Čo musí obsahovať faktúra do zahraničia

Kedy na faktúru uviesť „reverse charge“? Aké sú povinné slovné informácie, ktoré musia byť v uvedené na faktúrach spravidla do zahraničia a ako sa preložia do angličtiny a nemčiny?

Faktúra je daňovým dokladom, ktorý vyjadruje vzťah medzi dodávateľom a odberateľom. Faktúra sa ďalej delí na vystavenú faktúru, resp. vydanú alebo odberateľskú, ktorú vystavuje subjekt svojmu odberateľovi, a na prijatú faktúru, resp. došlú alebo dodávateľskú, ktorú subjekt prijíma od svojho dodávateľa.

V tomto článku sa budeme zaoberať vystavenými faktúrami.

Povinné náležitosti faktúry

Povinné náležitosti faktúry zachytáva viacero zákonov, medzi nimi aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Tento zákon určuje náležitosti, ktoré musí faktúra obsahovať na to, aby sa mohla považovať za preukázateľný účtovný doklad.

Okrem zákona o účtovníctve upravuje povinné náležitosti aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Náležitosťami faktúry podľa tohto zákona sa riadia firmy, ktoré sú platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo osoby, ktoré sú registrovaná pre DPH, vo výnimočných prípadoch aj neplatitelia DPH. Viac o rôznych registráciách pre DPH sa dočítate v článku Registrácia na DPH.

Faktúra podľa zákona o DPH musí obsahovať:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • meno priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa uvedeného paragrafu,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane (pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/Es o spoločnom systéme DPH v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“),
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy (uvedenej v § 66 zákona),
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 5 (odberateľ podľa tohto odseku môže vyhotoviť faktúru v mene a na účet dodávateľa, ak je medzi nimi uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť splnené, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené odberateľom),
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitný úprava podľa § 65,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar/umelecké diela/zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

Viac o faktúrach sa dočítate v článkoch Ako vystaviť faktúru a na čo si dávať pozor alebo Faktúra – vzor a náležitosti v roku 2020

Špecifiká zahraničnej faktúry

Vyššie uvedené náležitosti faktúry sa vzťahujú na faktúry vystavené do tuzemska, ale aj do zahraničia.

Prečítajte si tiež

Pri vystavovaní faktúr do zahraničia si musí dať podnikateľ pozor napríklad na to, či je odberateľ osobou identifikovanou pre daň v danom členskom štáte alebo nie. To, či je odberateľ osobou identifikovanou pre daň zistí podnikateľ vtedy, keď overí jeho IČ DPH. Ak má firma neplatné IČ DPH alebo ho pridelené nemá, nie je osobou identifikovanou pre daň. Viac o overovaní IČ DPH sa dočítate v článku Overenie IČ DPH.

Pri vystavovaní faktúr do zahraničia je zväčša samozrejmosťou, že aj samotný podnikateľ, resp. firma, ktorá vystavuje faktúru do zahraničia je platiteľom DPH alebo osobou registrovanou pre DPH a má pridelené vlastné IČ DPH.

Špecifikom faktúr vystavených do zahraničia je uvádzanie týchto formuliek:

 • prenesenie daňovej povinnosti,
 • dodanie je oslobodené od dane.
Prečítajte si tiež

Ak podnikateľ (platiteľ DPH) dodal tovar do iného členského štátu a odberateľ má platné IČ DPH, tak vystaví zahraničnú faktúru bez DPH. Ide o „dodanie oslobodené od dane“, nakoľko daň bude platiť odberateľ v krajine dodania tovaru. Rovnako to funguje aj pri poskytnutí služieb odberateľovi zo zahraničia, kedy ide o prenesenie daňovej povinnosti. Pri službách však treba dávať pozor na niektoré špecifické druhy služieb, pri ktorých je miesto dodania vždy Slovensko, napríklad doprava osôb vykonaná na území SR. V tomto prípade na zahraničnej faktúre bude uvedená DPH. Viac o fakturovaní služieb sa dočítate v článku Poskytovanie a fakturácia služieb do zahraničia (krajín EÚ) a DPH a Predaj tovaru v tuzemsku a do zahraničia z pohľadu DPH.

Viac o zahraničných faktúrach sa dočítate v článku Zahraničná faktúra a jej vzor.

Náš tip: Zjednodušte si vystavovanie faktúr s on-line fakturačnou aplikáciou iKros.

Článok pokračuje pod reklamou

Uvádzanie informácií „prenesenie daňovej povinnosti“ a „dodanie je oslobodené od dane“ na faktúrach do zahraničia po anglicky a po nemecky

Bežnou praxou pri vystavovaní faktúr do zahraničia je ich vystavovanie v cudzom jazyku, najčastejšie angličtine alebo nemčine, aby odberateľ pochopil obsahu faktúry. Síce môžeme napríklad do Veľkej Británie poslať faktúru v slovenčine s informáciou „prenesenie daňovej povinnosti“ aj keď odberateľ po slovensky nehovorí, ale bolo by pre neho oveľa zložitejšie pochopiť obsahu takejto faktúry. V takomto prípade by bolo rozumnejšie faktúru preložiť do cudzieho jazyka.

Ak je faktúra vyhotovená v cudzom jazyku, je podnikateľ povinný na požiadanie daňového úradu na účel kontroly zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka.

Faktúry na medzinárodnej úrovni upravuje smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Táto smernica bola následne novelizovaná smernicou Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie.

Podľa tejto smernice sa v prípade oslobodenia od dane musí na faktúre uviesť:

 • odkaz na uplatniteľné ustanovenie tejto smernice – t. j. smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v platnom znení,
 • odkaz na zodpovedajúce vnútroštátne ustanovenie – napríklad dodanie je oslobodené od dane podľa § 74 zákona o DPH,
 • odkaz, v ktorom sa uvádza, že dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb je oslobodené od dane – napríklad pomocou slovnej informácie „dodanie je oslobodené od dane“.

Podnikateľ si teda môže vybrať z troch rôznych spôsobov ako povedať, že ide o oslobodenie dane. Najjednoduchším spôsobom je tretia možnosť, vtedy sa uvedie iba povinná slovná informácia bez ďalšieho odkazovania na zákon o DPH alebo smernicu Rady. S touto treťou možnosťou budeme pracovať aj ďalej v článku.

Ak je predmetom faktúry dodanie služby do zahraničia (pričom nesmie ísť o službu, pri ktorej je miestom dodania SR), tak musí faktúra obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad slovnej formulky „prenesenie daňovej povinnosti“ do iných cudzích jazykov:

jazyk slovná informácia
angličtina Reverse charge
nemčina Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers

Ak je predmetom faktúry dodanie tovaru do iného členského štátu, pričom odberateľ je osobou identifikovanou pre daň v danom členskom štáte, tak musí faktúra obsahovať slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad slovnej formulky „dodanie je oslobodené od dane“ do iných cudzích jazykov:

jazyk slovná informácia
angličtina The supply is tax exempt
nemčina Die Lieferung ist von der Steuer befreit

Uvádzanie ďalších informácií na faktúrach do zahraničia po anglicky a po nemecky

Okrem vyššie uvedených slovných informácií sa na faktúre môžu uvádzať aj iné slovné informácie.

Slovná informácia „vyhotovenie faktúry odberateľom“ sa uvedie vtedy, ak odberateľ, ktorý prijíma dodanie, vyhotovuje faktúru namiesto dodávateľa alebo poskytovateľa. Podľa zákona o DPH musí byť medzi dodávateľom a odberateľom uzatvorená písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť splnené, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené odberateľom. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad slovnej formulky „vyhotovenie faktúry odberateľom“ do iných cudzích jazykov:

jazyk slovná informácia
angličtina Self-billing
nemčina Gutschrift

Slovná informácia „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“ sa použije vtedy, ak sa uplatňuje úprava zdaňovania prirážky na cestovné kancelárie. Túto osobitú úpravu upravuje § 65 zákona o DPH. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad slovnej formulky „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“ do iných cudzích jazykov:

jazyk slovná informácia
angličtina Margin scheme – Travel agents
nemčina Sonderregelung für Reisebüros

Ďalšími slovnými informáciami sú „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ a „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti v závislosti od príslušného tovaru“. Tieto slovné informácie sa použijú v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66 zákona o DPH.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad slovnej formulky „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“ do iných cudzích jazykov:

jazyk slovná informácia
angličtina Margin scheme – Second-hand goods
nemčina Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad slovnej formulky „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ do iných cudzích jazykov:

jazyk slovná informácia
angličtina Margin scheme – Works of art
nemčina Kunstgegenstände/Sonderregelung

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza preklad slovnej formulky „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti v závislosti od príslušného tovaru“ do iných cudzích jazykov:

jazyk slovná informácia
angličtina Margin scheme – Collector’s items and antiques‘ respectively
nemčina Sammlungsstücke und Antiquitäten/Sonderregelung

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Overovanie dokladov zo zahraničia – apostille a superlegalizácia

Ako treba overiť doklady vydané v zahraničí, aby boli platne uznané na Slovensku? Aký je rozdiel medzi apostilom a superlegalizáciou?

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky