Dôležité čísla v podnikaní v roku 2017

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Prehľad kľúčových čísiel na rok 2017 najmä pre oblasť daní, miezd, stravného a pracovných ciest.

Dôležité čísla v roku 2017 pre živnostníkov a iné SZČO (fyzické osoby)

 • 198,09 eur - suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu. Ide o referenčnú veličinu, od ktorej sa odvíjajú ďalšie dôležité čísla v roku 2017 (napr. nezdaniteľné časti).
 • 883,00 eur – priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za rok 2015. Ide o referenčnú veličinu, od ktorej sa odvíjajú ďalšie dôležité čísla v roku 2017 (napr. minimálne odvody živnostníkov).
 • 19 % - základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby. Táto sadzba dane a použije pri vyčíslení daňovej povinnosti za rok 2017 zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima pre rok 2017 (t. j. 35 022,31 eura).
 • 25 % - zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby. Použije sa pri vyčíslení daňovej povinnosti zo základu dane, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy životného minima (t. j. 35 022,31 eura).
 • 3 803,33 eura – nezdaniteľná časť základ udane na daňovníka. Celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2017 môže uplatniť živnostník, ktorého základ dane nepresiahol 100-násobok sumy životného minima (19 809,00 eur) a zároveň napr. nepoberal starobný dôchodok.
 • 256,92 eura – ročná suma daňového bonusu. Živnostník alebo iná SZČO môže uplatniť daňový bonus len v daňovom priznaní. Ide o sumu daňového bonusu na jedno vyživované dieťa.
 • 2 610,00 eur – ročná suma zdaniteľných príjmov na priznanie daňového bonusu. Aby bol živnostníkovi alebo inej SZČO priznaný nárok na daňový bonus, musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy aspoň v tejto sume. Zároveň nesmie vykázať daňovú stratu.
 • 1 901,67 eura – hranica pre vznik povinnosti podať daňové priznanie. Živnostníci alebo iné SZČO, ktoré nedosiahnu zdaniteľné príjmy aspoň v sume polovice nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (3 803,33 €/2) nemusia podať daňové priznanie za rok 2016.
 • 17,00 eur – minimálna suma daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť za rok 2016 nie je aspoň 17,01 eura, daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí.
 • 5,00 eur – minimálna suma dane na úhradu. Ak daň na úhradu (napr. kladný rozdiel medzi daňovou povinnosťou a zaplatenými preddavkami) v daňovom priznaní nebude vyššia ako 5 eur, daňovému úradu sa neplatí.
 • 2 500,00 eur – hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky. Ak výška poslednej známej daňovej povinnosti je nižšia alebo rovná 2 500 eur, nevzniká povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov.
 • 16 600,00 eur – hranica pre určenie periodicity platenia preddavkov. Ak je výška poslednej známej daňovej povinnosti vyššia ako 2 500 eur ale zároveň je nižšia alebo rovná ako 16 600 eur, vzniká povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Ak je výška poslednej známej daňovej povinnosti aspoň 16 600,01 eura, vzniká povinnosť platiť preddavky mesačne vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 61,81 eura – minimálne mesačné preddavky (odvody) na zdravotné poistenie. Začínajúci živnostníci a iné SZČO (alebo tí s nižším zárobkom) spravidla platia mesačné zdravotné odvody v minimálnej výške.
 • 5 298,00 eura – minimálny vymeriavací základ pre odvod poistného (ročného) na zdravotné poistenie. Živnostník a iná SZČO, ktorá nie je študentom alebo dôchodcom nezaplatí odvody do zdravotnej poisťovne nižšie ako 14 %, resp. 7 % z minimálneho základu.
 • 146,35 eura – minimálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie. Živnostníci a iné SZČO, ktorým vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a dosiahli nižší zárobok, platia mesačne minimálne sociálne odvody.
 • 2 048,99 eura – maximálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie. Živnostníci a iné SZČO, ktorým vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a dosiahli vysoký zárobok, neplatia mesačne vyššie odvody, ako je maximálny limit stanovený zákonom.
 • 5 298,00 eura – hranica pre vznik/zánik povinnosti platiť mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie. Živnostníci a iné SZČO, ktoré mali v roku 2016 príjmy vyššie/nižšie alebo rovné ako uvedená hranica, tým v roku 2017 vznikne/zanikne (ak v minulosti vznikla) povinnosť platiť odvody poistného do Sociálnej poisťovne.
 • 25 % – výška PN-ky vypočítaná z vymeriavacieho základu počas prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • 55 % - výška PN-ky vypočítaná z vymeriavacieho základu od štvrtého dňa až do uplynutia 52. týždňa dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • 4,50 eura – maximálna suma daňových výdavkov na stravovanie za každý odpracovaný deň. Suma, ktorú možno zahrnúť do daňových výdavkov a ktorá musí byť preukázaná dokladom o nákupe jedla napr. v reštaurácii alebo dokladom o úhrade faktúry za nákup stravných lístkov.
 • 0,183 eura – základná náhrada za 1 km jazdy súkromným autom na pracovnej ceste. Vlastníkom motorového vozidla musí byť živnostník, resp. iná SZČO, musí ísť o osobné motorové vozidlo a súčasne vozidlo nemohlo byť v minulosti zaradené v obchodnom majetku (napr. vozidlo zaradené v účtovníctve a vyradené do osobného majetku) tohto podnikateľa.
 • 4,50 eura, 6,70 eura a 10,30 eura – sumy stravného (daňových nákladov) pri tuzemských pracovných cestách. Ide o pracovné cesty v rámci SR. Pri pracovnej ceste v roku 2017, ktorá trvá 5 až 12 hodín si živnostník, resp. iná SZČO môže zahrnúť do daňových nákladov 4,50 eura. Ak pracovná cesta trvá 12 až 18 hodín, do daňových nákladov je možné zahrnúť 6,70 eura a ak pracovná cesta trvá viac ako 18 hodín, daňovým nákladom je suma vo výške 10,30 eura.

Dôležité čísla v roku 2017 pre s.r.o. a iné firmy (právnické osoby)

Prečítajte si tiež
 • 21 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby. S.r.o., iným firmám a právnickým osobám sa znížila sadzba dane z príjmov z 22 % na 21 %.
 • 19 % - základná sadzba zrážkovej dane (dane z príjmov vyberanej zrážku). Zrážková daň sa vyberá pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Vyberá ju platiteľ príjmu, ktorý je zároveň aj platiteľom zrážkovej dane. Daň z príjmov sa vyberá zrážkou napr. pri vyplatení autorských honorárov alebo pri výplate zákonom určených príjmov, ktoré sa musia zdaniť v SR, zahraničným subjektom (t. j. daňovníkom z obmedzenou daňovou povinnosťou v SR).
 • 35 % - zvýšená sadzba zrážkovej dane (dane z príjmov vyberanej zrážku). Táto sadzba dane sa použije pri výplate zákonom určených príjmov, ktoré sa musia zdaniť v SR, zahraničným subjektom z tzv. nezmluvných štátov (daňových rajov). Taktiež ide o daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR. Zvýšenou sadzbou zrážkovej dane sa zdaňujú aj dividendy vyplatené fyzickým a právnickým osobám usadených v tzv. nezmluvných štátoch (daňových rajoch).
 • 7 % - znížená sadzba zrážkovej dane (dane z príjmov vyberanej zrážkou). Ide o novú sadzbu dane z príjmov, ktorá platí od 1.1.2017 a ktorou sa zdaňujú napr. podiely na zisku (dividendy) vyplatené fyzickej osobe, likvidačné zostatky vyplatené fyzickej osobe, vyrovnacie podiely vyplatené fyzickej osobe.
 • 480,00 eur, 960,00 eur a 2 880,00 eur – daňová licencia právnickej osoby. Aj za rok 2017 budú firmy a iné právnické osoby (predovšetkým s.r.o.) povinné platiť daňovú licenciu, ak ich daňová povinnosť je nižšia ako výška daňovej licencie alebo ak vykážu za rok 2017 daňovú stratu. Firmy a iné právnické osoby, ktoré zamestnávajú aspoň 20 % zamestnancov so zdravotným postihnutím majú daňovú licenciu v polovičnej sume.
 • 1/4 – ročný nárok na odpočítanie daňovej straty. Daňové straty vykázané do roku 2014 (vrátane) je možné odpočítavať len rovnomerne vo výške 1/4 ročne. V roku 2017 bude možné odpočítať poslednú štvrtinu daňových strát vykázaných za roky 2010 až 2013.
 • 2 500,00 eur – hranica pre vznik povinnosti platenia preddavkov. Ak daň za predchádzajúci rok rozhodujúca pre platenie preddavkov (zjednodušený výpočet: základ dane za rok 2016 x sadzba dane 21 %) je menšia alebo rovná tejto sume, povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby nevzniká.
 • 16 600,00 eur – hranica pre určenie periodicity platenia preddavkov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 2 500 eur ale zároveň je nižšia alebo rovná ako 16 600 eur, vzniká povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške 1/4 dane za predchádzajúci rok. Ak jej výška presiahne 16 600,00 eura, vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok.
 • 14 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2013 až 2016. Pri vyplatení dividend zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie začínajúce od 1.1.2013 do 31.12.2016 sa aj v roku 2017 platia odvody na zdravotné poistenie. V rovnakej výške sa platí aj preddavok v priebehu kalendárneho roka, o ktorý sa zníži suma vyplatených dividend.
 • 10 %, resp. 5 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2011 a 2012. Pri vyplatení dividend zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie začínajúce od 1.1.2011 do 31.12.2012 sa platia odvody na zdravotné poistenie, pričom zdravotne postihnuté osoby majú sadzbu v polovičnej výške. V tomto prípade sa preddavok na zdravotné poistenie v priebehu kalendárneho roka neplatí.
 • 441,50 eura – dividendy za roky 2011 a 2012 oslobodené od zdravotných odvodov. Ak budú dividendy zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie začínajúce od 1.1.2011 do 31.12.2012 vyplatené v roku 2017, z tejto sumy sa zdravotné odvody nezaplatia.
 • 52 980,00 eur – maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody z dividend. Poistné na zdravotné poistenie z dividend vyplatených v roku 2017 sa zaplatí najviac tejto sumy. Zo sumy dividend presahujúcej maximálny vymeriavací základ pre rok 2017 sa zdravotné odvody nezaplatia.
 • 0,06 – koeficient hrozby úpadku obchodnej spoločnosti. Ak pomer vlastného imania a záväzkov klesne v roku 2017 pod uvedený koeficient, obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o. alebo inej firme) hrozí úpadok. Dôsledkom tejto situácie je, že obchodná spoločnosť sa dostáva do krízy, čím sa na ňu a jej štatutárov (napr. konateľov s.r.o.) vzťahujú osobitné postupy.
 • 350 000,00 eur (majetok netto), 700 000,00 eur (čistý obrat) a 10 zamestnancov – kritériá pre zostavenie najjednoduchšej a najmenej podrobnej účtovnej závierky. Firmy (napr. s.r.o.) zostavujú účtovné závierky v závislosti od ich veľkosti. Čím väčšia firma, tým podrobnejšie informácie v účtovnej závierke sprístupní verejnosti. Ak firma za roky (každý sa posudzuje samostatne) 2015 a 2016 neprekročila aspoň dve z troch uvedených kritérií, zverejní v účtovnej závierke (napr. konkurencii) najmenej podrobné finančné informácie za rok 2017.
Článok pokračuje pod reklamou

Dôležité čísla v roku 2017 pre zamestnancov a zamestnávateľov (mzdových účtovníkov)

 • 316,94 eura – mesačná časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Zamestnávateľ ju môže uplatniť pri výpočte čistej mzdy zamestnanca v prípade, ak u neho podpísal vyhlásenie.
 • 217,50 eura – minimálna mesačná hrubá mzda pre priznanie daňového bonusu. Zamestnávateľ môže zamestnancovi priznať nárok na mesačnú sumu daňového bonusu len v prípade, ak u neho podpísal vyhlásenie a v príslušnom mesiaci mu priznal hrubú mzdu aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy pre rok 2017.
 • 21,41 eura – mesačný daňový bonus. Zamestnanec má nárok na uplatnenie mesačného daňového bonusu na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, na ktoré si neuplatňuje v rovnakom kalendárnom mesiaci daňový bonus iný daňovník (napr. druhý z manželov). Zároveň musí mať u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie. O daňový bonus sa znižuje preddavok na daň z príjmov za príslušný kalendárny mesiac.
 • 200,00 eur – odvodová výnimka pre študentov. Študenti strednej alebo vysokej školy (resp. univerzity), ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študenta, neplatia zo svojho zárobku odvody na sociálne poistenie, ak si u zamestnávateľa uplatnia odvodovú výnimku a ich odmena neprekročí jej sumu. Ak ju prekročí, študent sociálne odvody zaplatí len z presahujúcej časti.
 • 380,00 eur – mesačná odpočítateľná položka na zdravotné poistenie. Zamestnávateľ môže pri výpočte zdravotných odvodov znížiť mzdu zamestnanca o odpočítateľnú položku. Pri príjme nad 380 eur sa odpočítateľná položka znižuje o dvojnásobok nárastu príjmu. Nárok na ňu zaniká pri príjme 570 eur.
 • 435,00 eur – mesačná minimálna mzda. Ide o mesačnú minimálnu mzdu v roku 2017 v prevej kategórii náročnosti práce. V najvyššej, 6. kategórii, je v dvojnásobnej sume (870,00 eur).
 • 2,50 eura – hodinová minimálna mzda. Ide o hodinovú minimálnu mzdu v roku 2017 v prvej kategórii náročnosti práce. V najvyššej, 6. kategórii, je v dvojnásobnej sume (5,00 eur).
 • 3,38 eura – minimálna suma stravného lístka. Zamestnávateľ musí zamestnancovi v pracovnom pomere poskytnúť v roku 2017 stravný lístok minimálne v tejto hodnote.
 • 55 % - výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na stravovanie sumou 55 % z ceny jedla, najviac vo výške 2,48 eura.
 • 4,50 eura, 6,70 eura a 10,30 eura – sumy stravného (cestovných náhrad) pri tuzemských pracovných cestách. Ide o pracovné cesty v rámci SR a nárok sa posudzuje spravidla za každý kalendárny deň samostatne. Pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín má zamestnanec nárok na stravné 4,50 eura. Ak pracovná cesta trvá 12 až 18 hodín, nárok na stravné je v sume 6,70 eura a ak pracovná cesta trvá viac ako 18 hodín, zamestnanec má nárok na stravné vo výške 10,30 eura.
 • 267,09 eura - maximálna PN. Zamestnávateľ zaplatí v roku 2017 zamestnancovi počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti náhradu príjmu najviac v tejto sume. Maximálny denný vymeriavací základ je pre rok 2017 vo výške 58,0602 eura.
 • 0,50 eura – minimálny príplatok za nočnú prácu. Za každú hodinu nočnej práce má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % hodinovej minimálnej mzdy, ktorá je od 1.1.2017 vo výške najmenej 2,50 eura.
 • 50 % - minimálny príplatok za prácu vo sviatok. Zamestnancovi patrí za prácu vo sviatok mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku.
 • 148,57 eura - maximálny zárobok evidovaného na úrade práce. Túto sumu môže mesačne v hrubom zarobiť nezamestnaný, ktorý je evidovaný na úrade práce a súčasne pracuje.
 • 4-násobok priemerného mesačného zárobku – limit zodpovednosti za škodu. Zamestnávateľ môže požadovať od jedného zamestnanca náhradu škody, ktorú spôsobil z nedbanlivosti, na ktorú vedome neupozornil alebo proti ktorej nezakročil. Výška náhrady za škodu spôsobenú na zverených hodnotách (napr. peniazoch, tovare a iných zásobách) alebo zverených predmetoch (napr. pracovného náradia) nie je limitovaná.
 • 198,09 eura – základná nepostihnuteľná suma pre výpočet exekučných zrážok. Táto je od 1.1.2016 vo výške 100 % životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorého suma je do 30.6.2017 vo výške 198,09 eura.
 • 49,52 eura – nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu pre výpočet exekučných zrážok. Táto je vo výške 25 % životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorého suma je do 30.6.2017 vo výške 198,09 eura.

Dôležité čísla v roku 2017 pre platiteľov DPH a iné zdaniteľné osoby

 • 20 % - základná sadzba DPH. Ide o základnú sadzbu DPH.
 • 10 % - znížená sadzba DPH. Vzťahuje sa na dodanie vybraných potravín (napr. chladené mäso z hovädzích zvierat, živé sladkovodné ryby, maslo) a iných tovarov (napr. antibiotiká, tlačené knihy, kontaktné šošovky).
 • 49 790,00 eur – limit obratu pre zákonnú registráciu pre DPH. Zdaniteľná osoba (najmä podnikateľ), ktorý dosiahne za 12 po sebe idúcich mesiacov obrat v uvedenej sume má povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH. Ako platiteľ DPH sa môže registrovať aj dobrovoľne pred dosiahnutím uvedeného obratu.
 • 14 000,00 eur – limit obratu pre nákup tovaru z krajín EU bez registrácie pre DPH. Ak napr. zdaniteľná osoba (najmä podnikateľ – neplatiteľ DPH) nakupuje tovar z iného členského štátu EÚ, je povinný sa v SR registrovať pre DPH, ak hodnota nakúpeného tovaru bez DPH má dosiahnuť 14 000,00 eur v kalendárnom roku. Registrovať sa je potrebné ešte pred nakúpením (objednaním) tovaru. Na tento účel sa môže registrovať pre DPH aj dobrovoľne pred dosiahnutím uvedeného obratu.
 • 100 000,00 eur – limit obratu pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby. Ide o jedno z kritérií pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby. Ak platiteľ DPH v roku 2016 nedosiahol uvedený obrat a odôvodnene predpokladá, že ho nedosiahne ani v roku 2017 a súčasne nie je na neho vyhlásený konkurz ani nevstúpil do likvidácie, môže sa rozhodnúť pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby. Ak uvedený obrat v roku 2017 dosiahne, musí uplatňovanie DPH na základe prijatia platby skončiť.
 • 50 000,00 eur – limit obratu pre mesačné podávanie súhrnného výkazu. Platiteľ DPH, ktorý uskutočňuje zdaniteľné obchody s tovarom v rámci EÚ (napr. dodáva tovar s oslobodením od DPH do iného členského štátu EÚ), musí sledovať uvedený limit. Ak ho dlhodobo v kalendárnych štvrťrokoch prekračuje, súhrnný výkaz musí podávať každý mesiac, v opačnom prípade môže podávať súhrnný výkaz štvrťročne.
 • 1 000,00 eur – hotovostný limit pre vystavenie zjednodušenej faktúry. Ak cena tovaru alebo služby vrátene DPH nie je viac ako 1 000 eur, platiteľ DPH a zdaniteľná osoba (napr. podnikateľ – neplatiteľ DPH) môže vystaviť zjednodušenú faktúru, ktorou je doklad z elektronickej registračnej pokladnice. Do 100 eur stačí vystaviť doklad o prijatí hotovosti.

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, ale aj osoby registrované pre DPH v roku 2020 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky