Zahraničná faktúra a jej vzor

Anna Černegová | 01.06.2018
Zahraničná faktúra a jej vzor

Aké sú odlišnosti zahraničnej faktúry oproti tuzemskej? Čo musí obsahovať faktúra vystavovaná do zahraničia a ako môže vyzerať jej vzor?

Kedy vystaviť zahraničnú faktúru?

Vystavenie faktúry do zahraničia a režim DPH na zahraničnej faktúre závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí napríklad:

  • postavenie odberateľa (platiteľ DPH, neplatiteľ DPH, nepodnikateľ),
  • postavenie dodávateľa (platiteľ DPH, neplatiteľ DPH, osoba registrovaná v zmysle §7a) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
  • krajina sídla odberateľa (členský štát Európskej únie, tretie krajiny).

Zahraničnú faktúru podnikateľ vystavuje pri:

  • predaji tovaru alebo služby do členského štátu,
  • predaji tovaru alebo služby do krajiny mimo EÚ (tzv. tretia krajina).

Predaj tovaru do členského štátu EÚ a náležitosti faktúry

Ak platiteľ DPH dodá tovar do iného členského štátu a zahraničný odberateľ oznámi svoje IČ DPH, tak platiteľ DPH vystaví zahraničnú faktúru bez DPH. Predaj tovaru v tomto prípade je totiž oslobodený od DPH, nakoľko DPH platí odberateľ v krajine dodania tovaru. Ide o tzv. „prenesenie daňovej povinnosti“. Ak platiteľovi DPH zahraničný odberateľ neoznámi svoje IČ DPH, tak platiteľ DPH je povinný vystaviť faktúru s DPH.

Neplatiteľ DPH, ktorý dodá tovar do iného členského štátu vystaví zahraničnú faktúru bez DPH, a to bez ohľadu na to, či zahraničný odberateľ tovaru je platiteľ alebo nie je platiteľ DPH.

Predaj služby do členského štátu EÚ a vystavenie faktúry

Platiteľ DPH postupuje pri vystavovaní zahraničnej faktúry a uvedení DPH na nej rovnako ako v prípade predaja tovaru do členského štátu EÚ. To neplatí pre niektoré služby, ktoré sa zdaňujú na Slovensku, nakoľko ich miestom dodania je vždy Slovensko. Pre platiteľa DPH to znamená, že pri na zahraničnej faktúre uvedie DPH bez ohľadu na to, či zahraničný odberateľ oznámil alebo neoznámil IČ DPH. Ide napríklad o tieto služby: doprava osôb vykonaná na území SR, krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov, ak sa daný dopravný prostriedok prenajal na území SR.

Neplatiteľ DPH, ktorý dodá službu do iného členského štátu (dôležité je „miesto dodania služby“) je povinný sa registrovať podľa §7a zákona o DPH. Neplatiteľ DPH dostane od daňového úradu IČ DPH, ktoré je povinný používať pri poskytovaní služieb do členských krajín EÚ. Neplatiteľ DPH sa musí registrovať podľa uvedeného paragrafu len v prípade, ak miesto dodania služby je v zahraničí, ide teda o služby, ktorých miesto dodania sa určí v zmysle všeobecného pravidla, ktoré je uvedené v §15 ods. 1 zákona o DPH.

Viac informácií o fakturácii do členských štátov EÚ si prečítajte v článku Poskytovanie a fakturácia služieb do zahraničia (krajín EÚ) a DPH.

Predaj tovaru do tretej krajiny (mimo EÚ) a jeho fakturácia

Platiteľ DPH vystaví zahraničnú faktúru odberateľovi bez DPH. Predaj tovaru do krajín mimo EÚ (tzv. tretích krajín) je oslobodený od DPH.

Neplatiteľ DPH, ktorý dodá tovar do krajiny mimo EÚ (tzv. tretia krajina) vystaví zahraničnú faktúru bez DPH, a to bez ohľadu na to, či zahraničný odberateľ tovaru je platiteľ alebo neplatiteľ DPH.

Predaj služby do tretej krajiny (mimo EÚ) a jej fakturácia

Platiteľ DPH vystaví zahraničnú faktúru odberateľovi za rovnakých podmienok, ako pri predaji služby do členskej krajiny EÚ.

Neplatiteľ DPH, ktorý dodá službu do krajiny mimo EÚ (tzv. tretia krajina) vystaví zahraničnú faktúru bez DPH, a to bez ohľadu na to, či zahraničný odberateľ tovaru je platiteľ alebo neplatiteľ DPH.

Viac informácií o fakturácii do zahraničia (tretích krajín) si prečítajte v článku Poskytovanie a fakturácia služieb do zahraničia (tretích krajín) a DPH.

Aké náležitosti musí obsahovať zahraničná faktúra v roku 2018?

Zahraničná faktúra musí obsahovať okrem náležitostí, ktoré sú uvedené v tuzemskej faktúre aj tieto údaje:

  • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, v prípade, ak osoba povinná platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
  • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane, v prípade oslobodenia od dane sa uvedie na faktúre slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“ alebo sa uvedenie odkaz na ustanovenie zákona DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení.

O náležitostiach, ktoré musí spĺňať faktúra, či už tuzemská alebo zahraničná si prečítajte v článku Faktúra a jej vzor v roku 2018.

Okrem toho náležitosti faktúry sú ustanovené v týchto zákonoch:

  • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
  • zákon o DPH,
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Je dobré, ak si podnikateľ založí pre číslovanie zahraničných faktúr aj nový číselný rad, napríklad: „Zahraničná faktúra č... „.

Aká je odlišnosť zahraničnej faktúry od faktúry platiteľa DPH?

Ako sme už spomínali zahraničná faktúra je iná oproti tuzemskej faktúre v tom, že obvykle obsahuje slovnú informáciu na faktúre, a to buď „prenesenie daňovej povinnosti“ alebo „dodanie tovaru je oslobodené od dane“.

Platiteľ DPH musí pri vystavovaní faktúry dávať pozor na to, či odberateľ je osobou identifikovanou pre daň v danom členskom štáte alebo nie. Od tejto informácie závisí to, či bude dodanie tovaru oslobodené od dane. Ak dodanie tovaru bude oslobodené od dane dodávateľ na faktúra neuvádza sumu DPH.

Platiteľ DPH pri vystavovaní zahraničnej faktúry musí uviesť IČ DPH odberateľa, ktoré si musí aj overiť. Overenie zahraničného aj tuzemského IČ DPH prebieha prostredníctvom stránky Finančnej správy SR. Ak neviete, ako si overiť IČ DPH prečítajte si náš článok Overenie IČ DPH.

Vzor zahraničnej faktúry v roku 2018


Témy:

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.