Vzory zahraničných faktúr v anglickom a nemeckom jazyku

Ako vystaviť faktúru do zahraničia v anglickom a nemeckom jazyku a čo musí takáto faktúra obsahovať? Ako preložiť dôležité slovné formulácie do angličtiny a nemčiny?

Pojem faktúra je definovaný v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) ako každý doklad alebo oznámenie, ktoré môže byť vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme.

Problematike faktúr sa venuje aj zákon č. 431/2003 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) alebo zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Základné delenie faktúr je na:

 • vystavené (alebo vydané, odberateľské) faktúry – ide o faktúry, ktoré subjekt vystavuje svojmu odberateľovi,
 • prijaté (alebo došlé, dodávateľské) faktúry -  ide o faktúry, ktoré subjekt prijal od svojho dodávateľa.

V tomto článku sa budeme zaoberať vystavenými faktúrami, a to konkrétne vystaveným faktúram v anglickom a nemeckom jazyku.

Prečo vystaviť faktúru v anglickom alebo nemeckom jazyku?

Podstatná časť transakcií podnikateľského prostredia sa vykonáva na základe faktúr, ktoré sú samozrejme aj súčasťou účtovníctva.

Pre potreby účtovníctva nezáleží, či je faktúra (či už vystavená alebo prijatá) v slovenskom alebo inom jazyku, ak jej obsahu daňovník rozumie. Podstatou pre účtovníctvo je, aby faktúra obsahovala podstatné náležitosti špecifikované v zákone o účtovníctve, resp. zákone o DPH.

Hlavným dôvodom na vystavovanie faktúr v cudzom jazyku je ich prečítanie a pochopenie ich obsahu odberateľom – napríklad odberateľovi z Nemecka nebudeme posielať faktúru v slovenčine, ktorej on nerozumie, ale vystavíme faktúru v nemčine, resp. v angličtine, aby jej obsahu porozumel. Ak by obsahu nerozumel, nemuselo by dôjsť napríklad k jej úhrade.

Je bežné, že jedna faktúra je vystavená vo viacerých jazykoch, napríklad faktúra je prvotne vystavená v slovenčine, avšak ju posielame odberateľovi do Veľkej Británie, a tak ju vystavím aj v anglickom jazyku. Stále ide o tú istú faktúru, s rovnakým číslom a predmetom fakturácie, avšak vyhotovenú v iných jazykoch.

Zároveň, ak je faktúra vyhotovená v cudzom jazyku, tak je subjekt povinný na požiadanie daňového úradu na účel kontroly zabezpečiť jej preklad do slovenčiny.

Pre zahraničné faktúry si možno založiť napríklad aj nový číselný rad vystavených faktúr.

Povinné náležitosti faktúr nielen v slovenskom jazyku

Ako sme už vyššie v článku uviedli, povinné náležitosti faktúr obsahuje:

 • zákon o účtovníctve – týmito povinnými náležitosťami sa musí riadiť najmä neplatiteľ DPH,
 • zákon o DPH – týmito povinnými náležitosťami sa musí riadiť najmä platiteľ DPH.

Keďže pri obchodovaní s členskými štátmi Európskej únie musí byť spravidla fyzická alebo právnická osoba registrovaná pre DPH (či už podľa § 4 ods. 1, § 7 alebo § 7a), faktúry musia spĺňať povinné náležitosti podľa zákona o DPH.

Faktúra musí podľa zákona o DPH obsahovať:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • meno priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa uvedeného paragrafu,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane (pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/Es o spoločnom systéme DPH v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“),
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy (uvedenej v § 66 zákona),
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“,
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitný úprava podľa § 65,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar/umelecké diela/zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

Viac o registrácií na DPH sa dočítate v článkoch Registrácia na DPH alebo Špecifické typy registrácií na DPH - §7 a §7a zákona. Od 1. januára 2021 platia aj nové pravidlá pri obchodovaní s Veľkou Britániou. Viac o nich sa dočítate v článku Obchodovanie po Brexite (DPH, clá) od roku 2021.

Článok pokračuje pod reklamou

Overenie IČ DPH pri fakturácií do zahraničia – členských krajín EÚ

Dôležitým krokom pri fakturácii do zahraničia je overenie IČ DPH odberateľa, ktorému faktúru vystavujeme.

Tovar, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu EÚ predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru (alebo na ich účet), pričom nadobúdateľ tovaru je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte, je oslobodený od dane.

Prečítajte si tiež

Ak teda daňovník dodáva tovar do iného členského štátu bez DPH, tak musí overiť, či osoba prijímajúca tovar má pridelené IČ DPH v inom členskom štáte Európskej únie. Toto platné IČ DPH musí daňovník uviesť na faktúre a taktiež aj v súhrnnom výkaze. Overiť IČ DPH môže na stránke Európskej komisie v časti VIES – kontrola platnosti IČ DPH.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad „IČ DPH“ v anglickom a nemeckom jazyku.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Jazyk IČ DPH
angličtina VAT No.
nemčina USt-IdNr.

Dodanie je oslobodené od dane a vzor faktúry v anglickom a nemeckom jazyku

Slovná formulka „dodanie je oslobodené od dane“ sa uvádza (ako už z názvu vyplýva) pri dodaní tovaru, ktorý je od dane oslobodený podľa zákona o DPH.

Fakturáciu v rámci členských štátov EÚ upravuje smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktorá bola novelizovaná smernicou Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010.

Pri dodaní tovaru oslobodenom od dane musí byť na vystavenej faktúre uvedené:

 • odkaz na uplatniteľné ustanovenie smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v platnom znení,
 • odkaz na zodpovedajúce vnútroštátne ustanovenie ako je napríklad „dodanie je oslobodené od dane podľa § 74 zákona o DPH“,
 • odkaz, v ktorom sa uvádza, že dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb je oslobodené od dane ako je napríklad slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“.
Prečítajte si tiež

Faktúra tak nemusí obsahovať všetky tieto tri odkazy, ale daňovník si vyberie jednu z možných formulácií. Najbežnejšou a najľahšou je práve tretia možnosť „dodanie je oslobodené od dane“.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad slovnej informácie „dodanie je oslobodené od dane“ v anglickom a v nemeckom jazyku.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Jazyk Slovná informácia:

Dodanie je oslobodené od dane.
angličtina The supply is exempt from VAT.
nemčina Lieferung ist Steur-frei.

Prenesenie daňovej povinnosti a vzor faktúry v anglickom a nemeckom jazyku

Slovná formulka „prenesenie daňovej povinnosti“ sa uvádza v prípade, že predmetom fakturácie je služba, nie tovar. Zároveň je podmienka, že nemôže ísť o služby, ktorých miestom dodania je tuzemsko, napríklad ubytovanie na SR.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti“ v anglickom a nemeckom jazyku.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Jazyk Slovná informácia:

Prenesenie daňovej povinnosti
angličtina Reverse charge
nemčina Verlagerung der Steuerschuld

Ďalšie dôležité slovné informácie uvádzané na zahraničných faktúrach v anglickom a nemeckom jazyku

Okrem slovnej informácie „dodanie je oslobodené od dane“ a „prenesenie daňovej povinnosti“ môže faktúra obsahovať aj ďalšie dodatočné slovné informácie, ktorými môžu byť:

 • vyhotovenie faktúry odberateľom – využije sa v prípade, ak faktúru nevystavuje dodávateľ, ale odberateľ, pričom na takúto činnosť musia dodávateľ a odberateľ uzatvoriť písomnú dohodu podľa zákona o DPH,
 • úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie – využije sa v prípade, ak sa využije osobitná úprava zdaňovania pre cestovné kancelárie podľa § 65 zákona o DPH,
 • úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar/ umelecké diela/zberateľské predmety a starožitnosti v závislosti od príslušného tovaru – využije sa v závislosti od tovaru, na ktorý sa vzťahuje osobitná úprava podľa § 66 zákona o DPH.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad slovnej informácie „vyhotovenie faktúry odberateľom“ v anglickom a nemeckom jazyku.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Jazyk Slovná informácia:

Vyhotovenie faktúry odberateľom
angličtina Self-billing
nemčina Gutschrift

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad slovnej informácie „úprava zdaňovania prirážky“ a jej možné varianty v anglickom a nemeckom jazyku.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Jazyk Slovná informácia
Úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie
angličtina Margin scheme – Travel agents
nemčina Sonderregelung für Reisebüros
Úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar
angličtina Margin scheme – Second-hand goods
nemčina Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung
Úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela
angličtina Margin scheme – Works of art
nemčina Kunstgegenstände/Sonderregelung
Úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti
v závislosti od príslušného tovaru
angličtina Margin scheme – Collector’s items and antiques‘ respectively
nemčina Sammlungsstücke und Antiquitäten/Sonderregelung

Vzor zahraničnej faktúry v anglickom a nemeckom jazyku

Ako sme už v článku uviedli, vystavenie faktúry v cudzom jazyku je kľúčové v prípade, že ide o zahraničného odberateľa, ktorý by faktúre v slovenčine neporozumel.

S vystavením faktúr v cudzích jazykoch, predovšetkým v angličtine alebo nemčine, vám môžu pomôcť aj rôzne softvéry či online fakturačné aplikácie, napr. KROS fakturácia, v ktorej sme vytvorili vzorové faktúry.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

Faktúra platiteľa DPH a jej vzor

Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra u platiteľa DPH? Vzor faktúry, ako aj pravidlá jej vystavenia vám prinášame v tomto článku.

Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

IT bezpečnosť pri online účtovníctve: ako sa vyhnúť hrozbám?

Ako upravuje elektronické účtovníctvo legislatíva? Je klasický softvér v počítači bezpečnejší ako cloudové riešenie? Na čo myslieť z hľadiska IT bezpečnosti pri výbere softvérového riešenia, prezradili odborníci z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky