Nový režim uplatňovania DPH na základe platieb od roku 2016

Novelou zákona o DPH sa zavádza osobitný režim uplatňovania DPH na základe platieb. Malí a strední podnikatelia budú môcť platiť DPH len z tých faktúr, ktoré od svojich odberateľov už zinkasovali.

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) prináša okrem zavedenia osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb aj niekoľko ďalších dôležitých zmien. Napríklad zníženie sadzby DPH na vybrané druhy potravín, zmeny v kontrolnom výkaze, zrušenie povinnosti skladania zábezpeky na DPH pre začínajúcich podnikateľov, spresnenie kritérií na základe ktorých sa určuje pomerné odpočítanie DPH alebo zmiernenie podmienok pre vrátanie nadmerného odpočtu v skoršej lehote. O týchto zmenách si môžete prečítať v článku Novela zákona o DPH od roku 2016.

Podnikatelia nebudú musieť platiť DPH skôr, ako prijmú platbu od svojich odberateľov

Najväčšou novinkou v novele zákona o DPH je nepochybne zavedenie osobitného režimu uplatňovania DPH na základe prijatia platby (daňová povinnosť) za dodanie tovaru alebo služby a súčasne na základe poskytnutia platby (právo na odpočítanie) za nadobudnutie tovaru alebo služby. Osobitná úprava sa bude vzťahovať na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť DPH okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 (oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie) a § 47 zákona o DPH (oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru a služieb). Novinka vstúpi do účinnosti od 1. januára 2016.

V praxi to bude znamenať, že daňová povinnosť podnikateľovi pri uplatňovaní osobitného režimu DPH na základe platieb vznikne až dňom prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, a to z prijatej platby. Rovnaký princíp, ako vo vzťahu vzniku daňovej povinnosti, sa bude uplatňovať aj pri práve odpočítať DPH z prijatých tovarov a služieb. Právo odpočítať DPH z tovarov a služieb, ktorú voči takémuto platiteľovi uplatnil iný platiteľ, vznikne dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom dodávateľovi. Ak platiteľ zaplatí len časť protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať DPH mu vznikne len pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

Povinná informácia na faktúre „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“

Podnikatelia postupujúci podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb budú musieť vo svojich faktúrach uvádzať aj zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí platiteľovi pokuta vo výške do 10 000 eur. Ak by platiteľ takúto slovnú informáciu na faktúre neuviedol, vzniká mu daňová povinnosť už dňom dodania tovaru alebo služby a nie dňom, kedy mu bude faktúra uhradená. Dodatočné doplnenie slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“ do pôvodnej faktúry bude zakázane. Povinnosť uvádzať na faktúre informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“ sa nebude vzťahovať na zjednodušené faktúry, ktorými sú napríklad doklad vyhotovenýelektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou alebo podkladová časť diaľničnej známky.

Kto a od kedy bude môcť používať osobitný režim uplatňovania DPH na základe platieb?

Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia alebo poskytnutia platby za dodané alebo nadobudnuté tovary alebo služby predstavuje dobrovoľnú úpravu, ktorú budú môcť použiť len tí platitelia DPH, ktorí spĺňajú všetky nižšie uvedené podmienky:

  1. ide o „klasického“ platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH (z dôvodu dosiahnutia obratu 49 790 eur alebo dobrovoľnej registrácie pred jeho dosiahnutím),
  2. platiteľ za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 eur a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100 000 eur a
  3. na platiteľa nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ nevstúpil do likvidácie.

Podnikateľ spĺňajúci vyššie uvedené podmienky, ktorý sa rozhodol postupovať podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb, uplatňuje túto úpravu od prvého dňa zdaňovacieho obdobia (prvý deň kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka podľa typu zdaňovacieho obdobia). Vzhľadom na účinnosť novely zákona o DPH od 1. januára 2016, budú môcť podnikatelia podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb postupovať najskôr počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim 1. januára 2016.

Kedy vzniká povinnosť skončiť uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb?

Podľa novely zákona o DPH sa môže platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu DPH na základe platieb kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť o skončení uplatňovania tohto režimu zdaňovania. Túto skutočnosť musí ale rovnako, ako začatie uplatňovania tohto režimu, písomne oznámiť daňovému úradu. Pri dobrovoľnom rozhodnutí sa potom uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie platiteľ písomne oznámi daňovému úradu. Znamená to, že režim uplatňovania DPH na základe platieb nie je možné z dôvodu dobrovoľného rozhodnutia skončiť kedykoľvek v priebehu roka, vždy len k jeho koncu, teda k 31. decembru.

Iný deň skončenia uplatňovania osobitného režimu DPH na základe platieb sa ale aplikuje pri povinnom skončení uplatňovania tohto režimu. Okrem dobrovoľného skončenia uplatňovania osobitného režimu DPH na základe platieb sa totižto ustanovuje aj zákonná povinnosť skončiť uplatňovanie tohto režimu vtedy, ak platiteľ:

  1. v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat 100 000 eur, a to posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat,
  2. sa stane členom skupiny podľa § 4a zákona o DPH (viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne), a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny,
  3. je naňho vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie,
  4. sa zrušuje bez likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza dňu jeho zániku,
  5. je fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti po úmrtí platiteľa podľa § 83 zákona o DPH, a to posledným dňom posledného zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve,
  6. nastane skutočnosť na zmenu registrácie pre DPH podľa § 6a ods. 2 zákona o DPH (zahraničný podnikateľ zmení registráciu z dôvodu, že už nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo iné stále miesto podnikania, avšak naďalej ostáva registrovaný ako platiteľ DPH), a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď táto skutočnosť nastala.
Článok pokračuje pod reklamou

Úpravy pri skončení uplatňovania osobitného režimu DPH na základe platieb a prechode na „štandardný režim zdaňovania“

V nadväznosti na dobrovoľné alebo povinné skončenie uplatňovania osobitného režimu DPH na základe platieb sa v rámci prechodu na „bežný režim zdaňovania“ mení aj vznik daňovej povinnosti a práva na odpočítanie DPH. Posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ skončil uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb, mu vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb za obdobie uplatňovania osobitného režimu, ktorá by bola vznikla, ak by nebol uplatňoval osobitný režim, okrem daňovej povinnosti, ktorá v tomto období vznikla na základe prijatých platieb za zdaňovacie obdobia, v ktorých uplatňoval osobitnú úpravu. Znamená to, že za posledné zdaňovacie obdobie, kedy platiteľ skončil uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb, by DPH zaplatil aj z tých faktúr, ktoré ešte nezinkasoval .

Prečítajte si tiež

A recipročne, v súvislosti s právom na odpočítanie DPH, môže platiteľ v tomto zdaňovacom období odpočítať DPH z tovarov a služieb, pri ktorých by mu bolo vzniklo právo odpočítať DPH v období uplatňovania osobitného režimu DPH na základe platieb, ak by nebol uplatňoval osobitnú úpravu, okrem DPH, ktorú si už odpočítal na základe poskytnutých platieb. V tom zdaňovacom období, kedy skončil uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb, by si DPH mohol odpočítať aj z tých faktúr, ktoré ešte neuhradil.

Povinnosť oznámiť daňovému úradu osobitný režim uplatňovania DPH na základe platieb

Povinnosťou platiteľa, ktorý sa rozhodol postupovať podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb, bude písomne oznámiť daňovému úradu dátum začatia uplatňovania tohto režimu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom osobitnú úpravu DPH na základe platieb začal uplatňovať . Ak by platiteľ na základe oznámenia uplatňoval osobitnú úpravu DPH na základe platieb, hoci by nespĺňal stanovené kritéria, hrozí mu za takéto konanie pokuta do výšky 10 000 eur.

V prípade, že je platiteľ povinný skončiť uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb z niektorého z dôvodov, je povinný sám alebo jeho právny nástupca tento dátum písomne oznámiť daňovému úradu najneskôr do piatich dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb skončil . Za pokračovanie uplatňovania osobitného režimu DPH na základe platieb po dni, ktorým bol povinný osobitné uplatňovanie skončiť, bude môcť daňový úrad uložiť podnikateľovi pokutu do výšky 10 000 eur.

Zoznam všetkých platiteľov, ktorí písomne oznámili začatie uplatňovania osobitného režimu DPH na základe platieb, a platiteľov, ktorí písomne oznámili skončenie uplatňovania osobitného režimu, bude zverejnený na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky.

Zásadný dopad osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb na odberateľov tohto podnikateľa

V súvislosti s možnosťou platiteľa postupovať podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb je veľmi dôležité si uvedomiť aj jej dopad na odberateľov tohto platiteľa. Podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH vzniká platiteľovi právo odpočítať DPH z tovaru alebo zo služby až v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Táto skutočnosť má zásadný vplyv na odberateľov, ktorí sú platiteľmi neuplatňujúcimi osobitnú úpravu DPH na základe platieb.

Ak je teda platiteľ postupujúci podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb v pozícii dodávateľa voči inému platiteľovi, ktorý ale nepostupuje podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb, vznikne tomuto odberateľovi právo na odpočítanie DPH z prijatých tovarov a služieb až v deň, kedy vznikne daňová povinnosť jeho dodávateľovi. Znamená to, že odberateľovi nepostupujúcemu podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb, ktorý nadobudne tovar alebo službu od dodávateľa postupujúceho podľa osobitého režimu DPH na základe platieb, vznikne právo na odpočítanie DPH až v deň, keď tomuto dodávateľovi za tovar alebo službu zaplatí. K správnemu uplatneniu práva na odpočítanie DPH u takéhoto odberateľa má slúžiť aj povinná informácia na faktúre dodávateľa postupujúceho podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb v podobe „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.

V nadväznosti na zavedenie nového osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb sa mení aj niekoľko súvisiacich ustanovení zákona o DPH napríklad pri úprave odpočítanej dane, odpočítaní dane pri registrácii, oprave základu dane, oprave odpočítanej dane a podobne.

Ako môže DPH na základe prijatia platby pomôcť menším podnikateľom v krízovej situácií s koronavírusom, nájdete v článku DPH na základe prijatia platby môže pomôcť malým podnikateľom.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky