Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v SR v rokoch 2004 - 2018

Ako sa menilo (ne)zdaňovanie podielov na zisku (dividend) od roku 2004 až do súčasnosti?

Prijatie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je označované ako daňová reforma. Táto daňová reforma bola druhou v poradí od roku 1989. Dňa 5. júna 2003 schválila vláda Koncepciu daňovej reformy v rokoch 2004 – 2006. Táto bola kľúčovým dokumentom pri tvorbe zákona o dani z príjmov, ktorý sa so zmenami a doplneniami uplatňuje už takmer 13 rokov.

Jednou zo základných zásad, na ktorých bol postavený aj zákon o dani z príjmov, je zásada jediného priameho zdanenia. V zmysle tejto zásady predmetom dane z príjmov už nemajú byť príjmy, ktoré už raz predmetom zdanenia boli. Koncepcia daňovej reformy ako príklady takýchto príjmov uvádzala vyplatené podiely na zisku po zdanení a dividendy.

Pre Slovenskú republiku je zaujímavým faktom platenie zdravotného poistenia z vyplatených podielov na zisku (dividend). Táto povinnosť bola zavedená do zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) do roku 2011.

I keď formálne nedošlo k zdaneniu, v konečnom dôsledku boli vyplatené podiely na zisku (dividendy) zaťažené iným odvodom. Pre príjemcu podielu na zisku (dividendy) bol výsledok rovnaký, nižší príjem.

Ako zdaniť dividendy v roku 2020 a akú sadzbu dane použiť, nájdete v článku Zdaňovanie dividend v roku 2020 (rozdelenie zisku za rok 2019).

Zdaňovanie a platenie zdravotného poistenia z podielov na zisku (dividend) od roku 2004 po súčasnosť

Od 1. 1. 2004 po súčasnosť nie je predmetom dane z príjmov podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom. Ak valné zhromaždenie s.r.o. rozhodlo o rozdelení zisku po zdanení spoločníkom, bola im vyplatená celá suma. Z podielov na zisku (dividend) za účtovné obdobia, ktoré začali 1. 1. 2011 a neskôr sa platí zdravotné poistenie. Vyplatené podiely na zisku (dividendy) je potrebné pri platení zdravotného poistenia rozdeľovať na dve skupiny.

Do prvej skupiny patria zisky dosiahnuté za účtovné obdobia, ktoré začali od 1.1.2011 do 31.12.2012. Podiely (dividendy) vyplatené z týchto ziskov podliehajú 10 %, resp. 5 % odvodu poistného na zdravotné poistenie. Tieto sadzby sa použijú, bez ohľadu na rok vyplatenia dividend.

Podiely na zisku (dividendy) do výšky minimálneho mesačného vymeriavacieho základu pre daný rok sú od platenia zdravotných odvodov oslobodené. Výška oslobodenia závisí od roku vyplatenia podielu na zisku (dividendy). Nerozhoduje, v ktorom účtovnom období bol zisk vytvorený. Prehľad týchto súm nájdete v tabuľke na konci článku. Ich výška sa pohybuje od 329,07 € v roku 2011 do 441,50 € v roku 2017.

Druhú skupinu tvoria podiely na zisku (dividendy) za zdaňovacie obdobia, ktoré začali 1. 1. 2013 a neskôr. Základná sadzba sa zvýšila na 14 % a zrušilo sa oslobodenie pri vyplatení podielu na zisku (dividendy) v nepatrnej výške.

Výška zdravotného poistenia je limitovaná ročným maximálnym vymeriavacím základom, t. j. maximálnej sumy, z ktorej sa odvod poistného platí. Do vymeriavacieho základu vstupuje okrem iných príjmov (napr. príjem zo zamestnania, základ dane zo živnosti) aj suma vyplatených podielov na zisku (dividend).

Článok pokračuje pod reklamou

Maximálny vymeriavací základ pre daný kalendárny rok sa počíta ako koeficient x priemerná mesačná mzda spred dvoch rokov. Významná zmena v stanovení maximálneho vymeriavacieho základu nastala od roku 2013, kedy sa koeficient zvýšil z 36 na 60. Zvýšila sa tak maximálna výška odvodu poistného na zdravotné poistenie, aj z dividend.

Maximálny vymeriavací základe je len jeden. Ak by mala fyzická osoba v roku 2015 viac druhov príjmov (napr. príjmy zo zamestnania, dividendy zo zisku za rok 2012, dividendy zo zisku za rok 2014), všetky sa spočítajú. Ak by bol ich súčet vyšší ako je maximálny vymeriavací základ, pomerne sa skrátia.

 

Rok vyplatenia dividendy Platenie zdravotného poistenia (odvodov) Zdaňovanie daňou z príjmu
1.1.2004 – 31.12.2010 Podiel na zisku (dividenda) nepodlieha plateniu zdravotného poistenia (odvodov). Podiel na zisku (dividenda) sa nezdaňuje.
2011 Sadzba: 10 %, 5 % Oslobodená suma: 329,07 € Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné: 26 802,00 €
2012 Sadzba: 10 %, 5 % Oslobodená suma: 339,89 € Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné: 27 684,00 €
2013 Sadzba: 14 % Sadzba (2011, 2012): 10 %, 5 % Oslobodená suma (2011, 2012): 393,00 € Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné: 47 160,00 €
2014 Sadzba: 14 % Sadzba (2011, 2012): 10 %, 5 % Oslobodená suma (2011, 2012): 402,50 € Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné: 48 300,00 €
2015 Sadzba: 14 % Sadzba (2011, 2012): 10 %, 5 % Oslobodená suma (2011, 2012): 412,00 € Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné: 49 440,00 €
2016 Sadzba: 14 % Sadzba (2011, 2012): 10 %, 5 % Oslobodená suma (2011, 2012): 429,00 € Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné: 51 480,00 €
2017 Sadzba: 14 % Sadzba (2011, 2012): 10 %, 5 % Oslobodená suma (2011, 2012): 441,50 € Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné: 52 980,00 € Sadzba: 7 % (návrh schválený vládou) Oslobodená suma: nie je Maximálna suma, z ktorej sa platí daň: nie je
2018 Podiel na zisku (dividenda) vytvorený v roku 2017 a neskôr nepodlieha plateniu zdravotného poistenia (odvodom). Podiel na zisku (dividenda) vytvorený v rokoch 2011 až 2016 podlieha zdravotným odvodom.

Poznámka: Polovičná sadzba poistného platí pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím.

Podľa novely zákona o dani z príjmov, ktorú schválila vláda SR, zdaňovať daňou z príjmov sa majú len podiely na zisku (dividendy), ktoré budú vytvorené za účtové obdobia začínajúce 1.1.2017 a neskôr. Navrhovanou právnou úpravou sa bude ešte zaoberať parlament.

Podiely na zisku (dividendy) vyplatené zo zisku vytvoreného za účtovné obdobia začaté pred 1.1.2017 budú podliehať len odvodu zdravotného poistenia. Relatívne nízke daňové zaťaženie tak nebude možné uplatniť do minulosti, i keď pôvodný návrh novely zákona o dani z príjmov s takýmto postupom počítal. Podiely na zisku (dividendy) sa však mali zdaňovať 15 % sadzbou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky