Poskytovanie a fakturácia služieb do zahraničia (tretích krajín) a DPH

Ako uplatňovať DPH pri poskytovaní služieb do zahraničia - tretích krajín, t. j. do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie).

Povinnosti podnikateľov vo vzťahu k DPH sa líšia v závislosti od viacerých parametrov, predovšetkým od toho, či je podnikateľ platiteľom DPH, aké služby poskytuje a kto je jeho odberateľom (klientom). Uvedené skutočnosti určujú miesto (krajinu) dodania služby. DPH v Slovenskej republike podliehajú poskytnuté služby do zahraničia (tretích krajín), ktoré majú miesto poskytnutia (dodania na účely DPH) v Slovenskej republike.

Ktoré zahraničné krajiny sú na účely DPH označované ako tretie krajiny

Zahraničnými tretími krajinami sú na účely uplatňovania DPH krajiny mimo územia Európskej únie (napr. USA, Ruská federácia, Švajčiarsko).

Prvú záležitosť, ktorou by sa mal každý podnikateľ zaoberať, je registračná povinnosť. V súvislosti s dodaním služieb do zahraničia (tretích krajín) nevzniká v Slovenskej republike podnikateľom registračná povinnosť. Môže im však vzniknúť registračná povinnosť, alebo iná povinnosť, v tretej krajine (v zahraničí), do ktorej službu poskytujú.

Určenie miesta poskytnutia (dodania) služby zákazníkovi zo zahraničia (tretej krajiny)

Správne určenie miesta poskytnutia služby do tretej krajiny je dôležité predovšetkým z týchto dvoch dôvodov:

  • zdanenie poskytnutia služby v Slovenskej republike u podnikateľa, ktorý je platiteľom DPH. Platiteľ DPH nie je povinný zdaniť v SR poskytnutie služby, ak je preukázateľné miesto jej dodania v zahraničí. V opačnom prípade musí dodanie služby zdaniť v Slovenskej republike;
  • zistenie obratu na účel registrácie pre DPH u podnikateľa, ktorý nie je platiteľom DPH. Neplatiteľovi DPH sa do obratu pre povinnú registráciu započítavajú všetky služby s miestom ich dodania v Slovenskej republike.

Podnikatelia - platitelia aj neplatitelia DPH, musia preto dôsledne sledovať dve skutočnosti:

  • kto je ich odberateľom (klientom),
  • aký druh služby poskytujú.

Miesto poskytnutia (dodania) služby určujú § 15 a 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). V § 15 zákona o DPH sú upravené základné pravidlá pre určenie miesta (krajiny) poskytnutia, a teda aj zdanenia, služby daňou z pridanej hodnoty. V tomto prípade rozhoduje len postavenie odberateľa (klienta). Platí zásada, že miesto poskytnutia (dodania) služby, a teda aj krajina zdanenia, je:

  • Slovenská republika, ak je zahraničným odberateľom (klientom) nezdaniteľná osoba, napríklad konečný spotrebiteľ,
  • zahraničie (tretia krajina), ak je odberateľom (klientom) zdaniteľná osoba, napríklad iný podnikateľ zo zahraničia.

V § 16 zákona o DPH sú upravené špecifické pravidlá pre určenie miesta (krajiny) poskytnutia, resp. zdanenia služby.

Povinnosti podnikateľa, ktorý je platiteľom DPH, pri poskytnutí (dodaní) služby do zahraničia (tretej krajiny)

Poskytnutie služby, ktorá má miesto dodania v Slovenskej republike, musí platiteľ DPH zdaniť v Slovenskej republike. Ak službu poskytne zdaniteľnej osobe, má povinnosť vystaviť jej faktúru. Lehota na vystavenie faktúry je 15 dní od dodania služby. Ak službu poskytuje nezdaniteľnej osobe (napr. konečnému spotrebiteľovi), nemá povinnosť vystaviť jej faktúru, ale dobrovoľne to urobiť môže.

Poskytnutie služieb, pri ktorých sa určí miesto dodania v Slovenskej republike, platiteľ DPH (podnikateľ) uvádza v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze. Daňovému úradu sa v tomto prípade nepredkladá súhrnný výkaz.

Príklad: S.r.o. so sídlom v Slovenskej republike je platiteľom DPH. Obchodnému partnerovi z Číny vypracuje znalecký posudok na stavbu nachádzajúcu sa v Slovenskej republike. Vypracovanie znaleckého posudku je službou s miestom dodania v Slovenskej republike (§ 16 ods. 1 zákona o DPH), preto s.r.o. vystaví odberateľovi z Číny faktúru vrátane slovenskej DPH. Faktúru uvedie v daňovom priznaní aj v kontrolnom výkaze.

Poskytnutie služby, ktorá má miesto dodania v (zahraničí) tretej krajine, platiteľ DPH v Slovenskej republike nezdaňuje. Mal by sa však informovať v danej tretej krajine, či mu vyplývajú z dôvodu poskytnutia služby do tejto krajiny daňové povinnosti.

Prečítajte si tiež

Ak službu poskytne zdaniteľnej osobe, má povinnosť vystaviť jej faktúru. Lehota na vystavenie faktúry je 15 dní od dodania služby. Ak službu poskytuje nezdaniteľnej osobe (napr. konečnému spotrebiteľovi), nemá povinnosť vystaviť jej faktúru. Ak jej faktúru vystaví, nedôjde k porušeniu zákona o DPH.

Aj napriek vystaveniu faktúry, poskytnutie takejto služby sa neuvádza v daňovom priznaní, kontrolnom výkaze ani v súhrnnom výkaze.

Príklad: Advokátska kancelária so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je platiteľom DPH, poskytne právne poradenstvo občanovi zo Švajčiarska, t. j. nezdaniteľnej osobe. Miesto dodania právneho poradenstva je Švajčiarsko (§ 16 ods. 16 a 17 zákona o DPH). Advokátska kancelária vystaví klientovi zo Švajčiarska faktúru bez slovenskej DPH. Faktúru neuvedie v daňovom priznaní ani v kontrolnom výkaze. Nepodáva ani súhrnný výkaz.

Príklad: Advokátska kancelária so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je platiteľom DPH, poskytne právne poradenstvo obchodnému partnerovi z Číny, t. j. zdaniteľnej osobe. Miesto dodania právneho poradenstva je Čína (§ 15 ods. 1 zákona o DPH). Advokátska kancelária vystaví klientovi z Číny faktúru bez slovenskej DPH. Faktúru neuvedie v daňovom priznaní ani v kontrolnom výkaze. Nepodáva ani súhrnný výkaz.

Prečítajte si tiež

Ako podnikateľ overí, či službu dodáva zdaniteľnej alebo nezdaniteľnej osobe? Univerzálny postup neexistuje, pričom záleží aj na tom, aký typ služby a akým spôsobom ju poskytuje. Ak sú služby poskytované cez webovú stránku, pričom si klient službu objednáva, tak v objednávkovom formulári môže označiť, či službu objednáva ako konečný spotrebiteľ alebo ako podnikateľ. Objednávkový formulár by mal mať povinné vyplňované údaje. Podnikateľ môže vyhľadať svojho klienta prostredníctvom internetu napr. v zahraničných registroch, sú podobné živnostenskému registru alebo obchodnému registru. Prípadne môže priamo kontaktovať svojho klienta s otázkou, či si službu objednávka ako podnikateľ (v rámci podnikateľskej činnosti) alebo konečný spotrebiteľ.

Aké pojmy súvisia so zahraničnou faktúrou a čo takáto faktúra musí obsahovať sa dočítate v článku Čo musí obsahovať faktúra do zahraničia.

Článok pokračuje pod reklamou

Sumár povinností platiteľa DPH pri poskytovaní služieb do (zahraničia) tretích krajín v roku 2017

Odberateľ z tretej krajiny Miesto dodania služby Vystavenie faktúry Daňové priznanie + platba DPH v SR Kontrolný výkaz Súhrnný výkaz
zdaniteľná osoba (napr. podnikateľ) tretia krajina áno nie nie nie
SR áno áno áno nie
nezdaniteľná osoba (napr. konečný spotrebiteľ) tretia krajina nie* nie nie nie
SR nie* áno áno nie

* Faktúru je možné vystaviť nad rámec povinností zákona o DPH.

Povinnosti podnikateľa, ktorý nie je platiteľom DPH, pri poskytnutí (dodaní) služby do zahraničia (tretej krajiny)

Podnikateľ, ktorý je neplatiteľ DPH, nemá povinnosť zdaňovať poskytovanie služieb do tretej krajiny ani v prípade, ak je miestom dodania služieb Slovenská republika. Nepodáva daňové priznania, kontrolné výkazy a neplatí DPH daňovému úradu.

Prečítajte si tiež

Dôležitá je v tomto prípade skutočnosť, že hodnota týchto služieb vstupuje podnikateľovi do obratu pre povinnú registráciu pre DPH. Neplatiteľ DPH preto nesmie podceňovať presnú evidenciu poskytnutých služieb do tretích krajín, ktoré majú miesto dodania v SR. K povinnej registrácii pre DPH nájdete viac informácií v článku Povinná registrácia na DPH v roku 2015. I napriek tomu, že článok je uverejnený v roku 2015, obsahuje aktuálne informácie aj pre rok 2017. Zrušila sa napr. povinnosť skladať zábezpeku na DPH v prípade, ak je zdaniteľná osoba (napr. podnikateľ) v prípravnej fáze podnikania alebo doplnila sa možnosť dodatočne odpočítať DPH pri registrácii aj z nakúpených služieb, ktoré neboli zahrnuté do daňových výdavkov.

Neplatiteľ DPH, napr. podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH, má povinnosť vystaviť faktúru len v prípade, ak dodá službu s miestom dodania v tretej krajine zdaniteľnej osobe, napr. inému podnikateľovi z tretej krajiny. Lehota na vystavenie faktúry je 15 dní odo dňa dodania služby. V ostatných prípadoch má možnosť vystaviť faktúru.

Podnikateľ by sa mal informovať v danej tretej krajine, či mu vyplývajú z dôvodu poskytnutia služby do tejto krajiny daňové povinnosti.

Sumár povinností neplatiteľa DPH pri poskytovaní služieb do zahraničia (tretích krajín) v roku 2017

Odberateľ z tretej krajiny Miesto dodania služby Vystavenie faktúry Daňové priznanie + platba DPH v SR Kontrolný výkaz Súhrnný výkaz
zdaniteľná osoba (napr. podnikateľ) tretia krajina áno nie nie nie
SR nie* nie nie nie
nezdaniteľná osoba (napr. konečný spotrebiteľ) tretia krajina nie* nie nie nie
SR nie* nie nie nie

* Faktúru je možné vystaviť nad rámec povinností zákona o DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky