Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Kto musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v akej lehote a ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 sa v štandardných prípadoch podáva do 31.1.2020. Obsahuje 4 strany, pričom v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel môže byť viac tretích strán v závislosti od počtu vozidiel, za ktoré sa podáva daňové priznanie.

Kto musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva daňovník (fyzická alebo právnická osoba) za vozidlo kategórie L, M, N, O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. 

V súlade s § 3 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z motorových vozidiel”) je daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 • je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa nepodáva za vozidlo, ktoré nie je predmetom dane. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo používané na skúšobné jazdy so zvláštnym evidenčným číslom, ani vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností zapísané v osvedčení o evidencii ako špeciálne vozidlo a ktoré nie je určené na prepravu (napríklad vysokozdvižná plošina, vyprosťovacie vozidlo).

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa štandardne podáva za kalendárny rok. Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Tzn. daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 sa podáva do 31.1.2020.

Prečítajte si tiež

V určitých špecifických prípadoch nie je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ale iné obdobie určené v § 9 zákona o dani z motorových vozidiel.  Aj v týchto prípadoch sa daňové priznanie podáva do 1 mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia. Jedine v prípade, keď daňovník zomrie, daňové priznanie za zomrelého daňovníka podáva dedič najneskôr do 3 mesiacoch po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. Dedič môže požiadať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania o predĺženie lehoty.

Zdaňovacie obdobie podľa § 9 zákona o dani z motorových vozidiel  je odlišné od kalendárneho roka v nasledovných prípadoch:

 • ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie,
 • ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou,
 • ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz,
 • ak daňovník ukončil podnikanie,
 • ak daňovník zomrel.

Od 1.1.2020 bude platiť, že nielen daňovník, ktorý ukončil podnikanie, ale aj daňovník, ktorý prerušil podnikanie, podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 1 mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Pričom zdaňovacie obdobie tohto daňovníka sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie.

Ktorému daňovému úradu podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Daňovník podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel miestne príslušnému daňovému úradu. U právnickej osoby je miestne príslušný daňový úrad podľa jej sídla, u fyzickej osoby podľa miesta jej trvalého pobytu.

Pokiaľ miestnu príslušnosť nejde určiť, daňovník podáva daňové priznanie daňovému úradu podľa umiestnenia jeho organizačnej zložky podľa Obchodného zákonníka, inak podľa miesta, v ktorom daňovník vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.

V prípade, že ani podľa vyššie uvedených kritérií nie je možné určiť miestnu príslušnosť, daňovník podáva daňové priznanie Daňovému úradu Bratislava.

Pokiaľ má daňovník sídlo v Žiline a využíva na podnikanie vozidlo s prešovskou poznávacou značkou, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel bude podávať daňovému úradu v Žiline.

Takmer každý daňovník je povinný komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Znamená to, že aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel budú daňovníci podávať elektronicky. Elektronické podávanie listín je povinné pre:

 • platiteľov dane z pridanej hodnoty,
 • právnické osoby zapísané v obchodnom registri,
 • fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Na 1. a 2. strane daňového priznania sa uvádzajú všeobecné údaje - o daňovom priznaní, daňovníkovi a osobe podávajúcej daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Na 3. strane sa uvádzajú údaje o jednotlivých vozidlách, za ktoré sa podáva daňové priznanie a na 4. strane sa uvádza sumarizácia dane za všetky vozidlá (z riadneho a dodatočného daňového priznania), žiadosť o vrátenie daňového preplatku a poznámky. 

Na 1. strane daňového priznania k dani z motorových vozidiel vyplní daňovník:

 • či je fyzická osoba, právnická osoba alebo zahraničná osoba,
 • svoje DIČ, resp. rodné číslo,
 • dátum narodenia - len v prípade, ak ide o daňovníka, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike,
 • či podáva daňové priznanie, opravné alebo dodatočné daňové priznanie,
 • za aké zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie - pokiaľ je zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2019, uvedie dátumy od 01.01.2019 do 31.12.2019,
 • dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania v prípade, ak podáva dodatočné daňové priznanie.

V I. ODDIELE uvedie daňovník údaje o sebe - pokiaľ je daňovníkom fyzická osoba, vyplní riadky 03 až 06 daňového priznania. V prípade, že daňovníkom je právnická osoba, vyplní riadok 07 daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Riadky č. 08 až 14 sú spoločné pre fyzickú osobu aj pre právnickú osobu.

Prečítajte si tiež

Riadky 15 až 20 sa vypĺňajú len v prípade zahraničnej osoby, ktorá má umiestnenú organizačnú zložku v Slovenskej republike. Pokiaľ má viac organizačných zložiek, ich adresy uvedie v VII. ODDIELE - Poznámky.

V II. ODDIELE uvedie daňovník údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Napríklad za daňovníka - s.r.o. môže podávať daňové priznanie štatutárny zástupca (konateľ), ktorého údaje sa uvedú v II. ODDIELE.

Na strane č. 3 sa uvádza výpočet dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane podľa zákona o dani z motorových vozidiel. V tomto článku uvedieme stručne, čo sa uvádza na jednotlivých riadkoch daňového priznania. Podrobnejšie informácie o údajoch uvádzaných v daňovom priznaní sa dozviete v článkoch:

Dátum prvej evidencie vozidla - uvádza sa dátum z riadku B osvedčenia o evidencii - časť II (veľkého technického preukazu).

Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti uvádza daňovník len v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikla alebo zanikla daňová povinnosť. Pokiaľ pri tom istom vozidle vznikla a zanikla daňová povinnosť opakovane, daňovník uvádza opakované dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti v VII. ODDIELE - Poznámky. Napríklad zamestnávateľ vyplácajúci cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla nepoužívaného na podnikanie uvádza opakované dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti pri danom vozidle v VII. ODDIELE.

Dátum vzniku na riadku 02 III. ODDIELU sa uvádza napríklad v prípade kúpy vozidla daňovníkom v priebehu zdaňovacieho obdobia. Pokiaľ daňovník používa počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo, ktoré je predmetom dane z motorových vozidiel, nevypĺňa riadok 02 III. ODDIELU ani VII. ODDIEL pri tomto vozidle. 

Viac o tom, kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť sa dozviete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Kategória a druh vozidla sa v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel uvedú z riadku I osvedčenia o evidencii - časť II. Pri vozidle kategórie L, M, N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, sa na riadku 07 daňového priznania uvedie výkon motora v kW. Pri vozidle kategórie L a M sa na riadku 06 daňového priznania uvedie zdvihový objem valcov motora v cm3. Pri úžitkových vozidlách a automobiloch sa v daňovom priznaní vypĺňa riadok 08 a 09 - hmotnosť vozidla (najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť) v tonách a počet náprav.

Na riadku 10 daňového priznania uvedie daňovník, podľa ktorého písmena § 3 zákona o dani z motorových vozidiel je daňovníkom. Napríklad či je držiteľom vozidla (§ 3 písm. a)), či je zamestnávateľom vyplácajúcim náhrady zamestnancom (§ 3 písm. e)), a pod.

V súlade s § 4 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel je od dane oslobodené vozidlo:

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Iba oslobodenie od dane z motorových vozidiel v prípade vozidiel diplomatických misií a konzulárnych úradov (ak je zaručená vzájomnosť) sa neuvádza v daňovom priznaní. Vozidlá záchrannej služby, vozidlá vykonávajúce osobnú pravidelnú dopravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme a vozidlá používané len v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe sa uvádzajú v daňovom priznaní na riadku 11 daňového priznania. Pokiaľ je vozidlo oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d), uvádza sa v daňovom priznaní, ale posledným vyplneným riadkom na 3. strane daňového priznania je riadok 11 daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Prečítajte si tiež

Na riadkoch 12 až 20 daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa vypočíta ročná sadzba dane, úprava ročnej sadzby dane a daň, resp. pomerná časť dane z motorových vozidiel. Ako sa vypočíta sadzba dane, daň z motorových vozidiel a predpokladaná daň na rok 2020 sa dozviete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019.

Riadky 22 až 24 daňového priznania sa vyplnia len pri podávaní dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Vo IV. ODDIELE - Sumarizácia dane za všetky vozidlá z daňového priznania sa uvádza:

 • celkový počet vozidiel v daňovom priznaní,
 • celková daň za všetky vozidlá z daňového priznania,
 • zaplatené preddavky,
 • daň na úhradu alebo daňový preplatok - v závislosti od toho, či zaplatené preddavky boli nižšie alebo vyššie ako celková daň za všetky vozidlá,
 • predpokladaná daň na ďalšie zdaňovacie obdobie,
 • počet strán III. oddielu.

V. ODDIEL vypĺňa daňovník len vtedy, ak podáva dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

V prípade, že daňovníkovi vznikol v daňovom priznaní daňový preplatok na dani z motorových vozidiel, vypĺňa aj VI. ODDIEL - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku, kde uvedie aj dátum žiadosti a podpis daňovníka (ak podáva daňové priznanie v listinnej podobe).

Všetci daňovníci uvedú na konci daňového priznania dátum vyplnenia daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňovníci podávajúci daňové priznanie v listinnej podobe, uvedú vedľa dátumu podpis daňovníka, resp. zástupcu.

Na stiahnutie: Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky