Overenie IČ DPH

Ako overiť IČ DPH tuzemskej alebo zahraničnej osoby? Prečo je nutné overovať IČ DPH a kde ho overiť?

Na čo slúži identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH)

IČ DPH je skratka pre identifikačné číslo osoby registrovanej pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Toto číslo majú pridelené nielen osoby, ktoré sa na daňovom úrade zaregistrovali pre platenie DPH, ale aj osoby, ktoré ho majú pridelené z dôvodu obchodovania so zahraničím.

Tvar slovenského IČ DPH pozostáva z kódu krajiny Slovenskej republiky (SK). Za kódom krajiny nasleduje desať číslic, ktoré na Slovensku predstavujú daňové identifikačné číslo subjektu.

Príklad na IČ DPH: Firma Podnikajte.sk, s.r.o. má pridelené IČ DPH SK2120262210, ktoré po kóde krajiny začína číslom 2, pretože ide o právnickú osobu. Jozef Kubo má pridelené IČ DPH SK 1020066608, ktoré po kóde krajiny začína číslom 1, pretože ide o IČ DPH fyzickej osoby.

Názov registrácie pre IČ DPH je odvodený od príslušného paragrafu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Registrovať sa pre IČ DPH je možné z troch rôznych dôvodov, a to:

1. Registrácia pre IČ DPH podľa §4

Registrácia podľa §4 je registrácia zdaniteľnej osoby so sídlom, resp. miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorá dosiahla za najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 €. Pri splnení tejto podmienky je zdaniteľná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento obrat dosiahnutý. Žiadosť o registráciu pre DPH môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá tento obrat nedosiahla, ale chce sa registrovať dobrovoľne.

Do registrácie podľa §4 sa zahŕňa aj zákonná registrácia za platiteľa DPH z dôvodu:

  • nadobudnutia hmotného a nehmotného majetku v tuzemsku v rámci nadobudnutého podniku, resp. časti podniku platiteľa tvoriaceho samostatnú organizačnú zložku získaného na základe zmluvy o predaji podniku,
  • nadobudnutím postavenia právneho nástupcu platiteľa DPH pri splynutí, zlúčení a rozdelení podniku,
  • dodaním stavby, jej časti alebo stavebného pozemku zdaniteľnou osobou, ak sa z tohto dodania dosiahne obrat presahujúci 49 790 € a nejde o príležitostný predaj.

Daňový úrad zaregistruje zdaniteľnú osobu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti a najviac do 60 dní v prípade, ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň.

Dňom uvedeným v osvedčení o registrácií pre DPH sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane. Viac o kartičkách z daňového úradu sa dočítate v článku Biela, ružová, modrá (kedysi sivá) kartička z daňového úradu – čím sa líšia?

2. Registrácia pre IČ DPH podľa §7

Registrácia podľa §7 je registrácia osoby, ktorá nie je platiteľom DPH, ale nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu Európskej únie. Zdaniteľná osoba má povinnosť podať žiadosť registráciu pre DPH ešte pred nadobudnutím tovaru, ktorého celková hodnota bez dane v kalendárnom roku presiahne 14 000 €. Žiadosť o registráciu pre DPH môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorej hodnota tovaru nadobudnutého z iných členských štátov bez dane nepresiahla v kalendárnom roku 14 000 €.

Daňový úrad má povinnosť zdaniteľnú osobu registrovať pre daň bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Žiadosť o registráciu pre daň sa nepodáva, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7a.

3. Registrácia pre IČ DPH podľa §7a

Registrácia podľa §7a je registrácia osoby, ktorá nie je platiteľom DPH, ale je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu Európskej únie, pri ktorej je povinná platiť daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH ešte pred prijatím tejto služby.

Do tejto skupiny patrí napríklad aj nákup reklamných služieb od firmy Facebook Ireland Limited, o ktorých sa viac dočítate v článku Donúti vás Facebook stať sa platiteľom DPH?

O registráciu podľa §7a ide aj vtedy, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH a má sídlo v Slovenskej republike, dodáva službu do iného členského štátu, v ktorom je aj miesto dodania a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH ešte pred dodaním tejto služby.

Daňový úrad má povinnosť zdaniteľnú osobu registrovať pre daň najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Žiadosť o registráciu pre daň sa nepodáva, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7.

Overenie slovenského IČ DPH

Používať pridelené IČ DPH na dokladoch je nevyhnutné, pretože IČ DPH tvorí jednu z podstatných náležitostí faktúry podľa §74 zákona o DPH. Podľa tohto zákona musí faktúra obsahovať aj:

  • meno a priezvisko alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
  • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba.

Uvádzať IČ DPH je potrebné aj pri faktúrach pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti, tzv. pri tuzemskom samozdanení podľa §69 zákona o DPH, pretože ten možno realizovať iba za podmienky, ak je príjemca platiteľom DPH. Tuzemské samozdanenie sa uplatňuje napríklad pri dodaní stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti patriacej do sekcie F štatistickej klasifikácie.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri registrácii pre IČ DPH podľa §7 a §7a je subjekt povinný uvádzať svoje IČ DPH iba na faktúrach do zahraničia, t. j. na tuzemských faktúrach IČ DPH uvádzať nebude, pretože ho má pridelené iba za účelom obchodovania so zahraničím.

IČ DPH sa uvádza aj v Kontrolnom výkaze pre DPH, ktorý je povinný podať platiteľ za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz obsahuje prehľad o všetkých prijatých a vystavených dokladoch daňovníka spolu s číslami IČ DPH jednotlivých dodávateľov, resp. odberateľov. Na základe uvedeného IČ DPH môže správca dane skontrolovať, či DPH odpočítaná platiteľom bola jeho dodávateľom odvedená do štátneho rozpočtu. Viac o kontrolnom výkaze sa dočítate v článku Kontrolný výkaz od 1.1.2017.

Overiť si slovenské IČ DPH možno na stránke Finančnej správy v časti Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, kde možno overiť IČ DPH zdaniteľných osôb registrovaných pre DPH na území Slovenskej republiky. V tejto časti nemožno overiť IČ DPH zahraničnej osoby. Postup overovania IČ DPH je veľmi jednoduchý. Urobíte tak vyplnením niektorej z položiek filtrov, ktorými sú IČ DPH, meno a priezvisko fyzickej osoby/názov právnickej osoby, obec a PSČ. Pomocou položiek filtra si môžete:

  • overiť IČ DPH – v prípade, ak už viete IČ DPH napríklad svojho tuzemského dodávateľa z faktúry, ktorú vám vystavil a chcete sa uistiť, že uvedené IČ DPH je správne,
  • zistiť IČ DPH – v prípade, ak neviete IČ DPH napríklad svojho tuzemského odberateľa a potrebujete ho uviesť na faktúru, resp. chcete si overiť či je alebo nie je platiteľom DPH.

Keď už ste do vyhľadávania zadali napríklad názov právnickej osoby, stránka vám vygeneruje tabuľku, z ktorej sa dozviete IČ DPH spolu aj s druhom registrácie podľa zákona o DPH, meno a priezvisko fyzickej osoby, resp. názov právnickej osoby, jej obec a PSČ. Tieto zistené údaje si môžete vyexportovať do PDF alebo do programu Excel.

Príklad: Firma Účtovná jednotka, s. r. o. vystavuje po prvýkrát faktúru za účtovnícke služby firme Podnikajte.sk, s. r. o. Pre overenie si fakturačných údajov, ako aj zistenie, či je firma Podnikajte.sk, s. r. o. platiteľom alebo neplatiteľom DPH, využije portál Finančnej správy. Do položiek filtra na príslušnej stránke vyplní do políčka názov právnickej osoby Podnikajte.sk a stlačí vyhľadať. Stránka vygenerovala tabuľku, v ktorej je uvedené číslo IČ DPH spolu s druhom registrácie podľa §4. Znamená to, že firma Účtovná jednotka, s. r. o. uvedie na vystavenej faktúre IČ DPH firmy Podnikajte.sk, s. r. o.

Overenie zahraničného IČ DPH

Podľa §43 zákona o DPH je od dane oslobodené dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte Európskej únie.

Prečítajte si tiež

Ak teda dodávate tovar do iného členského štátu bez DPH, treba overiť, či osoba prijímajúca tovar alebo službu má pridelené IČ DPH v inom členskom štáte Európskej únie. Platné IČ DPH musí byť uvedené na faktúre a taktiež aj v súhrnnom výkaze. Súhrnný výkaz slúži na kontrolu zdanenia tovarov alebo služieb, ktoré boli dodané bez DPH platiteľovi registrovanému pre DPH v inom členskom štáte Európskej únie. Bez uvedenia IČ DPH sa údaje do súhrnného výkazu vypĺňať nedajú.

Overiť IČ DPH zahraničnej osoby, t. j. osoby registrovanej pre DPH v inom členskom štáte Európskej únie, môžete na stránke Európskej komisie v časti VIES – kontrola platnosti IČ DPH. Overiť zahraničné IČ DPH možno aj cez stránku Finančnej správy v časti Overovanie IČ DPH, cez ktorú sa viete prekliknúť na už vyššie spomínanú VIES – kontrola platnosti IČ DPH. Treba dodať, že na stránke VIES možno iba overiť platnosť IČ DPH vydaného v niektorom z členských štátov, a nie ho zistiť.

Postup na overenie IČ DPH na stránke VIES je taktiež jednoduchý. Najprv treba zadať, resp. vybrať zo zoznamu, skratku členského štátu a potom vyplniť číslo IČ DPH, avšak už bez skratky štátu. Ďalej treba zadať skratku členského štátu žiadateľa a následne IČ DPH žiadateľa, taktiež už bez skratky členského štátu. Po potvrdení údajov sa vám na stránke zjaví „Áno, DIČ je správne“ alebo informácia o nesprávnosti IČ DPH. V prípade správnosti údajov sa vám obvykle ukáže názov partnera spolu s jeho adresou. Výnimkou sú napríklad firmy registrované v Nemecku, pri tých nemožno zistiť ich názov ani adresu.

Príklad na overenie zahraničného IČ DPH: Firma Natali XL, s.r.o. ide dodávať rezané kvety spoločnosti Hamifleurs, ktorá má pridelené IČ DPH v Holandsku v tvare NL007056011B01. Firma Natali XL, s. r. o. chce overiť IČ DPH tejto firmy a tak zistiť, či bude faktúra správna, ak bude obsahovať nulovú DPH. Overenie uskutoční cez stránku VIES – kontrola platnosti IČ DPH. Vyplní skratku Holandska, t. j. NL a následne zvyšok IČ DPH, t. j. 007056011B01. Ďalej ešte musí vyplniť údaje o svojom IČ DPH, t. j. skratku štátu žiadateľa SK a DIČ 2024039501 a klikne na Overiť. Stránka následne ukáže, že IČ DPH je platné spolu s adresou a názvom dodávateľa. Natali XL, s. r. o. potvrdenie o platnosti vytlačí a vloží do účtovníctva k tejto prijatej zahraničnej faktúre.

Viac o IČ DPH sa dočítate napríklad v článku Ako preložiť IČ DPH do jazykov krajín EÚ.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky