Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Skratka IČ DPH predstavuje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Toto číslo majú pridelené osoby, ktoré sa stali platiteľmi DPH, ale aj osoby, ktoré sa pre DPH zaregistrovali z iných dôvodov, napríklad z dôvodu prijímania či poskytovania služieb do EÚ. Po anglicky ide o VAT number, IČ DPH v iných jazykoch nájdete v článku Ako preložiť IČ DPH do jazykov krajín EÚ.

Tvar slovenského IČ DPH pozostáva z kódu krajiny Slovenskej republiky (SK). Za kódom krajiny nasleduje desať číslic, ktoré na Slovensku predstavujú daňové identifikačné číslo subjektu.

Jednotlivé krajiny EÚ (a Severné Írsko) majú pridelenú predponu pre konkrétny štát, napríklad pre Česko je to CZ, pre Rakúsko AT, pre Maďarsko HU atď.

Prečo je potrebné overovať IČ DPH odberateľa z EÚ?

Na základe platného identifikačného čísla pre DPH odberateľa v rámci Európskej únie je dodávateľovi umožnené:

  1. uplatniť oslobodenie od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru do iného členského štátu za podmienok definovaných v § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) – faktúra tak neobsahuje slovenskú DPH a odberateľ vykoná tzv. samozdanenie,
  2. určiť miesto dodania služby pri poskytovaní služieb podľa základného pravidla definovaného v § 15 ods. 1 zákona o DPH – aj v tomto prípade bude fakturácia bez slovenskej DPH a dôjde k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu služby.

IČ DPH je potom dôležitým údajom, ktorý budete vykazovať v súhrnnom výkaze.

Vo vykonávacom Nariadení Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty je v článku 18 ods. 1 písm. a) vymedzené, že pokiaľ poskytovateľ (dodávateľ) nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, môže odberateľa usadeného v rámci Spoločenstva (Európskej únie) považovať za zdaniteľnú osobu, ak mu odberateľ oznámil svoje identifikačné číslo pre DPH, a poskytovateľ získa potvrdenie platnosti tohto identifikačného čísla, ako aj mena a adresy, ktoré sa s ním spájajú, a to v súlade s článkom 31 nariadenia Rady (ES) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom z oblasti dane z pridanej hodnoty.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako overiť IČ DPH obchodného partnera z EÚ?

Platitelia DPH si môžu overiť platnosť identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie nasledujúcimi spôsobmi:

  • na Finančnom riaditeľstve SR, a to: 
    • telefonicky, na telefónnom čísle: 048/43 93 976
    • písomne, na adrese: Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík, Odbor kontroly, Oddelenie CLO, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica;
  •   alebo najjednoduchšie na portáli Európskej komisie v systéme VIES.

Finančné riaditeľstvo SR poskytuje službu overovania identifikačných čísiel pre DPH počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod.

Prečítajte si tiež

Podmienkou pre overenie je zadanie identifikačného čísla pre DPH slovenského žiadateľa o overenie. Vyhľadávanie na základe obchodného mena a adresy nie je možné. Finančné riaditeľstvo SR poskytne po overení identifikačného čísla pre DPH žiadateľovi ako odpoveď len informáciu o existencii, to znamená, či je overované IČ DPH v súčasnosti platné, alebo neplatné, prípadne žiadateľom uvedený názov alebo adresa je správna alebo nie.

Ako overiť IČ DPH v systéme VIES?

Po otvorení systému VIES je potrebné zadať údaje o obchodnom partnerovi z EÚ/zo Severného Írska – štát a overované IČ DPH, plus údaje o vás ako o žiadateľovi (členský štát a vaše IČ DPH).

Zdroj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation
Zdroj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

Po stlačení tlačidla Overiť môžu nastať dva prípady – platné alebo neplatné IČ DPH, ako znázorňujú obrázky nižšie.

Zdroj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation
Zdroj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

V prípade, že je IČ DPH platné – pre preukázanie, že ste IČ DPH skutočne overili, je vhodné si potvrdenie vytlačiť, resp. uložiť si ho elektronicky.

Zdroj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation
Zdroj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

Pokiaľ je IČ DPH neplatné, v prvom rade je nutné obrátiť sa na svojho odberateľa a skontrolovať správnosť uvedeného IČ DPH (počet znakov, ich poradie, kód krajiny).

Ak sú údaje odberateľa správne, no nie sú v systéme aktuálne, musí požiadať daňovú správu svojej krajiny o opravu.

Overenie IČ DPH obchodného partnera zo Slovenska

Pokiaľ má subjekt záujem overiť identifikačné číslo pre DPH, ktoré je pridelené v Slovenskej republike, môže ho overiť na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v časti: Rýchle odkazy/Informačné zoznamy/Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH. Vyhľadávanie je možné podľa viacerých kritérií.

Zdroj: financnasprava.sk
Zdroj: financnasprava.sk

Následne získa používateľ viaceré údaje o daňovom subjekte, ako je uvedené na obrázku nižšie. Je možný aj export údajov.

Zdroj: financnasprava.sk
Zdroj: financnasprava.sk

Ešte raz pripomíname, že v tomto zozname sa nenachádzajú IČ DPH pridelené v iných členských štátoch, len subjektov registrovaných na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky