Spoločnosť v kríze - nový inštitút v Obchodnom zákonníku od 1.1.2016

Novela Obchodného zákonníka reaguje na aktuálne problémy na Slovensku súvisiace s procesom konkurzu a reštrukturalizácie. Bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní a obsahuje mnoho dôležitých zmien.

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) prichádza práve v čase, keď sa na Slovensku objavili problémy s poškodzovaním veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania. Novela Obchodného zákonníka pohotovo reaguje na nastolené otázky a jej zámerom je posilniť ochranu veriteľov a zvýšiť mieru zodpovednosti vlastníkov za podnikanie. V tomto článku sa, vzhľadom na veľký rozsah témy, venujeme len zavedeniu inštitútu spoločnosť v kríze, ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2016. Zmenám, ktoré nadobudli účinnosť od 29. apríla 2015, sa venujeme v článku Zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 29. apríla 2015. O všetkých ostatných a pomerne zásadných zmenách v Obchodnom zákonníku, ktoré však účinnosť nadobudnú až od 1. júla 2015 alebo 1. januára 2016, si môžete prečítať v článku Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016.

„Spoločnosť v kríze“ – nový inštitút

V novelizovanom Obchodnom zákonníku pribudli rozsiahle ustanovenia o spoločnosti v kríze v podobe § 67a až 67i. Zámerom ustanovení o spoločnosti v kríze je chrániť bežných veriteľov. Má sa tak stať tým, že plnenia napríklad od spoločníkov, členov štatutárnych alebo dozorných orgánov a iných osôb zúčastnených na riadení spoločnosti, ktoré sa poskytnú spoločnosti v kríze, sa budú uspokojovať až po uspokojení nárokov bežných veriteľov. Nové ustanovenia o spoločnosti v kríze nadobudnú účinnosť od 1. januára 2016.

Ustanovenia o spoločnosti v kríze sa budú vzťahovať len na spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť a komanditnú spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba. Spoločnosťou v kríze nemôžu byť banky, poisťovne, správcovské spoločnosti a podobné finančné inštitúcie. Na posúdenie toho, kedy sa na spoločnosť vzťahujú tieto nové pravidlá, je dôležité určenie, či sa spoločnosť nachádza v kríze alebo nie. Základným zdrojom informácií na tento účel bude účtovníctvo spoločnosti.

Kedy sa spoločnosť nachádza v kríze

Spoločnosť je v kríze vtedy, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Úpadok spoločnosti je upravený v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“). Spoločnosť sa podľa § 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii nachádza v úpadku, ak je predlžená alebo platobne neschopná. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku (má záporné vlastné imanie). Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.

Spoločnosti hrozí úpadok vtedy, ak pomer jej vlastného imania a záväzkov je menší ako 8 ku 100 (hodnota vlastného imania / hodnota záväzkov V roku 2016 bude na posúdenie hroziaceho úpadku rozhodujúci pomer vlastného imania a záväzkov 4 ku 100 a v roku 2017 pomer 6 ku 100.

Plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje sú úvery a pôžičky od vymedzeného okruhu osôb

Plnením nahrádzajúcim vlastné zdroje sa rozumie úver, pôžička alebo iné obdobné plnenie, ktoré im hospodársky zodpovedá, ak bolo poskytnuté spoločnosti v kríze od presne vymedzeného okruhu osôb. Uvedené sa vzťahuje aj na také plnenia, ktoré boli spoločnosti poskytnuté pred krízou, avšak ich splatnosť bola počas krízy odložená alebo predĺžená.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa považuje plnenie, ktoré spoločnosti poskytne:

a) člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady,
b) ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom 5 %,
c) tichý spoločník,
d) osoba blízka osobám podľa písm. a), b) alebo c),
e) osoba konajúca na účet osôb podľa písm. a), b) alebo c).

Za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje bude považované aj také plnenie, ktoré bolo poskytnuté osobou, u ktorej nie je možné zistiť konečného užívateľa výhod (schránkové spoločnosti), ak táto osoba sama nepreukáže, že nie je osobou podľa predchádzajúceho odseku.

Poznámka: Blízku osobu definuje v § 116 a 117 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa považujú za blízke osoby vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Aké podmienky musia byť splnené, aby sa úver považoval za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje

Obchodný zákonník stanovuje aj spresňujúce podmienky vo vzťahu momentu poskytnutia plnenie, kedy sa úvery, pôžičky a im obdobné plnenia poskytnuté spoločnosti od vyššie uvedených osôb počas krízy budú alebo nebudú považovať za plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje.

Plnenie poskytnuté spoločnosti počas krízy sa bude považovať za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje len vtedy, ak v čase jeho poskytnutia okolnosť, že spoločnosť je v kríze:

  • vyplýva z poslednej zostavenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti,
  • by vyplynula z účtovnej závierky spoločnosti, ak by bola zostavená včas, keď si spoločnosť svoju povinnosť viesť riadne účtovníctvo nesplnila alebo
  • by vyplynula z priebežnej účtovnej závierky spoločnosti, ak by bola zostavená a ten, kto plnenie poskytol vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti to mohol vedieť.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje financovania sa nebude považovať:

  • plnenie alebo zábezpeka poskytnutá spoločnosti počas krízy za účelom jej prekonania v rámci reštrukturalizačného plánu,
  • poskytnutie peňažných prostriedkov spoločnosti na dobu nepresahujúcu 60 dní (ak ide o opakované poskytnutie týchto prostriedkov, táto výnimka neplatí),
  • odloženie splatnosti záväzku z dodania tovaru alebo poskytnutia služby na dobu nepresahujúcu šesť mesiacov (ak ide o opakované odloženie splatnosti takéhoto záväzku, táto výnimka neplatí),
  • bezodplatné poskytnutie veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty spoločnosti.

Spoločnosť počas krízy bude mať zakázané vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje

Počas obdobia, kedy sa spoločnosť nachádza v kríze, bude mať táto spoločnosť zakázané vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje vrátane ich príslušenstva (úrokov) a zmluvných pokút. Uvedený zákaz platí aj vtedy, ak by spoločnosť už v kríze nebola, ale v dôsledku vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje by sa opätovne do krízy dostala. Tieto plnenia budú týmto ustanovením de facto rekvalifikované na podriadené záväzky spoločnosti a títo veritelia budú môcť byť uspokojovaní až vtedy, keď spoločnosť krízu prekoná.

Počas obdobia, kedy sa spoločnosť nachádza v kríze, neplynú lehoty na vrátenie plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje a spoločnosť sa z uvedeného dôvodu pri týchto plneniach nedostane do omeškania. Ak spoločnosť zákaz vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje počas krízy poruší a takémuto veriteľovi plnenie vráti (aj započítaním, speňažením zálohu, exekúciou alebo iným spôsobom), musí sa takéto plnenie spoločnosti vrátiť. Za vrátenie plnenia ručia spoločne a nerozdielne všetci členovia štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorí vykonávali funkciu v čase poskytnutia plnenia v rozpore so zákazom, ako aj tí, ktorí vykonávali túto funkciu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia neuplatňovala.

Zabezpečenie záväzkov nahradzujúce vlastné zdroje

Ak osoba, od ktorej by sa poskytnuté plnenie považovalo za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje, počas krízy zabezpečí záväzok spoločnosti ručením, zálohou alebo inou zábezpekou a za spoločnosť splní jej záväzok voči veriteľovi, vznikne jej voči spoločnosti pohľadávka. Spoločnosti sa zakazuje takúto pohľadávka tejto osobe vyplatiť, pokiaľ sa spoločnosť nachádza v kríze alebo by sa v dôsledku jej vyplatenia opätovne do krízy dostala.

V Obchodnom zákonníku sa vyslovene uvádza, že veriteľ spoločnosti sa môže počas krízy uspokojiť zo zábezpeky (ak mala spoločnosť svoj záväzok zabezpečený) aj bez toho, aby svoje právo na vrátenie pôžičky uplatňoval najskôr voči spoločnosti. Ak by tak tento veriteľ sám neurobil, má spoločnosť počas krízy právo vyzvať ručiteľa (zaviazaného zo zábezpeky), aby veriteľovi plnil do výšky hodnoty zábezpeky. Ak však spoločnosť počas krízy sama plní veriteľovi zabezpečený záväzok, musí bez zbytočného odkladu požadovať od ručiteľa, aby jej bez zbytočného odkladu poskytol náhradu v hodnote zábezpeky ku dňu plnenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Praktická aplikácia na spoločnosť v kríze, plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje, zabezpečenie záväzkov nahrádzajúce vlastné zdroje

Spoločnosť s ručením obmedzeným má na základe poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2015 stav majetku a zdrojov majetku (zjednodušene) uvedený v nasledujúcej schéme:

Strana aktív Súvaha k 31.12.2015 (v eurách) Strana pasív Súvaha k 31.12.2015 (v eurách)
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 23 000 Základné imanie 16 000
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí -5 000 Zákonný rezervný fond 1 000
Tovar na sklade a v predajniach 15 000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní -16 000
Odberatelia 8 000 Dodávatelia 17 000
Pokladnica 5 000 Zamestnanci 12 000
Bankové účty 14 000 Bankové úvery 30 000
Spolu majetok 60 000 Spolu vlastné imanie a záväzky 60 000

 

Analýzou súvahy spoločnosti zostavenej k 31. decembru 2015 je potrebné posúdiť, či sa spoločnosť nachádza v kríze. Najskôr posudzujeme, či spoločnosť nie je podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii v úpadku. Spoločnosť nemá záporné vlastné imanie (16 000 + 1 000 – 16 000 = 1 000) a aj keď má niekoľko veriteľov, nie je predlžená. Vychádzajme tiež z predpokladu, že ani jeden z jej peňažných záväzkov nie je 30 dní po lehote splatnosti, takže nie je platobne neschopná.

Ďalej posudzujeme, či spoločnosti nehrozí úpadok podľa Obchodného zákonníka. Zisťujeme pomer vlastného imania a záväzkov. Výška vlastného imania je 1 000 eur (16 000 + 1 000 – 16 000 = 1 000) a výška záväzkov je 59 000 eur (17 000 + 12 000 + 30 000 = 59 000). Pomer vlastného imania a záväzkov je 0,01695 (1 000 / 59 000), čo je menej ako 0,04 (pomer 4 ku 100 platný pre rok 2016). Výsledkom je, že spoločnosti hrozí úpadok a od roku 2016, keď nadobudnú účinnosť ustanovenia novely Obchodného zákonníka o kríze spoločnosti, sa ocitne v kríze.

Predmetná spoločnosť s ručením obmedzeným má troch spoločníkov. Výška vkladu každého zo spoločníkov do základného imania a jeho podiel na základnom imaní spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Spoločník Vklad do základného imania (v eur) Podiel na základnom imaní Výpočet podielu na základnom imaní
Spoločník 1 8 000 50,00% (8 000/16 000)x100
Spoločník 2 7 250 45,31% (7 250/16 000)x100
Spoločník 3 750 4.69% (750/16 000)x100
Spolu 16 000 100% -

 

V roku 2016, v čase keď bola spoločnosť v dôsledku nízkeho pomeru vlastného imania a záväzkov v kríze, spoločník 1 a spoločník 3 poskytli spoločnosti pôžičku vo výške 3 000 eur s lehotou splatnosti 12 mesiacov. Podiel spoločníka 1 na základnom imaní dosahuje aspoň 5 % a preto pôžička ním poskytnutá sa bude považovať za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje. Z uvedeného vyplýva, že táto pôžička nebude môcť byť spoločníkovi 1 do prekonania krízy vrátená. Pôžička poskytnutá spoločníkom 3 nie je plnením nahrádzajúcim vlastné zdroje, pretože podiel spoločníka 3 na základnom imaní spoločnosti nedosahuje 5 % a takúto pôžičku môže spoločnosť tomuto spoločníkovi vrátiť.

Manželka spoločníka 2 zabezpečila počas krízy záväzok spoločnosti pre jedného z veriteľov spoločnosti ručením. Neskôr mu ako ručiteľ poskytla plnenie (uhradila záväzok) namiesto spoločnosti. Následne si nárokuje z tohto titulu pohľadávku voči spoločnosti. Vzhľadom na to, že jej manžel má podiel na základnom imaní spoločnosti aspoň 5 % a ona je vo vzťahu k nemu v postavení blízkej osoby, spoločnosť bude mať zakázané počas krízy takúto pohľadávka tejto osobe vrátiť .

Poznámky:

  • ak by spoločník 1 poskytol spoločnosti pôžičku s lehotou splatnosti najviac 60 dní (nie opakovane), nepovažovala by sa za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje a mohla by mu byť vrátená bez ohľadu na jeho podiel na základnom imaní,
  • ak by bol spoločník 3 súčasne aj konateľom spoločnosti, aj jeho pôžička by sa považovala za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje a nemohla by mu byť vrátená bez ohľadu na jeho podiel na základnom imaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky