcom dane v prípade domu je mesto Nitra.

Platenie dane z nehnuteľnosti na rok 2020

Daň z nehnuteľností na rok 2020 platí každý daňovník, ktorý v roku 2019 a v rozmedzí dátumov od 2.1.2019 do 1.1.2020 (vrátane) bol vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ako sme už vyššie v článku spomínali, predmetom dane z nehnuteľností sú pozemky, stavby, byty alebo nebytové priestory.

Pozor: Ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností dňa 1.1.2019, daň z nehnuteľnosti zaplatil už aj na rok 2019.

Vznik daňovej povinnosti pri dani z nehnuteľností na rok 2020

Daňová povinnosť vzťahujúca sa na daň z nehnuteľností vzniká 1. januára 2020 v tom prípade, ak sa daňovník stal v roku 2019:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom,
 • užívateľom nehnuteľnosti,

ktorá je predmetom dane. Bližší popis vlastníka, správcu, nájomcu alebo užívateľa závisí od predmetu dane z nehnuteľností a je upravený v zákone o miestnych daniach.

Daňová povinnosť vzniká aj v prípade, ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára 2020.

Prečítajte si tiež

Špeciálnym prípadom, ktorý sa týka dane z nehnuteľností je jej nadobudnutie vydražením alebo dedením. Od roku 2015 neprišlo k žiadnym zmenám, a preto je náš článok Vydraženie nehnuteľnosti a dedenie nehnuteľnosti v roku 2015 stále aktuálny.

Príklad na vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2020:

Martin si v novembri 2019 kúpil dom. Do katastra nehnuteľností bol ako vlastník zapísaný 15. novembra 2019. Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností mu vzniká 1. januára 2020.

Prečítajte si tiež

Počas roka môže dôjsť aj k udalosti, kedy sa daňovník stane majiteľom nehnuteľnosti, ale v tom istom roku ju stihne aj predať. V takomto prípade daňovník nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, pretože k 1. januáru 2020 už daňovník nie je vlastníkom danej nehnuteľnosti. Podmienkou ale je, aby daňovník túto nehnuteľnosť nenadobudol 1. januára 2019, pretože v tomto prípade by daňovníkovi vznikla povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľností vzťahujúcu sa na rok 2019.

Zánik daňovej povinnosti pri dani z nehnuteľností na rok 2020

Daňová povinnosť pri dani z nehnuteľnosti zaniká 31. decembra 2019, ak daňovníkovi v roku 2019 zanikne:

 • vlastníctvo,
 • správa,
 • nájom,
 • užívanie,

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Príklad na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2020:

Andrej v júli 2019 predal byt, ktorý vlastnil a bol vymazaný ako vlastník z katastra nehnuteľností. Daňová povinnosť Andrejovi zanikla k 31. decembru 2019, a teda mu zanikla povinnosť platiť daň z nehnuteľností na rok 2020, ktorá sa vzťahuje na tento byt.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 a lehota na podanie

Podať daňové priznanie musí podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Existujú dva typy daňového priznania k dani z nehnuteľností, a to:

 • priznanie k dani z nehnuteľností,
 • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník pri prvom vzniku daňovej povinnosti, a teda daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva správcovi dane prvýkrát.

Príklad na priznanie k dani z nehnuteľností:

Martin si v novembri 2019 kúpil dom v Púchove. Do katastra nehnuteľností bol ako vlastník zapísaný 15. novembra 2019 a daňová povinnosť mu vzniká 1. januára 2020. Martinovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2020. Správcom dane je mesto Púchov.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v prípade, ak:

 • sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
 • došlo k zmene súvisiacej s nehnuteľnosťou, napríklad zmene jej druhu alebo výmery alebo účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 • daňovníkovi zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

Príklad na čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností:

Daniela kúpila v máji 2019 stavebný pozemok v Považskej Bystrici. Daniela už v minulosti podala daňové priznanie k dani z nehnuteľností k domu, ktorý si v minulosti kúpila. Keďže sa v máji 2019 stala vlastníkom pozemku, vznikla jej daňová povinnosť k 1. januáru 2020 a povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2020. Správcom dane je mesto Považská Bystrica.

Aj v prípade daňového priznania k dani z nehnuteľností možno podať opravné priznanie alebo dodatočné priznanie. Dodatočné priznanie podáva daňovník, ak chce opraviť daňové priznanie k dani z nehnuteľností, a to pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Opravné priznanie podáva daňovník v tom prípade, ak chce opraviť priznanie po uplynutí lehoty na jeho podanie.

Tlačivo pre priznanie k dani z nehnuteľností je zverejnené na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky a je jednotné pre fyzické aj právnické osoby. Tlačivo možno podať osobne, zaslať poštou alebo elektronicky (v tomto prípade musí mať obec túto službu zriadenú).

Lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je do 31. januára 2019.

Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností na rok 2020

Daňovník si svoju daňovú povinnosť týkajúcu sa dane z nehnuteľností sám nevypočíta.

Daňovník prostredníctvom priznania oznámi správcovi dane údaje potrebné na výpočet dane z nehnuteľností, ako sú napríklad výmera bytu, pozemku alebo počet poschodí stavby. Následne správca dane sám vypočíta daňovú povinnosť daňovníka, ktorú mu oznámi spolu s potrebnými údajmi na jej úhradu. V roku 2020 sa treba pravdepodobne pripraviť na platenie vyššej dane z nehnuteľností, nakoľko veľký počet miest a obcí zvyšovali jej sadzby.

Splatnosť dane je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo daňovníkovi doručené od správcu dane. Daň z nehnuteľností sa môže platiť aj v splátkach, avšak takéto platenie musí určiť správca dane.

V krajských mestách Slovenska pokračuje trend razantného zvyšovanie dane z nehnuteľností. Aký vplyv to má na malých a stredných podnikateľov približujeme aj na príkladoch v článku Zvýšenia dane z nehnuteľností pocítia najviac malé firmy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023

Nadobudli ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové povinnosti podnikateľa s termínom 31.1.2022

Termín 31. január je lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie. Prinášame ich prehľad.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31.1.2022. Kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, resp. zaniká daňová povinnosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky