Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Kto musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v akej lehote a ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 sa v štandardných prípadoch podáva do 31.1.2020. Obsahuje 4 strany, pričom v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel môže byť viac tretích strán v závislosti od počtu vozidiel, za ktoré sa podáva daňové priznanie.

Kto musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva daňovník (fyzická alebo právnická osoba) za vozidlo kategórie L, M, N, O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. 

V súlade s § 3 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z motorových vozidiel”) je daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 • je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa nepodáva za vozidlo, ktoré nie je predmetom dane. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo používané na skúšobné jazdy so zvláštnym evidenčným číslom, ani vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností zapísané v osvedčení o evidencii ako špeciálne vozidlo a ktoré nie je určené na prepravu (napríklad vysokozdvižná plošina, vyprosťovacie vozidlo).

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa štandardne podáva za kalendárny rok. Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Tzn. daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 sa podáva do 31.1.2020.

Prečítajte si tiež

V určitých špecifických prípadoch nie je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ale iné obdobie určené v § 9 zákona o dani z motorových vozidiel.  Aj v týchto prípadoch sa daňové priznanie podáva do 1 mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia. Jedine v prípade, keď daňovník zomrie, daňové priznanie za zomrelého daňovníka podáva dedič najneskôr do 3 mesiacoch po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. Dedič môže požiadať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania o predĺženie lehoty.

Zdaňovacie obdobie podľa § 9 zákona o dani z motorových vozidiel  je odlišné od kalendárneho roka v nasledovných prípadoch:

 • ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie,
 • ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou,
 • ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz,
 • ak daňovník ukončil podnikanie,
 • ak daňovník zomrel.

Od 1.1.2020 bude platiť, že nielen daňovník, ktorý ukončil podnikanie, ale aj daňovník, ktorý prerušil podnikanie, podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 1 mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Pričom zdaňovacie obdobie tohto daňovníka sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie.

Ktorému daňovému úradu podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Daňovník podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel miestne príslušnému daňovému úradu. U právnickej osoby je miestne príslušný daňový úrad podľa jej sídla, u fyzickej osoby podľa miesta jej trvalého pobytu.

Pokiaľ miestnu príslušnosť nejde určiť, daňovník podáva daňové priznanie daňovému úradu podľa umiestnenia jeho organizačnej zložky podľa Obchodného zákonníka, inak podľa miesta, v ktorom daňovník vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.

V prípade, že ani podľa vyššie uvedených kritérií nie je možné určiť miestnu príslušnosť, daňovník podáva daňové priznanie Daňovému úradu Bratislava.

Pokiaľ má daňovník sídlo v Žiline a využíva na podnikanie vozidlo s prešovskou poznávacou značkou, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel bude podávať daňovému úradu v Žiline.

Takmer každý daňovník je povinný komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Znamená to, že aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel budú daňovníci podávať elektronicky. Elektronické podávanie listín je povinné pre:

 • platiteľov dane z pridanej hodnoty,
 • právnické osoby zapísané v obchodnom registri,
 • fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Na 1. a 2. strane daňového priznania sa uvádzajú všeobecné údaje - o daňovom priznaní, daňovníkovi a osobe podávajúcej daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Na 3. strane sa uvádzajú údaje o jednotlivých vozidlách, za ktoré sa podáva daňové priznanie a na 4. strane sa uvádza sumarizácia dane za všetky vozidlá (z riadneho a dodatočného daňového priznania), žiadosť o vrátenie daňového preplatku a poznámky. 

Na 1. strane daňového priznania k dani z motorových vozidiel vyplní daňovník:

 • či je fyzická osoba, právnická osoba alebo zahraničná osoba,
 • svoje DIČ, resp. rodné číslo,
 • dátum narodenia - len v prípade, ak ide o daňovníka, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike,
 • či podáva daňové priznanie, opravné alebo dodatočné daňové priznanie,
 • za aké zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie - pokiaľ je zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2019, uvedie dátumy od 01.01.2019 do 31.12.2019,
 • dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania v prípade, ak podáva dodatočné daňové priznanie.

V I. ODDIELE uvedie daňovník údaje o sebe - pokiaľ je daňovníkom fyzická osoba, vyplní riadky 03 až 06 daňového priznania. V prípade, že daňovníkom je právnická osoba, vyplní riadok 07 daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Riadky č. 08 až 14 sú spoločné pre fyzickú osobu aj pre právnickú osobu.

Prečítajte si tiež

Riadky 15 až 20 sa vypĺňajú len v prípade zahraničnej osoby, ktorá má umiestnenú organizačnú zložku v Slovenskej republike. Pokiaľ má viac organizačných zložiek, ich adresy uvedie v VII. ODDIELE - Poznámky.

V II. ODDIELE uvedie daňovník údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Napríklad za daňovníka - s.r.o. môže podávať daňové priznanie štatutárny zástupca (konateľ), ktorého údaje sa uvedú v II. ODDIELE.

Na strane č. 3 sa uvádza výpočet dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane podľa zákona o dani z motorových vozidiel. V tomto článku uvedieme stručne, čo sa uvádza na jednotlivých riadkoch daňového priznania. Podrobnejšie informácie o údajoch uvádzaných v daňovom priznaní sa dozviete v článkoch:

Dátum prvej evidencie vozidla - uvádza sa dátum z riadku B osvedčenia o evidencii - časť II (veľkého technického preukazu).

Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti uvádza daňovník len v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikla alebo zanikla daňová povinnosť. Pokiaľ pri tom istom vozidle vznikla a zanikla daňová povinnosť opakovane, daňovník uvádza opakované dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti v VII. ODDIELE - Poznámky. Napríklad zamestnávateľ vyplácajúci cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla nepoužívaného na podnikanie uvádza opakované dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti pri danom vozidle v VII. ODDIELE.

Dátum vzniku na riadku 02 III. ODDIELU sa uvádza napríklad v prípade kúpy vozidla daňovníkom v priebehu zdaňovacieho obdobia. Pokiaľ daňovník používa počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo, ktoré je predmetom dane z motorových vozidiel, nevypĺňa riadok 02 III. ODDIELU ani VII. ODDIEL pri tomto vozidle. 

Viac o tom, kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť sa dozviete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Kategória a druh vozidla sa v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel uvedú z riadku I osvedčenia o evidencii - časť II. Pri vozidle kategórie L, M, N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, sa na riadku 07 daňového priznania uvedie výkon motora v kW. Pri vozidle kategórie L a M sa na riadku 06 daňového priznania uvedie zdvihový objem valcov motora v cm3. Pri úžitkových vozidlách a automobiloch sa v daňovom priznaní vypĺňa riadok 08 a 09 - hmotnosť vozidla (najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť) v tonách a počet náprav.

Na riadku 10 daňového priznania uvedie daňovník, podľa ktorého písmena § 3 zákona o dani z motorových vozidiel je daňovníkom. Napríklad či je držiteľom vozidla (§ 3 písm. a)), či je zamestnávateľom vyplácajúcim náhrady zamestnancom (§ 3 písm. e)), a pod.

V súlade s § 4 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel je od dane oslobodené vozidlo:

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Iba oslobodenie od dane z motorových vozidiel v prípade vozidiel diplomatických misií a konzulárnych úradov (ak je zaručená vzájomnosť) sa neuvádza v daňovom priznaní. Vozidlá záchrannej služby, vozidlá vykonávajúce osobnú pravidelnú dopravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme a vozidlá používané len v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe sa uvádzajú v daňovom priznaní na riadku 11 daňového priznania. Pokiaľ je vozidlo oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d), uvádza sa v daňovom priznaní, ale posledným vyplneným riadkom na 3. strane daňového priznania je riadok 11 daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Prečítajte si tiež

Na riadkoch 12 až 20 daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa vypočíta ročná sadzba dane, úprava ročnej sadzby dane a daň, resp. pomerná časť dane z motorových vozidiel. Ako sa vypočíta sadzba dane, daň z motorových vozidiel a predpokladaná daň na rok 2020 sa dozviete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019.

Riadky 22 až 24 daňového priznania sa vyplnia len pri podávaní dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Vo IV. ODDIELE - Sumarizácia dane za všetky vozidlá z daňového priznania sa uvádza:

 • celkový počet vozidiel v daňovom priznaní,
 • celková daň za všetky vozidlá z daňového priznania,
 • zaplatené preddavky,
 • daň na úhradu alebo daňový preplatok - v závislosti od toho, či zaplatené preddavky boli nižšie alebo vyššie ako celková daň za všetky vozidlá,
 • predpokladaná daň na ďalšie zdaňovacie obdobie,
 • počet strán III. oddielu.

V. ODDIEL vypĺňa daňovník len vtedy, ak podáva dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

V prípade, že daňovníkovi vznikol v daňovom priznaní daňový preplatok na dani z motorových vozidiel, vypĺňa aj VI. ODDIEL - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku, kde uvedie aj dátum žiadosti a podpis daňovníka (ak podáva daňové priznanie v listinnej podobe).

Všetci daňovníci uvedú na konci daňového priznania dátum vyplnenia daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňovníci podávajúci daňové priznanie v listinnej podobe, uvedú vedľa dátumu podpis daňovníka, resp. zástupcu.

Na stiahnutie: Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?

ESG vykazovanie – čo treba vedieť

Čo je ESG, aké informácie o udržateľnosti bude potrebné vykazovať a ako sa bude povinnosť ESG vykazovania postupne zavádzať?

Používanie elektromobilu v praxi: otázky a odpovede

Treba elektromobil nabíjať vždy do 100 %? Kde nájsť nabíjačky a ako sa za nabíjanie platí? Praktické informácie pre každého, kto si chce kúpiť či nedávno kúpil elektrické auto.

Pohonné látky ako daňové výdavky (náklady) firmy

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo, si môže do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Ako na to?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky