Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017

Aj v roku 2017 si daňovníci môžu znížiť svoj základ dane (príjmy) o nezdaniteľné časti. O aké druhy nezdaniteľných častí ide a aké zmeny nastali oproti predchádzajúcim rokom? Na túto otázku odpovieme v nasledujúcom článku.

Daňovník - fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z aktívne vykonávanej práce, si môže znížiť svoj základ dane o niekoľko typov nezdaniteľných častí, a tak znížiť aj výslednú sumu dane. Medzi tieto príjmy zaraďujeme:

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”).

V roku 2017 si daňovníci môžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane:

 • na daňovníka,
 • na manželku, resp. manžela,
 • na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Rok 2016 bol posledným zdaňovacím obdobím, kedy si mohli daňovníci uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane v limitovanej výške príspevkov na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie (II. pilier). V roku 2017 už túto možnosť nemajú.

Dôležitou veličinou pre výpočet výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je výška životného minima, ktorá sa ani pre rok 2017 nezmenila, tzn. suma životného minima je 198,09 €.

Ako výpočítať nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka v roku 2020 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2017

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je v roku 2017:

 • Ak je základ dane rovný alebo nižší ako 100-násobok životného minima, t. j. 19 809 € (1650,75 € / mesačne), potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 3 803,33 € (316,94 € / mesačne);
 • Ak základ dane presiahne 100-násobku životného minima, potom sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku životného minima a ¼ základu dane daňovníka t. j. 8 755,578 € - ¼ základu dane daňovníka. Ak je výsledok rovný alebo menší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka bude 0,00 €.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si nemôže uplatniť daňovník:

 • ktorý od začiatku zdaňovacieho obdobia (od 1.1.2017) poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok zo sociálneho poistenia, starobné dôchodkové sporenie, výsluhový dôchodok alebo dôchodok zo zahraničného povinného poistenia,
 • ktorému bol spätne priznaný dôchodok k začiatku aktuálneho alebo predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka),
 • a zároveň, ak je jeho dôchodok vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Ak výška vyplateného dôchodku je nižšia ako výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 3 803,33 €, daňovník má nárok uplatniť si iba rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a vyplateným dôchodkom.

Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane nájdete v článku Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Pri tomto type nezdaniteľnej časti sa posudzuje okrem základu dane daňovníka aj príjem jeho manželky (manžela), ktorá v posudzovanom období spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa*, ktoré žilo v domácnosti spolu s daňovníkom,
 • poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola evidovaná medzi uchádzačmi o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

*Za maloleté dieťa sa považuje dieťa do 3 rokov, do 6 rokov, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je zverený do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov.

Ak však tieto podmienky boli splnené iba počas jedného alebo niekoľkých mesiacov v zdaňovacom období, daňovník si môže uplatniť iba 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane za dané mesiace.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri posudzovaní základu dane daňovníka vychádzame z hranice, ktorá predstavuje 176,8-násobok životného minima, t. j. 35 022,31 €.

Ak základ dane daňovníka nepresiahol túto výšku, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude:

 • 3 803,33 €, ak manželka (manžel) nedosiahla vlastný príjem,
 • 3 803,33 € - vlastný príjem manželky (manžela), ak vlastný príjem manželky (manžela) nepresiahol výšku nezdaniteľnej časti základu dane,
 • 0,00 €, ak manželka (manžel) dosiahla vlastný príjem aspoň 3 803,33 €.

Ak základ dane daňovníka presiahol výšku 35 022,31 €, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude:

 • 12 558,906 - ¼ základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) nedosiahla žiadny vlastný príjem,
 • 12 558,906 - [¼ základu dane daňovníka - vlastný príjem manželky (manžela)], ak manželka (manžel) dosiahla vlastný príjem. Ak je výsledok rovný alebo nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude 0,00 €.

Medzi vlastný príjem manželky (manžela) zaraďujeme každý príjem, aj taký, ktorý je oslobodený od dane z príjmov, materské a nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov a výhry. Tieto príjmy sa znižujú o povinne zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie.

Prečítajte si tiež

Do vlastných príjmov manželky (manžela) nezaraďujeme zamestnaneckú prémiu, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

 • príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa,
 • príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri a viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa,
 • vianočný príspevok dôchodcom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom.

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Poslednou z nezdaniteľných častí je nezdaniteľná časť základu dane, o ktorú si môže daňovník znížiť základ dane, ak si v roku 2017 bude sporiť na dôchodok formou príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (do III. piliera).

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo obdobného druhu.

Maximálna výška uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti je 180 € za zdaňovacie obdobie (rok 2017). Táto suma je fixne ustanovená zákonom o dani z príjmov. Limit sa vzťahuje na všetkých daňovníkov (tuzemských aj zahraničných zamestnancov, živnostníkov a pod.) rovnako.

Na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane musí daňovník spĺňať nasledujúce podmienky:

 • účastnícka zmluva, na základe ktorej zaplatil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie bola uzatvorená po 31.12.2013 alebo bola zmenená a súčasťou zmien bolo zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2024

Nezdaniteľné časti základu dane sa v roku 2024 opätovne zvyšujú, a to vplyvom zmeny výšky životného minima. Aké sú podmienky pre ich uplatnenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky