Internetový obchod (eshop) a registrácia pre DPH

Internetový obchod (eshop) a registrácia pre DPH
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daň z pridanej hodnoty (DPH) môže ovplyvniť eshop, aj keď nie je pre DPH registrovaný. Sú situácie, keď sa eshop pre DPH registrovať musí. Ak nemusí, kedy sa mu to oplatí?

Internetový obchod (eshop) podnikajúci na Slovensku (SZČO, s.r.o. a pod.), by venovať pozornosť registrácii pre DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Registrácia pre DPH závisí od týchto faktorov:

 • dosiahnutý obrat (rozhodujúce pri povinných registráciách),
 • ponúkaný sortiment (tovar, služby, elektronické služby, ich kombinácia),
 • zákazník (kto je zákazník a kam sa dodanie uskutočňuje).

V zákone o DPH je upravených päť typov registrácie, ktoré sa vzťahujú na väčšinu internetových obchodov (ehsopov). Majú však na internetový obchod (eshop) rôzny dopad. Týmito registráciami sú:

 • povinná registrácia pre DPH po presiahnutí obratu,
 • dobrovoľná registrácia pre DPH,
 • povinná alebo dobrovoľná registrácia pre DPH pri zásielkovom predaji tovaru,
 • povinná alebo dobrovoľná registrácia pre DPH pri nákupe tovaru z iného členského štátu EÚ,
 • registrácia pri službách a elektronických službách.

V tomto článku rozoberieme situácie, kedy má internetový obchod (eshop) povinnosť registrácie pre DPH, kedy sa mu oplatí registrovať pre DPH dobrovoľne a ako nastaviť procesy, aby boli v súlade s legislatívou. Na začiatok zadefinujeme (zjednodušene) niekoľko pojmov, ktoré majú osobitný význam pre účely DPH.

Základné pojmy v DPH pre internetový obchod (eshop)

Za tovar sa podľa zákona o DPH považujú napríklad hmotné hnuteľné a nehnuteľné veci (vrátane elektriny, plynu, vody, tepla, chladu a podobných nehmotných vecí). Tovar je z pohľadu zákona o DPH definovaný veľmi široko.

Zásielkovým predajom sa na účely zákona o DPH rozumie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z členského štátu EÚ iného, ako je členský štát EÚ, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre DPH, okrem dodania nových dopravných prostriedkov a tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet.

Pre účely DPH je službou všetko ostatné, čo nie je tovarom. Elektronickými službami sú podľa zákona o DPH:

 • poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia,
 • dodanie programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia,
 • dodanie obrázkov, textu a informácií a sprístupnenie databáz,
 • dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania udalostí,
 • vyučovanie na diaľku.

Povinná registrácia pre DPH pri dosiahnutí obratu

Pre povinnú registráciu pre DPH je rozhodujúce dosiahnutie obratu 49 790 eur. Dosiahnutie obratu sa testuje vždy za najviac 12 predchádzajúcich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. V prípade, ak sa internetovému obchodu darí, uvedený obrat dosiahne pomerne rýchlo. S povinnou registráciou pre DPH pri dosiahnutí obratu môže vzniknúť internetovému obchodu (eshopu) povinnosť zložiť zábezpeku na DPH z titulu daňovej rizikovosti. O zábezpeke na DPH nájdete informácie v článku Zábezpeka na DPH v roku 2015. Ak internetovému obchodu (eshopu) vznikne povinnosť zložiť zábezpeku na DPH, keď sa registruje pre DPH z dôvodu dosiahnutia obratu, musí ju zložiť (peňažne alebo bankovou zárukou), inak bude od neho vymáhaná.

Dobrovoľná registrácia pre DPH pred dosiahnutím obratu

Registrácia pre DPH, a teda postavenie platiteľa DPH, spravidla prináša zvýšenie administratívnych povinností (zvýšenie nákladov) a riziko daňovej kontroly DPH (riziko dodatočných nákladov). Aký je dôvod na to, aby sa internetový obchod (eshop) dobrovoľne registroval pre DPH dobrovoľne? Internetový obchod (eshop) by mal poznať štruktúru svojich súčasných a potenciálnych zákazníkov. Pre zákazníka, ktorý je platiteľom DPH, je výhodnejšie nakupovať taktiež od platiteľa DPH, pretože to znižuje jeho náklady. Jednoducho povedané, obchody medzi platiteľmi DPH sa uskutočňujú bez DPH a DPH zaplatí ten, kto platiteľom nie je. Ak sa internetový obchod (eshop) hodlá orientovať na predaj podnikateľom, registrácia pre DPH mu môže rozšíriť okruh zákazníkov.

Aj v prípade dobrovoľnej registrácie pre DPH sa môže na internetový obchod (eshop) vzťahovať zábezpeka na DPH. Povinnosť zložiť zábezpeku môže v tomto prípade spôsobiť okrem daňovej rizikovosti aj skutočnosť, že internetový obchod (eshop) v čase podania žiadosti o registráciu pre DPH neuskutočňuje dodanie tovarov a služieb (jednoducho povedané – zatiaľ nepredáva) alebo vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie. Ak by zábezpeka pre DPH bola príliš vysoká, nemusí byť zaplatená a internetový obchod (eshop) registrovaný pre DPH nebude. Tieto pravidlá by sa mali od roku 2016 zmeniť.

Registrácia pre DPH pri zásielkovom predaji tovaru

Zásielkový predaj tovaru je špecifický v tom, že internetový obchod (eshop) musí sledovať právnu úpravu DPH v inom členskom štáte EÚ. Zásielkový predaj tovaru sa riadi pravidlom, podľa ktorého sa internetový obchod (eshop) po dosiahnutí limitu obratu za určité časové obdobie (spravidla kalendárny rok alebo dva predchádzajúce bezprostredne po sebe nasledujúce kalendárne roky) musí registrovať pre DPH v členskom štáte EÚ, do ktorého tovar zasiela, pričom spravidla má možnosť registrovať sa pre DPH aj pred dosiahnutím limitu obratu.

Limit obratu pri zásielkovom predaji tovaru je podľa smernice EÚ o DPH stanovený v rozpätí 35 000 až 100 000 eur (resp. ekvivalent v národnej mene). Je ponechané na jednotlivých členských štátoch EÚ, aký limit obratu si vyberú. Akonáhle sa obrat pri zásielkovom predaji tovaru približuje k hranici 35 000 eur, mal by tejto oblasti internetový obchod (eshop) začať intenzívne venovať pozornosť. Aký je prínos či riziko dobrovoľnej registrácie pre DPH z titulu zásielkového predaja tovaru v inom členskom štáte EÚ?

Pri zásielkovom predaji tovaru uplatňuje slovenský internetový obchod buď slovenskú DPH alebo DPH iného členského štátu EÚ, do ktorého tovar zasiela. Výhoda sa pre internetový obchod (eshop) otvára v prípade, ak je sadzba DPH v inom členskom štáte EÚ nižšia ako slovenská. Ak je sadzba DPH v inom členskom štáte 17 %, internetový obchod môže získaný rozdiel (v porovnaní s 20 % sadzbou DPH v SR) využiť na zníženie ceny, financovanie marketingu alebo inak podľa vlastného uváženia. Riziko spočíva v povinnostiach (napr. daňové priznania, platenie DPH, kontroly) vo vzťahu k DPH v inom členskom štáte EÚ.

Registrácia pre DPH pri nákupe tovaru z iných členských štátov EÚ

Túto registráciu pre DPH môžu využívať internetové obchody (eshopy), ktoré nie sú platiteľmi DPH. Podobne ako v prípade zásielkového predaja tovaru, aj v tomto prípade výhoda plynie z rozdielnych sadzieb DPH.

Povinnosť registrovať sa pre DPH v SR z dôvodu nákupu tovaru z iných členských štátov EÚ internetovému obchodu (eshopu) vzniká nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého z iných členských štátov EÚ dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur. Žiadosť o registráciu pre DPH sa musí podať ešte pred nadobudnutím tovaru, ktorým sa má dosiahnuť limit 14 000 eur. Internetový obchod (eshop) môže požiadať o registráciu pre DPH aj pred dosiahnutím limitu 14 000 eur.

O registráciu pre DPH sa žiadosť nepodáva, ak je internetový obchod (neplatiteľ DPH) registrovaný pre DPH z dôvodu, že je príjemcom alebo dodávateľom služby (viac v nasledujúcej časti). Avšak, internetový obchod sa môže rozhodnúť, že pri nákupe tovaru z iných členských štátov EÚ registráciu pre DPH nevyužije.

V prípade registrácie pre DPH pri nákupe tovaru z iných členských štátov EÚ nemá internetový obchod (eshop) nárok na odpočítanie DPH. Výhodou však môže byť zaplatená nižšia DPH. Pre internetový obchod (eshop) je výhodnejšie registrovať sa pre DPH v SR z titulu nákupu tovaru z iných členských štátov EÚ vtedy, keď sadzba DPH v štáte dodávateľa (platiteľa DPH) je vyššia ako sadzba DPH v SR. Proti získanej výhode je nevyhnutné započítať dodatočné náklady, ktoré so sebou registrácia pre DPH v SR prináša (napr. platenie DPH, podávanie daňových priznaní).

Ak sa internetový obchod (eshop) rozhodne registrovať pre DPH pri nákupe tovaru z iných členských štátov EÚ, resp. uplatňovať registráciu pre DPH pri službách a elektronických službách aj pri nákupe tovaru z iných členských štátov EÚ, je povinný takto postupovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov. Na registráciu pre DPH pri nákupe tovaru z iných členských štátov EÚ sa zábezpeka na DPH nevzťahuje.

Článok pokračuje pod reklamou

Registrácia pre DPH pri službách a elektronických službách

Registrácia pre DPH pri službách dodávaných do iného členského štátu EÚ a službách prijímaných z iného členského štátu EÚ sa vzťahuje na internetový obchod (eshop), ktorý nie je platiteľom DPH, resp. nie je registrovaný pre DPH z dôvodu nákupu tovaru z iných členských štátov EÚ.

Samostatná oblasť podnikania internetového obchodu (eshopu) z pohľadu DPH je dodanie elektronických služieb nezdaniteľným osobám (najmä občanom – nepodnikateľom). Týka sa aj internetových obchodov (eshopov), ktoré nie sú platiteľmi DPH. Viac informácií k tejto problematike nájdete v článku Mini one stop shop (MOSS) – osobitná úprava zjednodušujúca platenie DPH. Na tomto mieste sa jej bližšie venovať nebudeme.

Vráťme sa k internetovému obchodu (eshopu), ktorý nie je platiteľom DPH, resp. nie je registrovaný pre DPH z dôvodu nákupu tovaru z iných členských štátov EÚ. V prvom rade je potrebné uviesť, že na registráciu z titulu poskytnutia služieb do iného členského štátu EÚ a prijatia služieb z iného členského štátu EÚ sa nevzťahuje limit.

Ak internetový obchod (neplatiteľ DPH) dodáva službu zahraničnému podnikateľovi (zdaniteľnej osobe), ktorý je usadený v inom členskom štáte EÚ, a tento podnikateľ je povinný platiť DPH v inom členskom štáte EÚ, je povinný požiadať daňový úrad o registráciu pre DPH ešte pred dodaním služby. V SR internetový obchod podáva súhrnný výkaz k DPH a fakturuje bez DPH. Pri prijatí služby je mechanizmus rovnaký, len sa internetový obchod (eshop) dostáva na druhú stranu transakcie. Keď internetový obchod (neplatiteľ DPH) prijíma službu od zahraničného podnikateľa (zdaniteľnej osoby) z iného členského štátu EÚ, je povinný platiť DPH v SR (nakupuje bez DPH ale v SR podáva daňové priznanie k DPH so slovenskou sadzbou DPH). Má povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH ešte pred prijatím služby.

V týchto prípadoch ide o registračnú povinnosť internetového obchodu (eshopu). Internetový obchod (eshop) nemá právo na odpočítanie DPH.

Procesy objednávania v internetovom obchode (eshope)

Problémy vyššie uvedené v článku by mal mať internetový obchod (v závislosti od veľkosti) automatizované už od procesu vytvorenia objednávky zákazníkom. Z identifikačných údajov zákazníka by malo byť zrejmé, či ide o podnikateľa alebo nepodnikateľa, kam požaduje tovar dodať (kde sa skončí preprava) alebo kde bude elektronická služba spotrebovaná, spôsob dopravy – či znáša náklady na prepravu internetový obchod, resp. objednáva prepravu zákazníkovi od dodávateľa. Taktiež by malo byť automatizované sledovanie obratov, či už pre povinnú registráciu pre DPH na základe dosiahnutia obratu alebo sledovanie obratov pre povinnosť registrácie pre DPH pri zásielkovom predaji tovaru.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky