Faktúra a jej vzor v roku 2018

Faktúra je účtovný a daňový doklad, ktorý vyjadruje vzťah medzi podnikateľskými subjektmi, t. j. medzi odberateľom a dodávateľom. Čo musí obsahovať faktúra a ako vyzerá jej vzor v roku 2018?

Vystavené a prijaté faktúry a predmet fakturácie

Poznáme 2 typy faktúr, a to:

 • vydanú (vystavenú, odberateľskú) faktúru: vydanú faktúru vystavuje dodávateľ svojmu odberateľovi,
 • prijatú (došlú, dodávateľskú) faktúru: prijatú faktúru prijíma odberateľ od svojho dodávateľa.

Predmetom faktúry môže byť:

 • dodanie tovaru: v tomto prípade je potrebné k faktúre pripojiť aj dodací list, ktorý slúži ako doklad o potvrdení prijatia dodaného tovaru, ktorý je fakturovaný. V prípade, ak je na faktúre uvedené, že faktúra je zároveň aj dodacím listom, dodací list už nie je potrebné pripájať,
 • poskytnutie služby: v tomto prípade sa občas pripája k faktúre výkaz o poskytnutých službách, prípadne iný doklad, ktorý bližšie špecifikuje rozsah poskytnutých služieb. Zvyčajne je rozpis poskytnutých služieb už na samotnej vystavenej faktúre a preto dodávateľ už k faktúre nič nepripája.

Aké náležitosti musí obsahovať faktúra v roku 2018?

Faktúra nemá predpísanú formu (t. j. nemá predpísaný vzhľad), avšak musí sa riadiť a obsahovať náležitosti podľa týchto zákonov:

 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Náležitosti faktúry podľa zákona o účtovníctve

Faktúra je účtovným a daňovým dokladom. Ak má byť faktúra považovaná za účtovný doklad, musí obsahovať náležitosti podľa § 10 zákona o účtovníctve. Ide o tieto náležitosti:

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu (napríklad: Vydaná faktúra č. 2018001),
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov (napríklad: Fakturujeme Vám účtovné služby za mesiac január 2018, označíme účastníkov tak, že uvedieme názov a identifikačné údaje ako dodávateľa tak aj odberateľa),
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva (napríklad: 40 hodín v jednotkovej cene 5 Eur/hod., celková suma: 200 Eur),
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia (ide napríklad o dátum splnenia dodávky, prijatia preddavku a pod.),
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie (podpisovým záznamom sa rozumie podľa zákona o účtovníctve účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. Na obidve formy podpisového záznamu sa pritom prihliada rovnako a obidve sa môžu použiť na mieste, kde sa vyžaduje vlastnoručný podpis.),
 • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Náležitosťami faktúry podľa zákona o účtovníctve sa riadi pri ich vystavovaní najmä neplatiteľ DPH. Ako vyzerá vzor faktúry neplatiteľa DPH a čo by ste o faktúre neplatiteľa DPH mali vedieť, sa dočítate v článku Faktúra neplatiteľa DPH a jej vzor v roku 2018.

Náležitosti faktúry podľa Obchodného zákonníka

V zmysle tohto zákona sa považuje faktúra za obchodný dokument. Podľa § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka je podnikateľ povinný uvádzať na obchodnom dokumente (teda aj na faktúre) tieto náležitosti:

 • obchodné meno,
 • sídlo alebo miesto podnikania,
 • právnu formu právnickej osoby,
 • identifikačné číslo, ak je pridelené,
 • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal (ak je podnikateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov),
 • číslo zápisu do registra, v ktorom je podnikateľ zapísaný.

Náležitosti faktúry podľa zákona o DPH

Podnikateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo osoba, ktorá je registrovaná pre DPH, je povinná riadiť sa pri vystavovaní faktúr § 74 zákona o DPH, podľa ktorého musí faktúra obsahovať tieto náležitosti:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania , prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • meno priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa uvedeného paragrafu,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane (pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/Es o spoločnom systéme DPH v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“),
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy (uvedenej v § 66 zákona),
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 5 (odberateľ podľa tohto odseku môže vyhotoviť faktúru v mene a na účet dodávateľa, ak je medzi nimi uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť splnené, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené odberateľom),
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitný úprava podľa § 65,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar/umelecké diela/zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

Platiteľ DPH pri vystavovaní faktúr je povinný dbať na to, aby faktúra obsahovala náležitosti podľa zákona o DPH. To, ako vyzerá vzor faktúry platiteľa DPH nájdete v článku Faktúra platiteľa DPH a jej vzor v roku 2018

Článok pokračuje pod reklamou

Ako očíslovať faktúru?

Číselné označenie faktúr či iných účtovných dokladov si volí každá účtovná jednotka podľa svojho vlastného rozhodnutia. Faktúry však musia byť označené, očíslované a usporiadané podľa čísel za sebou idúcich.

Prečítajte si tiež

Podnikateľ by mal dodržiavať celé zdaňovacie obdobie číslovanie faktúr, ktoré si na začiatku zdaňovacieho obdobia zvolil.

Podnikateľ si môže zvoliť napríklad nasledovné číslovanie faktúr: RRRRCCC* (napr. 2018001) alebo RRRRMMCCC (napr. 201801001) a pod.

*RRRR – označenie roku v dlhom tvare alebo RR označenie roku v krátkom tvare,

MM – označenie mesiaca,

CCC – číslice.

Podnikateľ, ktorý vystavuje faktúry do tuzemska aj do zahraničia, nie je povinný odlišovať číslovanie faktúr tuzemských od zahraničných. Pre lepší prehľad väčšina podnikateľov však odlišuje číslovanie zahraničných faktúr. Vzor zahraničnej faktúry a viac informácií o zahraničnej faktúre sa dočítate v článku Zahraničná faktúra a jej vzor v roku 2018.

Do kedy je potrebné vystaviť faktúru?

Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH postupuje podľa zákona o účtovníctve, ktorý ustanovuje, že účtovná jednotka je povinná vyhotoviť faktúru bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje. To znamená, že nie je jasne definovaná lehota, dokedy musí podnikateľ faktúru vystaviť.

Prečítajte si tiež

Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH je povinný podľa § 73 zákona o DPH vystaviť faktúru do 15 dní:

 • odo dňa dodania tovaru alebo služby,
 • odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania v inom členskom štáte,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane.

Aký dátum splatnosti uviesť na faktúre?

Maximálnu splatnosť faktúr upravuje Obchodný zákonník. Limit pre splatnosť faktúr je 60 dní. Tento limit je možné za určitých podmienok predĺžiť, a to ak splatnosť faktúry dlhšia ako 60 dní nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam veriteľa, ktoré pre neho vyplývajú zo zmluvy.

Viac o dátume splatnosti faktúry sa dočítate v článku Aká môže byť splatnosť faktúry?

Akú formu úhrady faktúry zvoliť?

Na faktúre môžete zvoliť formu úhrady v hotovosti, bankovým prevodom, dobierkou a pod. Pri uvedení formy úhrady bankovým prevodom, uvádzajte aj číslo bankového účtu v tvare IBAN.

Viac o povinnosti podnikateľov používať čísla bankových účtov v tvare IBAN sa dočítate v článku Povinnosť podnikateľov používať bankové účty v tvare IBAN od 1.2.2014

Je potrebné uviesť na faktúre aj pečiatku a podpis dodávateľa?

Nakoľko pečiatka a podpis dodávateľa nie je povinnou náležitosťou faktúr, podnikateľ nemusí pečiatku a podpis uviesť na dodávateľskej faktúre.

Ak chce podnikateľ uviesť pečiatku aj podpis ako dodávateľ tovaru alebo služby, samozrejme tak urobiť môže.

V náležitostiach faktúry je uvedené, že faktúra musí obsahovať podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie (t. j. podpisový záznam v účtovnej jednotke, ktorá o doklade účtuje).

Aké povinné náležitosti musí faktúra spĺňať v roku 2020 nájdete v článku Faktúra – vzor a povinné náležitosti v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

Faktúra platiteľa DPH a jej vzor

Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra u platiteľa DPH? Vzor faktúry, ako aj pravidlá jej vystavenia vám prinášame v tomto článku.

IT bezpečnosť pri online účtovníctve: ako sa vyhnúť hrozbám?

Ako upravuje elektronické účtovníctvo legislatíva? Je klasický softvér v počítači bezpečnejší ako cloudové riešenie? Na čo myslieť z hľadiska IT bezpečnosti pri výbere softvérového riešenia, prezradili odborníci z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky