Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie príjmov autorov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Kedy možno príjem považovať za príjem autora, definuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). Podľa autorského zákona sú predmetom autorského práva najmä diela literárne, vedecké a umelecké, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti autora. Naopak predmetom autorského práva nie sú právne predpisy a rozhodnutia, verejné listiny a úradné spisy a reči prednesené pri prejednávaní verejných záležitostí.

Príjmy autorov možno rozdeliť na dve skupiny, a to na príjmy aktívne a pasívne. Aké sú podmienky a rozdiely?

Príjem z vytvorenia diela – aktívny príjem autora

Za aktívny príjem sa v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov považuje príjem z:

  • vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu,
  • vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,
  • vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva,
  • postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Príjem z vytvorenie diela, resp. aktívny príjem autora zakladajú najmä autorské zmluvy, zmluvy o vytvorení diela a podobne. Ide teda najmä o také príjmy, ktoré sú autorovi poukázané za vytvorenie diela pre objednávateľa.

Príklad na aktívny autorský príjem

Pán Peter si chce popri svojej práci privyrobiť písaním článkov. So spoločnosťou XY uzatvorí autorskú zmluvu na základe ktorej musí spoločnosti dodať jeden článok mesačne. Považuje sa takýto príjem za aktívny?

Áno, takýto príjem sa bude považovať za aktívny príjem, nakoľko ide o príjem z vytvorenia diela.

Príjem z použitia diela – pasívny príjem autora

Pasívnymi príjmami sa v zmysle § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov rozumejú príjmy z:

  • použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • udelenia súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu.

Autorský zákon definuje použitie diela najmä ako spracovanie diela, spojenie diela s iným dielom, zaradenie diela do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela a uvedenie diela na verejnosti.

Pasívny príjem, resp. príjem z použitia diela zakladajú prevažne licenčné zmluvy. Ide teda najmä o také príjmy, ktoré sú autorovi poukázané za udelenie súhlasu použiť už vytvorené dielo.

Príklad na pasívny príjem

Pán Milan vytvoril v roku 2019 pre svoje vlastné potreby kódovací program. Pán Milan v roku 2023 podpísal licenčnú zmluvu so spoločnosťou XY, na základe ktorej môže spoločnosť pre svoje potreby tento kódovací program používať, a to až do konca roku 2024.

Takýto príjem sa bude považovať za pasívny príjem, nakoľko pán Milan pre spoločnosť XY dielo nevytváral, ale len udelil spoločnosti súhlas na použitie v minulosti vytvoreného diela.

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov formou zrážkovej dane

V zmysle § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov sa daň z príjmov z vytvorenia diela (aktívne príjmy) a použitia diela (pasívne príjmy) vyberá zrážkou, a to výške 19 % resp. 35 %. Sadzba vo výške 35 % sa použije len vtedy, ak sú príjmy poukázané daňovníkovi nespolupracujúceho štátu, teda štátu s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

Ide o najjednoduchší spôsob, akým si autor môže vysporiadať svoje daňové povinnosti z príjmu autora, nakoľko zrážkovú daň vypočíta aj odvedie objednávateľ, resp. ten, kto príjem vypláca. Autorovi je na účet poukázaná suma očistená od zrážkovej dane a nemusí už ďalej tento príjem nikde vykazovať, nakoľko sa považuje za daňovo vysporiadaný.

Na príjem, ktorý sa vysporiada zrážkovou daňou, však nie je možné uplatniť žiadne výdavky, nezdaniteľné časti základu dane ani daňové bonusy.

Z príjmu, ktorý bol vysporiadaný zrážkovou daňou sa neuhrádza zdravotné poistenie a ani nevstupuje do výpočtu odvodov na sociálne poistenie.

Príklad na príjem autora zrazený o zrážkovú daň

Pán Peter je v roku 2024 zamestnancom spoločnosti AB. V marci 2024 napísal pre spoločnosť XY článok v zmysle uzatvorenej autorskej zmluvy, pričom zmluvné strany nemajú podpísanú dohodu o nezrážaní zrážkovej dane. Honorár pána Petra je 100 eur za tento článok. Akým spôsobom si pán Peter vysporiada daň z tohto príjmu?

Pánovi Petrovi nevznikajú žiadne povinnosti v súvislosti s vysporiadaním dane z tohto príjmu, nakoľko spoločnosť XY je v zmysle zákona o dani z príjmov povinná vysporiadať takýto príjem zrážkovou daňou, oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu a zrážkovú daň za pána Petra odviesť. Pánovi Petrovi príde na účet už očistená suma vo výške 81 eur (100 - (19% z 100)). Pán Peter dokonca môže požiadať zamestnávateľa, spoločnosť AB, o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Zdaňovanie príjmov autorov v daňovom priznaní

Pokiaľ autor nechce prísť o možnosť uplatniť si daňové výhody, môže sa v zmysle § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov písomne dohodnúť s osobou, ktorá príjem vypláca, že daň z príjmov sa nevyberie zrážkou, ale daňovú povinnosť z príjmu z vytvorenia alebo použitia diela si vysporiada sám autor prostredníctvom daňového priznania.

V prípade, že sa písomne uzatvorí dohoda o nezrážaní zrážkovej dane, je povinný ten, kto príjem vypláca, oznámiť správcovi dane túto skutočnosť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka v ktorom bola táto dohoda uzatvorená. Uvedené sa oznamuje na tlačive Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou, ktorého vzor určuje finančné riaditeľstvo a uverejňuje ho na svojom webovom sídle.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdaňovanie aktívnych príjmov autora v daňovom priznaní a odvody

V prípade, že autor podpísal s vyplácajúcou spoločnosťou dohodu o nezrážaní zrážkovej dane, a príjem autora je možno považovať za aktívny príjem (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov), musí si tento príjem vysporiadať prostredníctvom daňového priznania.

Autorovi zároveň vzniká povinnosť v zmysle § 49a zákona o dani z príjmov, sa ako fyzická osoba registrovať na DIČ na daňovom úrade, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom začal túto činnosť vykonávať. Uvedené neplatí v prípade, že daňovník už DIČ pridelené má (napríklad z dôvodu aktívnej živnosti).

Prečítajte si tiež

Autor s aktívnymi príjmami si môže uplatniť reálne alebo paušálne výdavky vo výške 60 %, avšak najviac do sumy 20 000 eur plus preukázateľne uhradené poistné, ktoré súvisí s týmto dosiahnutým príjmom. Zároveň je možné z tohto príjmu uplatniť nezdaniteľné časti základu danedaňový bonus na dieťa či na úroky z hypotéky, vykázať daňovú stratu a pri zdaniteľných príjmoch do 60 000 eur uplatniť nižšiu sadzbu dane vo výške 15 %.

V prípade, že výsledná daň z aktívneho príjmu autora presiahne sumu 5 000 eur, vzniká povinnosť úhrad preddavkov na daň.

Z aktívneho príjmu autora vzniká povinnosť úhrad na zdravotné poistenie a rovnako tento príjem vstupuje do výpočtu pre účely sociálneho poistenia (ako napr. platí pre odvody iných SZČO, napríklad živnostníkov).

Aké sú pre rok 2024 minimálne výšky úhrad na zdravotné a sociálne poistenie, sa môžete dočítať v našom článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2024.

Zdaňovanie pasívnych príjmov autora v daňovom priznaní a odvody

V prípade pasívnych príjmov autora (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov), ktoré si musí autor vysporiadať prostredníctvom daňového priznania, sú možnosti uplatnenia úľav menšie.

Pozrite si tiež

Autor s pasívnymi príjmami si môže rovnako uplatniť reálne alebo paušálne výdavky vo výške 60 %, avšak najviac do sumy 20 000 eur. Na pasívny príjem sa uplatní vyššia sadzba dane, a to vo výške
19 % resp. 25 %
. Pri pasívnych príjmoch nevzniká možnosť uplatniť žiadne nezdaniteľné časti základu dane ani daňové bonusy.

Autor s pasívnymi príjmami sa nemusí registrovať na DIČ na daňovom úrade.

Z pasívneho príjmu autora nevzniká povinnosť úhrad na zdravotné poistenie a tento príjem nevstupuje do výpočtu pre účely sociálneho poistenia.

Prehľad zdaňovania príjmov autorov – zrážková daň, aktívne a pasívne príjmy zdanené v daňovom priznaní

*Príjem autora sa uvádza do daňového priznania typu B (ak vznikne povinnosť jeho podania).
**V prípade, ak aktívne príjmy daňovníka nepresiahnu v roku 2024 sumu 60 000 eur.
Zdroj: Vlastné spracovanie
príjem zdanený zrážkovou daňou aktívny príjem pasívny príjem
úhrady na zdravotné a sociálne poistenie nie áno nie
možnosť uplatniť výdavky (reálne/paušálne) nie áno áno
povinnosť vysporiadať príjmy v daňovom priznaní* nie áno áno
možnosť uplatniť nezdaniteľné časti základu dane nie áno nie
možnosť uplatniť daňové bonusy nie áno nie
povinnosť registrácie na daňovom úrade nie áno nie
sadzba dane 19 % 15 %**, resp. 19 % a 25 % 19 % a 25 %

Praktický príklad na porovnanie daňovej povinnosti príjmov autorov

Pán Ivan dosiahne v roku 2024 príjem len ako autor, a to v sume 22 000 eur z vytvorenia diela a pasívny príjem z použitia diela v sume 8 000 eur. Pán Ivan uhradí v roku 2024 na zdravotné poistenie sumu 1 173,60 eur (97,80 minimálna výška preddavku*12). Sociálne poistenie pán Ivan v roku 2024 neplatil a môže si uplatniť len nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Aká bude vychádzať pánovi Ivanovi daňová povinnosť pri jednotlivých spôsoboch zdaňovania?

Zdroj: Vlastné spracovanie
Aktívny príjem Pasívny príjem
Zrážková daň Daňové priznanie Zrážková daň Daňové priznanie
príjem 22 000 eur 22 000 eur 8 000 eur 8 000 eur
výdavky 0 eur 14 373,60 eur (60 % z 22 000 + 1 173,60) 0 eur 4 800 eur (60 % z 8 000)
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 0 eur 5 646,48 eur 0 eur 0 eur
základ dane 22 000 eur 1 979,92 eur (22 000-14 373,60-5 646,48) 8 000 eur 3 200 eur (8 000-4 800)
výsledná daň 4 180 eur (19 % z 22 000) 296,99 eur (15 % z 1 979,92) 1 520 eur (19 % z 8 000) 608 eur (19 % z 3 200)
povinnosť úhrad na sociálne poistenie a zdravotné poistenie nie áno (vznikla by povinnosť platiť aj mesačné sociálne odvody, pretože bola prekročená hranica príjmov) nie nie

Príjem z činnosti športových odborníkov a jeho zdanenie od roku 2024

Vďaka novelizácií zákona o dani z príjmov je od roku 2024 možné aj príjem športových odborníkov vysporiadať zrazením zrážkovej dane, resp. vysporiadať tento príjem v daňovom priznaní presne tak ako je tomu v prípade príjmov autorov.

Viac o príjmoch športových odborníkov sa môžete dočítať v našom článku Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky