Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024
Zdroj: Rawpixel.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Národná rada SR vo štvrtok 18.4.2024 schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá sa venuje najmä podmienkam nároku na 13. dôchodok a na jeho výplatu. Avšak, v rámci druhého čítania bol predložený aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa zavádzajú viaceré zmeny v priznávaní predčasných dôchodkov.

„40 odpracovaných rokov“ sa mení na „potrebné odpracované obdobie“ – ako sa určí?

Odchod do penzie po 40 odpracovaných rokoch spôsobil „búrku“ na pracovnom trhu, keď mnohí zamestnanci, často aj z odvetví, kde je dlhodobo problém nájsť pracovnú silu, využili možnosť a odišli na skorší dôchodok. Dopomohol tomu aj fakt, že tí, ktorí si o predčasný dôchodok požiadali v minulom roku, ho mali často vyšší ako žiadatelia o riadnu starobnú penziu (aj vďaka mimoriadnym valorizáciám).

Od 15. mája 2024 to však už bude inak. 40 odpracovaných rokov ako podmienka nároku na predčasný starobný dôchodok sa pri poistencoch narodených v roku 1967 a neskôr naviaže na zmenu strednej dĺžky života, teda rovnako ako v prípade všeobecného dôchodkového veku, ktorý sa od roku 2025 bude určovať podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c k zákonu o sociálnom poistení. V prípade poistencov narodených pred rokom 1967 sa bude počet odpracovaných rokov potrebný na splnenie podmienky na nárok na predčasný starobný dôchodok zvyšovať tempom rastu dôchodkového veku, ktoré pre ročníky narodenia 1966 a skoršie určuje príloha č. 3a k zákonu o sociálnom poistení (do úvahy sa berie vek stanovený pre mužov).

Prečítajte si tiež

Osoby narodené v rovnakom roku tak budú musieť na splnenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok získať rovnaký počet odpracovaných rokov. Preto sa podmienka „40 odpracovaných rokov“ mení na „potrebné odpracované obdobie“. Určí sa ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník a čísla 23.

Príklady výpočtu potrebného odpracovaného obdobia

Pán Albert sa narodil v roku 1961. Jeho všeobecný dôchodkový vek je 63 rokov a 2 mesiace. Po odpočítaní čísla 23 vyplýva, že na splnenie podmienky na predčasnú penziu potrebuje odpracovať obdobie v trvaní 40 rokov a 2 mesiace.

Pani Anna sa narodila v roku 1965 a vychovala jedno dieťa. Jej všeobecný dôchodkový vek by síce bol 63 rokov a 4 mesiace, no pri posudzovaní potrebného odpracovaného obdobia sa do úvahy berie všeobecný dôchodkový vek mužov, teda pre tento ročník 63 rokov a 10 mesiacov. Keď sa od neho odpočíta číslo 23, jej potrebné odpracované obdobie je 40 rokov aj 10 mesiacov.

Pokiaľ nebude v čase posudzovania splnenia podmienky získania potrebného odpracovaného obdobia známy všeobecný dôchodkový vek pre daný ročník, bude sa zaň na tento účel považovať „domnelý“ dôchodkový vek, ktorý sa stanoví ako posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.

Aby nedochádzalo k problémom v aplikačnej praxi, zároveň sa po novom stanovuje, že mesiac dôchodkového poistenia je 30 dní dôchodkového poistenia.

Zmena v určovaní sumy predčasného dôchodku od 15.5.2024

Tí poistenci, ktorí sa rozhodnú požiadať o predčasný dôchodok na základe splnenia podmienky získania potrebného odpracovaného obdobia, budú mať od 15.5.2024 penziu výraznejšie zníženú. Zatiaľ čo do 14.5.2024 platí, že za každý mesiac, ktorý od podania žiadosti o predčasný dôchodok chýba žiadateľovi do dosiahnutia riadneho dôchodkového veku, sa penzia kráti o 0,3 % pri odpracovaní 40 rokov a o 0,5 %, ak do dovŕšenia dôchodkového veku chýbajú najviac 2 roky, tentokrát sa táto podmienka zjednotí.

Prečítajte si tiež

Suma predčasného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Zjednotením sa predpokladá obmedzenie skoršieho odchodu do penzie poistencov, ktorí opúšťali trh práce, hoci boli zamestnaní a boli na ňom uplatniteľní.

Čo platí pre poistencov, ktorí o predčasnú penziu požiadali skôr?

Pre tých, ktorí sa rozhodli alebo rozhodnú požiadať o predčasný dôchodok do termínu účinnosti novely zákona (teda to stihnú do 14.5.2024), platia ustanovenia tak, ako doposiaľ. To znamená, že sa bude pri žiadaní zohľadňovať, či odpracovali 40 rokov, prípadne, či im do dovŕšenia dôchodkového veku nechýba menej ako 2 roky a podľa toho sa im určí aj percento, o koľko sa zníži suma finálneho predčasného dôchodku. Čo platí do 14.5.2024 a ako sa dávka počíta podľa pôvodných pravidiel, približujeme v článku Oplatí sa ísť do predčasného dôchodku v roku 2024?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov

Sociálna poisťovňa má na schválenie žiadosti o dôchodok niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť z hľadiska výpadku príjmu a ako je to s poberaním dávky v nezamestnanosti či odvodmi?

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky