Sadzby DPH od 1.1.2016

Na Slovensku sa uplatňujú dve sadzby DPH. V rámci nich od roku 2016 dôjde k zmenám. Na aké tovary a služby sa ktorá zo sadzieb DPH bude uplatňovať?

Základná a znížená sadzba DPH

Sadzbám dane z pridanej hodnoty je venovaný osobitný § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Sadzba DPH na Slovensku nie je jednotná, ale uplatňujú sa dve sadzby DPH – základná sadzba DPH a znížená sadzba DPH, v závislosti od toho, aké tovary a služby sú predmetom dane.

Základná sadzba DPH je 20 % zo základu dane. Základná sadzba DPH sa vzťahuje na všetky tovary a služby okrem tých, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH. V histórii existencie samostatnej Slovenskej republiky sa základná sadzba DPH niekoľkokrát menila, naposledy v roku 2011, kedy došlo k jej zvýšeniu z 19 % na súčasných 20 %. Predtým platná základná sadzba DPH 19 % pritom dovtedy platila nepretržite od roku 2004.

Znížená sadzba DPH je 10 % zo základu dane. Znížená sadzba DPH sa vzťahuje len na tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH. Aj pri tejto zníženej sadzbe DPH dochádzalo na Slovensku v minulosti k rôznym zmenám. Bolo obdobie, kedy sa vôbec neuplatňovala a bolo obdobie, kedy sa uplatňovala, pričom aj jej výška sa v priebehu rokov niekoľkokrát menila.

Zmeny v zníženej sadzbe DPH od 1. januára 2016

Znížená sadzba 10 % DPH sa uplatňuje len na vybrané druhy tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH. Zjednodušene je možné povedať, že znížená sadzba DPH sa vzťahuje predovšetkým na lieky a knihy. Novelou zákona o DPH dochádza od roku 2016 k rozšíreniu zoznamu tovarov, na ktoré sa bude znížená sadzba DPH vzťahovať. Od roku 2016 sa znížená sadzba DPH bude uplatňovať aj na vybrané druhy potravín , ktorých zoznam sa do prílohy č. 7 zákona o DPH dopĺňa. V tabuľke uvedenej na konci článku tieto vybrané druhy potravín nájdete a rovnako v nej nájdete aj pôvodné druhy tovarov, na ktoré sa aj v súčasnosti uplatňuje znížená sadzba DPH.

Prečítajte si tiež

Pre podnikateľov je v tejto súvislosti tiež dôležitou informáciou aj to, že pri zmene sadzby DPH sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba DPH platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Deň vzniku daňovej povinnosti je upravený v § 19 zákona o DPH. Pre väčšinu tovarov však platí, že daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru, ktorým je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako s istotou určiť, či sa na daný tovar vzťahuje znížená sadzba DPH

Zoznam tovarov, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba DPH, pozostáva z číselného kódu Spoločného colného sadzobníka Európskej únie a stručného opisu tohto tovaru. Pre podnikateľa je veľmi dôležité správne určenie, či sa na daný tovar skutočne uplatňuje znížená sadzba DPH. Preto je vhodné si tento tovar v colnom sadzobníku pozrieť, kde sú niektoré druhy tovarov aj podrobnejšie rozpísané na podpoložky. Pre absolútnu istotu správneho zatriedenia tovaru na účely uplatňovania zníženej sadzby DPH majú podnikatelia možnosť požiadať oddelenia colných taríf Colného úradu Bratislava o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky a jeho prílohou by mal byť opis, vzorky, fotografie a iné dokumenty k tomuto tovaru. Je potrebné tiež počítať s tým, že ako žiadateľovi Vám môžu byť účtované náklady colného orgánu v súvislosti s vykonaním analýz, odborných posudkov alebo vrátením vzoriek.

Zoznam tovarov so zníženou sadzbou DPH účinný od roku 2016

Číselný kód Spoločného colného sadzobníka Opis tovaru
Nové druhy tovarov, na ktoré sa od roku 2016 bude uplatňovať 10 % sadzba DPH
0201 Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102
ex 0203 Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené
ex 0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz
ex 0207 Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené
ex 0208 Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené
ex 0301 Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0302 Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0304 Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené
ex 0401 Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko
0405 10 Maslo
ex 1905 90 30 Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb podľa § 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
Pôvodné druhy tovarov, na ktoré sa i naďalej uplatňuje 10 % sadzba DPH
ex 2844 40 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo
2925 11 00 Sachrín a jeho soli
2941 Antibiotiká
30 Farmaceutické výrobky
3822 00 00 Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
ex3922 90 00 Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
4901 Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku
4903 00 00 Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti
4904 00 00 Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
6115 10 ex6602 00 00 Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily) Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
ex8428 90 95 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
ex8471 49 00 Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
ex8518 40 Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
ex8531 80 95 Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
8713 Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
8714 20 00 Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
9001 30 00 Kontaktné šošovky
9001 40 Okuliarové šošovky zo skla
9001 50 Okuliarové šošovky z ostatných materiálov
9021 Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti.
9619 00 Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu

Sadzby DPH platné pre rok 2020 spolu s prehľadom tovarov a služieb, ktoré budú v roku 2020 zaradené do zníženej sadzby dane nájdete v článku Sadzby DPH v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky