Faktúra platiteľa DPH a jej vzor

Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra u platiteľa DPH? Vzor faktúry, ako aj pravidlá jej vystavenia vám prinášame v tomto článku.

Čo je to faktúra a akú môže mať formu?

Pojem faktúra je upravený len zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) hovorí všeobecne o účtovných dokladoch. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) upravuje obchodné dokumenty, medzi ktoré sa zaraďujú aj faktúry. Pri vystavovaní faktúr platiteľa DPH je tak potrebné rešpektovať všetky tri uvedené zákony.

Faktúra je podľa § 71 ods. 1 zákona č. každý doklad alebo oznámenie vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa zákona o DPH alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Faktúrou je aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (teda aj tzv. dobropis či ťarchopis).

Faktúry sa čoraz viac vyskytujú predovšetkým v elektronickej forme. Bežné je ich zasielanie mailom, príp. prostredníctvom iných elektronických systémov. Z pohľadu legislatívy však stále platí rovnocennosť papierovej a elektronickej faktúry. Viac informácií o elektronickej forme faktúry a požiadavkách na elektronické faktúry si prečítajte v článku Elektronické (online) faktúry.

Kedy vzniká povinnosť vyhotoviť faktúru u platiteľa DPH?

Platitelia DPH sa pri vystavovaní faktúr riadia primárne zákonom o DPH. Existujú však aj ďalšie prípady, kedy túto povinnosť majú iné zdaniteľné osoby. To, kedy je povinný vyhotoviť faktúru platiteľ DPH a v ktorých prípadoch zdaniteľné osoby, si pozrite v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Kto a v akých prípadoch musí vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH
Kto Prípady
Platiteľ DPH
 • pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (povinnosť vyhotoviť faktúru nemá platiteľ, ak dodáva tovar alebo služby oslobodené od dane, napr. poštové služby, výchovné a vzdelávacie služby a pod.),
 • pri dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca (povinnosť nevzniká, ak platiteľ dodáva poisťovacie služby a finančné služby),
 • pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby,
 • pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu,
 • pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ s miestom dodania v tuzemsku (okrem predaja tovaru na diaľku, pri ktorom dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu zdaňovania),
 • a v iných prípadoch uvedených v § 72 zákona o DPH
 • Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom
 • pri dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte (povinnosť nevzniká, ak zdaniteľná osoba dodáva poisťovacie služby a finančné služby)
 • Každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu
 • pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu
 • Zahraničná osoba zastupovaná daňovým zástupcom pri dovoze tovaru alebo pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu
 • pri dodaní tovaru s miestom dodania v tuzemsku
 • Aká je lehota na vyhotovenie faktúry?

  Podľa § 73 zákona o DPH musí byť faktúra vyhotovená do 15 dní:

  • odo dňa dodania tovaru alebo služby,
  • odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
  • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane, t. j. tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu (podľa § 43 zákona o DPH),
  • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania služby v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH),
  • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane, t. j. pre vyhotovenie dobropisu, resp. ťarchopisu (podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH).

  Čo musí faktúra obsahovať (aké sú jej povinné náležitosti)?

  Povinnými náležitosťami faktúry podľa Obchodného zákonníka sú obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná, ako aj číslo tohto zápisu.

  Upozornenie: Ak sídli vaša firma v Bratislave alebo Košiciach, dajte si pri označení registra po 1.6.2023 pozor. Okresné súdy totiž nahradia Mestské súdy a tento nový údaj je potrebné uvádzať aj na faktúre. Viac informácií nájdete v článku Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa.

  Prečítajte si tiež

  Aby faktúra spĺňala aj podmienky účtovného dokladu, musí podľa zákona o účtovníctve obsahovať náležitosti uvedené v § 10. Ide o tieto:

  • slovné a číselné označenie účtovného dokladu (napr. Faktúra č. 2023001),
  • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov (t. j. dodávateľ, odberateľ a predmet faktúry – napr. predaj tovaru),
  • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
  • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
  • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
  • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov.

  Povinné náležitosti faktúry z hľadiska zákona o DPH sú uvedené v § 74 zákona o DPH. Podľa tohto ustanovenia musí faktúra obsahovať:

  • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala (IČ DPH),
  • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
  • poradové číslo faktúry,
  • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
  • dátum vyhotovenia faktúry,
  • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
  • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane (pri oslobodení dane sa uvádza aj slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“),
  • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť (okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare),
  • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru (na základe písomnej dohody o vyhotovovaní faktúr medzi dodávateľom a odberateľom),
  • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
  • údaje o dodanom dopravnom prostriedku (t. j. pozemnom motorovom vozidle, plavidle alebo lietadle, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky),
  • meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu pri dovoze tovaru alebo pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom,
  • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar (resp. umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti)“, ak sa uplatní osobitná úprava zdaňovania dane.
  Prečítajte si tiež
  Článok pokračuje pod reklamou

  Upozornenie: Ak platiteľ DPH alebo zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, vyhotovuje zjednodušenú faktúru, tak v tom prípade zjednodušená faktúra nemusí obsahovať tieto povinné náležitosti:

  • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
  • jednotkovú cenu bez dane.

  Vzor faktúry a fakturačné aplikácie

  Zákon o DPH, Obchodný zákonník, či zákon o účtovníctve upravujú, čo má faktúra obsahovať a aké sú jej povinné náležitosti. Žiaden z týchto zákonov však nehovorí o tom, ako má takáto faktúra vyzerať. Konkrétny vizuál faktúry je na rozhodnutí podnikateľa. Na trhu sú dostupné viaceré online fakturačné aplikácie, ktoré vám s vystavením faktúry pomôžu. Vybrať si obvykle môžete aj z viacerých preddefinovaných grafických vzorov.

  Prečítajte si tiež

  Pred finálnym výberom fakturačného nástroja odporúčame vyskúšať si jeho bezplatnú verziu a zistiť tak, či vyhovuje vašim požiadavkám. Môžete si všimnúť funkcie, ako napríklad automatické doplnenie údajov o obchodnom partnerovi, číselníky tovarov a služieb, vystavenie zálohovej faktúry, vystavenie dobropisu, pravidelné automatické vystavovanie faktúr, či odosielanie upomienok k faktúram, generovanie QR kódu na úhradu faktúry, export faktúr do iného účtovného programu a ďalšie.

  Náš tip: Bezchybné vystavovanie faktúr online s množstvom užitočných funkcií je dostupné v aplikácii KROS Fakturácia. V KROSe nájdete aj ďalšie spoľahlivé nástroje, ktoré uľahčia cestu k digitalizácii účtovníctva. Fakturovať v aplikácii môžete, či ste živnostník, podnikateľ, malá alebo veľká firma.

  Vzor faktúry – príklad

  Pomocou online fakturačného nástroja KROS Fakturácia sme vyhotovili faktúru, ktorú uvádzame ako vzor faktúry u platiteľa DPH. Odporúčame, aby ste na faktúre nezabudli uviesť aj dátum splatnosti faktúry, formu úhradu a číslo účtu, ak úhradu požadujete bankovým prevodom (ideálne je na faktúre uviesť aj QR kód, ktorého naskenovaním je možné jednoducho faktúru uhradiť).

  Ak vystavujete faktúru do zahraničia, odporúčame prečítať si aj článok Vzory zahraničných faktúr v anglickom a nemeckom jazyku.

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Zdroj: Vlastné spracovanie

  Ako faktúru očíslovať?

  Jednou z povinných náležitostí je aj poradové číslo faktúry. To, aký formát si platiteľ DPH zvolí, je na jeho rozhodnutí. Potrebné je splniť nasledovné podmienky:

  • zvolené číslovanie faktúr je potrebné dodržať počas celého zdaňovacieho obdobia – faktúry musia chronologicky nasledovať za sebou podľa dátumu vystavenia,
  • číselný rad faktúr musí byť nepretržitý – to znamená, že by nemal preskočiť, resp. vynechať číslo faktúry.

  Viac o tom, ako číslovať faktúry, sa dozviete v článku Ako číslovať faktúry.

  Musí byť faktúra opečiatkovaná a podpísaná?

  Nakoľko sa mnohokrát v praxi stretneme s automatickým opečiatkovaním a podpísaním faktúry, nastáva otázka, či je také niečo povinné? Žiadny zákon neprikazuje povinnosť platiteľovi DPH používať pečiatku či podpísanie vyhotovenej faktúry. Z uvedeného dôvodu sa preto opečiatkovanie a podpísanie ani neuvádza medzi povinnými náležitosťami faktúry.

  Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Sadzby DPH v roku 2024

  Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?

  Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

  Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

  KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

  Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

  Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH?

  Ako správne vyplniť kontrolný výkaz? Aké údaje je potrebné mať k dispozícii a ako sa vykazujú v jednotlivých častiach kontrolného výkazu od 1.7.2023? Odpovede a praktické ukážky v článku.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky